Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-217Preben Myrvang mot Rana Blad

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Feil i presentasjon

Saklighet og omtanke

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Rana Blad (RB) publiserte tirsdag 7. juli 2020 en artikkel i nettutgaven med tittelen: "Bonden har sperret veien med okser, gjerde og fôrhekk: – Besøket til Skistua har gått betraktelig ned. Folk tør ikke gå gjennom her nå"

Artikkelen ble publisert i papirutgaven onsdag 8. juli 2020 med tittelen: "Okser og ei grind sperrer veien opp til Skistua fra Hammeren: – Folk tør ikke gå gjennom her nå"

I ingressen stod det:

Bonde Preben Myrvang har fått brev fra Rana kommune hvor det påpekes at han ikke har lov å sperre traseen mellom Skistua og Hammeren, noe han ikke har etter-kommet. Det har skapt reaksjoner blant turgåere, hytteeiere, grunneiere og bønder.

KLAGEN:

Klager er Preben Myrvang, som skriver: "RB påstår at Rana kommune mener at jeg ulovlig har satt opp grinder og gjerde, for ulovlig å ha ”stengt” en vei, og for å nekte å etterkomme kommunens krav om å fjerne de påståtte sperringene. I praksis beskylder RB meg for lovbrudd. Ifølge avisen og dens kilder er min påståtte 'sperring' årsaken til at populære Skistua kanskje må stenge."

Klager anfører at saken gjelder ferdsel gjennom et etablert og inngjerdet kulturbeite der storfe og sau beiter. Klager mener tiltagende ferdsel her skaper store problemer for gårdsdriften, som må avvikles slik det er nå.

Klager skriver: "Jeg nevnes ved navn åtte ganger i artikkelen, det er kun jeg som angripes og gis skylden for alt det påstått ulovlige og gale. Men dette er ikke min gård, men min samboer, Kristinas. Det er hun som er grunneier og driver gården, jeg er i full stilling annet sted og hjelper Kristina kun på fritiden. Da journalisten ringte 06.07.2020, sa jeg at spørsmål måtte hun ta med grunneier eller Toril Valla. Hun spurte om jeg var grunneier, noe jeg svarte 'Nei' på. Kristina har ikke hørt noe fra journalisten. RB har faktisk angrepet feil person."

Klager mener det er flere faktafeil i artikkelen, at det ikke er dekning for tittel/ingress, at omtalen er usaklig og at han ikke fikk reell mulighet til forsvar, og anfører brudd på Vær Varsom-plakatens 3.2, 4.1, 4.4 og 4.14.

Enkeltpunktene i klagen:

 1. 1.
  Fikk ikke vite hva RB skulle publisere - Klager viser til epost fra journalisten og mener at det der ikke sto noe om påstanden fra de åtte personene som angriper ham i artikkelen, og skriver: "RB skulle opplyst hva de åtte kildene påstod, og forelagt deres konkrete påstander og de faktiske opplysningene disse bygget på. Da ville nødvendigheten av å svare selv blitt tydelig fordi mange av påstandene ikke dreier seg om juss, men om faktaopplysninger om den aktuelle veien og adkomsten til Skistua. Fordi RBs angrep på meg var omfattende og svært rammende, og fordi jeg ikke er en samfunnsperson og dessuten ikke grunneier og den som driver gården, mener jeg avisa absolutt skulle sørget for at jeg fikk forsvare meg skikkelig. Det fikk jeg ikke."

Klager mener at avisen hadde jobbet med artikkelen i tre måneder, og skriver: "Rart da at avisa venta helt til samme dag som artikkelen legges ut på RB-Facebook med å kontakte den som skal angripes. Først klokka 15.11 ettermiddagen 06.07.2020 fikk advokat Valla e-post med spørsmål fra journalisten med emnetekst: ”Spørsmål til sak-haster”. Valla og journalisten snakka først på telefon. Journalisten sa da at det hasta fordi artikkelen skulle ut samme ettermiddag, og Valla ga uttrykk for at hun fikk for lite tid til å svare ordentlig. Valla svarte i e-post bare 35 minutter senere. Jeg mener vi skulle fått mer tid til å svare på spørsmål."

 1. 1.
  Feil at eneste vei til Skistua via Hammeren går forbi okser og kyr - Klager skriver at det finnes en annen vei til Skistua via Hammeren: "Og i en artikkel der hovedanklagen mot meg er at jeg ved påstått ulovlig stenging/sperring av veien gjennom Kristinas kulturbeite er årsak til at populære Skistua kan bli stengt, er dette en viktig og avgjørende feil."

I følge klager er dette den såkalte Vanntraséen, som utelukkende går over utmark der det er fri ferdsel for alle.

Klager skriver: "Vi fikk ikke adgang til å imøtegå den faktiske opplysningen at veien gjennom Kristinas kulturbeite er eneste mulige vei via Hammeren til Skistua. Vi fikk heller ikke adgang til å imøtegå anklagen om at jeg med min påståtte stenging/sperring av denne veien er årsak til påstått nedgang i besøkstallet på Skistua, og derfor har skyld og ansvar for at Skistua kanskje må stenge."

 1. 1.
  Feil at veien gjennom kulturbeitet er stengt - Klager skriver: "Her og flere andre steder i artikkelen framstiller avisa det som om denne veien er stengt. Det er den slett ikke. Grinda er ulåst og turgåere går gjennom her hver dag. Enkelte helger kan det passere mellom 50 og 100 turgåere her."

Klager anfører også at den avbildede plakaten er "Kuvettregler", laget av 17 friluftsorganisasjoner, Bondelaget og Norges Bonde- og småbrukerlag for å unngå konflikter og ulykker når turgåere ferdes i beitemark.

Klager skriver: "At slike regler/anbefalinger henger på grinda, viser jo at veien bak grinda ikke er 'stengt', og at det er lov å gå på veien. Det er lite redelig av RB å underslå dette, og i stedet fokusere på en gammal plakat som ikke henger der lenger, bare for å ramme oss."

 1. 1.
  Feil i innledningen: At jeg har 'nektet' å etterkomme kommunens krav, at det går 'okser' i beita, og at jeg har sperra veien med gjerde - Klager avviser at det er samboerparet som har sperret av veien, og viser til at det har vært grind der i over 30 år, men den er ikke låst og hindrer ikke folk fra å bruke veien.

Klager skriver: "RB mangler grunnlag for å påstå at kommunen mener at min påståtte 'sperring' er ulovlig, og har enda mindre grunnlag for å påstå at jeg har fått krav fra kommunen som 'bonden har nektet å etterkomme'. Skulle det være ulovlig å ha grind inn og ut fra et etablert kulturbeite som ligger helt inntil gårdens driftsbygninger, og hvor det har vært gjerde og grind i over 30 år, står vi overfor en ny landbrukspolitisk og –juridisk situasjon. Jeg vet ikke om kommunen har lov til å vedta at grinda er ulovlig. I så fall kan ikke Kristina drive gården som i dag er avhengig av husdyrhold. Det er ikke andre steder på gården som kan brukes til kulturbeite."

Klager skriver videre: "RB framstiller det som om jeg har fått pålegg om å fjerne grinda, jfr. Facebook-innledningen der avisa konstaterer at 'bonden har nektet å etterkomme dette.' RB tar ingen forbehold, det er bare én måte å tolke dette på.

Innledningen i papir- og nettavisen: ”Rana: Bonde Preben Myrvang har fått brev fra Rana kommune hvor de påpeker at han ikke har lov til å sperre av denne traseen, men han har ikke etterkommet dette.”

Også her framstiller RB det som om jeg har fått pålegg om å fjerne grinda, men dette er altså ikke tilfelle. Det er helt usaklig av avisa å framstille det slik. Det er også feil at jeg er bonde. Jeg er daglig leder for bedriften Helgeland Bilskade med 10 ansatte."

Klager skriver: "Det er på samme måte også feil når det i artikkelens andre avsnitt står at:

'Skal du gå til Skistua fra Hammeren må du ta deg gjennom flere hindre, etter at bonde Preben Myrvang sperret inngangen med en grind, (…)'

Det er altså ikke jeg som har 'sperret inngangen med en grind', her har det vært grind lenge før Kristina tok over. At den gamle og ødelagte grinda i 2019 ble erstattet med en ny, gir ikke RB dekning for å påstå at jeg har 'sperret inngangen med en grind' når det har vært grind her i 30 år."

Klager konkluderer:

"RB har i overskrift og ingresser gått klart lenger enn avisa har dekning for i stoffet, jfr. Vær Varsom punkt 4.4 med påstandene om at:

 • jeg har nekta å etterkomme krav/pålegg fra kommunen
 • jeg har ”okser” på det aktuelle beiteområdet
 • det er jeg som nylig har satt opp gjerder og grind
 • det er jeg som er bonden som har gjort alt RB påstår er galt og ulovlig"
 1. 1.
  Feil at kommunen har informert meg om at den mener det jeg gjør er ulovlig - Klager skriver: "I artikkelen står det at: 'Vi ber også om kommentarer til at Rana kommune har skrevet brev til Myrvang og informert han om at de mener det han gjør er ulovlig.'

Som forklart ovenfor, har ikke kommunen informert meg om at de mener det jeg gjør er ulovlig. Hvis de mente det, ville jo Kristina fått pålegg om å fjerne de såkalte 'sperringene'. Det har hun ikke fått. RB påstår her at kommunen mener jeg bryter loven. Men det har ikke avisa dekning for."

 1. 1.
  Feil at man må bære opp varer og vann til Skistua - Klager skriver: "Dette er ganske drøyt! Faktum er at det finnes en annen etablert kjørevei til Skistua der man kan bruke kjøretøy for å få opp varer, nemlig veien fra Anleggshammeren. Her kjører kommunen til og med tråkkemaskin om vinteren slik at det er enklere både å gå på tur og å frakte varer her enn via veien over Kristinas kulturbeite, der det ikke kjøres tråkkemaskin."

Videre skriver klager: " Heller ikke opplysningen om at de som driver Skistua må bære opp alt pga. meg, har RB kontrollert med meg. Jeg fikk heller ikke her adgang til å imøtegå en viktig faktisk opplysning.

(...)

Faktum er at ingen fra Skistuas venner noen gang har spurt Kristina eller meg om tillatelse til å kjøre varer eller annet til Skistua."

 1. 1.
  Feil at de andre grunneierne ikke kommer til teigene sine - Klager viser her til siste avsnitt i brev fra advokat Valla til de andre grunneiernes advokater: "Vår klient har også tidligere varslet at han ikke vil stå i veien for at naboene fra tid til annen kan benytte hans eiendom til motorisert ferdsel."

Klager skriver: "Slik RB har framstilt denne saken, er det for meg en alvorlig og skadelig påstand at jeg hindrer naboene i å komme til teigene sine. Avisa skulle kontrollert påstanden med meg, så jeg kunne fortelle at den er feil. Men jeg fikk ikke vite noe om at avisa skulle skrive om de andre grunneierne og hva de påstår. Kildekritikken og opplysningskontrollen har svikta rund baut."

 1. 1.
  Feil at veien gjennom kulturbeite ble "grunnlagt" og opparbeidet for over 100 år siden - Klager viser til brev fra deres advokat til kommunen og skriver at det er feil at veien ble opparbeidet for over 100 år siden, og at det var hans samboers far som opparbeidet denne veien for å kunne kjøre traktor til enden av kulturbeitet. Videre viser klager til at brevet, som RB var kjent med, redegjør for problemene ferdselen over kulturbeitet skaper for gårdsdriften.
 1. 1.
  Det som skjedde etter kommunens brev 16.12.2019 - Klager viser til et møte mellom 13.02.2020, der de aktuelle grunneierne ble enige om at de skulle møtes igjen i slutten av mars 2020 for forhåpentligvis å enes om en god løsning for adkomstveien. Klager anfører at kommunen ikke kalte inn til et slikt møte.

Klager skriver:

" I RB-artikkelen står det at:

'Gunnar Brattli i Rana kommune, sier de i snart ett år, har prøvd å komme til en enighet mellom de som ønsker å sperre veien, og de som føler seg utesperret, uten å lykkes.

(…)

- Vi hadde et møte i vinter hvor vi prøvde å komme fram til en løsning, men vi har konstatert at dette ikke har skjedd.'

Det er jo ikke så rart at vi ikke har nådd en løsning når prosessen har stanset opp fordi Brattli og kommunen ikke gjør det de i eget møtereferat sier de skal.

RB har vært i kommunens postliste og funnet brev fra advokat Valla til kommunen, og brev fra kommunen til Valla. Avisa spør kommunens mann Brattli om hva som har skjedd, og han uttaler seg direkte misvisende. Men hvorfor får ikke Kristina/jeg/Valla samme spørsmål, slik at vi kunne forklart at grunnen til at saken har stanset opp er kommunens sendrektighet?"

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

TILSVARSRUNDEN:

Rana Blad (RB) avviser brudd på god presseskikk og skriver at det er ingen som går til kraftig angrep på klager i saken. Redaksjonen skriver: "Det er ingen som henger ham ut, og ingen som kommer med direkte beskyldninger mot ham. Vi har snakket med flere involverte som alle uttrykker bekymring for hva som skjer og vil skje rundt drifta ved Skistua. Dette mener vi er meget relevant å få fram. Også det Rana kommune påpeker, at de i snart ett år har prøvd å komme til enighet mellom de som ønsker å sperre veien og de som føler seg utsperret. Det må de på eget grunnlag kunne si, og det er ikke noe i deres utsagn som etter vår mening skulle tilsi at det skulle forelegges klageren."

Avisen fremholder at saken dreier seg om en årelang konflikt, i et meget populært turområde hvor Skistua ligger. I følge avisen har saken utvilsomt offentlig interesse, og det er et faktum at både Rana kommune og grunneierne har prøvd å komme fram til en løsning, sammen med klageren i lang tid.

Rana Blad skriver: "Myrvang anfører at han og Kristina Pettersen ikke er 'samfunnspersoner' og at de ikke har vært i avisa før. At personer ikke vært i avisa før, betyr ikke at ikke vi skal kunne skrive om saker, også konfliktfylte saker, som de er involvert i.

Myrvang ble kontaktet av journalist Karina Solheim. Han ble forelagt hva saken dreide seg om, men ønsket overhodet ikke en dialog med henne, og hun ble henvist til hans advokat Toril Valla. Solheim hadde en lang samtale med Valla om saken, men hun ville ikke bli intervjuet på telefon og forlangte å få spørsmål på mail. Noe hun da også fikk."

Rana Blad kommenterer også at avisen omtaler klager som grunneier, og viser i den forbindelse til brevet fra hans advokat, der det står: " Undertegnede representerer Kristina Pettersen og Preben Myrvang. Kristina Pettersen og Preben Myrvang eier eiendommen gnr. 23, bnr. 3 i Rana."

Redaksjonen avviser at avisen påstår at Rana kommune mener ting i den påklagde saken, og anfører at kommunen faktisk mener det som kommer frem i artikkelen. Avisen avviser også at klager blir beskyldt for lovbrudd.

Videre skriver redaksjonen at Rana Blad ikke har jobbet med artikkelen i månedsvis, slik klager hevder.

Klager fastholder brudd på god presseskikk og peker på følgende han mener er påstander og beskyldninger som viser at han angripes, og som utløser rett til samtidig imøtegåelse jf.VVP 4.14 og plikt til opplysningskontroll, jf VVP 3.2:

”Veien opp til Skistua er sperret: Okser, en fôrhekk og gjerder sperrer veien opp til Skistua. Nå står driften av den populære hytta i fare.”

”Bonden har sperret veien med okser, strømgjerde og fôrhekk: - Besøket til Skistua har gått... ikke gå gjennom her nå”

"Bonde Preben Myrvang har fått brev fra Rana kommune hvor de påpeker at han ikke har lov til å sperre av denne traseen, men han har ikke etterkommet dette. Det har skapt reaksjoner blant turgåere, hytteeiere, grunneiere og bønder.

"Skal du gå til Skistua fra Hammeren må du ta deg gjennom flere hindre, etter at bonde Preben Myrvang sperret inngangen med en grind, et strømgjerde og en fôrhekk der okser og kyr beiter hele året."

Klager mener åtte kilder i artikkelen fremsetter rammende påstander han eller hans advokat ikke ble forelagt før publisering:

- At sperringen er årsaken til at Skistua står i fare for å bli stengt.

- At eneste vei til Skistua via Hammeren er den klager blir beskyldt for å ha sperret.

- At klager har nektet å etterkomme kommunens påpekning om at han ikke har lov til å sperre av traséen.

- At de som driver Skistua må bære opp alt pga påstått sperring av veien.

Klager mener videre det viktigste i hans klage er at en rekke sentrale faktaopplysninger i artikkelen er feil:

- At eneste vei til Skistua går forbi okser og kyr

- At klager er gårdeier og bonden som står bak den påståtte sperringen

- At veien gjennom kulturbeitet er stengt

- At klager har sperret veien med gjerde og at grinden nylig er kommet opp

- At klager har nektet å etterkomme kommunens krav

- At kommunen har informert klager om at den mener det klager gjør er ulovlig

- At man i juli måtte ta seg gjennom strømgjerde for å gå over kulturbeitet

- At det går okser i kulturbeitet

- At man må bære varer og vann til Skistua

- At Skistuas venner har prøvd å komme til en løsning med klagers samboer

- At Skistua-besøket har falt pga klagers påståtte sperring

- At de andre grunneierne ikke kommer til teigene sine

Rana Blad mener disse klagepunktene ikke utløser noen tilsvarsrett fra klager, siden det ikke er angrep på ham:

- Det er et faktum at veien til Skistua er sperret.

- Det er et faktum at besøket til Skistua er gått betraktelig ned, og at folk ikke tør å gå gjennom der.

- Det er et faktum at Rana kommune i brev har påpekt at bonden ikke har lov til å sperre av den populære traseen, men bonden har nektet å etterkomme dette.

- Det er et faktum at dette har skapt reaksjoner blant turgåere, hytteeiere, grunneiere og bønder.

Avisen skriver: "At klageren ikke liker at andre får uttale seg og komme med sin versjon i denne saken, er åpenbart. Vi har gjort det vi skal, fått begge parters syn på saken og intervjuet de som er involvert i dette, på begge sider."

Videre skriver avisen:

- Når vi skriver at den sperrede veien er eneste rute til Skistua, er det basert på utsagn og forklaringer fra andre involverte, som vi ikke finner grunn til å tvile på.

I utsagnet om at dette er eneste vei, ligger det uansett ikke noe angrep på klageren. At andre involverte, som nå har store utfordringer med å komme seg til Skistua langs en vei de har brukt i årevis, forteller om dette, kan etter vår mening på ingen måte defineres som en sterk beskylding mot klageren.

- Det er et faktum at det er Rana kommune påpeker at bonden ikke har lov til å sperre av den populære traseen, og at bonden ikke har etterkommet kravet fra kommunen.

Rana Blad har ikke hevdet at klageren har gjort noe ulovlig.

- Det er et faktum at Skistuas Venner tidligere kunne kjøre varer til Skistua.

Når leder for Skistuas Venner, Freddy Jakobsen, forteller oss at de må bære alt opp, og at det dermed blir vanskeligere å holde hytta åpen, er det ingenting i dette som er et angrep på klageren. At dette utsagnet skulle forelegges klageren eller hans advokat, er vi uenige i.

- Det er spesielt å lese det klageren refererer fra telefonsamtalen med journalist Karina Solheim. Han ble forelagt hva saken gjaldt, men var overhodet «ikke interessert i å komme i Rana Blad». Han ble forklart at det var viktig å få belyst saken fra begge sider, men han ville ikke høre og nektet å bidra ytterligere. Påstanden hans om at han ble spurt om han var grunneier og at han svarte nei på det, er uriktig. Et slikt spørsmål ble aldri stilt, og følgelig heller ikke besvart. Langt mindre med et klart og tydelig «nei». Hadde klageren klargjort dette, ville vi selvsagt fulgt dette opp. Journalisten ble henvist rett til en advokat, og vi kan bare igjen vise til at hun svarte på vegne av klienten sin, både i en lang samtale med oss og så på e-post. Det er altså ikke noe som tilsier at ikke klageren har en sentral rolle i dette sakskomplekset. Vi registrerer at klageren nå i ettertid hevder at advokaten tok feil da også hun omtalte ham som grunneier. Solheim snakket lenge med advokaten og forklarte hva saken gjaldt. Advokaten forlangte å få spørsmål på e-post, noe hun også fikk.

- Det er et faktum at sinnene er satt i kok hos grunneiere som ikke kommer seg til teigene sine. At klageren mener han kan avklare at dette ikke stemmer, får stå for hans regning. At vi skulle ha kontrollert med ham at fire andre grunneiere forteller oss at de er sinte og opplever det problematisk at de ikke lenger som før kommer seg til teigene sine, blir etter vårt skjønn meget spesielt.

Tilsvarsrunden avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Rana Blad (RB), som handlet om en konflikt om adkomst til et utfartssted gjennom beiteområde for storfe og sau. I ingressen stod det: "Bonde Preben Myrvang har fått brev fra Rana kommune hvor det påpekes at han ikke har lov å sperre traseen mellom Skistua og Hammeren, noe han ikke har etterkommet. Det har skapt reaksjoner blant turgåere, hytteeiere, grunneiere og bønder."

Klager er Preben Myrvang, som skriver at Rana Blad feilaktig påstår at Rana kommune mener han ulovlig har satt opp grind og gjerde og stengt en vei, og at han har nektet å etterkomme kommunens krav om å fjerne de påståtte sperringene.

Klager skriver at det er flere faktafeil i artikkelen. Han mener det ikke er dekning for tittel og ingress, at omtalen er usaklig, og at han heller ikke fikk reell mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager anfører dessuten at avisen har angrepet feil person, siden han ikke er grunneier, men kun hjelper sin samboer med gårdsdriften på fritiden.

Rana Blad avviser brudd på god presseskikk, og anfører at avisen tok kontakt med klager og forela ham hva saken dreide seg om. Klager henviste til sin advokat, som uttalte seg på vegne av ham.

Avisen skriver at det er et faktum at Rana kommune påpekte at bonden ikke har lov til å sperre av den populære traseen, og at bonden ikke har etterkommet kravet fra kommunen. Redaksjonen avviser at den har beskyldt klager for å ha gjort noe ulovlig. Avisen mener de øvrige kildene i artikkelen ikke kom med direkte beskyldninger mot klager, men uttrykte bekymring for hva som skjer rundt driften av Skistua. Avisen skriver at dette var relevant å få frem.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at det er stort lokalt engasjement rundt adkomsten til utfartsstedet Skistua. For Rana Blad var det berettiget å sette søkelys på konflikten, som har pågått i flere år.

Utvalget ser at avisen tok kontakt med klager på telefon dagen før publisering, men at han henviste til sin advokat, som etter en samtale ba om å få spørsmål på epost. Sett i lys av at dette dreide seg om en kjent konflikt, mener utvalget at klager fikk god nok tid til å svare, jf. Vær Varsom-plakatens 4.14. For øvrig merker utvalget seg at advokaten beskriver klager som en av grunneierne, og slik utvalget ser det, var det derfor relevant at avisen tok kontakt med klager.

PFU konstaterer at klagers advokat ble forelagt de faktiske påstandene i artikkelen om at kommunen mente klager hadde satt opp en grind ulovlig. Slik utvalget ser det, var de øvrige uttalelsene i artikkelen ikke faktiske beskyldninger som utløste krav om samtidig imøtegåelse, men som klager kunne kommentere gjennom å benytte seg av tilsvarsretten, jf. VVP 4.15. PFU mener heller ikke tittel og ingress går lenger enn det er dekning for i artikkelen, jf. VVP 4.4, eller at avisen bryter med kravene til saklighet og omtanke i VVP 4.1.

Utvalget kan likevel forstå at klager opplevde artikkelen som rammende. Som PFU tidligere har påpekt, må mediene passe på at meninger ikke blir gjengitt på en konstaterende måte.

Rana Blad måtte kunne bringe uttalelsene til brukerne av veien til Skistua uten klagers imøtegåelse. Det var deres opplevelse av konflikten, og konsekvensene det fikk for dem at de mente veien var sperret. Men avisen kunne vært tydeligere på at dette var deres synspunkter, og ikke dokumenterte fakta.

Etter en samlet vurdering har Rana Blad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Parallell klage mot Avisa Nordland (sak 220/20)

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU