Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-092BArendal på Skeiva mot Norge IDAG

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Saklighet og omtanke

Feil i presentasjon

Rett til å forsvare seg

Norge IDAG brøt god presseskikk

Mangel på grunnleggende opplysningskontroll og fravær av samtidig imøtegåelse førte til at Norge IDAG ble felt for brudd på Vær Varsom-plakaten.

I en parallell klagesak (23-092A) ble samme publisering også felt på VVP 3.3 og 4.8.

Brudd

Felt på punkt i VVP

PFUs uttalelse

Norge IDAG publiserte i mai 2023 artikkelen «Sagaen om Arendal på Skeiva og kjønnsskifte-klassen». Her skrev avisa at over halvparten av elevene i en klasse ønsket å skifte kjønn i Arendal. Avisa skrev også at organisasjonen Arendal på Skeiva gikk til verbalt angrep på Frelsesarmeen og kommunens ordfører, samt at en sexolog i kommunen ville at alle barn og unge skulle snakke om kjønn og sex.

Klager A utvidet klagen til fire nye artikler under tilsvarsrunden, som er dekket i PFU-klagen. Disse gjaldt bla. avisas dekning av PFU-prosessen.
Klager: Klager A er den omtalte sexologen, mens klager B er Arendal på Skeiva.

A: Klager anførte at det etter deres kunnskap ikke finnes noen klasse der over halvparten vil skifte kjønn, og at avisa brøt kravet om kildekritikk og opplysningskontroll. Klager anførte at avisa gav henne ansvaret for den såkalte «kjønnsskifte-klassen», og mente det var feil.

Klager anførte også brudd på VVP 4.2 fordi artikkelens tone var anklagende og negativ. VVP 4.8 ble ifølge klager brutt fordi det var hentet et bilde fra Facebook-siden til Arendal på Skeiva, som viser klager sammen med hennes ni år gamle datter. Avisa har ikke tatt hensyn til hvilke konsekvenser dette kunne få for barnet. Klager burde dessuten fått anledning til å imøtekomme innholdet før publisering. Det fikk hun ikke, og dermed har avisa brutt VVP 4.14, ble det anført.

Klager anførte at Norge IDAG publiserte flere faktafeil, både i den første artikkelen og i de påklagede artiklene som fulgte. Et eksempel var påstanden om at det ikke kreves psykiatrisk utredning før behandling og kjønnsskifte i Norge.

Klager opplyser at hun ble oppringt av sjefredaktør 16. mai, som spurte om klager hadde klaget dem inn til PFU og hvorfor. Klager opplevde dette som en avklaring av klagegrunnlaget, og et initiativ til dialog om minnelig ordning. Klager anførte at hun først ute i samtalen skjønte at redaktøren noterte og ønsket å publisere innholdet, og avsluttet da samtalen.

B: Klager anførte bla. brudd på kildekritikk og opplysningskontroll, mangel på dekning i tittel og manglende samtidig imøtegåelse. Arendal på Skeiva la vekt på at de grunnleggende opplysningene hentet fra leserinnlegget ikke var faktasjekket, at organisasjonen ble koblet til skoleklassen og at de ikke fikk anledning til å svare for seg. Klager avviste at de angriper kristne, men at de tvert imot oppfordrer til samarbeid med kristne organisasjoner.

Mediet:
Norge IDAG anførte at de fulgte opp ved å gi klager «rikelig plass i vår avis til å uttale seg fritt slik hun ønsker». Redaksjonen skrev: «Vi mener også at dersom vår sak skal kritiseres bør også de andre avisene som har omtalt saken rammes på samme måte. Vi har bare referert det som stod på Facebook og i andre aviser.» Redaksjonen opplyste at da de fikk vite at de var klaget inn til PFU, tok kontakt med klager for et intervju, og at hun derigjennom fikk anledning til å fortelle sin versjon av «forholdene i Arendal». Redaksjonen anførte at de etter at klagen til PFU kom, inviterte organisasjonen (klager B) til å kommentere saken som del av en invitasjon til minnelig ordning.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen ivaretar viktige områder som informasjon, debatt og samfunnskritikk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Utvalget understreker at mediet er i sin fulle rett til å belyse det aktuelle temaet om undervisning knyttet til kjønn og identitet i skolen.

Utvalget vil minne om at presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling av informasjon til publisering. Den enkelte redaktør har et selvstendig ansvar for å kjenne til de etiske normene og plikter å legge disse til grunn for sitt arbeid. En grunnleggende del av dette publisistiske ansvaret er å sikre at den informasjonen som bringes ut til publikum er korrekt, gjennom aktiv kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

Publiserte forslag til minnelig ordning
PFU forstår at klager A trodde at samtalen med sjefredaktør var en drøfting av minnelig ordning, slik mediet er pliktig til å ta initiativ til. At redaksjonen ikke gjorde det klart at det også ble brukt som et intervju, og at samtalen skulle publiseres, er etter PFU sitt syn et brudd på VVP 3.3, som slår fast at mediene skal klargjøre premisser i kontakten med kilder. Utvalget merker seg dessuten at avisa publiserte innhold fra PFU-klagen, og utvalget forstår at dette oppfattes som uryddig.

Barn har et særskilt vern i presseetikken. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. I den påklagede artikkelen har Norge IDAG publisert et bilde av sexologens datter, i en annen sammenheng enn da det ble tatt, uten å vurdere om publiseringen kunne være problematisk for barnet. Utvalget kan ikke se at det var relevant eller i offentlighetens interesse å trekke inn datteren, og konkluderer med at avisa har brutt VVP 4.8.

Ingen av klagerne fikk samtidig imøtegåelse
Både klager A og B knyttes til påstander om å påvirke elever til å bytte kjønn. Slik PFU vurderer det, ligger det i dette beskyldninger som er sterke og av faktisk karakter. Ifølge VVP 4.14 skal de omtalte i slike sammenhenger ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Verken i det publiserte eller i tilsvarsrunden er det noen spor av at Norge IDAG har oppfylt dette kravet.

Grunnleggende svikt i kildekritikken
Den samtidige imøtegåelsesretten er ikke bare en rett for de omtalte, den er også vesentlig for å få fram opplysninger og bidra til kontroll av fakta. Medier som forplikter seg til å følge Vær Varsom-plakaten, skal være kritisk i sine valg av kilder, og plikter å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder, jf. VVP 3.2.

I kildekritikken har Norge IDAG sviktet på en grunnleggende måte. Redaksjonen slår fast at over halvparten av elevene i en skoleklasse ønsker å bytte kjønn, uten at den kan gjøre rede for noen opplysningskontroll eller kildekritikk av påstanden. Den udokumenterte påstanden danner grunnlaget for alle de påklagede artiklene, og dermed konkluderer PFU med at avisa har brutt mot VVP 3.2.

Norge IDAG har brutt god presseskikk på 3.2, 3.3, 4.8 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27.09.23.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys og Asle Toje

Klagen

Klager er Arendal på Skeiva, som anfører at artikkelen kommer med grove og falske anklager mot organisasjonen om at den angriper «den kristne trua» og kristne. Ifølge organisasjonen svikter avisa på kildekritikk, opplysningskontroll og kildebredde, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2.

Eksempler på dette er:

  • ·«ANGREP: 11. januar 2023: «Arendal på skeiva» kopierer oppslaget i Agderposten og angrip den kristne trua.».
  • «ANGRIP KRISTNE: 23. januar 2023. «Arendal på skeiva» går til nytt verbal angrep på Frelsesarmeen».
  • ·«Både Arbeiderpartiets ordfører og Høgres ordførerkandidat vert utsett for eit verbalt angrep i lokalavisa Agderposten.»

Klager skriver at bakgrunnen for artikkelen skal være et tilsendt leserinnlegg, som journalisten «har undersøkt nærmere». Avisa opplyser ikke hvem som har skrevet det, men i ettertid er det skrevet at leserinnlegget er sendt inn av en eller flere ungdommer. I en artikkel i avisa Dagen 16. mai står det at «han bekrefter overfor Dagen at hans kilder er elever ved den aktuelle skolen». I en annen artikkel i Norge IDAG uttaler sideordnet sjefredaktør til Dagen at hun har tillit til den som skrev innlegget. Senere samme dag publiserer Norge IDAG innlegget «Hva er det vi utsetter våre barn for?», skrevet av Trond Nevisdal. Dette er en voksen person og slett ingen ungdom.

Klager anfører at Nevisdals innlegg, som også er publisert på document.no, baserer seg på informasjon fra ungdom i en parallell-klasse til den klassen som det påstås har et enormt høyt ønske om kjønnskorrigering. At opplysningen bygger på èn kilde, en voksen som byr på «informasjon» han har hørt via ungdommer, er svikt på grunnleggende opplysningskontroll og brudd på VVP 3.2, ifølge klager.

Klager anfører brudd på VVP 4.1 om saklighet og omtanke, og skriver at dekningen karakteriserer Arendal på skeiva på en uredelig måte med mål om karakterdrap. Organisasjonen skriver: «På venstre side av artikkelen kommer det ikke frem at det øverste bildet er skjermbilde fra vårt leserinnlegg i Agderposten, men det beskrives som 'ett oppslag'. I skjermbildet under fremstår det som vi har delt 'oppslaget' med en ny kritikk når det faktisk er en deling og gjengivelse av vårt leserinnlegg. I tillegg står det at vi angriper "den kristne trua" når faktum er at vi adresserer et paradoks utført av lokale politikere. På høyre side har avisen publisert en liten del av argumentasjonen i vårt leserinnlegg, som kuttes når bredden i argumentasjonen starter. En kan lese at nederste linje begynner med "til tross for at de påstår".

Ifølge klager gjengir ikke Norge IDAG korrekt fra deres leserinnlegg eller fra et leserinnlegg i Agderposten, hvor det tvert imot oppfordres til samarbeid med kristne organisasjoner. Klager kritiserer også avisa for å bruke skjermbilder ute av sin sammenheng i sin artikkel.

Klager anfører at det ikke er dekning for tittelen «Sagaen om Arendal på Skeiva og kjønnsskifte-klassen», fordi innholdet i stor grad baserer seg på en av Arendal kommunes ansatte og ikke organisasjonen. Denne har ingen forbindelse med Arendal på Skeiva, og tittelen blir misvisende og et brudd på VVP 4.4.

Organisasjonen anfører at journalisten ikke har tatt kontakt for samtidig imøtegåelse. At de ikke har blitt presentert med påstandene om at de angriper kristne, representerer et brudd på rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Arendal på skeiva har heller ikke fått tilsvarsrett etter VVP 4.15, anfører organisasjonen.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Norge IDAG svarer at de har fulgt opp med å «gi anklager rikelig plass i vår avis til å uttale seg fritt slik de ønsker». Redaksjonen anfører at den mener at dersom deres skal kritiseres, så bør også de andre avisene som har omtalt saken rammes på samme måte, og skriver: «Vi har bare referert det som stod i andre aviser».

Redaksjonen opplyser at de etter at klagen til PFU kom, inviterte organisasjonen til å kommentere saken som del av en invitasjon til minnelig ordning.

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører at eposten fra sjefredaktør var diffus, og at hun ikke svarte på oppfølgende spørsmål fra Arendal på Skeiva. Organisasjonen peker også på at Berit B. Jørgensen var kopiert inn i eposten, en person som ikke er en del av klagen eller organisasjonen.

Klager skriver at Norge I DAG verken har gått nøye igjennom saken eller bakgrunnsstoffet til den påklagede artikkelen, men derimot har brukt organisasjonens leserinnlegg til å polemisere sin egen ideologi ved å rekontekstualisere, ikke gjengi innholdet: «Norge IDAG har med dette inntatt en ideologisk motivert posisjon som de forsøker å unndra seg fra Vær Varsom-plakatens prinsipper.»

Klager anfører at publiseringen er stigmatiserende og rammende. Påstandene om at de angriper den kristne tro har ikke rot i virkeligheten. Tvert om arbeider de for å bygge bro mellom LHBT+ og trossamfunn. Klager viser til at de bla. har et godt samarbeid med den lokale Trefoldighetskirka.

Norge IDAG svarer at de ikke har gjort annet enn å referere en sak som folk brydde seg om i Arendal, og at det er hentet fra åpne kilder. Redaksjonen anfører at de hadde snakket med en kilde som hadde snakket med unge og gjengitt synspunktene deres. Norge IDAG anfører at dette er en reell person som har benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Avisa skriver: «Vi har i etterkant tilbudt de som har klaget til PFU svar-rett i vår avis, og har også intervjuet dem. Det har skapt flere vinkler i saken.»

Redaksjonen mener de ikke har forulempet noen, «selv om det tydeligvis er en uenighet om hva som er fakta». Avisa anfører at de har et ansvar for å belyse et brennbart tema, kjønnskonvertering, som bør belyses fra mange synsvinkler.

Norge IDAG anfører at de ikke realitetsbehandlet påstandene i leserbrevet, bare gjengitt hva parter har skrevet, og skriver: «Normalt skulle ikke slike saker kreve samtidig imøtegåelse.»

Reaksjonen anfører at de ikke kan forstå hva anklagerne mener skulle være kritikkverdig med «vår lille sak», og at en eventuell fellelse i PFU vil skape en interessant presedens.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Ikke brudd

Glenn Diesen mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-047

Brudd

Larvik kommune mot TV 2

Punkt i VVP

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-052

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU