Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-017Ola Moe mot Sogn Avis

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Retting av feil

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Sogn Avis publiserte 19. januar 2021 en artikkel med tittelen:

«Tørvis-eigar kjøper seg tungt inn i Hodlekve»

I ingressen stod det:

«Eigaren av Tørvis Hotell, Erlend Follegg, har kjøpt 85 prosent av aksjane i

Sognefjorden Utvikling, selskapet som står bak hytteutbygginga i Hodlekve.»

Et stykke ned i brødteksten, under mellomtittelen «Ven og partnar med Ola Moe», kom følgende passasje:

«Tørvis hotell skal også overførast til Gondolin, og får såleis same eigarselskap som aksjane i Sognefjorden Utvikling. Follegg kjøpte dette hotellet frå reiselivsinvestoren Ola Moe. Moe var og er involvert i ei rekkje konfliktar, og hadde store økonomiske vanskar både som eigar av Tørvis, og gjennom andre hotell han eig. Mellom dei Mundal Hotel i Fjærland, som heller ikkje denne sesongen blir opna for turistar. Ifølgje proff.no har dei to ikkje felles forretningsinteresser per no, men Follegg seier dei er vener og har samarbeidd om mykje.»

KLAGEN:

Klager er Ola Moe. Han mener Sogn Avis har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 4.13, om rettelse
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsrett

Klager mener artikkelen inneholder en rekke udokumenterte påstander som ikke stemmer. Klager lister opp det han mener er feil, og fremholder følgende:

  • Klager er ikke venn og partner med den omtalte personen. Forholdet mellom dem er at han har solgt en eiendom til han.
  • Han har ikke vært involvert i «noen spesielle konflikter utover en strid om Tørvis Hotell».
  • Han har ikke hatt store økonomiske vanskeligheter i andre hoteller enn Tørvis Hotell.
  • Det har aldri vært økonomiske problemer ved Mundal hotell i klagers eierskap. «Derimot er hotellet stengt i et par år for en omfattende restaurering som Sogn avis selv har dekket. (…) Det insinueres at hotellet ikke åpner som følge av økonomiske problemer (…)».

Klager reagerer på at han ikke er gitt muligheten til å imøtegå og oppklare opplysningene i artikkelen.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Sogn Avis avviser at god presseskikk er brutt.

Avisen mener det er god dekning for at klager har hatt konflikter og økonomiske vanskeligheter i hotellbransjen. Avisen skriver:

«Skildringane av Ola Moe sine konflikter og økonomiske vanskar i hotellbransjen er godt belyst gjennom fleire dommar og ei lang rekke avisartiklar i mange ulike medier (sjå vedlegg frå NRK, VG, Oppland Arbeiderblad, Vest-Telemark Blad, Sogn Avis og Dølen). Dette er å betrakte som generelle og historiske faktaopplysningar som er grundig omtalt tidlegare og allment kjent blant publikum. Det er ikkje snakk om ‘skuldingar’ eller nye faktaopplysningar.»

Avisen kan ikke se at opplysningene utløste krav på samtidig imøtegåelse, og redaktøren skriver:

«Ola Moe ringte meg publiseringsdagen og fortalde mellom anna at han ikkje ynskjer å bli intervjua av Sogn Avis i framtida. Han ynskte heller ikkje å kommentera saka då han blei spurt om det. Tilsvar på eit seinare tidspunkt (VVP 4.15) var dermed heller ikkje var aktuelt.»

Når det gjelder formuleringen om at klager er venn og partner med Erlend Follegg, skriver avisen:

«I intervjuet i den innklaga artikkelen vart Erlend Follegg spurt om han var ven med Ola Moe. Dette svarte han stadfestande på. Vidare spurte eg om dei hadde samarbeidd mykje, noko han igjen stadfesta.

Det same gjorde han til Sogn Avis sin journalist Wenche Schanke Eikum då ho intervjua han om kjøpet av Tørvis Hotel sommaren 2020.»

Videre skriver avisen at klager ikke ville avkrefte at han er venn og partner med Follegg i en telefonsamtale med redaktøren.

Avslutningsvis opplyser avisen at de stiller seg åpne for å presisere hvor vidt Moe og Follegg er venner dersom Moe og Follegg ønsker dette – og kan utdype hva slags relasjon de har.

Klager fastholder sine anførsler. Når det gjelder spørsmålet om økonomiske vanskeligheter, skriver han:

«Det later til at redaktør Uglum mener at økonomiske vansker defineres som nærmest enhver økonomisk vurdering. Det å velge å ikke investere videre i et prosjekt er ikke det samme som økonomiske vansker.»

Han kommenterer artiklene som Sogn Avis lenket til punktvis:

«- Link 1, vtb: omhandler ikke Ola Moe eller mine selskap, det er vanskelig å forstår hva dette har med meg å gjøre så det bør Uglum forklare.

- Link 2, dølen: jeg ble frikjent fra kravet, så nok en feil artikkel. Dom kan gjerne oversendes som dokumenterer dette. Uansett er ikke det å være uenig om et krav "økonomiske vanskar".

- Link 3, skup: forstår ikke hva dette har med saken å gjøre

- Link 4, proff: dette er et selskap vi eier deler av og det eier en hytte med seks utleierom sammen med flere. Forstår ikke hva dette dokumenterer.

- Link 5, sogn avis: nok en feilaktig artikkel, men en investeringsbeslutning hvor man velger å ikke investere er ikke det samme som "økonomiske vanskar".

- E-post til sogn avis: denne forteller om prioritering av investeringer og dokumenterer ikke økonomiske vansker

- Link 6, nrk: denne omhandler ikke økonomiske problemer hos meg men blant annet at jeg har overtatt Hotel Mundal som følge av økonomisk rot hos tidligere eier. Tvert i mot har jeg ryddet opp i problemene som var i selskapet jeg overtok som eide Hotel Mundal. Det var jeg som sørget for at hotellet åpnet igjen etter året som tidligere eier måtte stenge. Dette er det motsatte av hva man kan forbinde med økonomiske vansker - da ville jeg vel ikke vært i stand til å åpne dette igjen i 2015.»

Når det gjelder Sogn Avis påstand om tap i Tørvis Hotell har gjort at klager ikke fikk fullført oppussingen av Mundal Hotell, skriver klager at dette er en påstand helt uten belegg:

«Mundal er og har vært stengt som følge av omfattende renovering av tak og fasader. Hotellet var i drift i hele min eiertid og frem til jeg solgte dette i 2018. Vedkommende kjøper drev så sesongen 2019 men fikk økonomiske problemer i en større alvorlig sak som ikke på noen som helst måte omfatter meg. Vedlikeholdet dette året var mangelfullt og da kjøper ikke gjorde opp tok jeg eiendommen tilbake og planla og startet gjennomføring av renovering. Hotellet har altså vært i drift i hele min eiertid forut for salget og renovering ble umiddelbart iverksatt etter at jeg tok det tilbake i 2020.»

Klager fastholder at han burde fått mulighet til å kommentere opplysningene i artikkelen. Klager mener også det er usant at han avslo å kommentere publiseringen. Klager mener han aldri fikk det tilbudet, hverken før eller etter publisering.

«Jeg har gjort det klart at jeg ikke ønsker å bidra til artikler i Sogn avis men det betyr ikke at jeg ikke skal gis mulighet til å inngi kommentarer når det skrives uten om meg selv om jeg ikke medvirker.»

Sogn Avis hadde ikke flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Sogn Avis publiserte en artikkel om at eieren av Tørvis Hotell, Erlend Follegg, hadde investert i en ny hytteutbygging. Det ble samtidig opplyst at Follegg hadde kjøpt hotellet av Ola Moe, og at «Moe var og er involvert i ei rekkje konfliktar, og hadde store økonomiske vanskar både som eigar av Tørvis, og gjennom andre hotell han eig», deriblant Mundal Hotell. Moe og Follegg ble beskrevet som venner og partnere.

Klager er Ola Moe. Han mener at opplysningene om ham er feil. Det stemmer ikke at han har vært i en rekke konflikter eller har hatt økonomiske vanskeligheter i andre hoteller enn Tørvis Hotell. Det er også feil at han er venn og partner med Erlend Follegg. Klager mener han burde fått muligheten til å imøtegå opplysningene.

Sogn Avis mener å ha dekning for alt. Avisen viser til tidligere artikler der klagers forretninger er omtalt. Videre skriver avisen at det er Follegg som har opplyst at han er venn og partner med klager. Sogn Avis mener opplysningene er «generelle og historiske faktaopplysningar», og ikke beskyldninger eller nye faktaopplysninger som utløste krav om samtidig imøtegåelse overfor klager. Avisen opplyser at klager er tilbudt tilsvar i etterkant av den påklagede publiseringen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14 som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å svare på beskyldningene. Det betyr ikke at alle opplysninger som oppleves rammende, utløser imøtegåelsesretten.

PFU mener Sogn Avis måtte kunne referere til klagers tidligere økonomiske vanskeligheter og konflikter uten at dette utgjorde en sterk beskyldning. Utvalget noterer for øvrig at klager ble tilbudt å kommentere saken da han var i kontakt med redaksjonen etter publisering, i tråd med VVP 4.15, om tilsvarsrett.

Utvalget merker seg at klagers forretninger er omtalt i flere tidligere artikler, både i Sogn Avis og andre medier. Slik PFU ser det, hadde Sogn Avis ut fra denne historikken dekning for å skrive at klager har vært involvert i konflikter og økonomiske vanskeligheter, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Utvalget forstår at klager har et annet syn på disse konfliktene og vanskelighetene, og at han reagerer på avisens formuleringer, men PFU påpeker at det skal være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk.

Videre forstår PFU at klager reagerer på at han er omtalt som venn og partner av en mann han selv ikke oppfatter som venn og partner. Utvalget merker seg at også denne mannen har reagert på formuleringen. PFU understreker at pressen skal kontrollere at opplysninger er korrekte og ta forbehold dersom redaksjonen ikke kan fastslå fakta, jf. VVP 3.2. Det er også god presseskikk å rette opplysninger så snart man blir gjort oppmerksom på feil eller upresisheter, jf. VVP 4.13. Imidlertid mener PFU at opplysningen i dette tilfellet ikke var av en rammende karakter, og at en eventuell feil ikke utgjorde et presseetisk brudd.

PFU vil samtidig fremheve at det er god presseskikk å synliggjøre kildegrunnlaget for publikum. I den påklagede artikkelen fastslår avisen opplysninger om klager uten at de er underbygget overfor leserne. Utvalget mener Sogn Avis kunne ha henvist til tidligere artikler eller på annen måte fått frem kildegrunnlaget, men etter en samlet vurdering mener PFU at denne mangelen ikke innebar et presseetisk overtramp.

Sogn Avis har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU