Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 19-153HS2 Norge Østfold AS mot Moss Dagblad

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Dagsavisen-Moss Dagblad publiserte 25. juni 2019 en artikkel med tittelen: «Fradømt retten til å drive firma etter million-svindel».

I ingressen stod det:

«Fredrikstad-mann dømt for svindel av 7,2 millioner. Får ikke lenger drive firma.»

I brødteksten kom det frem at mannens firma var et bemanningsbyrå i byggebransjen som formidlet utenlandsk arbeidskraft på midlertidige kontrakter. Det ble rettet anklager om at mannen fortsetter virksomheten som før, bare via stråmenn og med nytt navn og organisasjonsnummer.

Lenke til artikkel: https://www.dagsavisen.no/moss/fradomt-retten-til-a-drive-firma-etter-million-svindel-1.1544370

KLAGEN:

Klager er HS2 Norge Østfold AS. Klager mener Moss Dagblad har brudd følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • VVP 1.2, om ulike syn og debatt
  • VVP 2.3, om bakenforliggende forhold
  • VVP 3.1, om åpne kilder
  • VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • VVP 4.2, om skille mellom kommentar og faktiske opplysninger
  • VVP 4.4, om dekning for titler etc.
  • VVP 4.7, om identifisering
  • VVP 4.10, om bildebruk
  • VVP 4.13, om retting av feil
  • VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager opplyser at HS2 Norge Østfold AS aldri ble kontaktet før publisering. Selskapets daglige leder og eier, Siv Fjeldberg, burde blitt forelagt opplysninger i artikkelen, mener klager.

Klager mener det var presseetisk feil å blande HS2 Norge Østfold AS inn i en straffesak mot en Fredrikstad-mann. Selskapet har ingenting med denne straffesaken og gjøre og ingen av de dømte er ansatt i selskapet, skriver klager.

Klager reagerer på at Moss Dagblad har brukt formuleringen «I følge våre kilder» uten å spesifisere hvilke kilder dette er.

Klager mener også på setningen «Strukturen som skisseres, er at Fredrikstad-mannen har vært den som har styrt businessen – enten direkte eller gjennom stråmenn». Denne påstanden er ikke begrunnet i artikkelen, skriver klager, som argumenterer videre:

«Det kommer ikke klart frem om det er en mening til en enkeltperson eller om det er ‘faktiske opplysninger’.»

Klager argumenter videre for at avisen mangler dekning for mellomtittelen «Undergraver bransjen». Det er ikke lagt frem bevis eller annen informasjon som underbygger påstanden, mener klager.

Ifølge klager var det også brudd på god presseskikk å bruke bilde av en arbeider i selskapet. Mannen kan lett identifiseres fordi navnet hans står på hjelmen, understreker klager. Klager opplyser at HS2 Norge Østfold AS har kjøpt opp merkevaren «HS2 Norge». Klager mener at HS2 Norge Østfold AS ikke har noe med den omtalte straffesaken å gjøre selv om HS2 Norge-logoen brukes av deres ansatte.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Moss Dagblad avviser klager anførsler. Avisen skriver:

«Innledningsvis vil vi påpeke at den som klager og hennes firma ikke er omtalt i saken. Vi har skrevet om det forrige firmaet, HS2 Norge AS, som hadde et annet organisasjonsnummer og andre eiere og ledere, blant annet den domfelte Fredrikstad-mannen som er omtalt. Verken Siv Fjeldberg eller HS2 Norge Østfold AS er omtalt i saken. Siv Fjeldberg, som står bak PFU-klagen, vitnet for øvrig i rettssaken, i kraft at hun hadde vært sekretær i firmaet HS2 Norge AS i mange år, men hun var ikke selv tiltalt. Hun var ikke eier eller daglig leder i HS2 Norge AS.»

Avisen opplyser at Siv Fjeldberg ble tilbud å komme med sin versjon og eventuelle oppklaringer rundt HS2 Norge-navnet så snart avisen ble kjent med hennes kritikk gjennom PFU-klagen. «Fjeldberg har takket nei til denne muligheten til å gi korrigerende opplysninger overfor leserne.»

Moss Dagblad skriver videre:

«Alle fakta og påstander i saken er altså fremsatt om eieren av HS2 Norge AS og om firmaet HS2 Norge AS. Eieren av HS2 Norge AS er dømt til fengsel og sakens hovedtema baserer seg på informasjon fra Lagmannsrettens dom. Domfeltes forsvarer ble kontaktet før publisering av saken, men har ikke fulgt opp vår oppfordring om å svare på våre spørsmål.»

Moss Dagblad mener det hadde vært en styrke for reportasjen hvis Fjeldberg var kontaktet før publisering, slik at hun kunne kommentere navnelikheten til det gamle firmaet, samt klargjort hennes rolle.

Moss Dagblad avviser at de har unnlatt å opplyse om kildene i saken:

«Her vil vi påpeke at kildene til påklaget informasjon faktisk er åpent opplyst i saken, nemlig Boye Ullmann fra Fellesforbundet, som var på byggeplassen på inspeksjon. Videre gjengis informasjonen som er gitt av Lars Mamen, regionalt verneombud i Fellesforbundet.»

Når det gjelder bildebruken og identifiseringen av en ansatt i selskapet, skriver avisen:

«Det rettes ingen beskyldninger mot personen som er avbildet bakfra. At navnet som står på hjelmen, og for øvrig er svært vanskelig å tyde både på skjerm og papir, ikke er manipulert bort, mener vi er i tråd med Vær varsom-plakatens «4.10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige» og «4.11. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet». Etter som bildet allerede var publisert i en lignende sammenheng, ble det ikke vurdert å sladde det.»

Avslutningsvis skriver Moss Dagblad:

«Vi mener (…) at PFU må avvise klagen basert på at sakens hovedtema og primære påstand ikke er relevant for denne klageren. Det dreier seg om påstander og dom mot et annet selskap og andre personer. Sekundært bør det avvises på at også sakens sekundære påstand, at medarbeidere jobber videre under HS2-navnet, er godt dokumentert og bekreftet, og attpåtil bekreftet og forsterket i selve PFU-klagen.»

Klager fastholder at god presseskikk er brutt. Klager mener HS2 Norge Østfold AS rammes av artikkelen selv om ikke Østfold-navnet er nevnt, fordi HS2 Norge Østfold AS eier merkevaren HS2 Norge AS.

«Ettersom HS2 Norge Østfold eier merkevaren HS2 Norge AS er det naturlig for oss å kommentere anklagene og påstander mot HS2 Norge AS også.»

Klager reagerer på følgende setning i artikkelen: «I denne tiden har hans nærmeste medarbeider og medier i firmaet arbeidet som prosjektkoordinator på Campus Ås, et byggeprosjekt i regi av Statsbygg.»

Klager skriver:

«HS2 Norge Østfold har arbeidstakere på Campus Ås. HS2 Norge AS har ikke arbeidstakere der siden de meldte oppbud i 2014. Ingen av de tidligere eierne av HS2 Norge AS har vært ansatt i HS2 Norge Østfold AS etter vi startet å levere mannskap til Campus Ås i februar 2019.»

Klager mener avisen ikke har klart å skille mellom personene som ble dømt i straffesaken og selskapet HS2 Norge AS. HS2 Norge AS ble aldri dømt, fremholder klager. Klager mener HS2 Norge AS tvert i mot er et offer i straffesaken og påpeker at avisen selv har skrevet at en mann ble dømt for å ha svindlet virksomheten for 7.2 millioner kroner.

Klager skriver:

«Vi står fast ved de klagepunktene som ble presentert ved den opprinnelige klagen. (…) Slik det er skrevet i den opprinnelige klagen er det påstander i artikkelen rettet mot HS2 Norge Østfold AS og HS2 Norge AS som er grunnløse, falske og uten rot i virkeligheten. Påstander som et seriøst mediehus ikke kan finne seg i å trykke uten å snakke med partene som blir omtalt, samt å innhente kommentarer fra andre kilder.»

Moss Dagblad mener klager i sitt tilsvar bekrefter anklagene i den påklagede artikkelen, om at merkevaren beholdes og man fortsetter virksomheten på et annet organisasjonsnummer etter konkurs/dom.

Moss Dagblad understreker at avisen måtte kunne omtale dommen mot mennene, og dermed også omtale deres selskap (HS2 Norge AS).

Avisen skriver:

«Samtidig er det slik at man ved et enkelt søk i Brønnøysund-registrene vil få oppført at forretningsadressen har vært den samme i begge selskap, og man kan også lese at eieren av HS2 Norge AS (den omtalte Fredrikstad-mannen) startet det nåværende HS2 Norge Østfold AS med et annet navn. Før det ble HS2 Norge Østfold AS het det Haanstad Group AS, og bar således den tidligere eierens navn. Dette kobler klart gammelt og nytt selskap sammen med den nå domfelte tidligere eier, og understreker således vår reportasjes fakta og også sannhetsgehalten i svaret fra Ullmann.»

Moss Dagblad mener bildebruken var relevant og ikke i strid med god presseskikk.

«Saken handler om personene bak HS2 Norge AS, men også om konteksten for domfellelsen. I denne kontekst er både omtale av selskapet og bruk av faksimile fra NRK relevant. Her ligger Ullmanns sitat som et premiss: Merkevaren HS2 er aktiv og tilstedeværende på Campus Ås», skriver avisen.

Moss Dagbaldet avviser at artikkelen mangler dokumentasjon og at den inneholder grunnløse påstander mot HS2 Norge AS:

«Vi har grundig dokumentasjon på alt vi har skrevet om HS2 Norge AS, der kildene våre er en rettskraftig dom og Fellesforbundet. Vi har ikke fremsatt noen falske påstander om HS2 Norge AS eller firmaets eiere. Vi har ikke påstått noen steder i artikkelen at klager er blitt dømt eller på noen måte har medvirket til praksisen som omtales.»

Avslutningsvis skriver avisen:

«Klager bidrar i sine tilsvar selv til å koble tidligere og nytt selskap stadig tettere, noe som underbygger vår omtale av tidligere selskap. (…) Samtidig gjør det at det blir stadig tydeligere at vi også skulle ha kontaktet klager før publisering, siden vår omtale leder i retning av andre selskaper, herunder klagers selskap, og at dette er et punkt vi må ta kritikk for.»

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Moss Dagblad om tre menn som ble dømt for økonomisk kriminalitet. Avisen skrev at de mistet retten til å drive firma. Mennenes firma, HS2 Norge AS, ble anklaget for å være «verstinger» når det gjelder innleid arbeidskraft. De ble også anklaget for å fortsette virksomheten gjennom stråmenn med nytt navn og organisasjonsnummer. Det ble påstått at selskapet slår seg konkurs for så å starte opp igjen.

Klager er selskapet HS2 Norge Østfold AS. Klager opplyser at de har kjøpt merkevaren HS2 Norge AS, men at selskapet for øvrig ikke har noe med de straffedømte personene å gjøre. Klager reagerer på at avisen ikke kontaktet dem før publisering og mener de hadde rett til samtidig imøtegåelse på de alvorlige anklagene. Ifølge klager mangler avisen dekning for flere påstander. Klager reagerer også på at en av deres ansatte ble avbildet og identifisert gjennom navnet som stod på hjelmen hans. Den ansatte har samtykket til klagen.

Moss Dagblad avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener redaksjonen burde tatt kontakt med klager før publisering – det ville gjort artikkelen bedre – men understreker samtidig at klager (HS2 Norge Østfold AS) ikke er nevnt i artikkelen. Anklagene er rettet mot de straffedømte mennene og deres selskap HS2 Norge AS, påpeker avisen. Daglig leder og eier av HS2 Norge Østfold AS var i mange år sekretær i selskapet til den straffedømte mannen, altså i HS2 Norge AS, opplyser avisen videre. Moss Dagblad mener å ha dekning for alt som er publisert og kan ikke se at bildebruken brøt med god presseskikk. Bildet var relevant, og det rettes ikke anklager mot den avbildede arbeideren, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har vurdert alle punktene som klager viser til i Vær Varsom-plakaten (VVP), selv om ikke alt svares opp i denne uttalelsen.

PFU mener saken hadde offentlig interesse. Omtale av mulig arbeidskriminalitet faller inn under pressens samfunnsoppdrag, jf. VVP 1.4, om å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

PFU kan forstå at det er ubehagelig å bli avbildet i en kritisk artikkel om selskapet man jobber i. Utvalget mener likevel at bildebruken i dette tilfellet må aksepteres. PFU merker seg at den avbildede mannens ansikt ikke vises, men at man kan se navnet hans på en hjelm dersom man ser nøye etter. Utvalget vektlegger at anklagene ikke rettes mot mannen, men mot selskapet han jobber i, og at det kommer frem av bildeteksten at han er en arbeidstaker. Slik utvalget ser det, var bildet relevant for saken.

Utvalget konstaterer at klager mener artikkelen inneholder feil, men slik PFU ser det, er det ikke dokumentert i tilsvarsrunden at artikkelen inneholder uriktige opplysninger i strid med VVP 3.2, om opplysningskontroll.

PFU understreker videre at utvalget ikke skal ta stilling til eventuelle presseetiske brudd som er begått overfor de dømte mennene, all den tid de ikke har klaget til PFU. PFU skal heller ikke ta stilling til hva slags forbindelse klager (HS2 Norge Østfold AS) har til disse tre personene.

PFU merker seg imidlertid at klagers virksomhet jobber under omtrent samme navn som selskapet til de straffedømte personene, og at klager opplyser å ha kjøpt merkevaren «HS2 Norge». Når artikkelen da handler om hvordan HS2 Norge og de straffedømte mennene fortsetter som før, mener utvalget at klager blir en del av saken selv om det nye selskapet «HS2 Norge Østfold AS» ikke er nevnt.

Slik PFU ser det, burde klager vært kontaktet. Klager burde blitt forelagt påstanden om at HS2 Norge AS «holder det gående (…) ved å skifte navn, slå seg konkurs, og deretter beholde branding-navnet». PFU viser til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få mulighet til samtidig imøtegåelse.

Moss Dagblad har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen

Stein Bjøntegård, Frode Hansen, Liv Ekeberg

Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU