Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-031NN mot Document

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Document.no publiserte tre artikler om en tidligere politiker som ble dømt til 110 dagers fengsel for produksjon, besittelse og spredning av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. I artiklene ble domfelte identifisert med navn, bilde og tidligere politiske verv .

Klager er den omtalte tidligere politikeren, som mener artiklene blir en evig gapestokk, som påfører ham en svært krevende belastning. Klager mener hans tidligere offentlige posisjoner ikke berettiger identifisering. Slik han ser det, har Document dessuten publisert et bilde som er irrelevant for saken. Etter klagers mening bringer Document usanne påstander som ikke er hentet fra dommen og som klager ikke fikk anledning til å imøtegå. Videre mener klager at Document bruker sterkt ladede og stigmatiserende begreper om ham. Redaksjonen burde også fjernet flere sjikanerende og truende leserkommentarer knyttet til artiklene, anfører klager.

Document.no mener det forelå et berettiget informasjonsbehov, siden klager har hatt høye offentlige posisjoner og verv. Slik avisen ser det, forelå det en reell fare for at uskyldige ble utsatt for uberettiget mistanke, siden beskrivelsen av klager i andre medier etterlot et snevert utvalg aktuelle kandidater. Avisen mener bildebruken var riktig, siden identifiseringen fokuserte på klagers offentlige rolle. Document avviser at omtalen var stigmatiserende, og mener at klager må tåle den. Redaksjonen anfører også at den tok kontakt med klagers advokat, som ikke ville kommentere saken. For øvrig mener avisen at leserkommentarene gir uttrykk for legitime meningsytringer.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener dommen har offentlig interesse og at det var berettiget å omtale den. Utvalget forstår at omtalen av saken oppleves belastende for klager, men viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4.

En sentral presseetisk vurdering i denne saken knytter seg til identifiseringen. Domfelte ble identifisert med fullt navn og bilde. Punkt 4.7 i VVP sier at pressen skal være «varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige og straffbare forhold». Det må foreligge særskilte grunner for at identifiseringen skal være akseptabel.

PFU mener det i dette tilfellet var berettiget å identifisere klager, sett i lys av hans samfunnsrolle. Slik utvalget ser det, må dette etter en samlet vurdering veie tyngre enn belastningen identifiseringen utgjorde for klager.

Mer problematisk er etter utvalgets mening de detaljerte beskrivelsene av klagers privatliv i de to første artiklene. Disse er ikke hentet fra dommen, men fra et svensk nettsted, og fremstår som udokumenterte. Utvalget viser til VVP 3.2, som pålegger mediene å være kritiske til valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Omtalen av klager burde også utløst en større årvåkenhet fra redaksjonens side når det gjaldt leserkommentarene. Slik utvalget ser det, lot avisen kommentarfeltet utvikle seg i retning av en gapestokk, og utvalget mener avisen burde ha slettet de påklagde kommentarene, jf. VVP 4.17.

Document.no har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana, Ylva Lindberg

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU