Hopp til hovedinnhold

Arkivert Vær Varsom-plakat2005

Du leser en gammel versjon av Vær Varsom-plakaten

Denne versjonen av Vær Varsom-plakaten er fra 2005 og er ikke lenger gjeldende.

 1. 1. Pressens samfunnsrolle

  1. 1.1

   Kopiert

   Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

  2. 1.2

   Kopiert

   Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

  3. 1.3

   Kopiert

   Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informa­sjonsformidling og fri adgang til kildene.

  4. 1.4

   Kopiert

   Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke krit­ikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette el kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

  5. 1.5

   Kopiert

   Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

 2. 2. Integritet og ansvar

  1. 2.1

   Kopiert

   Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

  2. 2.2

   Kopiert

   Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

  3. 2.3

   Kopiert

   Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjon­elle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.

  4. 2.4

   Kopiert

   Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private for­deler.

  5. 2.5

   Kopiert

   En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

  6. 2.6

   Kopiert

   Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt. og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle tro­verdighet og pressens uavhengighet.

  7. 2.7

   Kopiert

   Gi aldri tilsagn om redaksjonelle motytelser for reklame. Det som offentlig­gjøres, skal være et resultat av en redaksjonell vurdering. Sørg for å opprett­holde det klare skillet mellom journalistikk og kommersiell kommunikasjon også ved bruk av pekere og andre koplinger.

  8. 2.8

   Kopiert

   Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell virk­somhet, innhold og presentasjon.

  9. 2.9

   Kopiert

   Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelse.

 3. 3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene

  1. 3.1

   Kopiert

   Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.

  2. 3.2

   Kopiert

   Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Dersom anonyme kilder tas i bruk, eller redaksjonen tilbys eksklusivitet, må det stilles særlig strenge krav til kildebruk.

  3. 3.3

   Kopiert

   Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.

  4. 3.4

   Kopiert

   Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt sam­funn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

  5. 3.5

   Kopiert

   Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

  6. 3.6

   Kopiert

   Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

  7. 3.7

   Kopiert

   Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervju­objektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

  8. 3.8

   Kopiert

   Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

  9. 3.9

   Kopiert

   Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttal­elser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

  10. 3.10

   Kopiert

   Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av ves­entlig samfunnsmessig betydning.

 4. 4. Publiseringsregler

  1. 4.1

   Kopiert

   Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

  2. 4.2

   Kopiert

   Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

  3. 4.3

   Kopiert

   Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uved­kommende.

  4. 4.4

   Kopiert

   Sørg for at overskrifter, henvisninger. ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

  5. 4.5

   Kopiert

   Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyld­spørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved retts­kraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

  6. 4.6

   Kopiert

   Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

  7. 4.7

   Kopiert

   Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

  8. 4.8

   Kopiert

   Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.

  9. 4.9

   Kopiert

   Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå be­skrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selv­mordshandlinger.

  10. 4.10

   Kopiert

   Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

  11. 4.11

   Kopiert

   Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falsk inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

  12. 4.12

   Kopiert

   For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.

  13. 4.13

   Kopiert

   Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

  14. 4.14

   Kopiert

   De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtid­ig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

  15. 4.15

   Kopiert

   De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en
   anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debatt­innlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

  16. 4.16

   Kopiert

   Vær varsom med å opprette pekere fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk. Sørg for at pekere til andre medier eller publikasjoner er tydelig merket. Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive tjen­ester om hvordan publikasjonen registrerer og eventuelt utnytter bruken av tjen­estene.

  17. 4.17

   Kopiert

   Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale menings­utvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Andre versjoner av Vær Varsom-plakaten

Vær Varsom-plakaten ble først vedtatt i 1936, og er siden blitt revidert en rekke ganger. I arkivet finner du de eldre versjonene.

Gå til arkiv for Vær Varsom-plakaten
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU