Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-150NN mot TV 2

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en episode av programmet «Toll» på TV 2. Programmet fulgte tollbetjenter som stoppet en eldre mann og en ung kvinne på grensen ved Svinesund. Tollbetjentene uttrykte bekymring for at mannen ga jenta narkotika, og de uttalte at han var kjent for salg av tyngre stoffer.

Klager er den omtalte mannen, som klager via advokat. Klager opplyser at mannen aldri hadde vært dømt for narkotikakriminalitet da TV 2 filmet episoden. Ifølge klager har mannen vært en omsorgsperson for jenta og hjulpet henne ut av et omfattende rusproblem. Anklagene tollerne kommer med, stemmer derfor ikke, og publiseringen er forhåndsdømmende, argumenterer klager. Mannen er identifiserbar fordi bilen hans vises og fordi han jevnlig kjører den veien, fremholder klager, som mener bilen er av en spesiell modell. Mannen burde fått muligheten til å imøtegå de sterke anklagene samtidig, skriver klager.

TV 2 avviser at god presseskikk er brutt og fremholder at mannen er tilstrekkelig anonymisert. Alle kjennetegn er sladdet, de har benyttet skuespillerstemme og bilen hans er ikke uvanlig, skriver redaksjonen. Når det gjelder tollbetjentenes uttalelser, påpeker TV 2 at mannen dukket opp i tollvesenets etterretningssystem. Det påstås ikke at han er dømt, understreker TV-kanalen. Ettersom mannen er helt anonymisert, er ikke imøtegåelsesretten utløst, mener de.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det har offentlig interesse å skildre Tollvesenets hverdag og møter med mennesker som stoppes ved grensen. Samtidig er det en type publisering som støter på særlige presseetiske utfordringer, da privatpersoner som mistenkes for kriminelle forhold havner i et kritisk søkelys. Retten til å informere, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2 og 1.4, må veies opp mot andre hensyn, som retten til privatliv og belastningen omtalen kan medføre.

VVP 4.7 krever at pressen er varsom med å identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. PFU påpeker at det i mange tilfeller er vanskelig å anonymisere en person fullstendig. Ofte vil en nær krets, som familien, kjenne igjen hvem som omtales, selv om det er gjort tiltak for å anonymisere. PFU ser at det finnes opplysninger i publiseringen som samlet sett gjør at klager opplevde seg identifisert for en slik krets.

Samtidig merker PFU seg at TV 2 har sladdet de omtalte personene og andre kjennetegn, samt brukt skuespillerstemme. Etter PFUs syn er anonymiseringen som TV 2 har gjort, omfattende. Utvalget mener sjansen for en viss grad av identifisering må aksepteres i dette tilfellet, men påpeker at muligheten for at mannen er identifisert for en nær krets, fører til at redaksjonen må ta flere presseetiske hensyn enn ved en total anonymisering.

Tollbetjentene uttaler at mannen gir den unge kvinnen narkotika og at han har solgt tunge narkotiske stoffer. Dette er åpenbart sterke anklager, og PFU viser til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse i samme publisering. På grunn av de svært sterke anklagene, publiseringens rammende innhold og sannsynligheten for at han er identifisert for en nær krets, mener PFU at klager skulle fått muligheten til å imøtegå beskyldningene.

Den som utsettes for sterke beskyldninger er ikke bare en viktig kilde på grunn av imøtegåelsesretten, men ofte også for å undersøke opplysninger og sikre tilstrekkelig kildebredde, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll, kildekritikk og kildebredde. PFU noterer seg at mannen ikke var dømt for narkotikaovertredelser da programmet ble sendt, men tiltalt i en sak som skulle opp for retten. Slik PFU ser det, har ikke TV 2 gjort nok for å kontrollere de sterke anklagene som rettes mot ham. PFU reagerer på at tollbetjentene spekulerer i svært klanderverdig oppførsel uten at kildegrunnlaget for dette synliggjøres.

Etter utvalget syn fremstår det som, ut ifra det tollbetjentene sier, at mannen tidligere var straffedømt for narkotikavirksomhet. PFU mener TV 2 skulle klargjort at mannen ikke var dømt for narkotikaovertredelser, og viser til VVP 4.5, som krever at pressen unngår forhåndsdømming og gjør det klart at «skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom».

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.5 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 16. desember 2021

Ellen Ophaug,

Tove Lie, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge,

Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg

Kortversjon for fremføring på TV:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i en episode av programmet «Toll». PFU mener en mann som ble anklaget for narkotikavirksomhet, ikke ble godt nok anonymisert. Ettersom mannen var gjenkjennbar for en nær krets, skulle han ha fått muligheten til å imøtegå anklagene. Videre reagerer PFU på at TV 2 heller ikke gjorde nok for å kontrollere de sterke anklagene mot mannen. Det fremsto som om mannen var tidligere straffedømt for narkotikavirksomhet, noe som ikke var tilfelle. PFU mener publiseringen dessuten var forhåndsdømmende.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.5 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.»

Merknader

Anonymisert. Advokatklage.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU