Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-178Natalia Angermo mot Budstikka

Presseetiske temaer

Identifisering

Saklighet og omtanke

Hensyn til pårørende

Budstikka brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Budstikka utviste tilstrekkelig hensyn til de pårørende i sin omtale av begravelsen til et offer for smittsom hjernehinnebetennelse.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

Budstikka publiserte i august 2023 en artikkel om begravelsen etter at en gutt døde av smittsom hjernehinnebetennelse. Gutten ble navngitt. Artikkelen ble illustrert av et bilde av kirken, samt et bilde av sortkledde mennesker på veg til kirken, tatt bakfra.

PFUs uttalelse

Budstikka publiserte i august 2023 en artikkel om begravelsen etter at en gutt døde av smittsom hjernehinnebetennelse. Gutten ble navngitt. Artikkelen ble illustrert med bilde av Høvik kirke, samt et bilde av sortkledde mennesker på veg til kirken.

Klager:
Guttens mor anførte at alle medier fikk tydelig beskjed om at familien ikke ønsket at sønnens navn skulle komme frem, eller at medier var til stede i begravelsen. Ifølge klager var det mange henvendelser fra riksmedia. Alle viste hensyn, bortsett fra Budstikka, som til tross for ønskene publiserte artikkelen mens seremonien pågikk. Familien ga ifølge klager klar beskjed om at dette ikke var greit, og anførte at det opplevdes respektløst og ufint.

Mediet:
Budstikka anførte at avisen hadde opptrådt respektfullt og rapportert nøkternt - og ivaretatt et berettiget informasjonsbehov i befolkningen. Tenåringen hadde vært innlagt etter å ha blitt smittet på en tur der han deltok sammen med over 500 jevnaldrende. Dødsfallet og årsaken berørte og uroet derfor mange, anførte redaksjonen. Budstikka viste til at identiteten var godt kjent i lokalsamfunnet, og at det var offentliggjort en minneside der flere hundre personer hadde lagt igjen sin hilsen.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at medieomtale av et kjært familiemedlems bortgang er belastende, og minner om at mediene plikter å ta hensyn til hvordan omtalen kan virke på ofre og pårørende, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6. Her heter det også at man skal vise hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

Pårørende ble varslet om publiseringen
PFU ser at Budstikka tok hensyn til familiens ønske om at avisen ikke skulle være til stede i begravelsen. Utvalget merker seg også at bildene som er brukt, ikke er nærgående, men tatt på avstand. Etter PFUs syn fremstår omtalen som nøktern.

Utvalget merker seg også at redaksjonen varslet de pårørende om artikkelen, slik at publiseringen ikke skulle komme overraskende på dem.

Informasjonsbehov og hensynet til pårørende
Utvalget forstår at familien ikke ønsket at navnet ble publisert i avisen.

I dette tilfellet merker utvalget seg at identifiseringen med navn skjedde etter at navnet var blitt kjent i lokalsamfunnet, blant annet via dødsannonse og offentlig minneside, og etter at arbeidet med sorgbearbeidelse og informasjon fra Folkehelseinstituttet og andre aktører i lokalsamfunnet var kommet godt i gang. Utvalget har stor forståelse for klager, og vil minne mediene om at de plikter å vise hensyn til mennesker i sorg og ubalanse, men lander på at Budstikkas bruk av navn i denne sammenhengen skjedde på en tilstrekkelig hensynsfull måte.

Budstikka har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 25.10.2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje.

Klagen

Klager er guttens mor, som anfører at det var et veldig stort trykk fra media rundt dødsfallet til sønnen.

Klager anfører brudd på disse punktene:

  • 4.6, om hensynet til ofre og pårørende.
  • 4.7, om identifisering.

Alle medier fikk tydelig beskjed om at familien ikke ønsket at sønnens navn skulle komme frem i media, eller være til stede ved seremonien eller begravelsen. Klager skriver at både begravelsesbyrået og kirken var forberedt med ekstra personell som håndterte situasjonen, og holdt pressen på avstand.

Ifølge klager var det mange henvendelser fra riksmedia, og alle viste hensyn til deres ønske, bortsett fra Budstikka, som til tross for ønskene publiserte artikkelen under seremonien med navn og bilder.

Familien ga ifølge klager klar beskjed om at dette ikke var greit, men fikk beskjed om at dette var en stor hendelse på nasjonalt nivå og at de derfor gjorde det slik. Klager anfører at det var respektløst, ufint og bryter med etiske regler, og skriver: «Redaksjonen og journalisten tråkker inn i vårt liv bare for å tjene penger på dødsfallet av en 18-åring. Dette er ikke riktig!»

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Budstikka anfører at avisen ikke har brutt god presseskikk, men tvert imot har opptrådt respektfullt, rapportert nøkternt og på en måte som både ivaretar et berettiget informasjonsbehov og som ikke har påført familien unødige belastninger.

Redaksjonen anfører at dødsfallet ble kunngjort av Rikshospitalet, der han hadde vært innlagt etter å ha blitt smittet med hjernehinnebetennelse på en tur til utlandet der han deltok sammen med over 500 andre jevnaldrende personer fra Asker, Bærum og Nordre Follo. Dødsfallet og årsaken hadde derfor betydelig offentlig interesse, og berørte og uroet mange mennesker. Det var ifølge Budstikka naturlig og riktig å gi saken bred omtale.

Avisen anfører at deres oppgave var å informere bredt om det som skjedd, fra å formidle informasjon fra Folkehelseinstituttet til å dekke et lokalsamfunn som arbeidet med sorg og forebyggende tiltak: «Saken var med andre ord ikke noe privat anliggende alene for dem som mistet en sønn eller kjært familiemedlem, men en sak av direkte betydning og relevans for hele lokalmiljøet.»

Redaksjonen anfører at de ønsket dialog med familien, at det ble formidlet av prest, begravelsesbyrå og nære venner av familien, men at de ikke ønsket å bli kontaktet av avisen. Budstikka ble gjort kjent med at familien ikke ønsket media til stede i begravelsen, samt at navnet ikke skulle offentliggjøres.

Avisen skriver: «Når Budstikka likevel valgte å offentliggjøre den avdødes navn i forbindelse med begravelsen, skjedde det etter grundige etiske og publisistiske vurderinger.» Redaksjonen viser til presseetiske prinsipper og tidligere PFU-saker (031/05 og 013/22), og at de fant det berettiget å identifisere gutten.

Budstikka viser til at identiteten var godt kjent i lokalsamfunnet, og at det var et berettiget informasjonsbehov for andre. Det anføres at avisen ventet til dødsannonsen var offentliggjort, og at det var offentliggjort en minneside for ham der flere hundre personer hadde lagt igjen sin hilsen. Redaksjonen varslet via prest og familiens kontaktperson i begravelsesbyrået, slik at pårørende kunne forberede seg på det.

Redaksjonen viser til PFU-sak 013/22 der en mor til en avdød klaget på at avisen var til stede i begravelsen, der PFU pekte på viktigheten av å ha kontakt med pårørende slik at de kan være forberedt.

Budstikka anfører at de forstår at familien oppfatter det som om avisen var til stede under begravelsen, men at de respekterte familiens ønske. Avisen skriver: «Vår tilstedeværelse begrenser seg til et fotografi av kirken tatt på begravelsesdagen og ett bilde tatt på avstand der vi kun ser rygger til et fåtall av de fremmøtte utenfor kirken. De menneskene vi ser ansiktene til, er ikke deltakere i begravelsen. Det tredje bildet i artikkelen er tatt i forbindelse med åpen kirke på et tidligere tidspunkt, der det ble tent lys for avdøde. Budstikka var aldri inne i kirken verken før eller under seremonien, og rapporterte ikke fra denne.»

Avisen anfører at årsaken til at de vurderte annerledes enn riksmediene, skyldes at de som lokalavis rapporterer fra et miljø og samfunn som på en særlig måte var berørt av tragedien som fant sted. De måtte ta selvstendige vurderinger, som de redegjorde for overfor familien.

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører at hun som mor reagerer på at Budstikka «drenerer oss for krefter vi prøver å samle», og at redaktøren holder på sitt og viser til andre aviser for «å bortforklare så respektløs handling».

Klager anfører at hun registrerer at avisen kjente til familiens ønske om at navn ikke ble offentliggjort, men allikevel trosset pårørendes ønske.

Oppgaven med smittesporing ligger hos kommunen, og ikke hos Budstikka, anføres det, og klager peker på at navnet på hennes sønn var irrelevant i forhold til sakens størrelse.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU