Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-073Jehovas vitner mot Fosna-Folket

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Stigmatiserende omtale

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

Fosna-Folket publiserte 18. oktober 2021 en artikkel på nett om en bonde som hadde brutt ut av trossamfunnet Jehovas vitner. Tittelen var:

«Geitebonden, aktivisten og vindusvaskeren brøt ut av sekten: – Jeg har allerede besluttet å ikke gå i mine foreldres begravelse»

I ingressen stod det:

«– Ifølge Bibelen er det ikke bra å spise fugler med fire bein. Det budet finner jeg det lett å holde, sier Jonas Gustavsson.»

Artikkelen ble publisert i papiravisen dagen etter. Artikkelen ble presentert på forsiden med tittelen «Brøt ut av sekten» og samme ingress som på nett.

KLAGEN:

Klager er Jehovas Vitner. Trossamfunnet mener Fosna-Folket har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om stigmatiserende omtale

4.14, om samtidig imøtegåelse

Jehovas Vitner viser til at artikkelen blant annet handler om hvordan trossamfunnet håndterer anklager om overgrep mot barn. Klager skriver:

«I flere spalter benyttes her uttrykk som ‘pedofil’, ‘tissen’, ‘seksuelle overgrep’ og ‘seksuelt misbruk av barn’. Det er således klart at artikkelen i denne passasjen omtaler overgrep i betydningen overgrep av seksuell art.

Jehovas vitner blir her utvilsomt anklaget for å beskytte barneovergripere, konkret ved at Jehovas vitner angivelig unnlater å politianmelde overgrep mot barn.»

Klager viser til at Jehovas Vitner blir anklaget i artikkelen for å ha et syn om at den norske stat er styrt av Satan, og at «ufaglærte eldste skal behandle overgrepssaker mot barn uten å innblande politiet».

Klager viser også til at de eldste i menigheten blir anklaget for ekstrem rolleblanding, gjennom å både å være «sjelesørgere, psykologer, pårørende, dommer, bøddel, feng-selsbetjent, angiver og etterforsker».

Klager argumenterer for at avisen ikke har kontrollert disse anklagene. Jehovas Vitner skriver:

«Ovennevnte grove anklage er uriktig og avvises kategorisk av klager og av trossamfunnet for øvrig. I lys av artikkelens innhold ønsker klager for ordens skyld å understreke at Jehovas vitner avskyr overgrep mot barn og betrakter det som en grov kriminell handling. Klager erkjenner videre at myndighetene er ansvarlige for å ta hånd om slike kriminelle handlinger. De eldste hos Jehovas vitner skjermer ikke en overgriper mot myndighetene.»

Klager opplyser at når de eldste får kjennskap til en anklage om overgrep mot barn, melder de i fra til myndigheten i tråd med lovens krav.

«Selv hvis de eldste ikke har noen juridisk plikt til å melde fra om en anklage til myndighetene, vil de likevel gjøre det hvis det fortsatt er fare for at en mindreårig kan bli misbrukt», skriver trossamfunnet.

Klager opplyser at avisen ikke tok kontakt med Jehovas Vitner før publisering, hverken for å kontrollere opplysningene eller innhente samtidig imøtegåelse.

«Å bli beskyldt for å beskytte barneovergripere er således en avskyelig og svært grov be-skyldning mot klager. Beskyldningen er dermed av en slik karakter at mediet hadde en usedvanlig sterk oppfordring til å kontrollere opplysningens riktighet før publisering – VVP punkt 3.2.»

Klager påpeker at avisens eneste kilde for beskyldningene – den omtalte bonden – har vokst opp i Jehovas Vitner i Sverige, ikke i Norge.

Klager skriver:

«Videre oppgir Gustavsson kun erfaringer som barn knyttet til sin egen far. Dette er ubekreftede påstander og innebærer uansett ikke at Gustavsson kan påstå at Jehovas vitner i Sverige unnlater å politianmelde overgrep mot barn. Dette kan da langt mindre benyttes som grunnlag for å beskylde Jehovas vitner i Norge for å unnlate å politianmelde overgrep.»

Når det gjelder samtidig imøtegåelse, skriver Jehovas Vitner:

Anklagen om at Jehovas vitner i Norge ikke politianmelder overgrep, er åpenbart en sterk beskyldning som utløste plikt til å innhente samtidig imøtegåelse.

Slik klager ser det, har avisen også brutt Vær Varsom-plakatens krav om å unngå stigmatiserende omtale og vise respekt for menneskers livssyn. Klager skriver:

«Fosna-Folkets artikkel er også et unødig generaliserende angrep på en hel religiøs gruppe, som den Jehovas vitner i Norge representerer med sine ca. 12 000 personer. (…) Artikkelen inneholder dessuten også andre nedsettende karakteristikker av trossamfunnet, herunder påstander om ‘psykisk terror’ og utelukkelse ved begravelser, undertrykking av frihet, osv. Samlet sett er artikkelen veldig stigmatiserende for alle Jehovas vitner.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Fosna-Folket innrømmer at god presseskikk er brutt. Avisen skriver:

«Saken om publisert på fosna-folket.no 18. oktober 2021 og i papiravisen 19. oktober 2021 inneholder en rekke udokumenterte påstander og mangler tilsvar, og skulle derfor aldri ha vært publisert.

Dette har jeg beklaget overfor Jørgen Pedersen (representant for Jehovas Vitner, sekr.anm.).»

Fosna-Folket opplyser at de har publisert en beklagelse på både nett og papir.

«Ut over dette har Fosna-Folket ingenting å tilføye, og imøteser PFUs fellelse i saken», skriver avisen.

Klager hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Fosna-Folket om en bonde som hadde brutt ut av Jehovas vitner. Bonden kom med flere påstander om trossamfunnet, blant annet at «ufaglærte eldste skal behandle overgrepssaker mot barn uten å innblande politiet», og at de mener norske myndigheter er styrt av Satan.

Klager er Jehovas vitner. Klager opplyser at de aldri ble kontaktet i forbindelse med artikkelen, og fremholder at Fosna-Folket har publisert flere udokumenterte, feilaktige påstander som burde vært forelagt dem for samtidig imøtegåelse. Det er feil at mistanker om overgrep mot barn ikke blir meldt til politiet – det blir de, understreker trossamfunnet. Ifølge klager har avisen omtalt Jehovas vitner på en stigmatiserende måte.

Fosna-Folket innrømmer at god presseskikk er brutt. Artikkelen inneholder en rekke udokumenterte påstander og mangler samtidig imøtegåelse, medgir avisen, og skriver at den aldri burde vært publisert. Avisen imøteser PFUs fellelse i saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Jehovas vitner som et stort trossamfunn må akseptere et kritisk søkelys i pressen. Samtidig kreves det at pressen følger Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU konstaterer at artikkelen inneholder svært sterke påstander mot Jehovas vitner. De som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå opplysningene i samme publisering, jf. VVP 4.14. For at imøtegåelsen skal bli reell, må redaksjonen kontakte den angrepne part og forelegge opplysningene. PFU fastslår at klager åpenbart hadde krav på samtidig imøtegåelse, uten at dette ble fulgt opp av redaksjonen.

Videre reagerer PFU på at avisen har publisert en lang rekke opplysninger som rammer klager, uten at avisen har gjort noe for å kontrollere disse. PFU mener det kommer tydelig frem at det er kildens synspunkter som videreformidles i artikkelen, selv om det i enkelte passasjer er uklart om det er avisen selv som konstaterer påstandene. Uansett er pressen forpliktet til å gjennomføre opplysningskontroll og sikre god nok kildebredde, og det stilles strengere krav når rammende opplysninger skal publiseres, jf. VVP 3.2. PFU fastslår at publiseringen var mangelfull også på dette punktet. Fosna-Folket har publisert en beklagelse og avpublisert artikkelen, men det veier ikke opp for overtrampet.

Fosna-Folket har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2022

Anne Weider Aasen,

Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim,

Melissa Jocelyn Lesamana, Nina Hernæs, Stein Bjøntegård

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

Geir Are Jensen mot Avisa Nordland

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.05.2016

Saksnummer

16-034

Ikke brudd

Otto Frøseth mot Adresseavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.03.2018

Saksnummer

17-263A

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Blikk

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-055

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU