Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-013Torkjell Tofte, Børre Andreassen, Jon Wergeland og Dag Morten Frantzen mot Fædrelandsvennen

Presseetiske temaer

Identifisering

Rett til å forsvare seg

Feil i presentasjon

Retting av feil

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Kritikk

Kritikk

Kritikk på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Fædrelandsvennen publiserte 16. januar 2021 en artikkel på nett om kommunale ledere i Søgne kommune som hadde mottatt gaver. Tittelen var: «Revisjonen sa stopp da toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv».

Over tittelen var seks personer avbildet, med følgende bildetekst:

«Fra venstre øverst: Svein Resset (helse og omsorg), Torkjell Tofte (teknisk) og Jon Wergeland (oppvekst). Nede fra venstre: organisasjonssjef Dag Morten Frantzen, daværende varaordfører Egel Terkelsen og økonomisjef Børre Andreassen. FOTO:ARKIVFOTO/FOTOMONTASJE»

I ingressen stod det:

«Varaordfører og kommunalsjefer fikk kunstgaver av rådmannen som takk for innsatsen i Søgne kommune. De kommunalt ansatte fikk et krus.»

Artikkelen ble også publisert i papiravisen samme dag. Der var tittelen noe kortere («Toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv») og de avbildede personene stod på siden i artikkelen, ikke som hovedbilde.

To dager senere, 18. januar 2021, endret Fædrelandsvennen nettartikkelen slik at Svein Resset, Torskjell Tofte og Jon Wergeland ikke lenger var avbildet. Det ble også publisert en presisering i teksten:

«Presisering: I en tidligere versjon av denne saken hadde vi en tittel som kunne oppfattes dithen at alle de avbildede topplederne hadde kvittert ut kunstgaver til seg selv. Det er ikke riktig. Svein Resset, Jon Wergeland og Torkjell Tofte mottok gaver, men de hadde ikke noe med initiativet, anvisning eller godkjenning internt å gjøre.»

En presisering ble også publisert i papir dagen etter, 19. januar 2021.

«Presisering

 • I en artikkel i lørdagsavisen skrev vi om kommunale toppledere i tidligere Søgne kommune som hadde kvittert ut kunstgaver til seg selv. Tittel og bildebruk kunne oppfattes som at alle de omtalte topplederne hadde kvittert ut gavene til seg selv. Det er ikke riktig. De som mottok gaver var Svein Resset (helse og omsorg), Jon Wergeland (oppvekst), Torkjell Tofte (teknisk), Børre Andreassen (økonomi), Dag Morten Frantzen (organisasjon) og Egel Terkelsen (varaordfører). Som det fremgår av brødtekst var det Andreassen som signerte og Frantzen som anviste fakturaen. Terkelsen fikk kjøpet forelagt av rådmannen. De øvrige var kun mottakere av kunstgavene.

Red.»

KLAGEN:

Klager er fire av lederne som ble omtalt i artikkelen. De mener Fædrelandsvennen har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

 • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • 4.4, om dekning for titler og ingresser
 • 4.13, om rettelse
 • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klagerne mener Fædrelandsvennen ikke hadde dekning for å skrive at de kvitterte kunstgaver til seg selv. De argumenterer:

«Fire av [de omtalte] (…) hadde ikke befatning med prosessen overhodet.

Økonomisjefen (klager Børre Andreassen, sekr.anm.) har heller ikke kvittert ut noen gave til seg selv. Det han gjorde var å påse at fakturaen ble attestert/kontert på rett konto, slik han skulle gjøre etter rutinebeskrivelsen i kommunen. Heller ikke organisasjonssjefen (klager Dag Morten Frantzen, sekr.anm.) som godkjente fakturaen på vegne av rådmannen kvitterte med dette ut noen gave til seg selv.»

Ifølge klagerne hjalp det ikke at Fædrelandsvennen publiserte en presisering, samt endret inngangen på nettartikkelen, fordi det ikke var dekning for å konstatere at noen av de avbildede personene hadde kvittert kunstgaver til seg selv.

Klagerne mener anklagen om å kvittere kunstgaver til seg selv utgjorde en alvorlig beskyldning som de burde ha fått muligheten til å svare på, jf. VVP 4.14.

«Ingen av oss ble presentert for denne påstanden, og således tilbudt samtidig imøtegåelse», skriver klagene.

Når det gjelder presiseringen som Fædrelandsvennen publiserte, skriver klagene:

«Fædrelandsvennen brukte tre dager fra publisering til de trykket sin presisering i papiravisen. Som vi har påpekt (…), inneholdt den kun en delvis rettelse og ingen beklagelse. Presiseringen (som også ble lagt inn i brødteksten i nettsaken) er ikke av et omfang og med et innhold som gjør at rettelsen kan sies å bidra i vesentlig grad til at vi som ble feilaktig rammet har blitt behandlet på en måte som er tilfredsstillende vurdert opp mot det PFU tidligere har sagt er nok til å unngå fellelse på [VVP 4.13].»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Fædrelandsvennen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen påpeker at kommunerevisjonen fant tre feil da de undersøkte kunstgavene. Avisen lister opp:

 • «Gavene er ikke en del av en «generell ordning», men innebærer åpenbar Forskjellsbehandling
 • Gavene var ikke riktig skatterapportert (dette ble rettet etter revisjonssaken, og vi skriver det)
 • Gavekjøpene er godkjent av varaordføreren, og anvist av administrasjonssjefen»

Videre skriver Fædrelandsvennen at de endret artikkelens presentasjon, og publiserte en presisering, da en av klagerne tok kontakt og fortalte hvordan de opplevde fremstillingen.

Avisen skriver:

«Vi presenterte saken ‘i beste mening’ og tenkte altså ikke at presentasjonen kunne fremstå upresis før klager tok kontakt to dager etter publisering. Da reagerte vi, tok en ny vurdering av det vi hadde gjort og erkjente at koblingen tittel og bilde kunne misforstås. Vi gjorde så følgende for å presisere artikkelen:

 • Vi tilbød klager å legge hans kommentarer inn i saken, noe han ikke ønsket.
 • Vi endret bildecollagen i saken.
 • Vi la inn presisering tidlig i artikkelen
 • Vi laget en presisering til papiravisen.»

Avisen publiserte også et innlegg om saken fra tidligere rådmann, opplyser Fædrelandsvennen.

Når det gjelder tidsbruken fra publiseringen til presiseringen, skriver Fædrelandsvennen at redaksjonen ikke var oppmerksom på problemet før klager tok kontakt, og at redaksjonen ikke brukte lang tid på å rydde opp etter det.

Videre skriver Fædrelandsvennen:

«Det kommer klart frem av saken hvilke to ledere som signerte og anviste den aktuelle fakturaen. Det kommer også klart frem at det var rådmannen som bestemte dette.

Fra vår side er det viktig også å understreke at tittelen ‘Revisjonen sa stopp da toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv’ er korrekt. Det er i kobling med bilde av alle lederne, både de som kvitterte og de som mottok gavene, at tittelen kan diskuteres. Hvis kombinasjonen tittel/bilde oppfattes som at alle de avbildede ‘kvitterte til seg selv’ blir det upresist, og derfor har vi i ettertid endret bildebruken.

Vi tok bort bilder av de som bare hadde mottatt gavene, de som ikke hadde utført noen aktive handlinger. Men tittelen i seg selv er ikke upresis.»

Fædrelandsvennen skriver at ordet «kvitterte» muligens er unyansert, men at det var ment å favne både «godkjente», «signerte» og «anviste», som er handlingene som ble utført av de to lederne i tillegg til varaordføreren.

Avisen skriver:

«Som det framgår av artikkelen, sier revisjonen at det er brudd på reglene å la en underordnet person anvise. Man anviser oppover i systemet. Man skal heller ikke anvise en gave til seg selv, selv om man i ettertid sier man gjorde på vegne av noen, for eksempel rådmannen. Dette har relevans for vår journalistikk.

At Børre Andreassen ikke ser disse feilene selv i ettertid, gjør saken enda mer relevant for våre lesere. Han arbeider nå som assisterende regnskapssjef i nye Kristiansand kommune.»

Avisen er enig i at bildebruken og tittelen i sammeneheng var upresis, men at det likevel ikke utgjorde brudd på VVP 4.4. «Det er ikke noen feil med verken bildene eller tittelen, men sett sammen kan budskapet misforstås», skriver avisen.

Når det gjelder klagers anførsel om samtidig imøtegåelse, skriver Fædrelandsvennen:

«Wergeland, Tofte og Resset har mottatt gaver i en prosess som fikk kritikk av kommunerevisjonen i ettertid. Fædrelandsvennen har ikke ment å utsette dem for en anklage om å ha foretatt seg noe kritikkverdig, men vi mener det er riktig å omtale hvem som fikk gavene. Vi var i kontakt med Wergeland og Tofte (fikk ikke tak i Resset) i arbeidet med saken, de kjente til hva vi jobbet med og bekreftet til oss at de hadde mottatt gavene. Vurderingen som ble gjort var at de ikke hadde hatt en aktiv rolle i det som ble rammet av kritikken fra revisjonen, og vårt fokus var altså å gi samtidig imøtegåelse til dem som ble kritisert.

Hva angår Andreassen, Frantzen og Terkelsen, så har de alle blitt gjort oppmerksomme på at vi undersøker en sak der revisjonen har påpekt feil som er begått. Vi har spurt dem konkret om hvilke handlinger de foretok seg i saken og har svarene deres på trykk. De var klar over at vi ønsket å skrive hva de hadde foretatt seg i forbindelse med gavene.»

Klagerne påpeker at det er Fædrelandsvennens ansvar å sørge for at fremstillingen blir korrekt. Klagerne understreker videre at avisen var blitt informert på forhånd om at gavene var fra Rådmannen, og om Rådmannens begrunnelse for hvorfor gavene ble gikk.

«Fvn velger likevel å feilaktig beskylde oss for alvorlige forhold som ikke har skjedd, med begrunnelse i saksbehandlingsfeil knyttet til behandling av faktura. Saksbehandlingsfeilen er at faktura er anvist uten tilstrekkelig dokumentasjon», skriver klagerne.

Klagerne argumenterer for at bruken av ordet «kvittere» ga et feilaktig inntrykk av hva som hadde skjedd. De skriver:

«Andreassen sin rolle har vært å attestere fakturaen som innebærer å påse at faktura er korrekt (riktig MVA kode, levering er i samsvar med bestilling, pris er riktig). Revisjonen har ikke påpekt feil med attesteringen.

I tillegg sørget Andreassen for lønnsinnberetning av gavekortene. Lønnsinnberetningen ble levert lønnsavdelingen for at gavekortene skulle komme som skattepliktig inntekt på lønns og trekkoppgavene. Lønnsinnberetningen er lagt med som et vedlegg til fakturaen for at det skal vises i systemet at gavekortene er skattemessig innberettet. Det er lønnsinnberetningen som er signert av Andreassen.»

Og videre:

«Den som anviser en faktura, er den som godkjenner kjøpet og har budsjettansvar. Når organisasjonssjef Frantzen anviste regningen på vegne av rådmannen i hans fravær, kom det ikke frem av systemet at den var anvist og godkjent av rådmannen. I det løpende revisjonsarbeidet, bare få dager etter at den var anvist, blir dette påpekt av revisjonen og nødvendig dokumentasjon ble lagt til. Journalist Prestvold er informert om både attestasjon og anvisning før artikkelen kom ut. Hun ble tilsendt dokumentasjon som viser at saken var ordnet opp i.»

Klagerne fremholder at Andreassen aldri har anvist fakturaene.

«Derfor er ikke tittel og billedbruk i artikkelen en korrekt gjengivelse av opplysningene fra Fvn sin side.» (…) Det er ikke dekning for Fvn’s tittelbruk, for noen av de seks avbildede», argumenterer klagerne.

Klagerne opplyser at de måtte ta kontakt med Fædrelandsvennen igjen, etter at artikkelen var endret, for å påpeke at Facebook-lenken ikke var blitt endret. De skriver også:

«At avisen ikke har slettet innlegget helt fra Facebook medfører at den fortsatt vises i sin opprinnelige form (overskrift og bildebruk) alle steder den ble delt, før endringene ble gjort.»

Klagerne fastholder at de ikke ble forelagt de konkrete beskyldningene som Fædrelandsvennen publiserte. Når det gjelder kontakten med Andreassen, skriver de:

«Andreassen ble oppringt av journalist Prestvold 12/1-21 og samtalen hadde følgende innhold: Kaffekoppen som alle ansatte i kommunen fikk som avskjedsgave, var det en liten kopp eller stor kopp? Andreassen svarer at han tror det var en helt vanlig kopp. Hun sier at hun har sjekket med butikken som solgte disse koppene at den koster 179 kr. Andreassen svarer at det sikkert kan stemme. Hun spør deretter om Andreassen kan sjekke i det gamle regnskapssystemet om hvor mye koppen kostet. Andreassen svarer at han kan sjekke dette når han er tilbake på kontoret, siden han denne dagen er på hjemmekontor. Hun avslutter da samtalen.

Fvn’s påstander om at økonomisjef Andreassen er spurt konkret om hvilke handlinger han har foretatt seg, og at svaret er på trykk, er derfor usant.»

Fædrelandsvennen fastholder at god presseskikk ikke er brutt. Avisen skriver:

«Klagerne er opptatt av at det var rådmannen som ga dem de aktuelle kunstgavene og begrunnelsen han hadde for å gjøre det. Avisen har for så vidt dette med i saken vi skrev, men vi har vinklet på det faktum at kommunerevisjonen påpekte feil ved offentlig ansatte lederes håndtering av flere elementer i saken.»

Fædrelandsvennen gjentar at revisjonen fant tre ulike feil, som er omtalt i artikkelen.

Avisen mener at den aldri har påstått at Andreassen anviste fakturaen, og at det kommer klart frem av artikkelen at det var Frantzen som gjorde det. Formuleringene om Andreassen i tilsvaret til klagen, var ment å peke på at Andreassen gjennom klagen bidrar til å bagatellisere regelbruddet som Frantzen gjorde.

Fædrelandsvennen understreker at tittelen i nettartikkelen hele tiden har vært den samme: «Revisjonen sa stopp da toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv.» Det var bildecollagen som ble endret, etter at klager tok kontakt.

Når det gjelder papirutgaven, skriver avisen:

«I papirutgaven er hovedillustrasjonen derimot av Søgne rådhus, som vist under. (Bildet av rådhuset har av en eller annen grunn falt ut i versjonen klagerne sendte til PFU.) Her er stikktittel ‘SØGNE KOMMUNE. Revisjonen sa stopp etter kommunesammenslåing’. Deretter følger hovedtittel: ‘Toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv’. Bildecollagen med alle de seks som mottok kunstgaver følger så på neste side, i tillegg til et bilde av assisterende revisjonsdirektør.»

Om samtidig imøtegåelse skriver avisen at det er viktig å sondre mellom hvem som har samtidig imøtegåelsesrett til hvilke beskyldninger. Ifølge Fædrelandsvennen var det bare Frantzen (av klagerne) som ble beskyldt for å begått en formell feil.

«Frantzen får svare på dette, og sier han ble overrasket», skriver avisen.

Og videre:

«De øvrige tre klagerne beskrives som mottakere av gavene. De to andre feilene artikkelen omtaler, at kunstgaven ikke var del av en «generell ordning» og at det i starten ikke var gjort korrekt i forhold til skattereglene, får rådmannen som tok initiativet og varaordfører som godkjente gavene ta ansvaret for. Det legger vi ikke på klagerne.»

Når det gjelder opplysningen om at Andreassen signerte fakturaen, mener Fædrelandsvennen det er et «uomtvistet faktaopplysningen» og ikke en alvorlig beskyldning.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER

Fædrelandsvennen publiserte en artikkel om kommunale ledere som hadde mottatt gaver fra Søgne kommune. I tittelen stod det at «toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv». Seks ledere var avbildet. To dager senere fjernet avisen tre av bildene, og presiserte samtidig at disse tre lederne ikke hadde «kvittert kunstgaver til seg selv».

Klager er fire av de avbildede lederne. De mener at Fædrelandsvennen ikke hadde dekning for tittelen. Ifølge klagerne har ingen av lederne kvittert kunstgaver til seg selv. Videre mener klagerne at de burde ha blitt forelagt den konkrete påstanden i tittelen, slik at de kunne imøtegått den. Klagerne mener endringen og presiseringen som avisen gjorde, ikke var god nok, fordi tittelen fremdeles var feil.

Fædrelandsvennen mener det er dekning for tittelen, men innrømmer at den kunne misforstås når det gjaldt tre av personene. Derfor fjernet redaksjonen bildene av disse tre, samt publiserte en presisering. Dette mener Fædrelandsvennen er i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.13, om å rette feil snarest mulig. Avisen mener videre at de som ble kritisert i artikkelen, fikk muligheten til å svare på kritikken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klagesaken handler om artikkelens tittel, og hvordan den kunne leses i sammenheng med bilder av klagerne som stod under tittelen. PFU forstår at klagerne mener tittelen og bildene må sees i sammenheng, og utvalget viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4, som krever at pressen ikke lager overskrifter som går lenger enn det er dekning for i stoffet.

PFU noterer seg at to av klagerne hadde håndtert fakturaen for de omtalte gavene, som økonomisjef og administrasjonssjef. PFU mener avisen hadde tilstrekkelig dekning for fremstillingen når det gjelder administrasjonssjefen. Kommunerevisjonen fant at hans involvering i fakturaene medførte en formell feil. PFU noterer også at han kommer godt til orde i artikkelen. Slik utvalget oppfatter saken, var han også tilstrekkelig informert om innholdet som Fædrelandsvennen skulle publisere, jf. VVP 4.14, som krever at den som utsettes for sterke beskyldninger, får muligheten til å imøtegå faktisk opplysninger. At selve formuleringen i tittelen ikke ble forelagt, var presseetisk akseptabelt.

Utvalget kan forstå at økonomisjefen opplever tittelen som urimelig. Han hadde ikke gjort noe feil i prosessen rundt gavene, men gjort jobben sin som økonomisjef. Samtidig understreker PFU at det er redaksjonens privilegium å velge vinkling, altså hvilket ståsted saken skal sees ut ifra. Det er avgjørende for utvalget at de faktiske forholdene og hvilken rolle økonomisjefen hadde i prosessen, kommer klart frem i artikkelens brødtekst, og PFU konkluderer med at det var tilstrekkelig dekning for presentasjonen.

PFU merker seg at økonomisjefen ikke ble sitert i artikkelen, og utvalget understreker at det er god presseskikk å synliggjøre for leserne hva slags kontakt redaksjonen har hatt med kilder som fremstilles i et kritisk lys. Samtidig mener PFU at fremstillingen i dette tilfellet ikke utgjorde en sterk nok beskyldning til at det utløste et krav om samtidig imøtegåelse. Utvalget mener, etter en samlet vurdering, at Fædrelandsvennen ikke har brutt VVP 4.14.

Derimot reagerer PFU på hvordan de to øvrige klagerne ble fremstilt i bilde og tittel. Disse to hadde ingen rolle i den omtalte saken utover å ha mottatt gave, og PFU mener det ble feil å koble dem til en tittel som sa at toppledere hadde «kvittert kunstgaver til seg selv».

Utvalget merker seg at Fædrelandsvennen fjernet bildene av disse to. Dette mener PFU var i samsvar med VVP 4.13, om å rette feil snarest mulig, men etter utvalgets syn, veide ikke rettelsen fullt ut opp for det opprinnelige overtrampet.

Fædrelandsvennen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU