Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-032Bodø pensjonskasse mot Bodø Nu

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Bodø Nu (BN)publiserte onsdag 27. januar 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Full ordkrig rundt omstridt innsyn: - Veldig, veldig tvilsom praksis»

Artikkelen handlet om et møte i Bodø formannskap, der det var en diskusjon mellom et formannskapsmedlem og rådmannen om Bodø pensjonskasse.

I ingressen stod det:

«– Det stemmer at jeg og Tymi hadde en meningsutveksling. Det er for øvrig helt vanlig at rådmann og politikerne utveksler synspunkter, selv om temperaturen nok varierer, sier Rolf Kåre Jensen til Bodø Nu.»

I artikkelen het det videre:

«Under årets første formannskapsmøte ble det nemlig svært anspent stemning da Andreas Tymi nok en gang tok opp Bodø pensjonskasse. Selve møtet ligger fortsatt ute på Bodø kommunes sider. (https://bodo.kommunetv.no/archive/131)

I følge kilder Bodø Nu har pratet med skal diskusjonen ha fortsatt i etterkant av at streamen ble slått av. De to skal angivelig ha gått til muntlig frontalangrep på hverandre.

– For meg er dette for lengst en «ikke sak», og jeg ønsker ikke å eskalere noe med å bekrefte og fortelle hvem som sa hva, sier Rolf Kåre Jensen om hendelsen til Bodø Nu.»

KLAGEN:

Klager er Bodø pensjonskasse (BP), ved styreleder Einar Lier Madsen og daglig leder Hans Petter Horsgaard. Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens 3.2 om kildebredde og kontroll av opplysninger, samt VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Klager gjør oppmerksom på at Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) har skiftet navn til

Bodø pensjonskasse (BP).

Det første klagepunktet gjelder mangel på samtidig imøtegåelse. Klager mener Bodø Nu videreformidler påstand om lovbrudd gjennom å lenke til en artikkel publisert av NRK. I den påklagde artikkelen i Bodø Nu står det:

”Bakgrunnen for diskusjonen ligger i at nevnte Tymi har vært, og er svært engasjert i en pågående sak angående Bodø kommunale pensjonskasse. NRK har tidligere omtalt hvordan datatilsynet (https://www.nrk.no/nordland/datatilsynet-med-krass-kritikk-av-bodokommunale- pensjonskasse_-_-har-brutt-loven-i-15-ar-1.15135653) hevder at over 1000 personer er rammet av ulovlig personvern-praksis i Bodø kommune.”

Klager påpeker at Bodø pensjonskasse ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse av det klager mener er sterke påstander av faktisk art.

Klager henviser også til kontakt mellom klager og Bodø Nu tolv dager før publisering av påklaget artikkel, og skriver:

"Når BN publiserte at Datatilsynet ”hevder at over 1000 personer er rammet av ulovlig personvern- praksis”, og 'datatilsynet med krass kritikk av bodøkommunale-pensjonskasse – har brutt loven i 15 år', var BN forpliktet til å ta med imøtegåelsen vi sendte 15.01.2021."

Klager mener PFUs praksis viser at lenking til en tidligere publisering i NRK, der BP svarte på Datatilsynets kritikk, ikke er tilstrekkelig for å ivareta imøtegåelsesretten. Klager peker på at det ikke fremgår av lenken at NRK-artikkelen inneholder imøtegåelse til Bodø pensjonskasse.

Videre mener klager at også følgende avsnitt i påklaget artikkel er i strid med VVP 4.14:

"I tillegg er et varsel fra en intern arbeider ved pensjonskassa omtalt i Avisa Nordland (https://www.an.no/slar-alarm-om-bodos-pensjonskasse- mange-er-svart-preget-av-sin-situasjon-og-kan-grate/s/5-4-1112180). Blant annet hevder varsleren at Bodø kommunale pensjonskasse jevnlig har brutt taushetsplikten, har innhentet unødvendige legeerklæringer og fryser ut egne ansatte."

Om dette skriver klager:

"Påstanden om at BP jevnlig har brutt taushetsplikten, er en påstand om lovbrudd. Også påstandene om at BP har innhentet unødvendige legeerklæringer og fryser ut ansatte, utløser vår rett til samtidig imøtegåelse, men BN har også her glemt eller oversett forpliktelsen i VVP 4.14.

(...)

Som det fremgår av sitatet over, lenket BN til artikkel i Avisa Nordland fra 04.11.2019, og der imøtegikk BP flere av varslerens påstander. Men som redegjort for ovenfor, har PFU i flere tidligere klagesaker konkludert at slik lenking ikke er tilstrekkelig for å oppfylle kravet i VVP 4.14.

Heller ikke av denne lenken fremgikk det at Avisa Nordlands publisering inneholdt BPs imøtegåelse."

Det andre klagepunktet gjelder dette sitatet fra politikeren:

" – Jeg reagerer veldig sterkt på at en offentlig instans gjør alt de kan for å unngå innsyn. Det plager meg noe voldsomt. At noen fra ledelsen i kommunen sitter i styret, og stemmer for at man ikke skal gi offentligheten innsyn, det er veldig, veldig tvilsom praksis."

Klager påpeker at BP ikke er en offentlig instans, men et selveiende pensjonsforetak med styret som øverste organ:

"Hvis det var slik at BP var en offentlig instans, ville vi vært underlagt offentlighetsloven som gir medier og andre rett til innsyn i offentlige virksomheter. Da ville det vært ulovlig å nekte innsyn, og uforståelig at vi ikke aksepterer fylkesmannens vedtak om å gi innsyn. I en artikkel som angriper BP for ikke å akseptere innsyn, er det derfor en vesentlig og skadelig feil når Tymi siteres på at BP er ”en offentlig instans”. BN har derfor brutt god presseskikk på punkt 3.2 i VVP", skriver klager.

Klager reagerer også på at avisen ikke tok med hele sitatet til politikeren, som i følge strømmingen fra formannskapsmøtet var slik:

”Jeg reagerer faktisk veldig på at en offentlig instans, den her er heleid av Bodø kommune, gjør alt de kan for å unngå innsyn. Det plager meg noe voldsomt. Og at flere av ledelsen i denne kommunen sitter i et styre der og stemmer for at man ikke skal gi offentlighet, det er veldig, veldig tvilsom praksis.”

Om dette skriver klager:

"Når BN utelot den delen av Tymis uttalelse om at BP 'er heleid av Bodø kommune', er det nærliggende å tro at redaksjonen var klar over at dette var feil. I så fall betyr det at BN gjorde en faktakontroll av Tymis uttalelse, men altså ikke av påstanden om at BP er ”en offentlig instans”. Når AN publiserte Tymis påstand om at BP er ”en offentlig instans” og unnlot å kontrollere dette med den som rammes, nemlig BP, har avisen ikke oppfylt kravet i VVP 3.2 om faktakontroll og kildebredde. Saken ble for dårlig opplyst."

Klager skriver at grunnen til at Bodø pensjonskasse avviste innsynsbegjæringen ikke er at man har noe å skjule, men at det er et prinsipielt viktig spørsmål for BP hvilket lovverk pensjonskassen er underlagt.

Klager skriver:

"Det burde da ha vært naturlig og journalistisk relevant for BN å undersøke med BP hvorfor vi ikke har villet gi innsyn, og hvorfor vi har villet prøve fylkesmannens vedtak for retten. Også her mener vi BN ikke har tatt tilstrekkelig hensyn publikums informasjonsbehov og til intensjonen i VVP 3.2 om kildebredde. Strengt tatt er vel kritikken i innklaget artikkel av at BP ikke gir innsyn, så sterk og så konkret at vi skulle fått mulighet til å imøtegå, jfr. VVP 4.14, hvilket vi altså ikke fikk. "

Det tredje klagepunktet gjelder Datatilsynets kritikk av Bodø pensjonskasse. Her mener klager at Bodø Nu utelot en vesentlig opplysning, at kritikken kom i et forhåndsvarsel og at tilsynet ennå ikke har fattet endelig avgjørelse.

"At påstanden om ulovlig personvernpraksis kom i et forhåndsvarsel, og at BP skal gi sin kontradiksjon før endelig avgjørelse fattes, er en vesentlig faktaopplysning som BN ikke kunne utelate, jfr. VVP 3.2 om kildebredde", skriver klager.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Bodø Nu skriver at den påklagde artikkelen handler om en konflikt mellom rådmannen og politikeren, noe avisen mener kommer tydelig frem i artikkelen. Ifølge redaksjonen bunner konflikten i artikler NRK Nordland har omtalt tidligere, og som det er lenket til. I NRK-artikkelen det henvises til får daglig leder i Bodø pensjonskasse svare på påstandene. Avisen mener det ikke fremkommer nye påstander i den påklagde artikkelen.

Redaksjonen viser til korrespondansen mellom daglig leder og journalisten, der sistnevnte ba om tilsvar til en artikkel han jobbet med:

"Denne artikkelen er fortsatt ikke publisert av Bodø Nu, men er under arbeid. Det ville derfor ikke vært naturlig for oss å benytte oss av dette tilsvaret til en artikkel som i utgangspunktet handler om en krangel mellom rådmann Rolf Kåre Jensen, og Andreas Tymi. Det som i vår artikkel oppfattes som kritikk mot Bodø pensjonskasse, er gamle påstander som vi anser som besvarte i NRK Nordlands artikkel. Så vidt vi vet, er ikke NRK dømt i PFU for brudd på god presseskikk for denne artikkelen. Der har pensjonskassen fått svare fyldig", skriver avisen.

Bodu Nu viser til Vær Varsom-plakatens 4.16 og at det i den påklagde artikkelen er tydelig merket at den opprinnelige kritikken har kommet gjennom NRK Nordland og Avisa Nordland.

Avisen skriver:

"Begge lenkene er godt synlige i teksten, slik at leserne kan gå inn og lese seg opp på kritikken. En kritikk som er grunnlaget for krangelen mellom de to partene, og som er gjengitt av oss. Som nevnt, framkommer det ingen ny, ubesvart kritikk gjennom vår artikkel. Vi tilbakeviser at vi har brutt god presseskikk."

Klager mener at Bodu Nu kom med ny påstand og ny kritikk i den påklagde artikkelen, og skriver:

"I innklagd artikkel angripes BP av Rødt-politiker Andreas Tymi for å nekte innsyn. Tymi påstår bl.a. at BP er ”en offentlig instans”. Denne påstanden og denne kritikken av BP er ny. Den har så vidt vi vet ikke vært omtalt før, og vi har tidligere ikke imøtegått den."

(...)

"Hvis BP var en offentlig instans, ville vi vært underlagt offentlighetsloven. Da ville det være klart kritikkverdig at vi nektet innsyn, særlig etter at fylkesmannen har sagt at det skal gis innsyn.

Påstanden om at BP er en offentlig instans, er derfor i denne sammenheng en sterk påstand av faktisk art som utvilsomt er rammende for BP.

Når BN publiserer slik sterk og faktisk kritikk av BP, må vi ha rett til å forsvare oss."

Klager mener Pressens Faglige Utvalg har slått fast at lenking til tidligere publiseringer ikke er tilstrekkelig for å ivareta imøtegåelsesretten, og viser til flere avgjørelser.

Bodø Nu har ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden avsluttes.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Bodø Nu (BN) publiserte en nyhetsartikkel med tittelen: «Full ordkrig rundt omstridt innsyn: - Veldig, veldig tvilsom praksis». Artikkelen handlet om et møte i Bodø formannskap, der det var en diskusjon mellom et formannskapsmedlem og rådmannen om innsyn i Bodø pensjonskasse.

Klager er Bodø pensjonskasse (BP), ved styreleder og daglig leder. Klager mener Bodø Nu videreformidlet påstander om lovbrudd gjennom å lenke til artikler publisert av NRK og Avisa Nordland, uten at klager fikk anledning til samtidig imøtegåelse.

Klager anfører at det ikke fremgikk av lenkene at pensjonskassen hadde imøtegått påstandene i disse to artiklene.

Videre mener klager at Bodø NU burde faktakontrollert politikerens påstand om at Bodø pensjonskasse er en offentlig instans, noe klager mener er feil. Klager mener redaksjonen utelot en vesentlig faktaopplysning da den ikke tok med at Datatilsynets kritikk av pensjonskassen kom i et forhåndsvarsel, og ikke var en endelig avgjørelse.

Bodø Nu anfører at den påklagde artikkelen handlet om en konflikt mellom rådmannen og politikeren, noe avisen mener kom tydelig frem i artikkelen. I følge redaksjonen bunner konflikten i artikler som NRK Nordland og Avisa Nordland har omtalt tidligere, og som det er lenket til.

Bodø Nu påpeker at begge lenkene var godt synlig i teksten, slik at leserne kunne gå inn og lese seg opp på kritikken som var grunnlaget for konflikten i formannskapet. Avisen mener det ikke fremkom ny, ubesvart kritikk gjennom påklaget artikkel.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var berettiget av Bodø Nu å omtale diskusjonen i formannskapsmøtet. Temaet berører mange og har offentlig interesse.

Slik PFU ser det, var kritikken politikeren fremførte rettet mot styret i pensjonskassen. Rådmannen sitter i styret, og kunne svare på kritikken som fremkom på møtet. Påstandene var også kjent fra den løpende, politiske debatten om Bodø pensjonskasse. Utvalget mener derfor at klager ikke hadde ytterligere krav på samtidig imøtegåelse, jf. Vær Varsom- plakatens 4.14.

Utvalget kan heller ikke se at ytringene representerte et brudd på den opplysningskontrollen VVP 3.2 pålegger mediene.

Utvalget vil dessuten peke på klagers mulighet jf. VVP 4.15 til å benytte seg av tilsvarsretten.

Etter PFUs mening var henvisningene til de tidligere artiklene i NRK og Avisa Nordland mer problematiske, knyttet til VVP 4.14. Et grunnleggende prinsipp i presseetikken er at den som blir angrepet og utsatt for sterke beskyldninger, skal få anledning til å forsvare seg. VVP 4.14 er tradisjonelt håndtert strengt i PFU. Imøtegåelsen skal være samtidig, og den skal gjengis synlig på samme sted som beskyldningen blir fremsatt.

Utvalget viser til tidligere uttalelser, og slår fast at det ikke er tilstrekkelig å lenke til tidligere publiseringer, selv om disse inneholder nødvendig imøtegåelse.

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Relatert til sak 249/20 (A+B) og sak 251/20.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU