Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-060Rune Hagestrand mot Aust Agder Blad

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Aust-Agder Blad publiserte 31. januar 2020 en artikkel om tidligere ordfører som hadde vunnet et kommunalt anbud. Tittelen var:

«Fikk betalt kinatur av Gjerstad kommune for å skrive kravspesifikasjon til et anbud han selv leverte tilbud på – og fikk oppdraget»

I ingressen stod det:

«Tidligere politiker i Gjerstad kommune, Rune Hagestrand (H), satt på alle sider av forhandlingsbordet da anbudet for lyd- og lysanlegg til den nye flerbrukshallen ble lyst ut.»

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Dagen etter, 01. februar 2020 publiserte avisen også en lederartikkel med tittelen: «– Prosessen har vært ekstremt klønete håndtert»

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Begge artiklene ble publisert i papiravisen 01. februar 2020. Artikkelen var hovedoppslag med tittelen: «Fikk oppdraget han lagde kravene for».

Forsidehenvisningen var slik:

«Torbjørnshall: Tidligere politiker i Gjerstad kommune, Rune Hagestrand (H), satt på alle sider av forhandlingsbordet da anbudet for lyd- og lysanlegg til den nye flerbrukshallen ble lyst ut. Hagestrand leverte tilbud på anbudet han hadde laget kravspesifikasjonen på, og fikk oppdraget.»

3. mars 2020 publiserte AAB en ny artikkel med tittelen: «Kan måtte punge ut med 600.000 kroner for ny scene»

I ingressen stod det:

«Etter at scenen fra No Limit Events måtte returneres er Gjerstad kommune i gang med nok en anbudsprosess for å få plass et fullverdig konsertanlegg i Torbjørnshall.»

Også denne artikkelen ble publisert i papiravisen dagen etter, 4. mars 2020.

KLAGEN:

Klager er den omtalte politikeren. Han mener Aust-Agder Blad (AAB) har brutt god presseskikk følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 2.2, om uavhengighet
  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.4, om dekning for titler etc.
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager mener avisen har fremstilt saken feilaktig:

«Førstesideoppslaget i avisen får leserne til å tro at saken handler om om korrupsjon.

(…)

"Å sitte på alle sider av forhandlingsbordet" kan ikke tolkes annerledes enn at jeg har vært inhabil i saksbehandlingen og utnyttet mine ulike roller til egen vinning. Dette er helt feil, og ingressen bidrar i stor grad til å svekke min integritet og skade både meg personlig og mitt firma. Jeg har aldri deltatt i noe fora der beslutninger er tatt der jeg selv er en part i saken. Avisen har heller ikke kunnet påpeke et eneste regelbrudd i saken.»

Klager opplyser at det i hovedsak er ingressen og omfanget på publiseringen som han reagerer på. Han mener avisen ikke vært objektiv i saken når den publiserer en slik ingress.

Klager redegjør for selve saken:

«Via mitt firma No Limit Events AS tilbød jeg og en kollega i 2018 å utarbeide en anbefaling på hva slags teknisk utstyr som ville passe inn til kommunens kommende flerbrukshall, til bruk når kommunen på et senere tidspunkt skulle utarbeide et anbudsdokument for utstyret. Vi visste at kommunen selv manglet relevant kompetanse og forsøkte å assistere dem så rimelig som mulig. Vi tok ikke betalt for jobben, men foreslo at kommunen kunne dekke flybilletter og hotell til en fagmesse i Guangzhou, Kina. Kommunens ledelse aksepterte dette tilbudet.

Selve anbudsprosessen overlot kommunen til entreprenøren av flerbrukshallen, BRG AS å styre. No Limit Events AS ble forespurt om å delta i konkurransen. Vi har ikke på noe tidspunkt fått vite hvor mange andre som var invitert. Senere fikk vi beskjed om at vi var valgt som leverandør. Vi solgte varene til BRG AS som så fakturerte utstyret som en del av entreprisen til Gjerstad kommune. Kommunen sjekket på forhånd ut med fylkeskommunen at det var greit at No Limit Events AS kunne levere inn tilbud på utstyret så lenge ikke kravspesifikasjonen utelukket noen fra å delta i konkurransen.»

Klager mener han fikk for liten tid til å svare avisen. Han opplyser at han var i India på ferie da journalisten tok kontakt med ham på Messenger med syv spørsmål og beskjed om at artikkelen skulle publiseres dagen etter.

«Av avisens leder (vedlagt) kommer det klart fram at redaksjonen hadde jobbet lenge med denne saken. Jeg stiller meg derfor også undrende til hvorfor jeg nærmest ble presset til å avbryte ferien for å svare før saken ble publisert.»

Klager reagerer også på at avisen unnlot å ta med svar som han mener ville belyst saken bedre.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Aust-Agder Blad kan ikke se at god presseskikk er brutt.

Avisen mener det var dekning for ingressen og forsidehenvisningen. AAB skriver:

«Et slikt førstesideoppslag vil kunne oppfattes voldsomt for den som omtales, og det kan sikkert diskuteres hvordan førstesidehenvisningen tolkes. AABs intensjon med henvisningen, og artikkelen, slik den utviklet seg, var å vise at Rune Hagestrand har hatt mange hatter i forbindelse med prosessen rundt anbudet for konsertanlegget.»

Avisen mener de faktiske forholdene er godt belyst i artikkelen:

«Det er riktig som Hagestrand skriver i klagen at “Avisen har heller ikke kunnet påpeke et eneste regelbrudd i saken.” Det har AAB heller ikke forsøkt å gjøre. AAB har ønsket å belyse hvordan prosessen som ledet fram til at oppdraget med konsertanlegget til slutt havnet hos No Limit Events AS ble håndtert, med de habilitetsutfordringene vi mener eksisterer i saken. At kommunen selv var usikker på hvorvidt det var for nære bånd mellom Gjerstad kommune og Hagestrand, viser at prosessen antakelig burde vært håndtert på en annen måte. Ordfører Inger Løite sier også i AABs sak at kommunen kunne gjort ting annerledes: - I etterpåklokskapens tegn ser jeg at vi kunne gjort ting annerledes. Vi burde kjørt en bedre prosess på dette, sier Løite.»

AAB mener klager fikk tilstrekkelig med tid til å svare på journalistens spørsmål. Avisen opplyser at klager ble kontaktet 29. januar kl. 14:37 og at journalisten ba om svar innen torsdag 20:00.

«Han svarte på spørsmålene innen en time, og hadde tett kontakt med Stene før artikkelen ble publisert. Hagestrand fikk også sitatsjekk torsdag 30. januar, før saken ble publisert på kvelden samme dag», skriver avisen.

Avslutningsvis skriver AAB:

«AAB er også klaget inn for brudd på VVP 2.2 og 3.2, uten at Hagestrand har pekt på noen konkrete eksempler på hva som skal være brudd på disse paragrafene. AABs uavhengighet, troverdighet og integritet mener vi er ivaretatt (VVP 2.2), og det samme med bredde og relevans i kilder, hvor alle aktuelle parter har fått uttale seg i saken. (VVP 3.2).»

Klager fastholder at AAB har brutt god presseskikk.

Han mener formuleringen «har sittet på alle sider av forhandlingsbordet» ikke kan tolkes på annen måte enn at han har «vært med på å legge til rette for og senere bestemt at [han] skulle få oppdraget». Det er uriktig, fremholder klager, som understreker at han ikke engang har deltatt i møtene der saken ble vedtatt av kommunen.

Ifølge klager har avisens fremstilling vært spekulativ.

«Heldekkende bilder av undertegnede forsterker dette inntrykket, ikke minst for dem som ikke abonnerer på nett og kan lese hele saken. Avisen har også promotert artikkelen på Facebook, men som «pluss-sak» der kun abonnenter kan lese hele artikkelen. Dette har naturligvis bidratt til flere debatter på sosiale medier», skriver han.

Klager viser til den andre påklagede artikkelen og påpeker at han ikke ble kontaktet i forbindelse med den, enda han er nevn ni ganger.

Aust-Agder Blad mener klager ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse i den andre artikkelen ettersom den i hovedsak handler om innkjøpet av en ny scene og ikke scenen som klagers firma leverte.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Aust-Agder Blad skrev om en tidligere politiker som hadde vunnet et anbud om å levere lyd- og lysutstyr til Gjerstad kommune. Avisen skrev at mannen selv hadde utformet kravspesifikasjonen for anbudet. Avisen brukte formuleringen «[han] satt på alle sider av forhandlingsbordet». Avisen publiserte også en oppfølgerartikkel der det stod at scenen som mannen solgte til kommunen, måtte leveres tilbake fordi den var for tung å montere.

Klager er den omtalte mannen. Han mener avisen har fremstilt saken som at han har vært med på å vedta kommunens innkjøp. Mannen var politiker i Gjerstad frem til 2019, men opplyser at han ikke har deltatt på et eneste møte der saken ble behandlet. Klager mener saken er overdimensjonert og urimelig fremstilt. Videre mener klager at avisen skulle tatt med mer fra svarene han ga journalisten, samt gitt han mulighet til å svare i oppfølgerartikkelen.

Aust-Agder Blad mener å ha dekning for alt som er publisert. Avisen understreker at den ikke har anklaget mannen for noe ulovlig, og mener at saken er godt belyst og dokumentert. Ifølge Aust-Agder Blad har klager fått god mulighet til å svare for seg. Når det gjelder oppfølgerartikkelen, kan ikke avisen se at det var presseetisk nødvendig å kontakte klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at klager er næringslivsmann med lang fartstid som politiker i kommunen – blant annet som ordfører – og at han som profilert samfunnsperson må akseptere et kritisk søkelys fra pressen. Spørsmålet her er om avisen gjorde det på en måte som var presseetisk forsvarlig.

PFU kan ikke se at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse i den påklagede oppfølgerartikkelen. Utvalget mener avisen måtte kunne omtale problemene med scenen uten å innhente imøtegåelse fra klager. PFU kan heller ikke se at avisens gjenfortelling av den opprinnelige saken ble gjort på en måte som utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Slik PFU ser det, er det avgjørende spørsmålet om Aust-Agder Blad gikk for langt da avisen fastslo i sakens presentasjon og ingress at klager «satt på alle sider av forhandlingsbordet». PFU har forståelse for klagers tolkning av formuleringen: at han var med å gi oppdraget til seg selv, noe det ikke var dekning for. Utvalget påpeker samtidig at dette ikke er den eneste mulige tolkningen av utsagnet. PFU mener utsagnet er en spissformulering med et noe uklart innhold. Utvalget noterer samtidig at de faktiske forholdene, som ikke er bestridt, kommer klart frem i brødteksten. Som PFU flere ganger har uttalt, skal det være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk. Utvalget mener formuleringen kan aksepteres.

Etter en samlet vurdering har Aust-Agder Blad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Sylo Taraku,

Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU