Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-092ABerit B. Jørgensen mot Norge IDAG

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Saklighet og omtanke

Rett til å forsvare seg

Omtale av barn

Skille meninger og fakta

Avtaler og premisser

Norge IDAG brøt god presseskikk

Mangel på grunnleggende opplysningskontroll, fravær av samtidig imøtegåelse, uklare premisser i kildekontakten og kritikkverdig omtale av barn. Norge IDAG ble felt for flere brudd på Vær Varsom-plakaten.

Brudd

Felt på punkt i VVP

PFUs uttalelse

Norge IDAG publiserte i mai 2023 artikkelen «Sagaen om Arendal på Skeiva og kjønnsskifte-klassen». Her skrev avisa at over halvparten av elevene i en klasse ønsket å skifte kjønn i Arendal. Avisa skrev også at organisasjonen Arendal på Skeiva gikk til verbalt angrep på Frelsesarmeen og kommunens ordfører, samt at en sexolog i kommunen ville at alle barn og unge skulle snakke om kjønn og sex.

Klager A utvidet klagen til fire nye artikler under tilsvarsrunden, som er dekket i PFU-klagen. Disse gjaldt bla. avisas dekning av PFU-prosessen.
Klager: Klager A er den omtalte sexologen, mens klager B er Arendal på Skeiva.

A: Klager anførte at det etter deres kunnskap ikke finnes noen klasse der over halvparten vil skifte kjønn, og at avisa brøt kravet om kildekritikk og opplysningskontroll. Klager anførte at avisa gav henne ansvaret for den såkalte «kjønnsskifte-klassen», og mente det var feil.

Klager anførte også brudd på VVP 4.2 fordi artikkelens tone var anklagende og negativ. VVP 4.8 ble ifølge klager brutt fordi det var hentet et bilde fra Facebook-siden til Arendal på Skeiva, som viser klager sammen med hennes ni år gamle datter. Avisa har ikke tatt hensyn til hvilke konsekvenser dette kunne få for barnet. Klager burde dessuten fått anledning til å imøtekomme innholdet før publisering. Det fikk hun ikke, og dermed har avisa brutt VVP 4.14, ble det anført.

Klager anførte at Norge IDAG publiserte flere faktafeil, både i den første artikkelen og i de påklagede artiklene som fulgte. Et eksempel var påstanden om at det ikke kreves psykiatrisk utredning før behandling og kjønnsskifte i Norge.

Klager opplyser at hun ble oppringt av sjefredaktør 16. mai, som spurte om klager hadde klaget dem inn til PFU og hvorfor. Klager opplevde dette som en avklaring av klagegrunnlaget, og et initiativ til dialog om minnelig ordning. Klager anførte at hun først ute i samtalen skjønte at redaktøren noterte og ønsket å publisere innholdet, og avsluttet da samtalen.

B: Klager anførte bla. brudd på kildekritikk og opplysningskontroll, mangel på dekning i tittel og manglende samtidig imøtegåelse. Arendal på Skeiva la vekt på at de grunnleggende opplysningene hentet fra leserinnlegget ikke var faktasjekket, at organisasjonen ble koblet til skoleklassen og at de ikke fikk anledning til å svare for seg. Klager avviste at de angriper kristne, men at de tvert imot oppfordrer til samarbeid med kristne organisasjoner.

Mediet:
Norge IDAG anførte at de fulgte opp ved å gi klager «rikelig plass i vår avis til å uttale seg fritt slik hun ønsker». Redaksjonen skrev: «Vi mener også at dersom vår sak skal kritiseres bør også de andre avisene som har omtalt saken rammes på samme måte. Vi har bare referert det som stod på Facebook og i andre aviser.» Redaksjonen opplyste at da de fikk vite at de var klaget inn til PFU, tok kontakt med klager for et intervju, og at hun derigjennom fikk anledning til å fortelle sin versjon av «forholdene i Arendal». Redaksjonen anførte at de etter at klagen til PFU kom, inviterte organisasjonen (klager B) til å kommentere saken som del av en invitasjon til minnelig ordning.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen ivaretar viktige områder som informasjon, debatt og samfunnskritikk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Utvalget understreker at mediet er i sin fulle rett til å belyse det aktuelle temaet om undervisning knyttet til kjønn og identitet i skolen.

Utvalget vil minne om at presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling av informasjon til publisering. Den enkelte redaktør har et selvstendig ansvar for å kjenne til de etiske normene og plikter å legge disse til grunn for sitt arbeid. En grunnleggende del av dette publisistiske ansvaret er å sikre at den informasjonen som bringes ut til publikum er korrekt, gjennom aktiv kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

Publiserte forslag til minnelig ordning
PFU forstår at klager A trodde at samtalen med sjefredaktør var en drøfting av minnelig ordning, slik mediet er pliktig til å ta initiativ til. At redaksjonen ikke gjorde det klart at det også ble brukt som et intervju, og at samtalen skulle publiseres, er etter PFU sitt syn et brudd på VVP 3.3, som slår fast at mediene skal klargjøre premisser i kontakten med kilder. Utvalget merker seg dessuten at avisa publiserte innhold fra PFU-klagen, og utvalget forstår at dette oppfattes som uryddig.

Barn har et særskilt vern i presseetikken. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. I den påklagede artikkelen har Norge IDAG publisert et bilde av sexologens datter, i en annen sammenheng enn da det ble tatt, uten å vurdere om publiseringen kunne være problematisk for barnet. Utvalget kan ikke se at det var relevant eller i offentlighetens interesse å trekke inn datteren, og konkluderer med at avisa har brutt VVP 4.8.

Ingen av klagerne fikk samtidig imøtegåelse
Både klager A og B knyttes til påstander om å påvirke elever til å bytte kjønn. Slik PFU vurderer det, ligger det i dette beskyldninger som er sterke og av faktisk karakter. Ifølge VVP 4.14 skal de omtalte i slike sammenhenger ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Verken i det publiserte eller i tilsvarsrunden er det noen spor av at Norge IDAG har oppfylt dette kravet.

Grunnleggende svikt i kildekritikken
Den samtidige imøtegåelsesretten er ikke bare en rett for de omtalte, den er også vesentlig for å få fram opplysninger og bidra til kontroll av fakta. Medier som forplikter seg til å følge Vær Varsom-plakaten, skal være kritisk i sine valg av kilder, og plikter å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder, jf. VVP 3.2.

I kildekritikken har Norge IDAG sviktet på en grunnleggende måte. Redaksjonen slår fast at over halvparten av elevene i en skoleklasse ønsker å bytte kjønn, uten at den kan gjøre rede for noen opplysningskontroll eller kildekritikk av påstanden. Den udokumenterte påstanden danner grunnlaget for alle de påklagede artiklene, og dermed konkluderer PFU med at avisa har brutt mot VVP 3.2.

Norge IDAG har brutt god presseskikk på 3.2, 3.3, 4.8 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27.09.23.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys og Asle Toje

Klagen

Klager er sexologisk rådgiver Berit Bulien Jørgensen i Arendal kommune, støttet av avdelingsleder Lena Utby Almenning og virksomhetsleder May Karin Holanger.

Klager anfører at Norge IDAG har brutt kravene til kildekritikk og opplysningskontroll, og at det etter deres kunnskap ikke finnes noen klasse der over halvparten vil skifte kjønn. Klager stiller seg kritisk til kilden som skal være en person som har sendt inn et leserbrev, og som forteller at vedkommende har blitt forklart dette av en elev i en parallellklasse.

Klager anfører at avisen fremstiller det slik at hun har ansvar for den såkalte «kjønnsskifte-klassen», og at dette er feil. Klager kjenner seg heller ikke igjen i at Arendal kommune opplever «ein revolusjon som handlar om sex», og etterlyser kilde for dette. Ifølge klager framstilles dette som noe klager eller kommunen har ansvar for.

Klager anfører at Norge IDAG bruker ordet seksualiseringsundervisning, mens Fædrelandsvennen omtalte seksualitetsundervisning. Ifølge klager har de to uttrykkene svært ulikt innhold, og anfører at hun på ingen måte arbeider for å seksualisere barn og unge. Dermed tillegger avisa henne holdninger og intensjoner hun ikke har.

Når avisa gjengir en PDF som klager har laget, så introduseres denne med en tekst om at den er «ideologisk» og forma med tanke på «å skaffe fleire folk som kan arbeide med å setje ideologien ut i praksis». Klager anfører at hun ikke kjenner seg igjen og at innholdet presenteres på falske premisser.

Klager anfører også brudd på VVP 4.2, fordi artikkelens tone er anklagende og negativ, og gir inntrykk av at klager er tilknyttet «Arendal på skeiva», noe som ikke er riktig.

VVP 4.8 er brutt fordi avisa har hentet et bilde fra Facebook-siden til «Arendal på skeiva», som viser klager med sin ni år gamle datter. Avisa har ikke tatt hensyn til hvilke konsekvenser dette kan få for barnet. Hun blir ifølge klager presentert i en kontekst der det legges opp til at leserne skal bli opprørt over innholdet, og klager har aldri samtykket til at hennes barn skal bli avbildet i en slik sammenheng.

Norge IDAG har ifølge klager redigert bort sentrale deler av hennes PDF, men velger derimot å informere om at det opplyses om «min epost/tlf.nr. på siste side, noe jeg ikke ser relevansen av, og finner ubehagelig å ha presentert i denne artikkelen». Dette er ifølge klager mangel på saklighet og omtanke, jf. VVP 4.1.

På bakgrunn av det nevnte anfører klager at hun burde fått anledning til å imøtekomme innholdet før publisering. Det har hun ikke fått, og dermed har avisa brutt VVP 4.14, anføres det i klagen.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Norge IDAG svarer at de har fulgt opp ved å gi klager «rikelig plass i vår avis til å uttale seg fritt slik hun ønsker».Redaksjonen skriver: «Vi mener også at dersom vår sak skal kritiseres bør også de andre avisene som har omtalt saken rammes på samme måte. Vi har bare referert det som stod på Facebook og i andre aviser.Da vi fikk vite av avisen Dagen at vi var klaget inn for PFU av sexolog Berit Bulien Jørgensen, tok vi umiddelbart kontakt med henne for et intervju og gav henne anledning til å fortelle sin versjon av forholdene i Arendal.»

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører at avisa etter klagen har skrevet om henne i fire nye artikler, og utvider klagen til å gjelde:

  • ·«Mener kjønnet blir tildelt ved fødsel» (16.05.23)
  • ·«Norge IDAG klaget inn for PFU av «Arendal på Skeiva» og sexolog Jørgensen» (papirtittel: «Kjønnsforvirring i Arendal») (20.05.23)
  • ·«Press fra alle kanter» (lederartikkel 24.05.23)
  • «Sexologen i Arendal med krav til Norge IDAG» (26.05.23)

Klager forstår avisens tilsvar som at de viser til sitering fra Sørlandsavisen, og at de ikke har kutyme for å nekte leserinnlegg fra politikere. Klager anfører at innlegget som Norge IDAG viser til, fremsetter fakta som ikke stemmer. Avisa skal være kritisk til valg av kilder og kontrollere at opplysninger de presenterer er riktige, og fritas ikke fra dette ansvaret ved at andre har publisert samme innlegg tidligere, påpeker klager. Publiseringen av 26.05.23 strider mot dette, jf. VVP 3.2.

Klager anfører faktafeil også i publiseringen 20.05.23, der Norge IDAG skriver at Arendal som eneste kommune har ansatt egen sexolog. Dette er en feilaktig opplysning, et enkelt søk vil vise at flere kommuner har dette.

Klager anfører flere faktafeil og brudd på VVP 3.2 i lederartikkelen av 24.05.23: Det fremstilles som om klager har latt være å gi tilbakemelding, selv om hun skrev i epost at hun ikke ønsket å svare på spørsmål så lenge saken er til klagebehandling i PFU, noe som ikke kommer fram. Når det i lederen skrives at «Sexologen bruker deler av tiden sin der hun er i samtale med små og store barn om sex, på å snakke om å byte kjønn», så er det en uriktig påstand, ifølge klager. Det er også uriktig å skrive at det i Norge ikke kreves psykiatrisk utredning før man setter i gang med pubertertsblokkere og hormonbehandling. Klager anfører at nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet krever dette.

Klager anfører brudd på VVP 3.3 om premisser, og skriver: «De viser i tilsvaret, samt i flere av avissakene, til et «intervju» de har gjort med meg.Ettermiddagen 16. mai fikk jeg en telefon fra sjefredaktør Trine Overå Hansen som presenterte seg med at hun ringte fra Norge IDAG og gikk rett på spørsmål om jeg hadde klaget dem inn til PFU og hvorfor. Jeg forsto det som om dette var en samtale for å oppklare klagegrunnlag og forklarte. Jeg ble avbrutt flere ganger med spørsmål og da jeg hørte tastaturet hennes i bakgrunnen spurte jeg om hun skulle skrive dette i avisen. «Selvfølgelig», var svaret jeg fikk.Jeg sa da at jeg ikke hadde fått beskjed om det og ba om å få alt skriftlig, og om sitatsjekk. Etter å ha bekreftet at jeg skulle få dette, ble jeg møt med kommentaren «tør du ikke å snakke med meg?», og jeg sa at jeg opplevde det som en ubehagelig samtale før jeg avsluttet.Jeg ble aldri informert om at dette var et intervju, og fikk heller ikke inntrykk av det ut fra tonen i samtalen, som opplevdes sint og angripende.»

Klager anfører at Norge IDAG valgte å publisere hennes forslag til minnelig ordning i sin helhet i avisa 26.05.23. Klager skriver: «Jeg opplevde igjen at det ikke var klare premisser fra avisens side for hva som er kommunikasjon med avisen og hva som er avissak.»

Klager anfører brudd i artikkel fra 16.05.23: «Setningene «Vi teller ikke» og «Når et barn blir født sier legen, det er gutt» er sitater jeg ble tilsendt i sitatsjekk, og setninger jeg ikke fikk fullført i telefonsamtalen før Hansen fulgte opp med nye spørsmål. Jeg fjernet disse og skrev et utfyllende svar i sitatsjekken, som fremstiller fakta. Hansen tok allikevel disse sitatene, som jeg hadde strøket, med inn i saken hun skrev.»

Klager reagerer på at hun blir omtalt som del av en bevegelse i lederartikkelen av 24.05.23, og anfører at hun arbeider ut fra et faglig perspektiv.

Klager anfører brudd på VVP 4.13 om retting av feil, at avisa har valgt å ikke å gå i dialog, men heller fortsette å fremsette feilaktige opplysninger om henne. Klager opplyser at hennes ledere i Arendal kommune har skrevet et leserinnlegg til avisen med beskrivelse av arbeidet som blir gjort. Dette er ikke blitt publisert og de har ikke fått noen tilbakemelding, ifølge klager.

Det anføres brudd på VVP 4.17 om sletting av nettkommentarer, der klager viser til en kommentar på avisas Facebook-side 20.05.23, og skriver: «Første kommentar, som ble lagt ut samme dag som saken ble publisert, viser en illustrasjon av en person som har en regnbuepistol i bakhodet, samt svært drøye påstander med årstall knyttet til dem. Disse påstandene går langt over grensen for hva som er god presseskikk og Norge IDAG må ta ansvar for dette.»

Norge IDAG svarer at de ikke har gjort annet enn å referere en sak som folk brydde seg om i Arendal, og at det er hentet fra åpne kilder. Redaksjonen anfører at de hadde snakket med en kilde som hadde snakket med unge og gjengitt synspunktene deres. Norge IDAG anfører at dette er en reell person som har benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Avisa skriver: «Vi har i etterkant tilbudt de som har klaget til PFU svar-rett i vår avis, og har også intervjuet dem. Det har skapt flere vinkler i saken.»

Redaksjonen mener de ikke har forulempet noen, «selv om det tydeligvis er en uenighet om hva som er fakta». Avisa anfører at de har et ansvar for å belyse et brennbart tema, kjønnskonvertering, som bør belyses fra mange synsvinkler.

Norge IDAG anfører at de ikke realitetsbehandlet påstandene i leserbrevet, bare gjengitt hva parter har skrevet, og skriver: «Normalt skulle ikke slike saker kreve samtidig imøtegåelse.»

Reaksjonen anfører at de ikke kan forstå hva anklagerne mener skulle være kritikkverdig med «vår lille sak», og at en eventuell fellelse i PFU vil skape en interessant presedens.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Ikke brudd

Glenn Diesen mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-047

Brudd

Larvik kommune mot TV 2

Punkt i VVP

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-052

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU