Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-257Steinar Bang Fylling mot Document

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Redaksjonell uavhengighet

Saklighet og omtanke

Stigmatiserende omtale

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Document publiserte 5. desember 2020 en artikkel under vignetten «Tavle» med tittelen: «Advokat Johan Haga er ny styreformann i Document.no AS».

I brødteksten kom det frem at Haga ble ny styreleder etter at «Steinar Bang Fylling trakk seg». Det stod videre:

«Document kan ikke gå inn på hvorfor noen har valgt å fratre Document. Det ville være å åpne for eksponering av personlige forhold.»

KLAGEN:

Klager er Steinar Bang Fylling. Han mener Document har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

2.2, om redaksjonell uavhengighet

2.3, om bakenforliggende forhold

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.1, om saklighet og omtanke

4.2, om skillet mellom kommentar og fakta

4.3, om privatliv

4.13, om rettelse

4.14, om samtidig imøtegåelse

4.15, om tilsvarsrett

Klager mener formuleringen om «personlige forhold» rammer ham. Han mener det er umulig for ham å svare på påstanden når det ikke opplyses om hva som ligger i begrepet. Han mener begrepet er stigmatiserende.

Videre opplyser klager at han i etterkant sendte et tilsvar til Document, som Document unnlot å publisere. Ifølge klager hadde han tilsvarsrett.

Klager mener også klager har forbrutt seg mot sin rolle som redaktør. Klager skriver:

«[Redaktøren] har full kontroll over generalforsamlingen som kan innsette og avsette styreleder og utforme bedriftens retningslinjer som redaktøren selv forplikter seg til å etterleve. Kontrollsystemet som er nedfelt i Redaktørplakaten. I 3. avsnitt er det skissert en prosess hvor redaktøren må ta ansvar for sine handlinger. I DAS og Document.no er ikke dette tilfellet. Her har redaktøren full kontroll med generalforsamlingen og derigjennom styret med styreleder. Redaktøren kan aldri komme i en uløselig konflikt med mediets grunnsyn, som i dette tilfellet er identisk med redaktørens grunnsyn og endrer seg med dette uten noe form for dokumentasjon. Med andre ord, redaktøren kan ikke stilles til ansvar for sine handlinger og det eksisterer ikke noe sanksjonssystem for han.»

Ifølge klager har Documents redaktør urettmessig «sensurert» ham. Han forteller at han ble sperret ute fra kommunikasjon om utviklingen av Documents nye TV-satsing. Dette var bakgrunnen for at han trakk seg som styreleder, opplyser klager. Det er derfor feil at han trakk seg på grunn av «personlige forhold», fremholder han.

Klager opplyser at han sendte et tilsvar til Document etter publisering, men at Document unnlot å publisere dette.

TILSVARSRUNDEN:

Document avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener anklagen om «sensur» er malplassert:

«Steinar Bang Fylling var arbeidende styreformann og gjorde mye konstruktivt for Document fram til og med sommeren 2020. Men etter sommeren endret hans atferd seg. Fylling var gitt tilgang til en rette chattegrupper, en av dem var DOCTV, men han var systematisk negativ i sine tilbakemeldinger. Etterhvert skapte det så mye friksjon med de som sto for TV-sendingen at jeg valgte å fjerne ham.»

Og videre:

«Fylling kunne når som helst gjort sitt syn gjeldende. Han hadde ingen rett til å delta i en chattegruppe. Dette var et privilegium vi ga ham i tillit til hans gode vilje.»

Document mener klager ikke hadde tilsvarsrett til artikkelen:

«Det står uttrykkelig "noen" har forlatt oss og vi ønsker ikke å komme inn på personlige forhold. Dette kan være alt mulig, men Fylling tror det bare handler om ham, og at det er ment negativt.

To andre medarbeidere hadde nettopp forlatt oss: Julie Dahle og Halvor Foslie. Omtalen gjaldt like mye dem: Vi ønsket ikke å ta opp offentlig hvorfor noen valgte å forlate oss. Det samme gjaldt Fylling. Han valgte også å forlate oss.»

Klager fastholder sitt syn. Klager mener Hans Rustad har misbrukt sin rolle som redaktør:

«Rustad er eier, redaktør og daglig leder i sitt eget media. Han bruker dette media til å publisere uriktige opplysninger om sin tidligere styreleder og sine tidligere ansatte. Det er Rustad som har publisert saken og angitt ‘eksponering av personlige forhold’ som årsak til at jeg trakk meg fra mitt verv som arbeidende styreleder. Det er ikke sannheten.»

Det stemmer ikke at de to andre medarbeiderne som Document nevner, sluttet som følge av «personlige forhold», skriver klager.

Klager mener artikkelen mangler vesentlig informasjon om hans avgang, nemlig at det var konflikt rundt TV-satsingen og kommunikasjonen om den, som var bakgrunnen for avgangen.

Klager skriver videre:

«At Rustad forsøker å dekke seg bak ordet ‘noen’ vitner om manglende grammatikalske kunnskaper. I det norske språket er ‘noen’ et pronomen som står i stedet for eller til et substantiv eller navn. Det kan både forståes som entalls- og flertalls betegnelse. Det peker ikke på ‘hvem som helst’.

Rustads artikkel handler om to personer, den nye og den avgåtte styreleder. Uttrykket ‘eksponering av personlige forhold’ peker på avgåtte nye styreleder. Dahle og Fosli er ikke omtalt i artikkelen (…)»

Document mener klagen er «storm i et vannglass». Avisen skriver:

«Fylling tolker en formulering om "personlige forhold" til å gå på en insinuasjon om at det hefter noe negativt ved hans person. Det er helt feil. Det er en henvisning til at det var konflikt, hvilket det vitterlig var. Men jeg unnlot med vilje å gå nærmere inn på omstendighetene, da det ikke hadde noen hensikt.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Document publiserte en artikkel skrevet av redaktøren som handlet om ny styreleder i Document. I artikkelen ble det også opplyst at Steinar Bang Fylling hadde trukket seg som styreleder for avisen. Document skrev at avisen ikke kunne fortelle hvorfor «noen har valgt å fratre» fordi det «ville være å åpne for eksponering av personlige forhold».

Klager er tidligere styreleder Steinar Bang Fylling. Han mener det er både feilaktig og rammende når redaktøren skriver at det lå «personlige forhold» bak hans oppsigelse i Document. Klager opplyser at han trakk seg fordi han ble utestengt fra kommunikasjon om Documents nye TV-satsing. Formuleringen om «personlige forhold» er stigmatiserende, mener han. Slik klager ser det, har Documents redaktør misbrukt sin makt som redaktør. Videre fremholder klager at Document har brutt hans rett til samtidig imøtegåelse og tilsvar. Klager opplyser at han sendte et tilsvar til redaksjonen etter publisering, men at Document ikke publiserte dette.

Document avviser at god presseskikk er brutt. Document forteller at to andre medarbeidere sluttet i avisen på samme tid som klager, og at formuleringen om «personlige forhold» derfor ikke bare gjelder ham. Ifølge Document hadde klager hverken krav på samtidig imøtegåelse eller tilsvarsrett. Document opplyser at formuleringen var ment å være dekkende for at det lå en konflikt bak oppsigelsen uten å gå inn på selve konflikten. Avisen mener saken er «storm i et vannglass», og redaktøren kan ikke se at han har misbrukt sin rolle og posisjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Document var i sin fulle rett til å opplyse at styreleder fratrådte, selv om saken gjaldt eget medium.

Det går tydelig frem at den påklagede artikkelen er skrevet av redaktøren, og at formuleringen «personlige forhold» er redaktørens ord. Utvalget kan forstå klagers reaksjon, fordi en slik formulering ikke nødvendigvis vil oppfattes som en nøytral opplysning. Utvalget minner om VVP 4.1 som gjelder saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

PFU mener formuleringen verken er en sterk beskyldning eller et direkte angrep på klager, men ser at den kan leses som en insinuasjon, og forstår at klager hadde behov for å svare på den.

Utvalget har mange ganger uttalt at mediene må utvise romslighet når det gjelder kritikk mot seg selv. I tilfeller som dette, der en redaktør omtaler en sak han selv er en del av, blir det ekstra viktig å slippe til motstemmer.

Slik utvalget ser det, skulle klager fått slippe til med et tilsvar, jf. VVP 4.15. PFU minner generelt om at redaktøren kan kreve redigering av tilsvar. Å gi plass til kritikk mener utvalget også ville bidratt til å styrke redaktørens integritet og mediets troverdighet, jf. VVP 2.1 og 2.2.

Document har brutt god presseskikk på 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård

Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Melissa Jocelyn Lesamana

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU