Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-033Khazem Stein og Bygg ved/Ayman Zeidan Khazem mot Varden

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Avtaler og premisser

Rett til å forsvare seg

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

KLAGEN:

Klager A er Khazem Stein og Bygg v/Ayman Zeidan Khazem

Han skriver at det avisen skriver er usant. Klager krever i stedet erstatning fra huseieren, Khaldon Pasa, fordi klager mener det er Pasa som har brutt kontrakten. Pasa hadde ifølge klager gått til avisene og ødelagt firmaets rykte.

Klager mener avisen har skrevet alt det som huseier Pasa sa, og at avisen har trodd på han. Klager hevder huseier snakker usant, og at huseier har lurt avisene som har stolt på det han har fortalt.

Klager reagerer på at Khazem Stein og Bygg beskyldes for dette uten at det foreligger noe dokumentasjon: «Denne saken har ødelagt mitt liv, veldig stor skade i firmaet mitt og veldig stor skade i min helse. Jeg har mye bevis som jeg kan vise.»

Klager mener publiseringen bryter med VVP 3.2.

Klager har i etterkant av publiseringene vist avisene samtalene han har hatt med huseier Pasa, og etter hvert begynte avisene å lytte til klager, og også skrive hans versjon, men klager mener dette ikke er nok.

Videre dekning av saken, ikke innklaget:

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

TILSVARSRUNDEN:

Varden avviser brudd på god presseskikk.

Avisa har dekket saken gjennom seks artikler, og opplyser at de i perioden august 2021 til og med februar 2022, har hatt «til dels betydelig dialog med klager». Dialogen har foregått per telefon, sms og det er avholdt tre fysiske møter i Varden.

Varden skriver: «Det har vært vår oppfatning, underveis i prosessen, at han ikke har hatt innvendinger mot vår journalistikk i saken. Vi har snarere oppfattet at han har vært tilfreds, men har opplevd det som kan karakteriseres som et økende konfliktnivå i saken, der klager har innvendinger mot flere som er involvert i saken. Det er verdt å bemerke at klager, i stadig økende grad og også overfor Varden, har framstått på en måte som må kunne omtales som relativt aggressiv, som igjen vanskeliggjør en god dialog.»

Videre skriver avisen: «Sakene som er klaget inn gjelder en byggesak som åpenbart ikke har gått etter planen. Det er helt ubestridt at familien som eier det aktuelle huset kom hjem fra ferie til en bolig som var fullstendig ubeboelig. Det fløt av avfall i og rundt huset og møbler og inventar var lagret under en presenning i hagen. – Jeg har ikke sett noe lignende. Det ser ut som en tornado har feid forbi, sa Tom-Einar Sørensen i Viktoriahus i sak nummer to. Her framgikk det også at nabolaget har engasjert seg i saken.»

Varden opplyser at avisen var i kontakt med klager før publisering av første sak. «Klager ønsket ikke å snakke med Varden på telefon og på sms henviste han til en advokat, uten å ville opplyse hvem denne advokaten var. Vi oppsøkte også klager på virksomhetens adresse, uten hell. Det var simpelthen ikke mulig å få klager i tale.»

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Avisen skriver: «Klagers side av saken må sies å være grundig og godt belyst, men det var innledningsvis krevende å få svar fra klager. Etter vår vurdering var manglende respons og svar fra klager likevel ikke til hinder for å belyse det faktum at det var gjennomført et arbeid på en bolig som åpenbart ikke stod i stil til huseiers forventning og det som skal ha vært avtalt mellom partene; Varden kunne ved selvsyn observere at huset var fullstendig ubeboelig og at det var all mulig grunn til å reise spørsmål ved arbeidet som var utført.»

Klager svarer: «Hei som jeg har sagt før. De vil ikke skrive sannheten. […] Jeg har mange tekstmeldinger fra første kontakt med huseier og frem til siste dag, der han gikk ut i avisen. I disse samtaler ligger sannheten. En stor del av de er på arabisk språk, men vi har oversatt de. Jeg har også mye bilder som dere kan se på og velge i.» Se vedlegg av husbilder og korrespondanse.

Klagers advokat har ettersendt en kommentar til klagen og et notat fra takstmann, samt tidligere bilder av hus og sms/chat-korrespondanse. Se vedlegg.

Advokaten skriver: «Bakgrunnen for at Khazem Stein og Bygg påtok seg oppdraget med å totalrenovere Gregorius Dagssans gate 117 var at Khazems kone var venninne med Aziz Sundes Jamal som eier eiendommen sammen med Khaldon Pasa. I tiden før den muntlige avtalen ble inngått var det jevnlig kontakt mellom dem vedrørende eiendommen.

Bilag 1: Kopi av sms-korrespondanse fra 08.06.21 til 31.07.21. Adv. peker på sms/chatt mellom partene; at huseier ønsket huset totalt endret, og at de måtte tømme huset. 4/7 er avtalen i orden. 19/7 er det kontakt fordi klager ikke får kontakt med huseier, og 31/7 utveksles flere sms’er pga. manglende betaling.

Advokaten skriver: «For ordens opplyses det at en muntlig avtale om totalrenovering utfylles av NS8405 som i hovedsak er en kodifisering av ulovfestet entrepriserett. Det er mao ikke opp til partene å utfylle den muntlige avtalen med sine subjektive oppfatninger av hva som er avtalt.»

Videre vises det til de påklagede publiseringene i Varden og TA (se parallell sak, 032AB/22).

Advokaten hevder at «de innklagede artiklene gir uttrykk for at arbeidet som er utført har gjort uopprettelig skade på bygget gjennom å referere fagfolk engasjert av Khaldon Pasa». I kontrast til klagerne som «under hele prosessen fremholdt at arbeidet er fagmessig utført».

Advokaten har på vegne av klagerne innhentet en uttalelse fra en bygningsingeniør som « er en svært erfaren takstmann med bred erfaring, også som fagkyndig meddommer i domstolene», skriver klagers advokat.

Bilag 2: Notat vedrørende utførte arbeider Gregorius Dagssons gate. Adv. peker på: «Vedlagte bilder viser bygningens tilstand en måned etter at firmaet avsluttet sitt arbeid. Som det fremgår av disse bildene er det ikke fjernet noe av bærekonstruksjonen, eller innvendig drager i yttertaket. Det er kun fjernet to stendere i deleveggen i garasjen. Dette er forhold som ikke medførte at det var fare for bygningen ville rase sammen. […] Det rivearbeidet som ble utført av Khazem var helt nødvendig. Dette fremgår av de tegningene som huseier sendte til Skien kommune, og som viser hvordan boligen så ut før og som den skal se ut nå ombyggingen er ferdig.»

Advokat på vegne av klagerne avslutter: «Ved å gjengi uttalelser fra fagfolk engasjert av huseier uten å kontrollere at opplysningene som gis er korrekte har både Varden og TA brutt VVP 3.2.»

Varden mener det er verdt å minne om at klager ikke viste noen vilje til å bidra til saken innledningsvis, verken på telefon, sms eller personlig oppmøte. Klager viste blant annet til en advokat uten å ville opplyse om hvem.

Etter hvert ville klager snakke med Varden, og da opplyser Varden at klager ikke hadde noen innvendinger. Det vises til artiklene med klager 3. og 13. september. Varden skriver: «Vår dialog med klager var god, etter vår oppfatning, fram til februar. Dialogen endret da karakter, ved at klager ble svært pågående og nærmest truende, der han ville diktere hva vi skulle skrive om hvem; slik vi forstod det, ønsket klager at Varden skulle lage saker om at øvrige aktører i saken var svindlere, løgnere og kjeltringer. Dette etterkom ikke Varden.»

Varden viser deretter til at klager nå har «en uttalelse/notat som, så vidt vi forstår, i stor grad er basert på bilder fra en av klagers ansatte. Notatet er datert 30. mai 2022, altså ni måneder etter publisering. Det er nokså innlysende at journalistikken og en redaksjon må forholde seg til informasjonen som er tilgjengelig.»

Varden avslutter med følgende «Før publisering og i perioden etter har Varden, så langt det har vært praktisk mulig, tilstrebet bredde og relevans i kildene. Klager viser selv, i skrivelsen fra advokat Erikstein, til hvilke fagfolk som gjengis i Vardens artikler. Klager har endog selv vært en av disse kildene, og har ikke hatt noe å utsette – det vil si før mange måneder senere.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Varden, der en huseier beskylder et byggefirma for å ha ødelagt huset hans. Ifølge huseier har byggefirmaet bedrevet hærverk og svindel i stedet for å pusse det opp som avtalt. Han hevder også å ha kontaktet politiet. Byggefirmaet avviser all kritikk.

Klager er byggefirmaets leder. Han mener Varden har ødelagt hans gode navn og rykte, og at han har mistet alle jobber etter avisens omtale. Han mener det publiserte er usant, og reagerer på at avisen har trodd på huseier og stolt på det han har fortalt. Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 3.2, som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger. Klager har etter hvert skaffet et notat fra en takstmann, og han mener det underbygger at det publiserte er feil.

Varden avviser brudd på god presseskikk. Artiklene som er klaget inn gjelder en byggesak som åpenbart ikke har gått etter planen. Det er helt ubestridt at familien som eier det aktuelle huset kom hjem fra ferie til en bolig som var fullstendig ubeboelig. Varden opplyser at avisen var i kontakt med klager før publisering av første sak, men at det ikke var mulig å få klager i tale. Varden viser til videre dekning, og at klagers side av saken er grundig og godt belyst, selv om det innledningsvis var krevende å få svar fra klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at PFU ikke gjør egne undersøkelser for å finne ut av faktum i den konkrete boligsaken. PFU vurderer det journalistiske håndverket; om Vær Varsom-plakatens krav til kildekritikk og kontroll av opplysninger er oppfylt. PFU understreker videre at utvalget forholder seg til hva som var kjent, eller burde vært kjent, på publiseringstidspunktet, og ikke informasjon som kommer frem i ettertid.

PFU vil også understreke at det er opp til mediene å avgjøre hva som er journalistisk interessant å omtale. Slik PFU ser det, hadde denne saken offentlig interesse, men utvalget mener det er store svakheter i den første publiseringen.

Det er ingen tvil om at de påklagede artiklene rammer klager, og klagers virksomhet hardt. Huseier kommer med svært sterke anklager, som støttes opp av bildemateriale og fagfolk som huseier har kontaktet. Den som blir anklaget må få anledning til å komme til orde og belyse sin side av saken, og det var derfor påkrevd at Varden også kontaktet motparten.

PFU ser at Varden har anstrengt seg for å få klagers versjon, og at han er kort sitert.

Med hensyn til VVP 3.2, om kravene til kildekritikk og opplysningskontroll, så holder det imidlertid ikke nødvendigvis bare å referere hva en part sier og la motparten svare. Det kan innfri kravet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, men sterke og rammende beskyldninger må også underlegges en kildekritisk tilnærming og opplysningskontroll.

PFU mener at Varden i dette tilfellet skulle gjort flere undersøkelser av fakta før publisering og tatt større forbehold i fremstillingen. Utvalget minner også om at mediene ikke bare skal sitere kilder, men at det også må stilles kritiske spørsmål til kildene. Utvalget viser her til det grunnleggende prinsippet i all journalistikk om at mediene skal tilstrebe kildebredde, være kildekritiske og kontrollere at opplysninger er korrekte, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at saken ble mer nyansert i den videre dekningen, men mener dette ikke veier opp for den mangelfulle kildekritiske tilnærmingen i den første artikkelen.

Varden har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2022

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Hernes,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Kritikk

Trine Engdal mot Romerikes Blad

Kritikk på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2016

Saksnummer

16-197

Ikke brudd

Geir Are Jensen mot Avisa Nordland

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.05.2016

Saksnummer

16-034

Ikke brudd

Otto Frøseth mot Adresseavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.03.2018

Saksnummer

17-263A

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU