Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-040CErland Bakke mot Kapital

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Saklighet og omtanke

Kapital brøt ikke god presseskikk

PR-rådgiver Erland Bakke måtte akseptere at Kapital hevdet han hadde «store planer» sammen med Thomas Øye (nå: Stray), selv om det ikke ble vist til konkrete kilder for påstanden, og Bakke senere avviste påstanden. Den utgjorde ingen sterk beskyldning, og var heller ikke en feil som innebar et presseetisk overtramp overfor Bakke.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Kapital publiserte en lengre artikkel med tittelen «Revisorene, rådgiverne og revestrekene: Thomas Øyes PR-kupp». Her het det blant annet at Øye skal ha «store planer» sammen med PR-rådgiver Erland Bakke, og at Bakke skal ha tatt med en delegasjon norske forretningsmenn i Dubai «i en ventende limousin», og at de skal ha blitt «vartet opp etter alle kunstens regler».

Klager
:
Erland Bakke avviste at han har «store planer» sammen med Thomas Øye. Han innvendte at bladet verken dokumenterte hva disse planene skulle være, eller viste til noen kilde for påstanden. I den aktuelle konteksten påstanden ble satt inn i, innebar den en sterk beskyldning om at klager deltar i «tvilsomme aktiviteter», anførte klager, som derfor mente han skulle vært kontaktet for samtidig imøtegåelse. Kapital var kjent med at klager jobbet sammen med tre andre nordmenn om å sette opp et selskap for eksport av fisk til Midtøsten, men at Øye ikke var involvert, opplyste klager. Slik han så det, burde Kapital fått frem dette og korrigert artikkelen deretter. Videre avviste klager at han skal ha tatt med norske forretningsmenn «i en ventende limousin», og at de ble påspandert. Også disse uriktige påstandene burde han fått imøtegått, argumenterte han. Ifølge klager var Kapital ukritisk i kildebruken, og ignorerte dokumentasjon fra ham.

Mediet:
Kapital avviste brudd på god presseskikk, og understreket at klager aldri var hovedfokus i publiseringen: «Erland Bakke er bare omtalt i noen få setninger ut i artikkelen, avbildet i en nøytral setting med nøytral bildetekst helt til slutt», bemerket Kapital, som heller ikke kunne se at det ble publisert noen sterke beskyldninger som skulle utløse klagers rett til samtidig imøtegåelse. Kapital opplyste at bladet likevel forsøkte å komme i kontakt med klager, men uten å lykkes. Ifølge Kapital var omtalen basert på et bredt kildegrunnlag, og artikkelen ga et dekkende bilde av det som har skjedd. Kapital opplyste at bladet likevel publiserte en presisering, da klager var sterkt uenig i påstanden om «store planer». Kapital påpekte også at selv om Øye omtales i forbindelse med kritikkverdig virksomhet, betyr ikke det at klager automatisk kan kritiseres for sin rolle i forhold til Øye. Etter Kapitals mening har bladet satt søkelys på virksomhet av offentlig interesse.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det ligger i pressens samfunnsrolle å stille kritiske spørsmål, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4, og at presseetikken skal bidra til å hindre at mediene utsetter folk for unødig rammende medieomtale.

Utvalget konstaterer at Kapital først og fremst har rettet søkelyset mot Thomas Øye; det er han publiseringen omhandler. Klager er omtalt i en mindre del. Der fremgår det at han er PR-rådgiver og har jobbet for Øye. Utvalget konstaterer at klager også bekrefter oppdrag for Øye i sin klage. Dette måtte kunne omtales.

Kildegrunnlaget
Når det gjelder grunnlaget for det publiserte, viser Kapital til bilder som er delt i sosiale medier, for å underbygge at klager tok med en delegasjon norske menn «i en ventende limousin», og at de tilsynelatende ble vartet opp av Øye. PFU understreker at utvalget ikke er en sannhetskommisjon som kan avgjøre hva som er korrekt i denne sammenheng, men ser at Kapital har sannsynliggjort det publiserte. Videre kan utvalget ikke se at nevnte opplysninger skulle påføre klager en presseetisk skade.

Udokumentert påstand
PFU kan imidlertid forstå at klager reagerer på at Kapital skriver at klager og Øye har «store planer» sammen, når bladet ikke synliggjør hva denne påstanden er basert på, og klager mener det ikke stemmer. Selv om mediene skal kontrollere at opplysningene som publiseres er korrekte, jf. VVP 3.2, vil ikke alle feil være av en slik art at de utgjør et presseetisk overtramp. Slik utvalget ser det, gjelder det i dette tilfellet. Utvalget merker seg dessuten at Kapital har publisert en presisering i etterkant der det fremgår at klager avviser påstanden om «store planer».

Krav til samtidig imøtegåelse
I henhold til VVP 4.14 skal den som blir utsatt for sterke beskyldninger, så vidt mulig få anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Utvalget finner ikke at påstanden om «store planer» eller de andre opplysningene klager har reagert på, utløste imøtegåelsesretten. Selv om Kapital har satt kritisk søkelys på Øye, innebærer det ikke at enhver opplysning i konteksten blir til en sterk beskyldning. PFU konkluderer med at Kapitals omtale av klager ikke innebærer den typen skadelig publisitet som klager påberoper seg.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. juni 2024

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie,
Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim

Klagen

Klager er Erland Bakke som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
  • 4.2, om å skille fakta og kommentar
  • 4.13, om rettelser
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager reagerer på Kapitals omtale av at han skal ha «store planer» sammen med Thomas Øye. Klager innvender at Kapital ikke har dokumentert hva disse planene skal være, og han kan heller ikke se noen kilde for påstanden.

Klager opplyser at Kapital skal være kjent med at Bakke «jobber sammen med tre andre nordmenn med å sette opp et selskap som eksporter fisk til Midt-Østen», og at «Thomas Stray er ikke involvert».

Klager skriver: «Jeg ble aldri kontaktet og heller ikke fremlagt disse påstandene. Kapital nevner mitt selskap, Motormouth AS. Mitt mobilnummer er registrert som selskapets hoved nummer. Mitt mobilnummer er også koblet opp i mot VIPPS. Der kunne de enkelt ha fått tak i meg. Jeg har hatt samme mobilnummer i 26 år. Finansavisen og Kapital har kontaktet meg flere ganger tidligere på dette nummeret. Jeg har ingen ubesvarte henvendelser fra Kapital, verken på mobil, e-post, SMS eller mobilsvar. Kapital vet at dette er feil og har ikke rettet eller korrigert saken.»

Klager reagerer også på Kapitals omtale rundt at «en mindre delegasjon med norske menn [før jul reiste] ned til Dubai for å gjøre forretninger», og at omtalte intervju som Nettavisen gjorde med Øye var et PR-stunt. Klager anfører: «Det er vel dokumentert at intervjuet ikke på noen måte var et PR-stunt. Denne delegasjon som Kapital sikter til var Nalin Knardal, Erland Bakke, Sabrina Maria Østlie, Børge Kraft Pettersen, John Arne Riise og Hedda Ulveraker. Dagen etter ankom også Ole Petter Røstad. Foruten Riise og jeg var samtlige av de andre på ferie. Alle, foruten av Røstad, ble plukket opp på flyplassen av Rixos Hotel på Palm Jumeira. Pettersen og Røstad leide en AirBnB mens de andre ble losjert inn på Rixos hvor Rixos tok kostnaden med hotell og fly. Alt er dokumentert. Riise og delvis jeg jobbet på et oppdrag for Rixos. Dette er vel dokumentert i nesten samtlige nasjonale og sosiale medier (…) Jeg har aldri tatt i mot noen i ventende limousin i Dubai. Verken jeg eller Stray har fått mulighet til å gi samtidig imøtegåelse rundt disse uriktige påstandene fra Kapital.»

Klager avviser også at de skulle være påspandert, «[f]oruten at Rixos stod for store deler av kostnadene til hotell og flyreise».

Etter klagers mening har Kapital også benyttet en kilde ukritisk.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Kapital avviser brudd på god presseskikk, og understreker at klager aldri har vært noe hovedfokus i den påklagede publiseringen: «Den handler i all hovedsak om Thomas Øye/Thomas Stray og Nettavisens journalistiske dekning av ham og hans virksomhet (vennligst se vedlegg 1 og 2 med Nettavisens artikler – i tillegg har det vært en podcast fra Nettavisens besøk hos Thomas Øye). Erland Bakke er bare omtalt i noen få setninger ut i artikkelen, avbildet i en nøytral setting med nøytral bildetekst helt til slutt.»

Videre avviser Kapital at det er publisert sterke beskyldninger som skulle utløse klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Kapital opplyser likevel at bladet forsøkte å komme i kontakt med ham: «Vi ønsket å snakke med Bakke da hans versjon av dette er journalistisk interessant og vi hele tiden har etterstrebet og søkt bredde i kildegrunnlaget. Vi har i sakens anledning vært i kontakt med flere titalls kilder, både skriftlige og muntlige, og vi har kryssjekket informasjonen opp mot en rekke offentlige registre og ikke minst sosiale medier. Derfor gir artikkelen et dekkende bilde av det som har skjedd.»

Kapital viser til at ulike søk på klagers navn ikke ga treff hverken på Opplysningen 1881 eller Gule sider, og at redaksjonen derfor forsøkte å nå ham via noen av hans selskaper. Det ble også sendt epost og tatt kontakt på telefon/sms med andre rundt ham, uten at bladet oppnådde kontakt. «Realiteten er at Bakke ikke har returnert noen av Kapitals mange henvendelser i sakens anledning», skriver Kapital.

Når det gjelder påstanden om «store planer», mener Kapital dessuten å ha dekning for den, men Kapital skriver: «Vi registrerer imidlertid at klager er sterkt uenig i dette. Vi har av den grunn lagt inn en presisering om klagers syn på dette til slutt i Kapitals nettartikkel om “Thomas Øyes PR-kupp”, samt i førstkommende papirversjon.
Denne lyder slik:

Kapital presiserer: I denne artikkelen om “Thomas Øyes PR-kupp” har vi bl.a. skrevet at “Sammen med Bakke har Thomas Øye store planer”. Vi har her henvist til Øyes PR-rådgiver, kjendismanager Erland Bakke. I en klage til Pressens Faglige Utvalg i etterkant av artikkelen avviser imidlertid Bakke å ha store planer med Thomas Øye.»

Kapital mener også å ha dekning for karakteristikken «PR-stunt»: «Klager må gjerne være uenig i Kapitals vurdering, men når alt kommer til alt kan det ikke være PR-rådgiveren Erland Bakke som skal redigere og bestemme ordbruken i en artikkel i et redaksjonelt ansvarlig medium om hans klient. Et PR-stunt refererer gjerne til en strategisk planlagt hendelse eller handling som er gjort for å få oppmerksomhet fra media og publikum, for å øke oppmerksomheten rundt en merkevare, et produkt, en tjeneste eller et arrangement. Å invitere redaktøren for en av landets største nettaviser, sammen med en PR-rådgiver og journalist, til Dubai for at de skal skape oppmerksomhet i media rundt merkevaren Thomas Øye og hans “forretningsvirksomhet”, oppfyller selve definisjonen på et PR-stunt/markedsføringsjippo. At redaktøren og journalisten/PR-rådgiveren i tillegg blir hentet i Øyes Rolls Royce Ghost 2016-limousine med sjåfør, får tilbringe tid med ham på kontoret og blir invitert hjem til ham på noen glass vin i den cirka 1.000 kvadratmeter store leiligheten over fire etasjer på en av verdens dyreste adresser, underbygger ytterligere dette.
PR-stuntet må dessuten kunne sies å ha hatt ønsket effekt: Det resulterte i to redaksjonelle artikler i Nettavisen (“Thomas Øye rir igjen og er god for flere hundre millioner kroner” og “Thomas Øye om ryktene: – Jeg er ikke noe symbol på Exit”) samt podcast/videocast (“Thomas Øye kobles til “Exit”: Nå snakker han ut” og “Stavrum og Eikeland: “Thomas Øye om “Exit”-ryktene”). Presseomtalen faller særdeles heldig ut for Øye.»

Med hensyn til påstanden om at de ble «vartet opp etter alle kunstens regler», opplyser Kapital at den henviser «til at delegasjonen med de norske forretningsmennene ble invitert hjem til Øye i hans luksuriøse leilighet over fire etasjer på det som fremstår for “vanlige folk” som en overdådig fest der det blant annet var fløyet inn en kjent magiker fra Norge».

Kapital skriver: «Definisjonen på “varte opp” er gjerne å “på oppmerksomt og høflig vis servere, betjene eller legge til rette for”. Det mener vi å ha godt belegg for i artikkelen og gjennom vedlagte bildedokumentasjon (vedlegg 8). I tillegg ble forretningsmennene invitert til, og slo seg ned i kontorlokalene til Øyes Endemaj Funds. (vedlegg 9 og 10 (…)). Å invitere noen til å installere seg på et kontor, mener vi også ligger innenfor definisjonen av “varte opp”. Kapital har aldri hverken skrevet, eller ment, at det inn i denne formuleringen skal tolkes at de besøkende fikk overnatting påspandert av Øye.»

For øvrig ber Kapital om at også denne klagesaken ses opp mot parallelle klage (sak 040B/24).

Replikk fra klager og mediet

Klager mener Kapital «bruker store deler av sitt tilsvar på å utmale scenarier rundt hva jeg kan ha foretatt meg, uten et eneste konkret bevis, samtidig som hun [redaktøren] fullstendig ignorerer dokumentasjonen jeg har lagt frem på hva jeg faktisk har gjort». «Dette vitner om en skremmende mangel på vilje til å forholde seg til virkeligheten og korrigere feil, slik Vær Varsom-plakatens punkt 4.13 krever», skriver klager.

Klager fastholder at påstanden om at han skal ha «store planer» sammen med Øye, i den aktuelle konteksten påstanden er satt inn i, innebærer en sterk beskyldning om at han deltar i «tvilsomme aktiviteter». Klager anfører: «Dette forsterkes av at beskyldningen fremsettes uten konkretisering eller belegg[.]»

Ifølge klager ble Kapital gjentatte ganger opplyst om at han og tre andre satte opp et selskap for å prøve eksportere fisk til Midtøsten, og at han «har åpnet dører i Dubai ifbm dette selskapet». Klager anfører: «Ingenting av dette tar hun [redaktøren] med i saken, men heller skriver om mine ‘store planer’ med Thomas Øye.»

Ifølge klager har Kapital dessuten «slått sammen» to ulike turer, en i november og en i desember.

Klager skriver: «Kapital bryter med det grunnleggende sannhetskravet i Vær Varsom-plakaten om at det presseetiske ansvaret innebærer "å sikre at det publiseres korrekt og relevant informasjon". [Redaktør] Holth velger bevisst å utelate sentral informasjon. I stedet spekulerer hun vidløftig i hva annet vi kan ha fore. En slik systematisk forvrengning av fakta er et alvorlig presseetisk overtramp. Hvis det skulle være noe tvil om hensikten med denne turen eller turen med Børge K. Pettersen og Ole Petter Røstad så kan jeg fremlegge hundrevis av meldinger mellom oss, dialog med sjømatrådet, leverandører og kunder, hjemmesiden, (https://proff.no/roller/polar-production-as/oslo/filmproduksjon/IDQUGN403GF ) og presentasjoner.»

Videre fastholder klager at Kapital har opptrådt ukritisk overfor kilder.

Når det gjelder Kapitals forsøk på å komme i kontakt med klager, skriver klager at det er benyttet en «epostadresse jeg aldri kan huske å ha brukt, knyttet til et selskap som ikke har vært aktivt på flere år».

Klager skriver også: «Ingen av spørsmålene i den eposten er knyttet til de påstandene som kreves imøtegåelse. Kapital spør om jeg hadde noe med nyttårsfeiringen til Thomas, som de fikk avkreftet av Labib Malik, så spør de om jeg arrangerte intervjuet med Nettavisen, noe de fikk avkreftet fra Ole Eikeland. (…) [Redaktør] Holth hevder at deres SMS klokken 11.30 på en torsdag til en tidligere advokat og min samboer er tilstrekkelig for min imøtegåelse. Jeg fikk en epost fra Knut Helge Hurum uken etter, når saken var publisert, at Kapital prøvde å få tak i meg. Min samboer, Sabrina, har ikke mottatt noe fra Kapital. Samtidig har hun blokkert ikke kjente nummere fra å sende henne sms. Det er lite trolig at Kapital ønsket min imøtegåelse. (…) Hvis en søker kontaktdetaljer Motormouth på Google. Gir det følgende treff; https://www.google.com/search?q=kontaktdetaljer+motormouth&oq=kontaktdetaljer+motormouth+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDk5NzlqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1 . Første linken, til Purehelp, står mitt telefonnummer. Vanskeligere hadde det ikke vært å få tak i meg.»

For øvrig avviser klager å ha noe med Nettavisens intervju med Stray/Øye å gjøre: «Som [redaktør] Holth vet utmerket godt så inviterte Nettavisen seg selv ned til Dubai. Jeg var ikke tilstede under intervjuet mellom Nettavisen og Stray. Samtidig frarådet både Elden og jeg Stray fra å stille opp på Nettavisen sitt intervju. Det er kritikkverdig at Kapital fremsetter udokumenterte påstander om at jeg har vært med på et "PR-stunt" for Stray og hjulpet ham med å lokke Knardal inn i en "honning felle". Dette er grove beskyldninger uten fnugg av sannhet, i strid med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og 4.1 om at "pressen skal vise åpenhet og saklighet i sin informasjonsformidling".»


Kapital anfører at klager ikke «greier å påpeke én eneste konkret feil i den innklagede artikkelen», fordi «alt som står der er riktig».

Kapital viser til at når klager nå viser til to ulike turer, så har Kapital ikke omtalt konkret tidspunkt for turen, «annet enn at det var ‘før jul’».

Kapital anfører: «Til tross for at Kapital dokumenterer påstanden med både ord og bilder, vrir klager dette til at innklagede “har ingen interesse for fakta”, “forklarer seg uriktig til PFU” og “enda grovere publiserer hun en artikkel hun vet er uriktig for å sette meg, Nalin og Thomas Stray i uriktig negativt lys.” (…) Kapital har selvfølgelig ingen interesse av å sette noen i et uriktig lys. Derfor bestrebet vi oss for å få versjonen til både Thomas Øye, Erland Bakke og N.N. med flere til denne saken. Dessverre var ingen av dem villige til å uttale seg. Dette til tross for en rekke forsøk.»

Kapital avviser at hans telefonnummer har vært offentlig tilgjengelig, og viser i denne sammenheng til kontakt med Brønnøysundregistrene og avdelingen som er ansvarlig for registrering av skjermede nummeropplysning, og anfører: «Etter å ha forsøkt å sende en rekke eposter og meldinger til Erland Bakke, og kontaktet hans kone og advokat når han ikke responderte selv – alt for å få hans versjon av sentrale forhold i forbindelse med den innklagede artikkelen, faller det på sin egen urimelighet at vi ikke ønsker å høre hans versjon av saken.»

Med henvisning til en artikkel i Nettavisen, fastholder Kapital også at det var dekning for å skrive at Stray/Øye og Bakke hadde store planer sammen, selv om bladet altså publiserte en presisering i etterkant.

Kapital skriver: «Hvis Bakke vitterlig mener det er skadelig for ham å bli assosiert med Øye, er det underlig at de to har fortsatt samarbeidet etter Kapitals artikkel. Hadde Bakke valgt en mindre kontroversiell oppdragsgiver, hadde det heller ikke vært redaksjonelt interessant for Kapital å omtale ham. Det ligger derfor intet personlig bak artikkelen, annet enn at Kapitals redaksjon finner det betimelig å belyse virksomheten i denne vanligvis mer skjulte delen av finansbransjen med forgreninger til det mange forbinder med mer “undergrunnsvirksomhet”. (…) Selv om Øye omtales i forbindelse med kritikkverdig virksomhet, betyr ikke det at Bakke automatisk kan kritiseres for sin rolle i forhold til Thomas Øye. Vi skriver ikke at forbindelsen er positiv, men det er ikke sikkert at den er negativ heller. Det kommer an på øyet som ser og hvem som leser.»

Kapital konkluderer: «Faktum er at Kapital har jobbet hardt og samvittighetsfullt for å fremstille en sannferdig og viktig sak, hvor vi inderlig har ønsket at de involverte parter skulle uttale seg for å gi leserne våre en så riktig og viktig sak som mulig. Alt i tråd med Vær varsom-plakaten.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Merknader

Flere klager på samme publisering (se sak 040A/24 og sak 040B/24).

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU