Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-173Filter Nyheter ved ansvarlig redaktør Harald Klungtveit mot Document

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

Document publiserte tirsdag 10. august 2021 en artikkel under vignetten «Sakset/Fra hofta», om at Øyvind Eikrem hadde klaget inn en publisering i Filter Nyheter til PFU. Tittelen var: «Øyvind Eikrem mot Filter Nyheters artikkel ‘Fikk sparken etter rasisme-sak – utpekt av Demokratene som leder i Trondheim’». Artikkelen var i hovedsak en gjengivelse av klagen fra Øyvind Eikrem.

Det ble henvist til artikkelen fra fronten, med bilde av ansvarlig redaktør i Filter Nyheter, Harald Klungtveit, og med følgende tekst:

«Øyvind Eikrem ved NTNU ligger i en konflikt med Filter Nyheter i PFU som har fellestrekk med den som Document har gående. Den har krav på offentlig interesse (…)»

KLAGEN:

Klager er Filter Nyheter ved ansvarlig redaktør Harald Klungtveit, og med samtykke fra journalist Jonas Skybakmoen.

Slik klager ser det, fremstår publiseringen som en blanding av debattinnlegg og kommentar, og klager stiller spørsmål ved hva Document refererer til i sin fronthenvisning.

Etter klagers mening bryter publiseringen med punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om henholdsvis kildekritikk og kontroll av opplysninger, og samtidig imøtegåelse.

Klager skriver: «Document har publisert anklager om at vår journalist Jonas Skybakmoen ‘har over lang tid hatt personlige relasjoner til den ene part i en vedvarende arbeidskonflikt på min arbeidsplass’, at han har ‘forsøkt å bistå sine venner ved å øve press’ og at det er ‘personlige relasjoner’ mellom kilder bak Filter Nyheters artikler og journalisten. Videre heter det i publiseringen at det har skjedd en ‘unndragelse av de personlige relasjoner mellom journalist og parter i en konflikt’. Anklagene er ikke formulert som spekulasjoner/gjetninger, men etterlater inntrykk av at det har blitt avdekket helt konkrete bindinger på personnivå som Filter har holdt skjult. Det kan ikke være tvil om at det dreier seg om faktiske påstander.»

Klager påpeker at påstandene er usanne: «Ingen i Filter Nyheter har noen personlig relasjon til noen parter eller kilder i saken, noe som raskt ville blitt klart om Document hadde bedt Øyvind Eikrem belegge påstandene.»

Slik klager ser det, har Document ikke gjort noe for å undersøke opplysningene. Det vises til at Document ikke har tatt kontakt med omtalte, og klager kan heller ikke se at andre kilder er kontaktet.

Klager tilføyer: «Når artikkelen i tillegg har [ansvarlig redaktør] Hans Rustads byline i stedet for å være stilet som et innsendt innlegg fra Eikrem, tilfører dette de usanne påstandene autoritet i Documents nedslagsfelt. I kommentarfeltet som ledsager artikkelen er det tydelig at teksten tas til inntekt for at Filter Nyheter har begått alvorlige overtramp.»

Slik klager ser det, ville det her «ikke (…) vært tilstrekkelig med imøtegåelse alene, da det ikke kan være et frikort for spredning av usanne påstander til et stort publikum». Klager anfører: «VVP 4.14 Imøtegåelsesretten er sjangeruavhengig. Document har ikke tatt kontakt med verken Filter Nyheter eller Jonas Skybakmoen i forbindelse med publiseringen. Publiseringen inneholder etter vår oppfatning flere påstander som kvalifiserer til tilbud om samtidig imøtegåelse fra både den omtalte journalisten og meg som redaktør. For en journalist og en avis er det alvorlig å bli anklaget for at vennetjenester, skjulte bindinger eller personlige motiver ligger bak en nyhetssak.»

Klager anfører: «Personer som omtales i undersøkende journalistikk må naturligvis ha stort rom for å komme til orde med kritikk og synspunkter. Mediefolk må også ha høy smerteterskel for karakteristikker, usakligheter og til en viss grad insinuasjoner, men vi mener utsagnene i denne saken er altfor konkrete og rammende til å kunne passere som løpende debatt.»

TILSVARSRUNDEN:

Document mener Filters redaktør «forsøker å fremstille Documents gjengivelse av Eikrems [klage] til PFU som illegitim». Slik Document ser det, handler det om en offentlig debatt som er viktig: «Publikum trenger å vite at det finnes medier som Filter Nyheter (…) som bruker sine innpass i mediemiljøet til å frame folk.»

Etter Documents mening er det «ikke rom for å misforstå hva som er hva: Vi skriver innledningsvis hva det handler om, og teksten står med innrykk for å vise at det er Eikrems brev til PfU: Ved å trekke sakene Klungtveit anfører ut i offentlighetens lys får publikum en anledning til å stifte bekjentskap med tendensene til jakt på avvikende meninger og framing.»

Videre anfører Document at «Eikrem er en enkeltperson», og at «[d]et krever ekstra varsomhet». Document fortsetter: «Men Filter Nyheter har vært med å dra i gang en jakt og vært katalysator for krefter som vil rense akademia for råtne epler. (…) Vi som har opplevd ML-tida kjenner lusa på gangen, vi har vært der før. Nå kommer det en ny bølge inspirert av USA og den kjennetegnes ved samme mangel på hemninger. Offentligheten og kulturlivet virker svakere enn på 70-tallet. Det er derfor viktig å mobilisere opinionen mot slike metoder. (…)»

Document uttrykker videre enighet om at det ikke ville vært tilstrekkelig med imøtegåelse alene, «da det ikke kan være et frikort for spredning av usanne påstander til et stort publikum». Document viser samtidig til at dette «[s]kriver redaktøren som 7. januar tok initiativ til at undertegnede [Hans Rustad] ble kastet ut av Redaktørforeningen fordi han har en annen oppfatning av amerikansk politikk enn Klungtveit».

Document fortsetter: «Klungtveit er den klassiske venstreekstremist: Nyheter er et påskudd til å være aktivist og jage motstandere: Det var ikke det at Klungtveit var uenig med documents fremstilling av 6. januar, men det at han forventet at vi ble kastet ut. Han er ikke i tvil. Han vet svaret. Det er samme holdning han har til Eikrem og vi synes det er alvorlig. Klungtveit er ikke interessert i en nyansert fremstilling. Det er nok å sammenligne Khronos fremstillinger med Filter Nyheters. Spørsmålet er om presseorganisasjonene skal delta i den politiske klappjakten som Filter Nyheter legger opp til. (…) Hvis ikke presseorganisasjonene vil se at ytrings- og pressefrihet er under press innenfra, risikerer de å forspille opinionens tillit. Derfor mente vi at Eikrems svar var relevant for vår sak.»

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Document publiserte i august 2021 under vignetten «Sakset/Fra hofta», en PFU-klage fra Øyvind Eikrem mot Filter Nyheter.

Klager er Filter Nyheter ved ansvarlig redaktør Harald Klungtveit, med samtykke fra en journalist som er omtalt i Eikrems klage. Etter Filters mening inneholder publiseringen sterke beskyldninger mot Filters journalist, beskyldninger han skulle fått muligheten til å imøtegå samtidig. Det vises blant annet til påstander om at journalisten skal ha personlige relasjoner til Eikrems motpart i en arbeidskonflikt, og at journalisten skal ha forsøkt å bistå venner ved å øve press gjennom artikler. Filter påpeker at dette er usanne påstander, som Document heller ikke har forsøkt å undersøke.

Document mener det handler om en offentlig debatt som er viktig: «Ved å trekke sakene Klungtveit anfører ut i offentlighetens lys får publikum en anledning til å stifte bekjentskap med tendensene til jakt på avvikende meninger og framing», skriver Document. Videre stiller Document spørsmål ved «om presseorganisasjonene skal delta i den politiske klappjakten som Filter Nyheter legger opp til». Slik Document ser det, vil presseorganisasjonene risikere «å forspille opinionens tillit» om de ikke ser at «ytrings- og pressefrihet er under press innenfra».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klagen gjelder publiseringen av en annen PFU-klage, rettet mot nettopp mediet som klager i denne saken. Utvalget har i tidligere klagesaker uttalt at journalister og redaktører må akseptere mer i pressen enn andre, siden de har store muligheter for å ta til gjenmæle i eget medium.

PFU påpeker at selv om mediene er i sin fulle rett til å omtale både hverandre og PFU-klager, må de her som ellers følge de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Et grunnleggende presseetisk prinsipp handler om å utøve kildekritikk og kontrollere opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2. I dette tilfellet konstaterer utvalget at Document har videreformidlet en PFU-klage uten at en sentral kilde, den klagen gjelder (Filter Nyheter), er kontaktet. Videre kan utvalget heller ikke se at Document har foretatt seg noe for å undersøke påstandene som er publisert. Ut fra det som er forelagt PFU, fremstår det som at Document har videreformidlet klagen uten å utøve noen form for kildekritikk.

I dette tilfellet mener utvalget at påstandene som er publisert dessuten er rammende for Filters journalist, og at han skulle vært kontaktet for samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Document har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

Merknader

Klage med samtykke

Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU