Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-253Geir W. Dahl og Berit Fjeld mot Halden Arbeiderblad

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Halden Arbeiderblad (HA) publiserte 18. november 2020 en artikkel i papiravisen om en konflikt rundt en vei. Tittelen var:

«Fylkesmannen har avgjort uenighet ved festningen: Får ikke stenge veien»

I ingressen stod det:

«I flere år har det pågått en uenighet om hvorvidt veien på Roland Nordre ved festningen skal være tilgjengelig for allmennheten. Nå har Fylkesmannen avgjort saken.»

Artikkelen ble også publisert på nett.

KLAGEN:

Klager er to personer som bor på Roland Nordre, og som er den ene parten i den omtalte konflikten. Klagerne mener HA har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • 3.1, om åpne kilder
  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 3.3, om premisser
  • 3.9, om hensynsfull arbeidsprosess
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.3, om privatliv
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klagerne reagerer på at artikkelen ble publisert uten deres kommentar, ettersom de mener å ha avtalt at de skulle gi en kommentar uken etter:

«Journalisten ringte oss den 16. November for at vi skulle få uttale oss i saken. Min kone var ikke til stede så jeg ba om å få denne samtalen på et senere tidspunkt. Vi ble enige om å ta samtalen neste uke. Hun unnlot å fortelle at reportasjen skulle trykkes den 19. November. Dette bestrider hun i etterkant. Det er svært usannsynlig at jeg skulle være interessert i en slik samtale etter at reportasjen hadde vært publisert.»

Klager skriver:

«Når jeg oppdaget reportasjen publisert, tok jeg kontakt med avisen. Jeg fikk ikke tak i journalisten, men fikk kontakt med ansvarlig redaktør for nyheter, Ulekleiv. I vår samtale forklarer Ulekleiv at “samtidig imøtegåelse“ ikke er påkrevet i denne reportasjen. Ulekleiv ville [ha en] samtale med journalisten for så å komme tilbake til meg. Når han kom tilbake, sa han at avisen hadde gjennomført “samtidig imøtegåelse” ved at de hadde ringt meg den 16. November.»

Videre anfører klagerne at artikkelen er skjevt fremstilt:

«Det som ikke kom fram er at Festningen har startet en turistmaskin hvor det er mer enn 400 000 besøkende hvert år, om sommeren og i vesentlig grad i helga. Ca 10 % av disse besøkende går da over vår hustomt. Altså en helt annen virkelighet.»

Klagerne mener artikkelen fremstiller det som om «eksisterende bruk» av veien ikke har endret seg betraktelig etter at «Fredriksten Festning har blitt til en av Norges største Turistattraksjoner».

Når det gjelder opplysningen om at de hadde stengt veien med bukker i 2014, reagerer klagerne på at det ikke er tatt med at dette ble gjort på grunn av gravearbeider.

Videre mener klagerne at det er feil at de har forsøkt å få veien stengt. Det de har gjort er å bestride ferdselsretten, fremholder klagerne.

TILSVARSRUNDEN:

Halden Arbeiderblad avviser at god presseskikk er brutt.

Journalisten er uenig i hva som ble sagt i samtalen med klagerne. Journalisten informerte om at en sak kom til å bli publisert, fremholder HA.

«Fredag 16. november klokken 18:32 tok journalist Trine-Merethe Høistad i Halden Arbeiderblad kontakt med Geir Dahl. Vi ønsket å snakke med ekteparet om vedtaket fra Fylkesmannen. De hadde ikke anledning til et intervju den dagen, men journalisten avtalte å ta kontakt igjen til uken. Hun informerte da om at vi kom til å publisere en sak om vedtaket før det og så følge opp med en artikkel med deres synspunkter.»

HA understreker at de flere ganger har gitt klagerne mulighet til stille til intervju i en oppfølgingssak.

Videre avviser HA at artikkelen utløste rett til samtidig imøtegåelse. Avisen forklarer:

«Retten til samtidig imøtegåelse utløses kun av sterke angrep av faktisk art. Vi mener at et vedtak fra Fylkesmannen ikke er av en slik karakter, men kan sammenlignes med en rettsavgjørelse som ikke utløser rett til samtidig imøtegåelse. Dette fordi vedtaket er endelig og ikke kan påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd.»

HA påpeker at klagernes synspunkt fra vedtaket er gjengitt i artikkelen, «slik at både klagers, kommunens og Fylkesmannens syn på saken fremkommer».

Avisen har ikke intervjuet nye parter som angriper klagerne. «I tillegg til gjengivelsen av Fylkesmannens vedtak, inneholder saken informasjon tidligere publisert i Halden Arbeiderblad ved flere anledninger. Det er også Dahl opplyst om i vår telefonsamtale», skriver HA.

Klagerne fastholder sitt syn.

De påpeker at sperrebukkene i 2014 ble satt opp på grunn av gravearbeid, og at informasjonen om stengningen derfor ble tatt ut av sin sammenheng.

«Slik var situasjonen, vi klaget ikke på dette den gangen, og det er ikke den saken vi har klaget på nå heller, da blir det bare en avsporing», skriver klagerne.

Videre avviser klagerne at de ble informert om at artikkelen ville bli publisert uten kommentar fra dem. De opplever påstanden som provoserende, og sier de aldri har takket ja til et intervju i en oppfølgerartikkel.

«Jeg hadde en avtale med [journalisten] om at vi skulle få si vårt kommende uke uten at tidspunkt for publiseringen ble nevnt.»

Klagerne opplyser at veien går en halv meter fra deres husvegg.

«Dette berører oss svært personlig, vårt privatliv og vi opplever artikkelen krenkende. Videre tenker vi at derfor bør blant annet dette med “Samtidig imøtegåelse” gjelde.»

Hamar Arbeiderblad hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Halden Arbeiderblad skrev om en omstridt vei. Avisen fortalte at to personer med bolig like ved veien, hadde forsøkt å få veien stengt, men at dette var blitt avvist av Fylkesmannen.

Klager er de to boligeierne. Klagerne anfører at de ikke har forsøkt å få veien stengt, men at de har bestridt ferdselsretten. Ifølge klagerne avtalte de med journalisten at de skulle få gi kommentar til saken, men at de skulle få vente til uken etter. Likevel ble artikkelen publisert, uten kommentar fra dem. Klagerne mener de hadde krav på samtidig imøtegåelse. Slik de ser det, er artikkelen også skjevt fremstilt. Det kommer ikke frem hvor stor belastning ferdselen på veien er for dem. Det kommer heller ikke frem at sperrebukker som ble satt opp på veien i 2014, var som følge av gravearbeider, skriver klagerne.

Halden Arbeiderblad (HA) avviser at det eksisterte en avtale om å avvente publiseringen til klagerne hadde gitt kommentar. Ifølge avisen var avtalen at de kunne få kommentere i en oppfølgerartikkel, dersom de ville vente til uken etter. Videre avviser HA at artikkelen utløste samtidig imøtegåelse. Omtalen inneholder ikke sterke beskyldninger mot klagerne, men er et referat fra et vedtak, som har vært en prosess der klagernes stemme er blitt hørt, skriver HA. Slik avisen ser det, blir klagernes syn også referert i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at det står ord mot ord når det gjelder hva som ble avtalt mellom klagerne og avisen. PFU har ikke dokumentasjon til å fastslå hva som er rett, men på generelt grunnlag understreker PFU at det er medienes ansvar å klargjøre premisser i kontakten med kilder, jf. punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Utvalget slutter seg imidlertid til avisens oppfatning om at artikkelen uansett ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse for klagerne, jf. VVP 4.14. Artikkelen omtaler tidligere saksgang, samt vedtaket fra Fylkesmannen, et vedtak som også baserer seg på at klagernes syn er hørt.

PFU forstår at klagerne gjerne skulle fått frem hvilken belastning ferdselen utgjør for dem, men mener det ikke var presseetisk nødvendig å ha med. Utvalget merker seg dessuten at klagerne er tilbudt å komme til orde i ettertid for å utdype sitt syn. Etter utvalgets mening kommer klagernes side av saken dessuten klart frem i artikkelen. Videre var det akseptabelt at avisen skrev at klagerne ønsket veien stengt.

Når det gjelder klagernes argument om at sperrebukkene som ble plassert på veien i 2014 skyldtes gravearbeider, mener PFU at HA ikke kan klandres for eventuelle feil og mangler i denne sammenheng, da klager ikke har kommet med innvendinger mot opplysningen tidligere.

Halden Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Ylva Lindberg, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU