Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-172Øyvind Eikrem mot Filter Nyheter

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Filter Nyheter publiserte mandag 2. august 2021 en artikkel med tittelen «Fikk sparken etter rasisme-sak – utpekt av Demokratene som leder i Trondheim». I brødteksten sto det:

«Før sommeren ble det klart at ledelsen ved NTNU vil gi Øyvind Eikrem (48) sparken fra stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid.

Etter at ansettelsesutvalget i slutten av juni falt ned på samme konklusjon, har Eikrem varslet at han vil klage. Dermed blir saken tema for universitetsstyret, som trolig får den til behandling i oktober.

Noe av bakgrunnen for avskjedigelsen er omfattende aktivitet fra en anonymisert Facebook-konto, som Filter Nyheter i februar 2020 kunne avsløre at kan knyttes til Eikrem. (…) Eikrem har benektet å stå bak den omtalte aktiviteten.»

(…)

«Etter Filter Nyheters avsløring av den tidligere nevnte Facebook-aktiviteten i fjor, engasjerte NTNU advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å gjennomføre en ekstern granskning av innholdet i artikkelen.

I vår konkluderte advokatfirmaet med at Øyvind Eikrem ‘hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for’ den aktuelle Facebook-kontoen.

Samtidig som Eikrem har avvist å stå bak aktiviteten, har han sammen med sin advokat i Forskerforbundet vært sterkt kritisk til prosessen – og åpnet for at det kan gå mot rettssak dersom NTNU-styret opprettholder beslutningen om avskjedigelse.

På spørsmål fra Universitetsavisa om han nå satser på en politisk karriere dersom han mister jobben ved NTNU, svarer Eikrem følgende:

– Det kan jeg ikke tenke meg. Man kan vanskelig livnære seg som lokal leder for Demokratene. For øvrig er jeg sikker på at jeg ikke kommer til å bli avskjediget.»

KLAGEN:

Klager er omtalte Øyvind Eikrem, som mener Filter Nyheter har brutt fem punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 2.1, redaktøransvaret
  • 2.2, redaksjonell uavhengighet og troverdighet
  • 2.3, åpenhet om bakenforliggende forhold
  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.4, dekning for tittel

Slik klager ser det, er det ikke dekning for påstanden i tittelen: «Fikk sparken etter rasisme-sak». Klager skriver: «Det er helt utvilsomt faktisk feil. Uttrykket "fikk sparken" refererer opplagt til noe som allerede har inntruffet, dvs. før 2.8.2021. (…) Jeg er helt ukjent med at jeg skal ha "fått sparken" fra noe som helst. I skrivende stund sitter jeg på mitt kontor og utfører mine oppgaver på helt ordinært vis, så hvordan dette skulle være forenelig med Filter Nyheters publiserte overskrift, er noe som overskrider min forstand.»

Etter klagers mening «resirkulerer» Filter Nyheter i tittelen «gamle påstander, i lett modifisert form» fra tidligere oppslag, som også har vært utsatt for PFU-behandling. Klager finner det «oppsiktsvekkende (…) at Filter Nyheter unnlater å nevne at nettopp de artiklene som det refereres til, er felte av Pressens Faglige Utvalg 28.10.2020 for brudd på god presseskikk». Klager viser til PFU-sak 156/20 (https://presse.no/pfu-sak/sak-156-20/), og ber PFU vurdere tittelen og fremstillingen i den nye påklagede artikkelen opp mot både VVP 3.2 og 4.4.

Videre mener klager seg utsatt for kampanjejournalistikk fra Filter Nyheters side. Klager anfører at avisen har «skjult de sentrale bakenforliggende forholdene i framstillingen som gjør sakens opphav overhodet forståelig». Ifølge klager skal journalisten ha «hatt pe[r]sonlige relasjoner til den ene part i en vedvarende arbeidskonflikt på [klagers] arbeidsplass», og journalisten skal ha «forsøkt å bistå sine venner ved å øve press med å utgi diverse skandaløse oppslag». Klager peker på to personer han mener er sentrale i konflikten, og hevder Filter Nyheter har publisert deres «omfattende private overvåkning» som om det var avisens egen journalistikk.

Klager skriver: «Unndragelsen av de personlige relasjoner mellom journalist og parter i en konflikt, er intet mindre enn uredelig. De nevnte personene inngår i samme sosiale og politiske miljø, og dette er helt bestemmende for saksframstillingen. Dette bryter med selve prinsippene for fri og uavhengig journalistikk, og jeg ber derfor PFU vurdere hvorvidt dette er et brudd på punktene 2.1, 2.2. og 2.3.»

TILSVARSRUNDEN:

Filter Nyheter opplyser at det har vært uaktuelt å gjøre forsøk på minnelig løsning i denne saken: «Filter Nyheter ønsker at bestemte påstander i klagen blir tilbakevist gjennom full behandling.»

Når det gjelder tittelen, viser Filter Nyheter til at klager 10. juni 2021 uttalte følgende til Universitetsavisa: «Jeg har fått sparken på grått papir.» Filter Nyheter skriver: «Vi synes det var en god, folkelig beskrivelse av status i personalsaken mot ham. Den administrative ledelsen ved NTNU har besluttet at Eikrem skal avskjediges, og universitetets ansettelsesutvalg stadfestet avskjedigelsen 21. juni i år. Eikrem har selv gått ut med at NTNU har formalisert avskjedigelsen i et brev og at ledelsen ikke skal ha respondert på hans tilbud om å avstå fra søksmål om han blir omplassert i stedet for avskjediget. Ifølge Adresseavisen skal styret ved NTNU mest sannsynlig behandle avskjedigelsen på et møte 21. oktober.»

Filter Nyheter viser også til at Forskerforum, «som er fagbladet til Forskerforbundet – som representerer Eikrem i den aktuelle personalsaken – hadde følgende tittel allerede 10. juni: ‘NTNU gir Eikrem sparken’». (Filter Nyheter viser også til lignende formuleringer i andre medier, se tilsvaret, sekr. anm.) Slik Filter Nyheter ser det, virker det «oppkonstruert fra Eikrems side at ‘jeg har fått sparken’ er korrekt når han uttaler det 10. juni og at ‘får sparken’ er riktig fra medienes side i samme periode – mens ‘fikk sparken’ to måneder senere, når prosessen har kommet enda lengre, er ‘uriktig informasjon som spres om meg’».

Filter Nyheter skriver: «De videre detaljene i prosessen framgår klart av artikkelen. Både Eikrem og hans advokat har gitt uttalelser som underbygger den allmenne oppfatningen om at en avskjedigelse er besluttet, enstemmig stadfestet av ansettelsesutvalget, men at avskjedigelsen er påklaget. Uansett må det være rom for at mediene oppsummerer saken slik på tittelnivå. Det er ordinært pressespråk å konstatere at noen har ‘fått sparken’ selv om det ennå er åpning for at domstoler, ombudsmenn, klageorganer e.l. på sikt kan omgjøre arbeidsgiverens beslutning.»

Videre avviser Filter Nyheter klagers fremstilling knyttet til tidligere oppslag og PFUs konklusjon (sak 156/20) i den sammenheng: «Filters formuleringer om Facebook-kontoen i den nå innklagede artikkelen er basert på PFUs behandling av Eikrems klage i sak 263/20 [som gjaldt omtale i en årskavalkade, saken ble behandlet forenklet, sekr. anm.] (…) PFU slo ned på konstateringen [i sak 156/20], i årskavalkaden er det tatt et nødvendig forbehold. (…) Vi har gjort vårt beste for at formuleringene i nye artikler skal være i tråd med PFUs føringer, og kan ikke se at gjengivelsen i artikkel 02.08.21 skiller seg fra den PFU tidligere har klarert som innenfor god presseskikk.»

Filter Nyheter avviser også alle påstander om presseetiske overtramp knyttet til VVP 2.1, 2.2 og 2.3: «Ingen i Filter Nyheter har noen personlig relasjon til noen parter eller kilder i saken. Undertegnede tilbakeviste en rekke lignende usanne påstander fra Eikrem allerede ifbm. sak 156/20. Etter dette ble påstandene verken forsøkt belagt eller nevnt igjen av Eikrem, og PFU fant ingenting kritikkverdig rundt de aktuelle punktene. Likevel dukker tilsvarende utsagn opp igjen nå. Vårt inntrykk er at Eikrems formål med bemerkningene er at de usanne påstandene skal få spredning på nettet ved å gi dem en form for tyngde som del av en PFU-sak. (…) Vi ber om at det framgår så tydelig som mulig av PFUs behandling at påstandene er grunnløse.»

Klager finner Filter Nyheters tilsvar merkverdig. Etter klagers mening er det «ikke særlig relevant» hva andre medier har skrevet. Klager skriver: «Eventuelle feil fra andre medier er ikke saken her. Videre synes ikke redaktør Klungtveit å forstå forskjell mellom verbets ulike tempi. Det er forskjell på presens, preteritum og futurum. Hvis feilaktige overskrifter skal anses comme-il-faut i pressen framover, så frykter jeg fortsettelsen.»

Klager fastholder at den tidligere fellelsen i PFU er relevant også for foreliggende sak: «Det står fast at Filter nyheter ble felt av Pressens faglige utvalg 28.10.2020 for brudd på god presseskikk for punkt 3.2. Filter nyheter har likevel gjentatt sine påstander ved å referere tilbake til de felte artikler i en rekke oppfølgende saker uten å vise til at de er felt for punkt 3.2. Dette er en vesentlig saklig unndragelse. Redaktør Klungtveit nevner ikke denne fellelsen når Filter nyheter ‘følger opp’ (hans ord) saken. Det etterlater inntrykk av at Filter nyheter ikke har blitt felt. Eller anser redaktør Klungtveit dette som irrelevant? Denne opplysningen er nok vanskelig for Filter nyheter, men er en viktig del av det samlede bildet.»

Klager tilføyer: «Jeg leser videre at redaktør Klungtveit ikke synes å forstå hvilken status som bør tilordnes påstander som Pressens faglige utvalg ikke uttrykkelig har felt. De er kun ikke felt av utvalget, noe som ikke noen garanti deres sannhet eller ikke. Denne opplagte feilslutningen som Klungtveit her legger for dagen, framstår naiv. Klungtveit forfekter tilsynelatende at punkter ikke eksplisitt ble nevnt i fellelsen 28.10.2020, er å anse som saklig korrekte, ja ‘godkjente’ av PFU. Dette er opplagt tøv.»

Når det gjelder anførselen om brudd på VVP 2.1, 2.2 og 2.3, mener klager at Filter Nyheter avfeier det hele som «løgn», uten å gå inn på noen detaljer. Klager mener imidlertid at detaljer har betydning her. Han anfører at det er «allment kjent» at journalisten «har tette kontakter i presse- og politikermiljøet i Trondheim», «på den såkalte venstresiden», og at han «er en kjent karakter i dette miljøet». Klager skriver: «Koblingene til personer i saken som han skriver om, er noe han holder tilbake.»

Klager anfører: «Hvis Klungtveit forfekter at det ikke finnes slike koblinger, så ber jeg om at dette sies i klartekst. Da vil jeg komme tilbake til den saken. Jeg understreker også at det selvsagt ikke er noen juridisk standard for inhabilitet det her er tale om, men personer som i årevis har hatt omgang og deler sympatier og antipatier av ulike slag, ikke minst politiske.»

Klager viser videre til det han omtaler som «kjensgjerninger» (se vedlagte artikkel publisert i Nidaros). Klager skriver: «Tidspunktet for dette intervjuet i Nidaros (7 dager etter PFUs fellelse [i den tidligere klagesaken]) gjør at det er meget nærliggende å se intervjuet som en reaksjon ved stedfortreder på fellelsen og som et forsvar av Filter nyheters oppslag fra 20.2.2020. Hvordan dette kom i stand, kan kanskje Klungtveit gi et svar på.»

Videre viser klager til at Filter Nyheters journalist tidligere har vært innleid til oppdrag ved fakultetet i Trondheim (se vedlegg), noe klager mener dokumenterer at journalisten «har sine gode kontakter i miljøet».

Klager mener Filter Nyheters publiseringer er et resultat av «fravær av alle kritiske standarder i journalistisk arbeid», og skriver: «Det er antagelig vanskelig å stå utenfor et slikt virvar, slik som utvalgets medlemmer må gjøre, og forstå hva som foregår her. Sterke interesser ønsker å forme de inntrykk som presenteres.»

Klager viser også til en Facebook-post (se skjermdump i klagers replikk, sekr. anm.). Klager anfører: «Filter nyheter har i samspill med aktivistisk politisk miljø mistet evnen til kritisk vurdering og satt til side alle minimumskrav til saklig journalistikk. Listen over slike innlegg som det overnevnte, spesielt i Adresseavisen og Nidaros, omfatter titalls personer i samme nettverk. Det er spesielt.»

Etter klagers mening viser forholdene at journalisten «ikke har vernet om sin uavhengighet, integritet og troverdighet». Klager fortsetter: «Hvis Filter nyheter vil gjøre seg til en høyrøstet, partisk talsmann for en side i en konflikt som de har politiske og private sympatier med, så har de dermed forlatt seriøs journalistikk. Formålet til Filter nyheter synes å være og skape problemer for personer de er uenige med på ulike arenaer med å spre belastende påstander om dem. Det gjør seg dårlig at Filter nyheters redaktør kaller til og med den som våger å nevne disse i en klage til Pressens faglige utvalg for løgner.»

Klager står fast på at «Filternyheter skjuler de bakenforliggende relevante forhold». «Sakens egentlige kjerne omtales ikke med ett ord. Opphavet til deres informasjon problematiseres ikke. Dette er, slik jeg ser det, intet mindre et utspekulert, nedrig angrep via stedfortreder», skriver klager.

Filter Nyheter står fast på at tittelen er dekkende, i tråd med det klager selv har uttalt om saken, og i tråd med hva flere andre medier har publisert, «inkludert nøktern fagpresse med mer detaljkunnskap enn oss om personalsaker ved universitetene».

Avisen skriver: «Formålet med å framheve andres ordbruk i tilsvaret er naturligvis ikke å frita Filter fra ansvaret for selvstendige vurderinger, men å understreke at vi i god tro har oppsummert saken på en måte vi verken anså som omstridt eller mer spisset enn hva som for lengst var etablert i offentligheten av større medier. Det er verdt å nevne at Eikrem aldri har kontaktet Filter Nyheter for å be om endringer i artikkelen, og han har ikke benyttet seg av tilbud om å uttale seg.»

Når det gjelder påstandene knyttet til brudd på VVP 2.1, 2.2 og 2.3, mener Filter Nyheter at klagers replikk viser at «han aldri hadde noe belegg for utsagnene om bindinger».

Filter Nyheter skriver: «Vi ser det ikke som vår oppgave å imøtegå klagers generelle oppfatning om at norsk presse er del av den politiske venstresiden e.l.»

Videre gjør avisens redaktør oppmerksom på at oppdraget journalisten gjorde for NTNU for fire år siden, var en enkeltstående konferansier-jobb, som skjedde «før han begynte som journalist i Filter Nyheter». Filter Nyheter påpeker: «En avtale som frilanser via et eventbyrå om å bidra på et arrangement ved NTNU har naturligvis ikke ført til noen framtidige bindinger eller skjult lojalitet til ledere eller akademikere ved universitetet. Skybakmoen har ingen relasjon til noen av de aktuelle personene – Eikrems omtale av dem som ‘venner’ og ‘meningsfeller’ er uten rot i virkeligheten.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Filter Nyheter publiserte i august 2021 en artikkel med tittelen «Fikk sparken etter rasisme-sak – utpekt av Demokratene som leder i Trondheim».

Klager er omtalte Øyvind Eikrem, som mener Filter ikke har dekning for tittelpåstanden om at han har fått sparken. I klagen viser klager til at han fremdeles sitter på sitt kontor og utfører sine oppgaver på vanlig vis. Slik klager ser det, «resirkulerer» Filter dessuten «gamle påstander» fra tidligere publiseringer, og han reagerer på at Filter ikke opplyser at tidligere omtale er felt av PFU for brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Videre mener klager seg utsatt for kampanjejournalistikk. Ifølge klager har Filter skjult sentrale bakenforliggende forhold. Klager mener blant annet at avisens journalist har personlige relasjoner til klagers motpart i en arbeidskonflikt, og at Filters publiseringer er et forsøk på å bistå venner.

Filter Nyheter mener det er dekning for tittelen, og viser til andre mediers omtale, samt hva klager selv har uttalt om saken. Filter påpeker at det også går klart frem at avskjedigelsen er påklaget. Etter Filters mening må det være rom for at mediene oppsummerer saken slik i tittelen. Videre mener Filter at formuleringene som henviser til tidligere omtale, er i tråd med PFUs føringer i tidligere uttalelser, der det ble slått ned på konstaterende språkbruk. Filter bemerker dessuten at klager aldri har kontaktet redaksjonen for å be om endringer i artikkelen, og han har heller ikke benyttet seg av tilbudet om å uttale seg. Når det gjelder påstandene om personlige relasjoner og bakenforliggende forhold, avviser Filter disse. Avisen mener klagers omtale av konkrete personer som «venner» og «meningsfeller» av journalisten «er uten rot i virkeligheten», og at klager ikke har noe belegg for sine påstander.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at tittelen viser til noe som har hendt (at klager «fikk» sparken), mens det av brødteksten går frem at vedtaket vil påklages, og det derfor ikke er effektuert. Slik utvalget ser det, er det tilstrekkelig dekning for tittelen i stoffet, jf. VVP 4.4; det er tydelig for publikum at tittelen viser til vedtaket NTNU-ledelsen og ansettelsesutvalget har gjort, men som altså påklages. Utvalget minner om at mediene må kunne spisse og forenkle i presentasjonen.

Når det gjelder omtalen knyttet til forholdene Filter har skrevet om før, viser PFU til tidligere uttalelser, der utvalget slo ned på konstaterende formuleringer. I dette tilfellet ser utvalget at Filter har tatt forbehold der det er nødvendig, og utvalget finner ikke grunnlag for å felle på VVP 3.2.

For øvrig kan utvalget heller ikke se at det er påvist relasjoner mellom redaksjon og kilder som Filter skulle opplyst om, eller som utfordrer den redaksjonelle troverdigheten og integriteten, jf. VVP 2.1, 2.2 og 2.3.

Filter Nyheter har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU