Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-089Adv John Christian Elden pva Per Morten Hansen mot Kapital

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Klagen gjelder en artikkel publisert i Kapital 30.04.2020 med tittelen «Finanscowboyens diamantfeber».

Artikkelen handlet om et diamantprosjekt i Sierra Leone. I ingressen stod det: «Den straffedømte finanscowboyen Per Morten Hansen var i 2019 initiativtager til et diamantprosjekt i Sierra Leone. Hansen trakk seg rett før lisenssøknaden, og samarbeidspartnere ble sittende igjen uten én krone for strevet.»

Artikkelen var illustrert med et bilde av Hansen, et portrett av et tidligere svensk riksdagsmedlem og et bilde fra en veldedighetsmiddag i Sierra Leone.

Klager er advokat John Christian Elden, på vegne av Per Morten Hansen, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 4.10, 4.12 og 4.14.

Klager skriver at artikkelen inneholder karakteristikker mot Hansen fra en svensk finansmann som presenteres og gis kredibilitet som «tidligere riksdagsmedlem», men som i Sverige er bedre kjent for sine finansielle kontakter blant Økokrims klientell, og som av den grunn måtte trekke seg fra Riksdagen. Dessuten inneholder den angrep fra en annen navngitt kilde, som sier at Hansen har en tendens til å miste fokus og ikke bry seg om at han lar folk i stikken.

Advokaten skriver at Kapital innklages for to brudd på VVP om henholdsvis imøtegåelsesrett og bruk av fotografi. Når det gjelder imøtegåelsesretten har Kapital i følge advokaten ikke forsøkt å få kontakt med klagers advokat.

Advokaten skriver videre: «Det påberopes også krenkelse av 3.2 ved at kildebredden er for dårlig og har medført sviktende opplysningskontroll ved at de har unnlatt å ta kontakt med den saken gjelder eller hans representanter.»

Klager mener bildet i artikkelen fra veldedighetsmiddagen i Sierra Leone ikke har noe med diamantsaken å gjøre, og at dette derfor er et bilde brukt utenfor opprinnelig sammenheng.

Klager mener bildet gir inntrykk av at han omgir seg med vakre unge kvinner på dyre middager.

Advokaten skriver: "Jeg forstår VVP 4.10-4.12 å være samme prosessuelle forhold (flere sider av samme sak), og antar dermed bruken må vurderes opp mot den av dem som PFU finner mest naturlig."

TILSVARSRUNDEN:

Kapital avviser brudd på god presseskikk.

Når det gjelder de påståtte bruddene på Vær Varsom-plakatens 4.14, skriver redaksjonen:

«Kapital vil på det sterkeste avvise at vi ikke har forsøkt å komme i kontakt med Per Morten Hansen eller hans advokat. Vi har beviselig forsøkt å nå Hansen en rekke ganger, og på ulike måter, men Hansen har selv gjort seg utilgjengelig og ikke besvart noen av våre mange henvendelser.

Vi henviser derfor til VVP 4.14 siste ledd, der det fremgår at debatt, kritikk og nyhetsformidling ikke må hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Korrekt faktum er at Kapital tok kontakt med advokat Christian Flemmen Johansen hos advokat Elden over telefon og spurte om han kunne uttale seg eller på annet vis hjelpe til i saken. Han ble også spurt om han kunne formidle kontakt med Per Morten Hansen. Samtalen var kort, og Flemmen Johansen sa at han ikke kunne hjelpe Kapital i denne saken. Han ville heller ikke utgi noen epost-adresse til Hansen. Vi ble henvist til å ringe Hansen selv, noe vi har gjort en rekke ganger og på forskjellige nummer.»

Kapital opplyser at redaksjonen har ringt og sendt meldinger til samtlige nummer Per Morten Hansen er oppført med i Norge, og viser de forskjellige numrene.

Redaksjonen skriver: «Utover dette vil vi påpeke at Kapitals spalter hele tiden har stått åpne for Hansen, og hadde han ønsket burde han kontaktet oss for et tilsvar. Det har han heller ikke gjort. Faktum er altså at Hansen selv har gjort seg bevisst utilgjengelig, og det kan ikke Kapital klandres for.

Vi vil bemerke at selv om Elden opplever at Hansen er lett å få tak i, er ikke det Kapitals erfaring. Per Morten Hansen er en omstridt forretningsmann i Norge, og dette er ikke første gang vi ikke har greid å komme i kontakt med ham. Han har vært i medienes søkelys - med rette - siden 1980-tallet.

Hans forretningsvirksomhet har gjennomgående vært på kant med loven, og han er som nevnt i artikkelen, tidligere straffedømt og nå også siktet for grov hvitvasking. Man kan da ikke forvente å unngå pressedekning av de kritikkverdige forholdene ved bevisst å gjøre seg utilgjengelig. I lys av at han nylig på nytt kom i politiets søkelys, har Kapital gjort sin plikt som ansvarlig medium ved å rette søkelyset på en kritikkverdig sak av offentlig interesse.»

Når det gjelder bildebruken og påstått brudd på VVP 4.10 og 4.12, skriver Kapital:

«Bildet klager viser til er et bilde som var beskrivende for Hansens besøk i Sierra Leone i den aktuelle perioden hvor han lobbyerte for å få gjennomslag for diamantprosjektet. Det er brukt i den opprinnelige sammenheng.

Hansen markedsførte selv prosjektet aktivt, og Kapital vet at Hansen var på den omtalte middagen med dette som bakteppe. På middagen var også flere celebriteter i Sierra Leone, deriblant tidligere miss Sierra Leone, Enid Jones-Boston.

I denne sammenheng vil vi understreke at det var et offentlig arrangement for et omstridt prosjekt, hvor det ikke er unaturlig at gjestene blir avbildet når de deltar."

Redaksjonen skriver videre:

"Vi vil anføre at det ofte er vanskelig å bildelegge slike saker, men det vi bruker her er altså et bilde som viser Hansen i en kontekst som er meget aktuell for saken. Dette var det mest relevante bildet og en god illustrasjon på hvordan han jobbet for å skaffe penger til prosjektet.

Her skal det også påpekes at Kapital opplever Hansen som notorisk utilgjengelig for pressen. Hvis det hadde lyktes oss å få kontakt med ham, noe som vi beviselig har prøvd på gjentatte ganger i forbindelse med de to sakene vi har publisert i år, kunne han selv ha bidratt til at det han oppfatter som misforståelser blir korrigert. Det samme gjelder hans advokat Flemmen Johansen i Elden.

Kapital har i denne saken gjort det vi kunne for å følge Vær Varsom-plakatens bestemmelser, og skal da ikke felles for å ha satt søkelyset på en kritikkverdig sak av offentlig interesse, som det har vært viktig for mange at har blitt omtalt."

Klager fastholder at det er mulig å nå hans klient på de oppgitte telefonnumrene, samt på en epost han oppgir Kapital har kommunisert med Hansen på hele vinteren og våren 2020. Advokaten viser også til notatet fra Hansen, som ligger i klagers kommentar til Kapitals første tilsvar.

Om kontakten med advokat Flemmen Johansen, skriver advokat Elden: «Jeg tar til etterretning at Finansavisen har forsøkt å ringe hans advokat (i andre saker) advokat Flemmen Johansen, noe som var ukjent for meg da klagen ble inngitt. Han hadde imidlertid ingen fullmakt til å uttale seg, og ble heller ikke bedt om å videreformidle noen spørsmål eller materiale til kommentarer.»

Klager skriver til slutt:

«Det er denne sides anførsel at Kapital ikke har gjort nok anstrengelser for å komme i kontakt med Hansen før artikkelen ble satt på trykk. Det var heller ingen ‘akutte’ eller ‘nyhetsmessige’ poeng i artikkelen ut over at den synes å være en gjengjeldelse fordi Hansen hadde innklaget Finansavisen til PFU. Den kunne således med hell ha avventet til de fikk kontakt eller fikk oversendt aktuelle spørsmål."

Advokaten konkluderer med at et bilde av klager og hans følge er, tatt på et privat arrangement, som ikke har noe med artikkelen å gjøre og som gir "playboy-assosiasjoner", ikke kan være i samsvar med god presseskikk.

Kapital mener advokatens kommentarer til redaksjonens første tilsvar inneholder grove feil og usannheter.

Redaksjonen kommenterer først påstanden om at Kapitals artikkel "synes å være en gjengjeldelse fordi Hansen hadde innklaget Finansavisen til PFU", og skriver:

"Hverken journalist Fredrik Grønningsæter, redaksjonssjef Camilla Birkeland eller redaktør Vibeke Holth, dvs. de som hadde befatning med artikkelen i Kapital, hadde noen som helst kjennskap til Hansens PFU-klage mot Finansavisen da Kapitals artikkel ble trykket.

Påstanden om at artikkelen er 'gjengjeldelse' eller del av 'kampanjejournalistikk' er derfor rent oppspinn uten noen som helst forankring i virkeligheten. Artikkelen ble skrevet som følge av eksternt tips, og ble utelukkende publisert fordi den inneholder viktige opplysninger av offentlig interesse. Kapital og Finansavisen er dessuten to uavhengige redaksjoner, som ikke samarbeider med hverandre om denne typen saker."

Kapital mener det er feil at redaksjonen ikke forsøkte å få kontakt med klager og hans advokat før publisering og henviser til dokumentasjonen i første tilsvar. Redaksjonen skriver at klager hadde en utmerket anledning til å kommentere saken via sin advokat, men at denne nektet å videreformidle noen beskjed til Hansen.

Når det gjelder det påklagde bildet fastholder Kapital at det var tatt på et offentlig arrangement som del av markedsføringen av et diamantprosjekt, og at man derfor må påregne å bli avbildet.

Redaksjonen skriver til slutt: "Uansett hadde Kapital et berettiget informasjonsbehov for å vise bildet, da det det var det mest relevante og nyeste av Hansen. Hansen har selv satt seg i en posisjon hvor han må påregne å få offentlighetens søkelys på seg (bl.a. siktet for grov hvitvasking). Kapital kan derfor heller ikke lastes for dette.

Vi har ikke brutt Vær Varsom-plakaten, men tilstrebet oss å jobbe i tråd med den for å avsløre forhold av samfunnsmessig betydning.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Kapital som handlet om et diamantprosjekt i Sierra Leone.

I artikkelen stod det at Per Morten Hansen, som ble beskrevet som en straffedømt finanscowboy, trakk seg ut av prosjektet og at samarbeidspartnerne ble sittende igjen uten én krone.

Artikkelen var illustrert med et bilde av Hansen fra en veldedighetsmiddag.

Klager er advokat John Christian Elden, på vegne av Per Morten Hansen, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 4.10, 4.12 og 4.14.

Advokaten mener Kapital ikke gjorde forsøk på å få tak i hans klient eller dennes advokat før publisering, og at dette medførte dårlig kildebredde og sviktende opplysningskontroll. Han mener også en annen kilde i artikkelen anklaget hans klient for å la folk i stikken.

Klager mener bildet i artikkelen var fra en privat veldedighetsmiddag i Sierra Leone, som ikke har noe med diamantsaken å gjøre.

Kapital avviser brudd på VVP 4.14 og viser til at redaksjonen tok kontakt med klagers advokat en uke før publisering.s Denne avviste å kommentere saken. Redaksjonen viser også til de telefonnumrene som forgjeves ble ringt og sendt meldinger til for å få kontakt med klager.

Når det gjelder det påklagde bildet fra middagen i Sierra Leone, mener redaksjonen at dette var et offentlig arrangement og et ledd i markedsføringen av diamantprosjektet, der man måtte regne med å bli fotografert.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer det ikke er uenighet om at redaksjonen tok kontakt med klagers advokat før publisering. Striden står om hvor mye Kapital anstrengte seg.

Utvalget forstår at klager opplever artikkelen rammende. Artikkelen inneholder sterke beskyldninger som Kapital ønsket å få klagers samtidige imøtegåelse på. Kapital prøvde flere ganger, og på ulike måter, å komme i kontakt med klager, men uten å nå frem. PFU viser til at debatt, kritikk og nyhetsformidling ikke må hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg, jf. VVP 4.14. Utvalget mener derfor at vilkårene i dette punktet ikke er brutt.

PFU kan heller ikke se at redaksjonen burde innhentet opplysninger fra andre, relevante kilder, og følgelig er heller ikke kravet til kildebredde og opplysningskontroll i VVP 3.2 brutt.

Når det gjelder bildet fra middagen, mener PFU at dette hadde allmenn interesse. Det var relevant å vise et bilde av klager på besøk i landet artikkelen handlet om, jf. VVP 4.10.

Utvalget kan heller ikke se at bildet har et innhold som er belastende og bryter med aktsomhetskravene i VVP 4.12.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2020

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU