Hopp til hovedinnhold

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU-sak 00-111Adv. Frode Sulland (p.v.a. Veronica Orderud) mot TV 2

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP


PFU-SAK NR. 111/00
KLAGER: Adv. Frode Sulland (p.v.a. Veronica Orderud)
ADRESSE: Møllergaten 4, 0179 Oslo
TELEFON/TELEFAX: 22 41 09 42 / 22 33 52 81
REDAKSJON: TV 2
SENDEDATO: 19. og 25.05.2000
STOFFOMRÅDE: Krim / justis
GENRE: Nyhetsinnslag
SØKERSTIKKORD: Kildekritikk/forhåndsdom/privatliv/samtidig imøtegåelse
REGISTRERT: 13.07.2000
BEHANDLET I SEKR.: 13.07.2000; tilsvarsrunden innledet
BEHANDLES I PFU: 24.10.2000
FERDIGBEHANDLET: 24.10.2000
BEHANDLINGSTID: 102 dager
KLAGEGRUPPE: Privatperson (advokatklage)
PFU-KONKLUSJON: Brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: ( 3.1, 3.2), 4.5, 4.14
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER: Klagen opprinnelig fra adv. Ina Strømstad
SAMMENDRAG:
TV 2-nyhetene hadde 19. mai 2000 et innslag som av programlederen ble introdusert slik:
" Mandag er det ett år siden Anne Orderud Paus og foreldrene hennes, Marie og Kristian Orderud, ble drept på Orderud gård. Men først på sensomeren blir det avgjort om det blir tatt ut tiltale for overlagt drap mot Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød. Politiet mener i dag at Veronica Orderud har vært en pådriver for trippeldrapet. "
I innslaget ble det vist til at Veronica Orderud, da hun giftet seg i 1994, var "overbevist om at Per var eier av gården på Orderud." Videre sier reporteren:
" Sjokket og skuffelsen var stor da hun oppdaget at gården fremdeles sto på faren og at det dessuten var konflikt om overdragelsen av eiendommen. Under ransaking fant politiet deler av dagboksnotatene til Veronica Orderud. Der skriver hun om hatet mot svigerforeldrene sine, som hun ønsker skulle dø. Etter det TV 2 erfarer, inneholder dagboken også en rekke negative utsagn som politiet mener er myntet på ektemannen Per. "
Og reporteren fortsetter:
" Flere plasser i dagboken får han det glatte lag. Veronica beskylder ham blant annet for å være tafatt i forhold til gårdstvisten. Hun omtaler seg selv som ulykkelig og frustrert. Da etterforskerne konfronterte henne med dagboken i politiavhør, nektet hun for at det var mannen sin hun hadde skrevet om. Hun hevdet at det handlet om et annet familiemedlem. Det tror ikke politiet på. "
Ifølge TV 2-innslaget skal Veronica Orderud i avhør ha "fremstilt Per som drømmemannen, men politiet har vitneutsagn som forteller en annen historie om et forhold som langt fra var idyllisk. En tidligere nær venn av Veronica har forklart politiet at Veronica valgte Per fordi det ga henne status, men det var før hun visste at han ikke eide gården på Orderud."
Innslaget avsluttes slik:
" Politiet mener at Veronica Orderud derfor har vært en pådriver i planleggingen og gjennomføringen av trippeldrapet. Raggsokken som ble funnet rett bak kårboligen er så liten at bare en kvinne vil kunne trekke den utenpå en sko. Politiet tror at denne kvinnen er Veronica Orderud. "

25. mai hadde TV 2-nyhetene et nytt innslag om Orderud-saken. Introen lød:
" Politiet må slutte å lekke opplysninger i Orderud-saken. Det krever forsvareren til Veronica Orderud. Han reagerer kraftig på at politiet fortsetter med å gi opplysninger til media, selv om etterforskningen er avsluttet. "
I innslaget var advokat Frode Sulland intervjuet, og han uttaler bl.a.: "- Politiet bør jo ikke og skal jo ikke gi til torgs slike spekulasjoner, opplysninger, synspunkter, uten at de kan stå ved det, uten at de altså våger å vise ansikt. (?) - Både fordi at saken ikke er oppklart og at det ikke er bevis mot de fire siktede til å ta ut tiltale, men også fordi det i saken finnes en lang rekke løse tråder som politiet ikke har grepet tilstrekkelig fatt i."

KLAGEN:
Klager var opprinnelig advokat Ina Strømstad, senere advokat Frode Sulland - begge på vegne av Veronica Orderud. Klagen innledes med å vise til tidligere PFU-uttalelser med bakgrunn i Orderud-saken (155/99, 156/99 og 174/99).
Klagerne mener innslaget 19. mai bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.14 og 4.15. Når det gjelder punktene 3.1 og 3.2 (forholdet til kildene) heter det i klagen bl.a.:
"I innslaget refereres politiets spekulasjoner vedrørende den omhandlede sokk. Disse spekulasjonene er referert uten at politiet fremstår med navngitt kilde. Kildevernet vil typisk brukes for å få frem opplysninger som offentligheten ellers ville være avskåret fra. I foreliggende tilfelle kan etter vårt syn ikke et slikt hensyn gjøres gjeldende. For det første
vises det til at det her ikke dreier seg om informasjon, men om spekulasjon. (?) For det andre må det kreves at TV 2 får uttalelse fra navngitte innen politiet. "
Klageren anfører at "ved å bringe videre anonyme politiuttalelser åpnes det for en form for forhåndsprosedyre som den siktede og hennes forsvarer mye vanskeligere kan ta til motmæle mot. Tillater pressen dette kan politiet fremstå uten ansikt og dermed også uten ansvar for uttalelser som er svært belastende og krenkende. "
Når det gjelder henvisningene til punkter i VV-plakatens kapittel 4, skriver klageren bl.a.:
"Innslaget mangler etter vårt syn den saklighet og omtanke i presentasjonen som VVP pkt 4.1 krever. Det vises for det første til at innslaget ikke kan sies å ha noen nyhetsverdi nå det ikke refereres nye opplysninger i saken eller på annen måte plasseres i en relevant sammenheng. Det understrekes at deler av dagboksnotatene har vært vist til i dagspressen tidligere, og at politiets spekulasjon omkring sokken, som nevnt, ikke er forankret i etterforskingsresultater."
"For det andre er innslaget som helhet spekulerende og prosederende i sin form. Det spekuleres særlig om Veronica Orderuds motiv for å gifte seg med Per Orderud. Disse spekulasjonene insinuerer et drapsmotiv, der Veronica Orderud er den sentrale aktør ."
"Av hensyn til den offentlige saksbehandling i PFU er det ikke ønskelig å referere fra dagboksnotatene for å sette dem i en riktig sammenheng. Det nevnes imidlertid at dagspressen - bl.a. etter påtrykk fra Veronica Orderuds forsvarer - har vært tilbakeholdne med å vise til dagboksnotatene og referere innholdet av dem etter at de første gang mer generelt ble omtalt i dagspressen. Det skyldes at en annen og mer omfattende omtale uten saklig grunn vil krenke ekteparet Orderuds privatliv." (Kfr. VV-punkt 4.3 og 4.6).
" Videre har TV 2 ikke gitt anledning til samtidig tilsvar eller imøtegåelse av opplysninger i innslaget, jfr VVP pkt. 4.14 og 4.15. Dette sammenholdt med innslagets form og innhold, er det etter vårt syn åpenbart et brudd på VVP pkt. 4.5 om forhåndsdømming ."
Om innslaget 25. mai heter det dessuten i klagen:
"Advokat Frode Sulland fikk ca 1 uke senere etter eget initiativ anledning til generelt å kommentere politiets spekulasjoner. Intervjuet ble imidlertid gjort under forutsetning av at kritikken ble rettet mot politiet, ikke mot TV 2s behandling av saken . I tillegg ble innslaget svært beklippet. Det kunne derfor både på grunn av innhold, omfang og avstand i tid ikke frata oppslaget 19. mai dets preg av forhåndsdom."

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 viser innledningsvis til at advokat Frode Sulland også var gjest i programposten "God Morgen Norge" 22. mai. "Her fikk han god mulighet til å kommentere de forhold klagen bygger på".
Videre peker TV 2 på at innslaget 19. mai var en oppsummering av etterforskningen ett år etter Orderud-drapene. "Etter TV 2s oppfatning var dette et meget egnet - og også naturlig - sted å foreta en oppdatert gjennomgang av situasjonen? I tillegg hadde TV 2s reporter informasjon angående saken som åpenbart var av nyhetsinteresse for våre seere."
"Vi nevner også at det rett forut for sendetidspunktet var kjent at Romerike politidistrikt hadde innstilt overfor Statsadvokaten på tiltale for overlagt drap for Veronica Orderud og de tre andre siktede i saken?".
"Det presiseres at TV 2 ved dette innslaget ikke har hatt annet formål enn å bringe oppdaterte nyheter om saken, samt å summere opp og belyse politiets oppfatning i saken. At kilden for opplysningene ikke er navngitt kan vi vanskelig se påvirker denne spesielle saken i nevneverdig grad. I et slikt oppsummerende innslag vil det generelt være unaturlig å angi kildene og det må også i denne konkrete saken være fullt ut akseptabelt å verne kilden. (?) Det må også være TV 2 som vurderer behovet for og berettigelsen av å bruke anonyme kilder, og ikke forsvarerne?".
" Innslaget kan vanskelig sees å utgjøre noen form for forhåndsprosedyre . TV 2 mener at politiets oppfatning er gjengitt korrekt og det er skjedd i akseptabel form. (?) At politiet mistenker Veronica Orderud skulle vel på bakgrunn av siktelsen og innstillingen til Statsadvokaten være utvilsomt. Det uttales da også uttrykkelig av ?Politiet tror at denne kvinnen er Veronica Orderud?."
"I en sak som den foreliggende, med det innhold og den utvikling som forelå på utsendelsestidspunktet, må det være presseetisk korrekt - som Utvalget selv har gjort i tidligere saker - å legge til grunn at definisjonen av hva som er berettigede informasjonskrav må være videre enn hva som er vanlig i andre kriminalsaker. Det kan ikke være riktig dersom kravet til god presseskikk skulle avskjære offentligheten fra innsyn i alle deler av de siktedes personlige forhold, for eksempel under henvisning til vern om privatlivet ."
Når det gjelder klagerens henvisning til VV-plakatens punkt 4.3, mener TV 2 "at de omtalte forhold vanskelig kan sies å være saken ? uvedkommende ?". "Tvert om gjengis her hovedtrekkene i politiets hypotese og begrunnelsen for den. Innslaget beskriver også de problemer politiet har i etterforskningen og kan således virke styrkende for Veronica Orderuds posisjon i den offentlige bevissthet. "
"De i og for seg korrekte opplysninger som ble publisert faller formodentlig ikke sammen med de ønsker forsvarerne hadde mht å skape en alminnelig positiv oppfatning av ekteparet Orderuds ekteskap og forholdet dem imellom forut for tragedien. (?) TV 2 mener at klageren må akseptere at politiet og underordnet påtalemyndighet har oppfatninger om saken, dens motiver og hendelsesforløpet, og at mediene refererer hovedtrekkene i dette. "
Angående nyhetsinnslaget med advokat Sulland 25. mai, heter det i tilsvaret:
"Vår reporter opplyser at hans ønske var å få adv. Sullands kommentar til at TV 2s sak inneholdt nye detaljer fra politiets etterforskning. I løpet av forhåndssamtalene mellom
Sulland og vår reporter kom partene frem til at hovedpunktene i saken måtte bli at advokat Sulland mente politiet her hadde kommet med en bevisst lekkasje og at han reagerte på at politiet (ifølge advokat Sulland) opptrer som en anonym kilde. (?) Vi vil således reservere oss sterkt mot den beskrivelse klageren gir av bakgrunnen og rammene for dette intervjuet. "
"Hva gjelder klagerens påstand om at de omtalte skulle vært gitt mulighet for samtidig imøtegåelse eller tilsvar peker TV 2 igjen på den omfattende og løpende dekning saken hadde vært gjennom. I en slik situasjon må det være akseptabelt for mediene å summere opp deler av saken slik den fremstår for enkelte av de involverte basert på en historikk som er avdekket gjennom den løpende dekningen, uten at dette ved hvert tilfelle skal utløse plikt til samtidig tilsvar ."
TV 2 anfører her at advokat Sulland flere ganger tidligere er kontaktet for å få kommentarer til dagboksnotatene, men han "har imidlertid helt konsekvent avvist å svare på spørsmål om dette?".
Og TV 2 konkluderer slik:
" I en situasjon hvor etterforskningen har pågått i lang tid og hvor den er gitt en bred dekning og et mangfold av opplysninger til offentligheten, kan man vanskelig hevde at et enkelt oppsummerende innslag som det foreliggende skal vurderes helt avskåret fra historikken og bakgrunnen ."

Klageren anfører i sitt tilsvar at det i "God Morgen Norge"-sendingen 22. mai var "andre temaer som ble brakt opp, og den korte tid som var til rådighet ga ikke mulighet for kommentarer vedrørende det innslag klagen gjelder". Når det gjelder innslaget 25. mai, fastholder klageren "at det fra TV 2s side ble gitt svært begrensede rammer...". " Det var således ikke partene som kom ? frem til ? hva som skulle kommenteres . Det ble uttrykkelig fremhevet at man ikke ønsket kritikk av TV 2s oppslag i forhold til de punkter klagen reiser."
Videre skriver klageren:
"Kravet til saklighet og omtanke også i dekningen av denne svært alvorlige kriminalsak er? flere ganger understreket av PFU. Disse krav gjør seg selvfølgelig gjeldende på samme måte i forhold til TV 2s dekning, uavhengig av at innslaget kom på et senere stadium i etterforskningen enn de mediaoppslag som tidligere er innklaget."
"I klagen har vi ikke gått nærmere inn på fakta fordi det ikke er ønskelig å gjøre klagesaken til en arena for bevisvurdering. Etter vårt syn er innslaget preget av flere misforståelser og feil, men en klagesak til PFU er lite egnet til å klargjøre hva som rent faktisk er rett og galt ."
Når det gjelder klagepunktet om forhåndsdom, viser klageren til PFU-sak 174/99. "De uttalelsene som der ble ansett som en forhåndsdom er langt på vei sammenlignbare med det som fremkommer i TV 2s innslag."
"I TV 2s uttalelse (tilsvar; sekr. anm.) vises det for øvrig til at innslaget bare gjengir politiets arbeidshypotese og siktelse. Politiets siktelse kan imidlertid bygge på en lang rekke ulike hypoteser mht. grad av medvirkning. F.eks. hevdes det i TV 2s innslag med bakgrunn i sokkefunnet at Veronica Orderud skal ha vært på åstedet. En slik oppfatning har politiet aldri bekreftet. Innslaget går følgelig lenger enn å referere siktelsen. "
Etter klagerens mening kan ikke mediene " - som TV 2 i denne saken - rettferdiggjøre sine oppslag ved at de bruker politiet som kilde, dersom gjengivelsen av politiets opplysninger og vurderinger er unødvendig krenkende og forhåndsdømmende ."
Til slutt påpeker klageren også at TV 2 i det påklagede innslaget refererer hva en " tidligere kjæreste " av Veronica Orderud har forklart i politiavhør. "Både sannhetsgehalten i og relevansen av denne forklaring er ytterst tvilsom. Det å henvise til denne forklaring synes i seg selv å være et klart brudd på god presseskikk, på samme måte som Aftenpostens omtale av en annen politiforklaring i sak 174/99 ."

TV 2 fastholder at "advokat Sulland fikk rik anledning til å kommentere saken etter vårt innslag", og går igjen i rette med klagerens framstilling av forutsetningene for intervjuet 25. mai. "Våre medarbeidere avviser? på det sterkeste at man? ? uttrykkelig ? fremhevet ? at man ikke ønsket kritikk av TV 2s oppslag til de punkter klagen reiser ?." "Til saksfremstillingen under dette punkt bør det også bemerkes at advokat Sulland i samtalene med vår redaksjon gjorde det klart at han under enhver omstendighet, og uavhengig av om han kom til orde i TV 2, ville bringe saken inn for PFU."
For øvrig er TV 2 "fortsatt av den oppfatning at de faktiske forhold som ble referert i innslaget er korrekte". TV 2 anfører her at man valgte å gjengi opplysningene fra Veronica Orderuds tidligere kjæreste og dagboksnotatene " i et svært begrenset og avdempet omfang i lys av de presseetiske normene og hensynet til de omtalte ". TV 2 kan ikke se at dette vitneutsagnet "kan falle i samme kategori som situasjonen i PFU-sak 174/99".
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i TV 2, der det i tilknytning til ett-årsdagen for det sterkt mediefokuserte trippeldrapet i Sørum, ble satt et særlig søkelys på siktede Veronica Orderuds rolle i saken. Hennes forsvarsadvokat påklager at innslaget framsto som forhåndsdømmende, idet det blant annet het at politiet mener Veronica Orderud har vært en pådriver både når det gjelder planleggingen og gjennomføringen av trippeldrapet. Klageren viser også til utilbørlig bruk av dagboksnotater, foruten manglende kildekritikk overfor vitneutsagn og politiets anonyme uttalelser. I klagen inngår også at forsvareren ikke ble kontaktet for samtidig kommentar, og at det senere heller ikke ble gitt mulighet til fullt ut å gå i rette med utsagnene i innslaget.
TV 2 tilbakeviser klagen på alle punkter , og mener Veronica Orderuds advokat i senere sendinger fikk god mulighet til å kommentere saken. Redaksjonen kan vanskelig se at det påvirker omtalen av den spesielle drapssaken i nevneverdig grad at politikildene ikke er navngitt. Slik TV 2 ser det, beskriver det påklagede innslaget også politiets problemer i etterforskningen, og kan således virke styrkende for Veronica Orderuds posisjon i den offentlige bevissthet. TV 2 mener klageren må akseptere at politiet og underordnet påtalemyndighet har oppfatninger om saken, og at mediene refererer hovedtrekkene.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å formidle politiets hovedteorier i drapssaken. Samtidig vil utvalget generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.1 og 3.2, om bruk av anonyme kilder og kildekritikk. Utvalget har tidligere understreket at selv om det er politiet som framsetter påstandene, har redaksjonen et selvstendig ansvar for det som publiseres. Politiets opplysninger må ikke unndras kildekritikk og kildekontroll.
I det påklagede tilfellet viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, som advarer mot forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje, og til punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Utvalget mener at de beskyldninger som formidles er så sterke, og har en så åpenbar forhåndsdømmende karakter, at de ikke burde ha framkommet uten at Veronica Orderuds advokat var kontaktet og gitt mulighet til samtidig kommentar.
Etter utvalgets mening er det ikke tilstrekkelig at klageren senere slapp til med kritikk av politiet.
TV 2 har brutt god presseskikk.
Stavanger, 24. oktober 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Harald Berntsen, Grete Faremo
FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING(ER):
"Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk med et nyhetsinnslag i tilknytning til ettårsdagen for Orderud-drapene. Innslaget satte et særlig søkelys på Veronica Orderuds rolle i saken. Selv om PFU mener
TV 2 var i sin fulle rett til å formidle politiets hovedteorier i drapssaken, anser utvalget likevel at de beskyldninger som ble formidlet, var så sterke, og hadde en så åpenbar forhåndsdømmende karakter, at de ikke burde ha framkommet uten at Veronica Orderuds advokat var kontaktet og gitt mulighet til samtidig kommentar. Etter PFUs mening var det ikke tilstrekkelig at advokaten senere slapp til med kritikk av politiet."

Merknader

Klagen opprinnelig fra adv. Ina Strømstad