Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-264Nesodden kommune mot Klassekampen

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Feil i presentasjon

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Klassekampen publiserte onsdag 24. november 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Ap-ordfører opprettet nytt eiendomsselskap dagen før han gikk inn i regjering: Lagde AS bak lukka dører»

I artikkelen stod det:

«LUKKET: Uten sakspapirer og uten referat – slik gikk det til da Truls Wickholm (Ap) på sin siste dag som Nesodden-ordfører flyttet kommunens eiendomsutvikling til et aksjeselskap.

14. oktober ble Nesoddens ordfører Truls Wickholm (Ap) utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. På sin siste dag som ordfører signerte han stiftelsespapiret for et nytt aksjeselskap som fra nå av skal overta viktige deler av kommunens håndtering av eiendomsutvikling.

Wickholm utløste uro i det politiske miljøet på Nesodden da han på et formannskapsmøte 29. september satte opp et nytt og uanmeldt punkt under «eventuelt» på slutten av møtet.

Punktet skulle behandles muntlig bak lukkede dører og uten sakspapirer.

I møtet varslet Wickholm om opprettelsen av aksjeselskapet Tangenten Eiendom AS. Eiendomssaker er et følsomt tema på halvøya som ligger en 23 minutter lang ferjetur sør for Oslo. Utbyggingspresset er stort, og diskusjonene blir ofte opphetet. Kommunestyreflertallet har blant annet, til protester, tillatt boligbygging på en tomt med fortidsminner.»

KLAGEN:

Klager er Nesodden kommune, som mener artikkelen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger og VVP 4.4, om dekning i stoffet for titler og ingress. Klagen er med samtykke fra Truls Wickholm.

Klager skriver:

«Bakgrunnen for klagen er at artikkelen inneholder feil og skaper et vrengebilde av det som var en helt legitim og demokratisk prosess. Journalisten har i arbeidet med saken også valgt å se bort fra faktainformasjon vedkommende har fått fra kommunen, og som gir et helt annet bilde enn det artikkelforfatteren gir.»

Klager mener flere påstander understøtter det feilaktige intrykket i tittel og ingress:

«• Artikkelforfatteren viser tidlig i artikkelen til at Wickholm '… på et formannskapsmøte 29. september satte opp et nytt og uanmeldt punkt under 'eventuelt' på slutten av møtet.'

Punktet som ble satt opp omhandlet arbeidet i valgkomiteen, og ble lukket under henvisning til kommuneloven. Dette er utdrag fra protokollen fra 29. september som ligger åpent tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 'Møtet ble lukket med henvisning til kommunelovens paragraf 11-5,3 ledd, bokstav b for en orientering fra ordfører om arbeidet til valgkomiteen for Tangenten Eiendom AS. Ordfører presenterte valgkomiteens forslag til løsning for en interimfase frem til september 2022. Formannskapet i sin helhet sluttet seg til valgkomiteens løsning for en interimsfase.' Det ble uttalt unison støtte til Erik Adlands kandidatur. Protokollen ble så godkjent uten merknader i formannskapets møte 27. oktober.

Artikkelforfatteren visste, eller burde ha visst, at punktet ble satt på dagsorden nettopp for å sikre at valg av styret skulle være forankret i det politiske miljøet utover valgkomiteen. Det var ingenting i vedtektene til selskapet, vedtatt av kommunestyret, som krevde en slik orientering i formannskapet. Med andre ord fremstiller artikkelforfatteren et ekstraordinært grep gjort for størst mulig åpenhet og politisk forankring, som et grep for det motsatte.

• Lagde AS bak lukka dører

Påstanden er fullstendig feil. Selskapet ble vedtatt opprettet av kommunestyret den19.12.2018, og formelt stiftet av generalforsamlingen den 13.10.21. Formuleringen etterlater inntrykket av at det er tatt beslutninger om å opprette et AS i et lukket formannskapsmøte. Noe som ville være brudd på lov og forskrift, og ikke i tråd med kommunestyrets vedtak.

• 'Kommunestyret ante ingenting, og offentligheten ble først orientert om opprettelsen av eiendomsselskapet 12. november.'

Det er helt feil å si at kommunestyret ikke ante noe. I formannskapsmøtet 29. september 2021 deltok ni av kommunestyrets 31 representanter. Blant disse ni er ordfører, varaordfører og andre sentrale medlemmer fra syv av de ni partiene som er representert i kommunestyret. Denne påstanden er dermed også med på feilaktig vis å underbygge artikkelens overskrift og ingress.

• 'I det lukkede møtet overrasket Wickholm også med å oppnevne Høyres gruppeleder Erik Adland til arbeidende styreleder, med kommunaldirektør-lønn på 954 000 kroner.'

Adland ble ikke oppnevnt under det lukkede møtet 29. september, han ble oppnevnt av generalforsamlingen ved ordfører den 13. oktober, etter enstemmig innstilling fra valgkomiteen. Dette er i overensstemmelse med vedtaket i kommunestyremøtet fra desember 2019. Igjen forsøker artikkelforfatteren på feilaktig grunnlag å underbygge overskrift og ingress.

• 'Ved å behandle stiftelsen av eiendomsselskapet muntlig for et lukket formannskap uten at referat skrevet, har kommunen dermed satt offentlighetsloven ut av spill!'

Dette er feil. Stiftelsen ble, som dokumentert over, ikke behandlet i et lukket formannskapsmøte, men kun orientert om. Selve stiftelsesdokumentet er offentlig og artikkelforfatteren har fått dette av kommunen. Dette er nok en feilaktig påstand som har til hensikt å bygge opp under artikkelforfatterens overskrift og ingress.»

Klager mener sakens fakta kan oppsummeres slik:

«• Ordfører og fungerende ordfører har utført det oppdraget de har fått fra kommunestyret.

• Nesodden kommunes eiendomsselskap ble ikke vedtatt opprettet av ordfører 13. oktober 2021, men av kommunestyret i desember 2018.

• Kommunestyret ga formannskapet mandat til å opprette valgkomite som skulle innstille kandidater til styret for eiendomsselskapet. Ordfører ble gitt fullmakt til å være aksjeselskapets generalforsamling.

• Formannskapet valgte valgkomite i februar 2019.

• Møtet i formannskapet den 29. september 2021 ble lukket med henvisning til kommuneloven § 11-5, tredje ledd, bokstav b for en orientering fra ordfører om arbeidet til valgkomiteen for Tangenten Eiendom AS. Ordfører presenterte valgkomiteens forslag til løsning for en interimfase frem til september 2022. Formannskapet sluttet seg til valgkomiteens løsning for en interimfase. Dette er noe av det som står i protokollen: 'Ordfører presenterte valgkomiteens forslag til løsning for en interimfase frem til september 2022. Formannskapet tilsluttet seg enstemmig konklusjonen til valgkomiteen.'

Protokollen ble godkjent uten merknader i formannskapets møte 27. oktober.

• Selskapet ble opprettet med Erik Adland som arbeidende styreleder den 13. oktober 2021.

• 13. oktober fikk Erik Adland av et enstemmig kommunestyre innvilget midlertidig

permisjon fra alle politiske verv.

• Artikkelforfatteren var i kontakt med kommunen før saken kom på trykk, og fikk bl.a. oversendt referatet fra valgkomiteens møte der Adland ble innstilt som arbeidende styreleder og stiftelsesdokumentet fra stiftelsesmøtet. Se disse dokumentene under Andre dokumenter.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Klassekampen avviser brudd på god presseskikk, og opplyser at avisen publiserte et leserinnlegg fra Nesodden kommune dagen etter påklaget artikkel, der kommunen ga sitt syn på saken.

Da PFU-klagen kom i januar, tok avisen kontakt for å få til en minnelig ordning, med tilbud om å publisere følgende presisering:

«24. november skrev Klassekampen en sak om at Nesodden kommune i høst opprettet eiendomsselskapet Tangenten AS. Saken har tittelen 'Lagde AS bak lukka dører', og i ingressen står det: 'Uten sakspapirer og uten referat – slik gikk det til da Truls Wickholm (Ap) på sin siste dag som Nesodden-ordfører flyttet kommunens eiendomsutvikling til et aksjeselskap'.

Tittel og ingress kan gi et misvisende bilde av saken, fordi de viser til at opprettelsen av Tangenten AS ble diskutert som en lukket sak i kommunens formannskapsmøte 29. september. Selve selskapet ble opprettet 13. oktober, og stiftelsesdokumentet fra oktober er offentlig. Det er derfor ikke riktig å skrive at selve selskapet ble laget bak lukka dører.»

Nesodden kommune godtok ikke tilbudet, men avisen endret likevel tittelen til:

«Ap-ordfører opprettet nytt eiendomsselskap dagen før han gikk inn i regjering:

DISKUTERTE NYTT SELSKAP BAK LUKKA DØRER»

Og ingressen til:

«LUKKET: Formannskapet i Nesodden kommune lukket dørene og førte ikke referat fra et møte der kommunens nye aksjeselskap for eiendomsutvikling ble diskutert.»

Klassekampen er enig i at spesielt ingressen i den opprinnelige artikkelen er upresis, selv om korrekt kronologi kommer tydelig frem i brødteksten.

Avisen skriver:

«Vi er likevel ikke enige i at formannskapsmøtet 29. september er uten betydning, slik Nesodden kommune vektlegger i flere av punktene i sin klage. Vårt syn på denne delen av saken er sentralt for begge punktene i klagen: Påstanden om at vi har oversett relevant dokumentasjon i saken (3.2) og påstanden om at vi ikke har dekning for vinklingen (4.4).

Nesodden argumenterer med at det opprinnelige vedtaket om å opprette Tangenten AS ble fattet i 2018. De viser til at kommuneloven gir rom for å lukke deler av formannskapsmøtet, at ni av de 31 medlemmene i kommunestyret også sitter i formannskapsmøtet, og at det derfor er feil å si at kommunestyret ikke er informert om hva som skjedde i den lukkede delen av formannskapsmøtet. Nesodden viser også til at Høyres gruppeleder Erik Adland ikke ble oppnevnt som styreleder på formannskapsmøtet, men på generalforsamlingen i etterkant.

Artikkelen gjør klart oppmerksom på at fullmakter til å opprette et kommunalt AS ble vedtatt av kommunestyret i 2018. Det var måten dette skulle effektueres på vår nyhetssak dreide seg om. Saken viser også til at opprettelsen av Tangenten AS lenge har vært politisk betent i det politiske miljøet på Nesodden. Flere partier har etterlyst informasjon og skriftlige referater om prosessen, og vi mener derfor at lukkingen av formannskapsmøtet er av offentlig interesse.

Nesodden viser til at kommuneloven gir dem rom for å lukke deler av formannskapsmøtet. De viser også til at det ikke er noe i vedtektene til Tangenten AS som tilsier en slik orientering i formannskapet. Vi bestrider ikke dette, men slår fast at det dermed ikke finnes et referat og at offentlighetsloven settes ut av spill i sluttfasen av den politiske prosessen med å opprette Tangenten AS. Dette kom tydelig fram i vår dialog med advokat Aslak Hovland Jakobsen, som av Nesodden kommune ble satt til å svare på våre spørsmål om saken. Jakobsen viste til at orienteringen i formannskapsmøtet var muntlig og at det derfor ikke forelå et referat vi kunne få innsyn i.

Nesodden viser til at ni av kommunestyrets 31 medlemmer sitter i formannskapet, og at det derfor er feil å si at kommunestyret ikke var informert. Dette argumentet er merkelig. Vi fastholder at kommunestyret ikke ble orientert, idet vi forutsetter at formannskapsmedlemmene overholdt sin taushetsplikt.

I klagen vises det til at oppnevnelsen av Erik Adland ikke skjedde på formannskapsmøtet, men på generalforsamlingen 13. oktober. Den samme klagen viser samtidig til at 'formannskapet i sin helhet sluttet seg til valgkomiteens løsning'. Dette understreker vårt poeng om at oppnevnelsen ble diskutert bak lukkede dører og at innholdet i formannskapsmøtet 29. september har offentlig interesse.

Avslutningsvis vil vi presisere at generalforsamlingen 13. oktober består av én person – avtroppende ordfører Truls Wickholm. Den formelle stiftelsen av Tangenten AS og utnevnelsen av styret skjer dermed i et møte ordføreren holder med seg selv 13. oktober, hvor papirene blir signert. Oppsummert mener vi det er grunnlag for å skrive om hemmelighold og lukkede prosesser, all den tid flertallet i kommunestyret aldri fikk innsikt i deler av prosessen fram mot 13. oktober.»

Klassekampen oppsummerer sitt tilsvar slik:

«Vi er enige i at tittel og ingress i den opprinnelige saken kunne misforstås og har derfor endret disse. Vi har også tilbudt oss en skriftlig presisering i papirutgaven av avisa, noe klager så langt har avslått.

Vi mener likevel ikke at forholdene som er klaget inn utgjør et brudd på Vær varsom-plakaten 4.4 eller 3.2. Her er det verdt å nevne at saken bygger på både åpne og lukkede kildesamtaler, og at store deler av dokumentasjonen klager hevder vi har oversett, faktisk er kildegrunnlag for saken. Uenigheten ligger likevel i hvordan dette materialet skal forstås.

Vi legger for ordens skyld til at en av hovedpersonene i saken, Truls Wickholm, ikke har ønsket å bidra til å opplyse saken med verken skriftlige eller muntlige sitater, til tross for gjentatte forespørsler.»

Klager skriver:

«Klassekampens artikkel ble ikke endret slik kommunen hadde håpet på, men i stedet tok saken en ny vending da avisens artikkelforfatter Thomas Vermes den 25. november skrev et leserinnlegg i Nesoddens lokalavis Amta (se eget vedlegg med leserinnlegget samt KKs vedlegg knyttet til Bjørnbekks e-postutveksling med nyhetssjef Simen Tallaksen). Bakgrunnen for leserinnlegget var en artikkel der Amtas journalist, i en artikkel som omhandlet saken i KK, på enkelte punkter støttet kommunens oppfatning av saken. I leserinnlegget gjentok KKs journalist i en svært polemisk tone de feilaktige påstandene. Dette styrket kommunen i synet på at en klage til PFU var riktig.»

Klager skriver videre:

«Stridens kjerne –det lukkede formannskapsmøtet og oppnevnelsen av Erik Adland

Klassekampen vektlegger i sitt tilsvar betydningen av lukkingen av formannskapsmøtet, og at oppnevnelsen av Erik Adland ble gjort av daværende ordfører Truls Wickholm alene og bak lukkede dører. Disse to punktene utgjør nå kjernen i KKs kritikk av prosessen knyttet til Tangenten Eiendom AS, så det er derfor riktig igjen å vende tilbake til hvorfor denne kritikken bommer i den form den fremføres av KK.

Det lukkede formannskapsmøtet

Klassekampen skriver to ganger i sitt tilsvar at det var 'rom for' å lukke formannskapsmøtet. For at lukkingen skal være kritikkverdig må altså KK mene at formannskapet også hadde 'hatt rom' for ikke å lukke møtet. I KS sin veileder fra 2020 (5. utgave) spesifiseres unntakene fra hovedregelen om at alle saker skal behandles for åpne dører. Ett av disse unntakene er 'Saker som angår arbeidstagers tjenstlige forhold'.

I og med at saken i dette lukkede formannskapsmøtet bla. gjaldt Adlands tjenstlige forhold, var kommunens klare vurdering at det ville vært et lovbrudd ikke å lukke møtet. KKs kritikk mot lukkingen er dermed fremmet på feilaktig grunnlag, og de politiske partiene på Nesodden har da heller aldri kritisert lukkingen. De hadde heller ingen innsigelser til møteprotokollen. Det er verdt å nevne at de to partiene som i sin tid var mot opprettelsen av eiendomsselskapet begge er representert i formannskapet.

Det virkelig ironiske i at Klassekampen bruker formannskapsmøtet som et bevis på hemmelighold, er at punktet ble satt på dagsorden av daværende ordfører nettopp for å sikre en god forankring blant Nesoddenes politiske partier.

Oppnevnelsen av Adland

Klassekampen skriver avslutningsvis at de ønsker å presisere at generalforsamlingen som 13. oktober formelt stiftet Tangenten Eiendom AS og utnevnte styret kun besto av daværende ordfører Truls Wickholm. Oppsummert mener de derfor at det er grunnlag for å skrive om hemmelighold og lukkede prosesser.

Dette er Nesodden kommune helt uenig med Klassekampen i. Prosessene i tilknytning til opprettelsen av Tangenten eiendom AS og utnevnelsen av selskapets styreleder var helt i tråd med kommunestyrets vedtak av 19. desember 2018 i sak 113/18. Vedtaket ga ordfører fullmakt til å representere kommunen på Selskapets ordinære, så vel som ekstraordinære generalforsamling, og ga ham fullmakt til å forestå stiftelsen og utnevne styreleder. Selve innstillingen til valg av styreleder ble foretatt av en valgkomite utnevnt av formannskapet, og generalforsamlingen fulgte denne.

Oppsummert

Etter Nesodden kommunes mening koker artikkelen i Klassekampen ned til at enkelte personer i og utenfor det politiske miljøet på Nesodden er misfornøyde med deler av en legitim politisk prosess knyttet til Eiendomsselskapet Tangenten AS, og også med utfallet av styreledervalget. Dette er de selvfølgelig i sin fulle rett til å være, og Klassekampen i sin fulle rett til å omtale.

Problemet oppstår når Klassekampen i artikkelen 24. november fremmer en rekke påstander knyttet til prosessen som de ikke har dekning for, og som faktisk snur to sentrale fakta på hodet:

• Formannskapsmøtet hadde brutt loven hvis møtet ikke var blitt lukket.

• Orienteringen ble satt på formannskapsmøtets dagsorden av ordfører som et ekstraordinært grep nettopp for å sikre forankring.

Klassekampens forslag til minnelig løsning og avisens tilsvar til PFU, viser for kommunen at redaktøren fremdeles vedkjenner seg sentrale deler av påstandene som ble fremmet. Nesodden kommune mener gjennom klagen til PFU, og gjennom dette tilsvaret til Klassekampen, å ha dokumentert at Klassekampen bør felles for brudd på god presseskikk.»

Klassekampen oppsummerer i sin avsluttende replikk:

«Nesodden kommune trekker i sitt siste tilsvar fram et leserinnlegg i Amta fra frilansjournalist Thomas Vermes og sier at innlegget «styrket kommunen i synet på at en klage til PFU var riktig». Vi kan ikke se at leserinnlegget er en del av klagen PFU skal behandle, og har derfor ikke et ønske om å gå inn i en polemikk med kommunen om dette. Vårt syn er for øvrig at Vermes står fritt til å skrive debattinnlegg i sin lokalavis uten noen form for redaksjonell kontroll eller sensur fra Klassekampen i forkant.

Kommunen skriver videre om begrunnelsen for å lukke formannskapsmøtet, og argumenterer for at lukkingen av møtet og hemmeligholdet i saken var lovpålagt. Her vil vi presisere at saken som er klaget inn ikke sier noe om lovligheten av å lukke dette møtet. Den handler i stedet om konsekvensene av å lukke møtet – at offentlighetsloven blir satt ut av spill i en betent politisk sak i kommunen. Vi mener derfor at lukkingen av møtet er journalistisk interessant og av offentlig interesse, uavhengig av hvilken lovtekst kommunen begrunner hemmeligholdet med.

Avslutningsvis vil vi også bemerke følgende: I denne saken har vi sluppet klagende part til med et leserinnlegg der de redegjør for sin versjon. Vi har tilbudt en presisering og vi har endret tittel og ingress for å tydeliggjøre sakens innhold. Ingenting av dette har blitt akseptert av kommunen, som i sitt tilsvar skriver at de forventet at vi ville trekke hele artikkelen. Dette vitner om et syn på åpenhet der det er lite rom for kritisk journalistikk om lokalpolitiske prosesser. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klassekampen publiserte i november 2021 en nyhetsartikkel med tittelen: «Ap-ordfører opprettet nytt eiendomsselskap dagen før han gikk inn i regjering: Lagde AS bak lukka dører»

Klager er Nesodden kommune, med samtykke fra tidligere ordfører, som mener artikkelen skapte et vrengebilde av det som var en helt legitim og demokratisk prosess. Ifølge klager er det fullstendig feil at aksjeselskapet ble opprettet bak lukkede dører, slik det stod i tittelen. Selskapet ble opprettet i 2018, ikke av ordføreren 13. oktober, slik det hevdes. I det omtalte formannskapsmøtet var det ordførerens orientering om arbeidet til valgkomiteen for Tangenten Eiendom som ble lukket, i tråd med kommuneloven. Punktet ble satt på dagsorden for å sikre at valg av styret skulle være forankret i det politiske miljøet. Klager mener avisen fremstiller et grep gjort for størst mulig åpenhet og politisk forankring, som et grep for det motsatte. Avisen har ifølge klager også valgt å se bort fra faktainformasjon den fikk fra kommunen.

Klassekampen er enig i at tittel og ingress i den opprinnelige artikkelen kunne misforstås, og påpeker at disse ble endret. Avisen mener artikkelen likevel er tydelig på at fullmakter til å opprette et kommunalt AS ble vedtatt av kommunestyret i 2018. Det var måten dette skulle effektueres på nyhetssaken dreide seg om. Klassekampen viser til at opprettelsen av Tangenten AS lenge har vært politisk betent i det politiske miljøet på Nesodden. Videre påpeker avisen at artikkelen ikke sa noe om lovligheten av å lukke møtet. Den handlet i stedet om at offentlighetsloven ble satt ut av spill i en betent politisk sak i kommunen. Klassekampen fremholder at store deler av artikkelen bygger på dokumentasjonen kommunen viser til, men at det er uenighet om forståelsen av denne.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget mener søkelys på hemmelighold og lukkede prosesser i offentlig forvaltning

er journalistikk i kjernen av pressens samfunnsrolle. De presseetiske reglene må imidlertid ligge til grunn i enhver publisering, uansett offentlig interesse.

Utvalget registrerer at Klassekampen erkjenner at tittel og ingress i den opprinnelige publiseringen kunne misforstås. Slik PFU ser det, var det vanskelig å forstå tittel og ingress på andre måter enn at opprettelsen av eiendomsselskapet skjedde i hemmelighet, i regi av ordføreren. Dette ga derfor et feilaktig inntrykk av ordførerens og kommunens håndtering av opprettelsen av selskapet, og presentasjonen er i strid med VVP 4.4, om at tittel og ingress ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. I artikkelen blir det opplyst at selskapet ble vedtatt opprettet i 2018.

PFU viser til at presseetikken forplikter mediene å kontrollere opplysninger før publisering, og ta tilstrekkelig forbehold dersom redaksjonen ikke kan fastslå fakta, jf. VVP 3.2.

Avisen påpeker at opprettelsen av det kommunale eiendomsselskapet har vært politisk betent, og i artikkelen ble det fremmet kritikk om manglende åpenhet fra flere hold. Det manglet imidlertid motstemmer, som kunne vist hva den politiske uenigheten bestod i og eventuelt balansert inntrykket av hemmelighold. En kort kommentar fra kommuneadvokaten bidrar ikke til dette. Slik artikkelen fremstår, kunne omstendighetene rundt etableringen av eiendomsselskapet vært mer nyansert, men etter en samlet vurdering er det publiserte innenfor kravene til kildekritikk og kildebredde i VVP 3.2.

Klassekampen påpeker at tidligere ordfører ikke har ønsket å bidra til å opplyse saken, og henviste til kommunen. Utvalget minner om at punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten slår fast at debatt, kritikk og nyhetsformidling ikke må hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Avisen har i ettertid endret tittel og ingress, men dette oppveier ikke for det opprinnelige overtrampet.

Klassekampen har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 30. mars 2022

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesamana

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU