Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-017Willy Busch mot Subjekt

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Saklighet og omtanke

Sårbare kilder

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

Subjekt publiserte i juni og juli 2022 artiklene «Kritisk til advokatrapport: - Jeg har betenkeligheter med konklusjonen» og «Krever ny gjennomgang: Leverer enda et varsel til Trondheim kommune». Artiklene inngikk i en serie artikler som handlet om en lærer som varslet mot en rektor og to administrativt ansatte i Trondheim kommune. En politiker uttalte seg kritisk til en rapport som frikjente skoleledelsen. Den andre artikkelen handlet om et fjerde varsel, der omtalte lærer ba om ny behandling av et tidligere varsel samt erstatning for å ha blitt flyttet til en annen enhet.

KLAGEN:

Klager er Willy Busch, enkemann etter rektoren som det ble varslet mot.

Klager anfører at den omtalte varsleren sendte et varsel i november 2021, mot rektor ved Solbakken skole og to saksbehandlere i kommunen.

Klager anfører at kommunen engasjerte advokatfirmaet CMS Kluge til å gjennomføre en faktaundersøkelse om de påståtte forholdene. I rapporten ble varslers anklager avvist.

Klager skriver: «Det var kun nettavisen Subjekt, ved journalist Toril Frislid Gundersen og redaktør Danby Choi, som har formidlet påstander. Ingen av personalet ved Solbakken skole, Trondheim kommune eller hos Statsforvalteren, er blitt intervjuet eller referert fra i artiklene til Subjekt. Unntaket er organisasjonsdirektør Trude Kjelstad i Trondheim kommune.»

Klager anfører at dekningen bryter Vær Varsom-plakatens krav til opplysningskontroll og kravet om å opptre hensynsfullt. Klager opplyser at rektor hadde hatt et plettfritt arbeidsliv, og at varslingssaken kom i hennes siste arbeidsår og ble vanskelig å håndtere.

Klager mener mediedekningen fikk negative konsekvenser for rektors helse. Hun ble lagt inn på sykehus 16. mars, og døde 23. juni 2022.

Klager anfører at rektor gikk bort ni dager før følgende ble publisert i den påklagede artikkelen fra 02.07.2022: «Situasjonen ved Furunes Gundersens tidligere arbeidsplass, med rektoren som ble varslet inn, har av andre årsaker enn varslingen nå endret seg.» Klager anfører at det etterlatte inntrykket er at det fortsatt var problemer ved Solbakken skole, men at Subjekts lesere blir fortalt at de ikke har noe å frykte av rektor lenger. Klager reagerer på at kun varsleren får fortelle sin historie, mens ingen ved den aktuelle skolen kommer til orde. «[D]et er tydelig at Subjekt ikke har tatt hensyn til innvarslede», skriver klager.

I lys av det ovenstående anfører klager brudd på VVP 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll, fordi ingen av personalet ved skolen er blitt intervjuet. Bare «varslers» synspunkter og påstander er blitt publisert, både før og etter CMS Kluges rapport.

Klager anfører også brudd på VVP 3.9 om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, samt 4.1 om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Dette skjedde parallelt med at hun ble syk og senere gikk bort. Klager skriver: «Subjekt har opptrådt lite hensynsfullt overfor innvarslede i denne saken. Det er stor sannsynlighet at dette psykiske presset førte til rektors sykdomshistorie og død.»

Videre anfører klager brudd på VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse, samt VVP 4.15 om tilsvarsrett, og skriver at det ikke var kontakt mellom Subjekt og Solbakken skole siden den første henvendelsen tilbake i januar 2022. Klager siterer fra en e-post som avdøde skrev til CMS Kluge 14.01.22: «Journalist, Torill Frislid Gustafson, i avisa Subjekt, sa at hun skulle sende meg artikkelen for kommentar, noe hun aldri gjorde. Hun ringte meg mens jeg satt i en medarbeidersamtale med ansatt, så jeg hadde ikke mulighet for å høre hva saken gjaldt, eller invitere henne til skolen. SFG har fått både journalister og politikere i tale og presentert kun sin side av saken, hvor jeg ikke har blitt kontaktet av noen. Journalist, Torill Frislid Gustafson, i avisa Subjekt, sa at hun skulle sende meg artikkelen for kommentar, noe hun aldri gjorde. Hun ringte meg mens jeg satt i en medarbeidersamtale med ansatt, så jeg hadde ikke mulighet for å høre hva saken gjaldt, eller invitere henne til skolen. Jeg ønsker oppreisning og saken vurdert juridisk, og etter hvert offentlig dementert. Jeg ønsker også å vite om kommunen råder meg til å gå til politianmeldelse av sjikaneringen av Solbakken skoles omdømme og meg selv. Jeg nærmer meg pensjonsalder, har arbeidet i skolesektoren Trondheim kommune siden 1975, har vært rektor på samme enhet siden 1996, og ønsker ikke å fratre stillingen som rektor i Trondheimsskolen med et slikt negativt omdømme, når den tid kommer. Håper kommunen kan hjelpe meg med dette.»

Klager mener også at Subjekt har brutt VVP 4.13 om retting av feil, ved at de ikke «beklaget sine utsagn» etter at faktarapporten forelå. I stedet omtalte avisen den frifinnende rapporten som «et bestillingsverk» og «karakterdrap av varsler».

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Subjekt avviser å ha brutt god presseskikk, og kondolerer til klager. Subjekt anfører at selv om varslingsprosesser er krevende, er det urimelig å holde en normal mediedekning ansvarlig for noens dødsfall. Redaksjonen mener de ikke har opptrådt lite hensynsfullt, jf. VVP 3.9, og peker på at de identifiserte for å ikke kaste mistankens lys på andre, og at avdødes navn kun ble brukt i brødtekst, «bak betalingsmur». Hun er ikke navngitt i de påklagede artiklene.

Til påstanden om brudd på VVP 4.13, viser Subjekt til at de skrev en egen artikkel der hovedpunktene i CMS Kluges rapport ble gjengitt.

Selv om avisen avviser at benevnelsen «varsler» handler om presseetikk, argumenterer Subjekt for å kalle læreren varsler, og viser blant annet til at det også er gjort i rapporten fra advokatfirmaet. Subjekt peker også på at pressen skal beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter.

Klager argumenterer for at Subjekt ville kunne fått en helt annen vinkling dersom journalisten hadde besøkt Solbakken skole, og intervjuet personalet. Her anfører Subjekt at de gjorde flere forsøk på å få andre daværende ansatte ved skolen i tale, uten at det har latt seg gjøre. Subjekt viser til at de tidlig i redaksjonens arbeid med artiklene, fikk opplyst at det var organisasjonsdirektør i kommunen som skulle svare på henvendelser, ikke andre ansatte.

Da tillitsvalgt ved Solbakken skole rettet kritikk mot Subjekt i et kommentarfelt på Facebook, gikk journalisten inn i diskusjonen og oppfordret tillitsvalgte til å ta kontakt. Tillitsvalgte ønsket ikke dette, anfører avisen. Senere sendte han en e-post til journalisten der han på vegne av ansatte ved skolen kritiserte avisen for å være ensidig.

Subjekt svarte dagen etter, med at de gjerne snakker med de ansatte når det passer. Redaksjonen hørte ikke mer fra de ansattes tillitsvalgte eller ansatte, til tross for flere oppfordringer, skriver avisen. De var i tillegg i kontakt med to andre som var omfattet av varselet, uten å motta imøtegåelser på tilsendt e-post med aktuelle sitater og brødtekst, anfører Subjekt. Pressekontakt Harry Tiller ga beskjed om at direktør Trude Kjeldstad skulle håndtere saken, og at kommunen ville benytte seg av tilsvarsrett heller enn imøtegåelse.

Også avdøde rektor ga ifølge Subjekt beskjed om at det var organisasjonsdirektøren som skulle svare. Direktør Kjeldstad ga beskjed om at kommunen ikke ville kommentere varslingssaken flere ganger.

Avisen skriver at de har bestrebet seg på å gi mulighet for samtidig imøtegåelse når artiklene har krevd dette. Subjekt anfører at det bare er én av de påklagede artiklene som er publisert innenfor klagefristen, som er publisert før rektorens bortgang. I denne ble det ikke rettet kritikk mot rektoren.

Avisen mener det er urimelig å holde Subjekts dekning ansvarlig for at klagers ektefelle ble syk og gikk bort, og skriver: «Subjekt har hele veien jobbet for å få flest mulig kilder og synspunkter på trykk. Vi har behandlet den avdøde rektoren med størst mulig grad av hensyn. Subjekt har minimert publiseringen av identifiserende informasjon, for å legge minimalt med sten til byrden. Vi har likevel ikke funnet det rimelig å anonymisere, av hensyn til andre som kan ha blitt mistenkeliggjort.»

Klager anfører at det er medias plikt å avdekke alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i arbeidslivet, men det er også medias plikt å avdekke såkalte sorte varsler, der en «varsler» melder et varsel for å hevne seg på en tidligere overordnet/arbeidsgiver. Klager viser til CMS Kluges rapport, der det heter: «Som vi vil komme nærmere tilbake til nedenfor, er det likevel vår vurdering at enkelte av Varslers påstander ikke omfattes av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.»

Det er ifølge klager ikke funnet bevis for noen lovbrudd i rapporten, og han reagerer på at Subjekt kun har formidlet negativ omtale av Solbakken skole og dens ansatte, samt at journalisten ikke har avdekket «varslerens» forhistorie.

Klager peker på at samtlige ansatte har slått ring rundt sin rektor, og tatt avstand fra «varslerens» påstander.

Subjekt burde ifølge klager forstå at rektor ble fremstilt «som en forbryter», og anfører at grove beskyldninger som oppsto i sosiale medier som følge av dekningen, var svært belastende. Klager anfører at det var fullt forståelig at ansatte ved skolen kviet seg for å kommentere beskyldningene.

Klager peker på at en rektor er bundet av taushetsplikt i personal- og barnevernssaker: «Når en part i en personalkonflikt er bundet av taushetsplikt og oppfordret av arbeidsgiver om å ikke uttale seg i media, blir man forsvarsløs mot en medieaktør som i kompaniskap med motparten, bruker ‘varslerrollen’ og barnevernssaker som virkemiddel i en personalkonflikt i det offentlige rom.»

Klager mener journalisten i sine e-poster viser at hun var forutinntatt, noe som førte til at dekningen ikke ble balansert nok. Det mangler referanser fra tillitsvalgt, verneombud og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), som er sentrale kilder. Dette gjør ifølge klager at avisen svikter på kildekritikk og opplysningskontroll.

Klager peker på at alle sakene i CMS Kluges rapport er lukket, altså funnet i orden.

Klager skriver at Solbakken skole i alle år har prestert godt over gjennomsnitt når det gjelder elev- og medarbeiderundersøkelser. Sykefraværet har vært blant de laveste i kommunen, noe som bekreftes i CMS Kluges rapport.

Klager erkjenner at det er vanskelig å juridisk dokumentere at Subjekts dekning har bidratt til ektefellens sykdom og død. Men han observerte på nært hold at det gikk sterkt inn på henne: «Bare faren for at disse artiklene kan påføre skader, er grunn nok til å vise særskilt hensyn. Kari mistet all nattesøvn og fungerte veldig dårlig denne tiden. Da hun er bosatt i skolekretsen, valgte hun å flytte fra egen bopel til en annen leilighet i Trondheim.»

Klager viser til minnetalen som en kollega holdt under bisettelsen: «På siden «Forskning.no» på nettet står følgende å lese om kjempecelle myocarditt: «Autoimmune sykdommer kan forårsake at immunforsvaret begynner å angripe kroppens vev og organer. Flere studier de siste årene antyder at det kan være en sammenheng mellom traumatiske opplevelser og risikoen for autoimmune sykdommer. Vi er mange som heller mot en slik forklaring, Kari.»

Subjekt ber om at PFU bare behandler de artiklene som er innenfor klagefristen, samt at klagers informasjon som ikke angår presseetikk ikke behandles. Avisen bestrider at de har vært forutinntatte i dekningen.

Avisen peker på at de bare har publisert opplysninger de har fått dokumentert fra flere kilder, at de sitter på informasjon som ikke er brukt fordi de ikke kunne dobbeltsjekke det.

Subjekt anfører at kun én artikkel innen fristen kunne vært presentert for avdøde, men at den ikke inneholdt noen anklager.

Subjekt brøt god presseskikk

Subjekt viste mangel på omtanke overfor en avdød rektor i en varslingssak i Trondheim kommune, og ble felt i PFU. Avisen ble også felt for manglende opplysningskontroll da de omtalte et nytt varsel.

Subjekt publiserte i juni og juli 2022 to artikler som inngikk i en større dekning om en lærer som varslet mot en rektor og to administrativt ansatte i kommunen. Den første artikkelen refererte fra et formannskapsmøte. Den andre handlet om at læreren ba om ny behandling samt erstatning for å ha blitt flyttet til en annen enhet.

Klager:

Klager er enkemann etter kvinnen som var rektor ved omtalte skole, til hun gikk bort juni 2022. Han mente Subjekt brøt god presseskikk ved ikke å sørge for tilstrekkelig kildekritikk og opplysningskontroll. Enkemannen anførte at rektor og andre tilsatte ved skolen ikke slapp til orde, og mente også publiseringene manglet omtanke og saklighet, og bidro til at rektor ble syk og til slutt gikk bort. Klager reagerte også på manglende omtanke etter at kvinnen døde.

Mediet:

Subjekt avviste brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP) og mente at de hadde utøvd tilstrekkelig kildekritikk og opplysningskontroll. Avisen mente at de hadde vært i kontakt med flere kilder, men at de tidlig i dekningen ble henvist til at det var organisasjonsdirektøren i kommunen som skulle uttale seg. Subjekt anførte at de bare identifiserte skolen, og bare brukte avdødes navn i brødtekst, i artikler forbeholdt abonnenter. Redaksjonen anførte at det var vanskelig å få tillitsvalgte og ansatte i tale, og mente det var urimelig å tillegge dekningen skyld i at rektor ble syk og døde.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at de påklagede artiklene inngår i en lang rekke publiseringer, men at det kun er to artikler som faller inn under klagefristen og kan behandles. Utvalget konstaterer at den første påklagede artikkelen er et referat fra et politisk møte, der både politikere og administrasjon blir sitert. Utvalget viser til at mediene må kunne referere fra en løpende meningsutveksling, og kan ikke se at det er presseetiske overtramp i publiseringen. Selv om artikkelen i liten grad belyser konklusjonen i granskingsrapporten, er det mediets rett å velge vinkling på sin artikkel, samt hvem de velger å sitere fra en politisk debatt.

Manglet motstemmer

I henhold til VVP 3.2 er det god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder, og opptre kildekritisk. I publiseringen av omtalen av varselet, mangler det en slik kildebredde.

Slik utvalget ser det, fremstår denne andre påklagede publiseringen som énkildejournalistikk ettersom intervjuobjektet får slippe til orde uten at representanter fra kommunen, skoleledelsen eller andre får uttale seg.

Utvalget merker seg at artikkelen omtaler et varsel på et veldig tidlig tidspunkt, dagen etter at det er sendt inn. PFU vil minne om at mediene i en tidlig fase av varsler om påståtte kritikkverdige forhold, bør utvise stor grad av kildekritikk. Hvem som helst kan i prinsippet varsle om hva som helst, og på et stadium der det ikke er gjennomført undersøkelser etter et kontradiksjonsprinsipp, er det særlig viktig å utøve kildekritikk og opplysningskontroll. Utvalget minner dessuten om at kravet om kildekritikk og opplysningskontroll gjelder for enhver publisering, også når en artikkel inngår i en rekke av publiseringer.

Mangel på omtanke

PFU merker seg dessuten at Subjekt også i den andre artikkelen lar varsleren komme med uttalelser som kan oppfattes som en indirekte anklage mot avdøde rektor, til tross for at granskingsrapporten i stor grad frikjente skolen. Dette finner sted kort tid etter hennes bortgang. Utvalget finner at Subjekt burde utvist større grad av omtanke, i tråd med kravene i VVP 4.1.

Subjekt har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26.04.2023

Anne Weider Aasen,

Gunnar Kagge, Nina Hernæs, Jonas Stein,

Nina Fjeldheim, Eivind Ljøstad, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

Geir Are Jensen mot Avisa Nordland

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.05.2016

Saksnummer

16-034

Ikke brudd

Otto Frøseth mot Adresseavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.03.2018

Saksnummer

17-263A

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU