Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-084Jan Olsen mot Finnmarksposten

Presseetiske temaer

Avtaler og premisser

Redaksjonell uavhengighet

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Kritikk

Kritikk

Kritikk på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Finnmarksposten publiserte i oktober 2021 en nyhetsartikkel med tittelen: «- Er bekymret for holdningen og stemningen i politiske møter». I ingressen sto det:

«Mobbing av gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti er blitt et tema som det nå er sendt brev om til ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen (SV) med kopi til Finnmark Arbeiderparti, statsforvalteren i Troms og Finnmark og KS.»

Det kom frem at brevet var sendt fra Nordkapp Arbeiderparti, og at de retter søkelys mot en møteledelse – særlig ved ordfører og kommunedirektør ­­– som de mener er ironisk, nedsettende og til dels mobbende, og som har gått ut over særlig Aps gruppeleder. Kommunedirektør og ordfører kom til orde i artikkelen:

«- Slikt kan ikke kommenteres ut over at det synes å være en del av Nordkapp As sin strategi med sverting av politiske motstandere generelt og meg spesielt. Ved å dra kommunedirektøren og administrative forhold inn i dette trår for øvrig de folkevalgte i Nordkapp Ap langt over streken sett i lys av sitt arbeidsgiveransvar, skriver Jan Olsen (SV) i sin kommentar til brevet.»

KLAGEN:

Klager er omtalte ordfører, som skriver at han mottok en epost fra Finnmarksposten der han ble bedt om en kommentar til et vedlagt dokument. Dokumentet «Mobbing av gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti» var underskrevet «Styret Nordkapp Arbeiderparti ved leder Kjell Valter Sivertsen». Klager opplyser at han tolket dette som et debattinnlegg fra lokalpartiet, og oppfattet premisset som at han ble bedt om å kommentere ytringene i brevet før debattinnlegget skulle publiseres. Klager peker på at dokumentet var uadressert, og at han på det tidspunktet (23.10.21) ikke hadde mottatt noe brev; det var verken å finne i kommunens postliste eller i hans egen postkasse.

At brevet var til ham som ordføreren, slik det gikk frem av ingressen, samt at det omhandlet et varsel, ble ikke nevnt da avisen kontaktet ham for kommentar, anfører klager. «Hadde Finnmarksposten opplyst om at dette var et varsel om en underordnet (ordfører er kommunedirektørens nærmeste leder), så hadde jeg selvfølgelig sørget for å håndtere dette som et varsel. Det ville innebære å ikke kommentere saken offentlig til avisen eller noen andre», skriver klager. Han mener derfor avisen har brutt punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Slik klager ser det, har avisen også brutt VVP 4.15 om polemisk replikk, ved at avisen i artikkelen siterte klager på det han selv kaller et hjertesukk, følgende: «Når det gjelder publisering av slikt så håper jeg at avisens redaktør er sitt ansvar bevisst mhp fakta og eventuelle feilaktige opplysninger.»

Videre mener klager at avisen har brakt uriktige opplysninger da den skrev: «Vi kjenner til forhistorien fra kommunestyret hvor to ansatte ble oppsagt fra sine jobber over talerstolen i budsjettmøtet i 2019.» Klager anfører at dette var et ordinært budsjettvedtak som innebar omorganisering og nedbemanning i kommunen, og peker på at de to omtalte fikk sluttavtaler i tråd med god skikk i arbeidslivet. Klager mener beskyldningene var av en slik karakter at redaksjonen pliktet å undersøke disse, og anfører derfor også brudd på VVP 3.2.

Etter klagers mening har Finnmarksposten også brutt VVP 2.1 og 2.2 om å verne den frie og uavhengige journalistikken, og unngå dobbeltroller. Klager skriver at Finnmarkspostens journalist Bernt Aksel Jensen er forfatter og avsender av det omtalte brevet. I tillegg er Jensen ifølge klager styremedlem i Nordkapp Ap og lokalpartiets mediekontakt. Klager peker på at han i andre situasjoner har skrevet leserinnlegg i Finnmarksposten og omtalt seg som «politisk kommentator». Klager mener det er utenkelig at Finnmarksposten har vært ukjent med Jensens ulike roller i et lite lokalsamfunn.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

PFU kan ikke se at partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Finnmarksposten avviser at den har brutt god presseskikk. Avisen skriver at brevet ble hentet fra Nordkapp kommunes postliste.

Avisen avviser at det på noen måte er øvd innflytelse på det redaksjonelle innholdet (VVP 2.1), og mener klager ikke legger fram noe som underbygger påstanden.

Redaksjonen kan heller ikke se dokumentasjon på at det er Bernt Aksel Jensen som er forfatter og/eller avsender av brevet, bortsett fra skjermdump av at han har vært involvert i dokumentet. Avisen skriver at Jensen har tre minutters redigeringstid i dokumentet/brevet. Videre avviser Finnmarksposten at Jensen er politisk kommentator. Han er frilanser og hyres inn på enkeltoppdrag, og har ifølge avisen ikke hatt noen redaksjonell rolle i forbindelse med den innklagede artikkelen.

Finnmarksposten opplyser at redaksjonen er bevisst Jensens roller. Avisen mener skillet mellom rollene og oppgavene, samt grensene, er godt ivaretatt, men redaksjonen ser at det kan oppfattes uheldig. Finnmarksposten understreker at Jensen som frilanser ikke har kontorsted eller arbeidssted i redaksjonslokalene.

Avisen skriver at det er et faktum at det er sendt et brev til ordfører Jan Olsen, signert leder Kjell Valter Sivertsen i Nordkapp Ap. Den skriver også at de som er omtalt i brevet er gitt mulighet for samtidig imøtegåelse, noe de har benyttet seg av. Avisen så det som uakseptabelt å la en kilde styre publiseringen ved å vente på at ordføreren besvarte brevet.

Avisen avviser at den har publisert uriktige opplysninger. Påstanden om at to ansatte ble oppsagt «over talerstolen» er ifølge avisen uomtvistelig; stabssjef ved Nordkapp kommune og virksomhetsleder for uteseksjonen ble fjernet ved et kommunestyrevedtak 17.12.19 uten foranledning. Finnmarksposten viser til en rettssak der det går frem at kommunen «var nødt til å skrive sluttavtaler med 24 måneders lønn etter arbeidsforholdets slutt».

Avisen viser også til at virksomhetslederen er aktiv i Ap, del av opposisjonen og en av dem som mener seg mobbet i brevet. Mens klager mener dette skjedde i tråd med god skikk i arbeidslivet, skriver avisen at de kjenner til at omorganiseringen skjedde uten forutgående drøftinger med de ansatte. Avisen avviser derfor at de har brutt VVP 3.2.

Finnmarksposten opplyser at redaksjonen fikk brevet fra Nordkapp kommune etter muntlig henvendelse om innsyn. Avisen slår fast at brevet er sendt i brevs form, altså ikke som debattinnlegg, til Nordkapp kommune ved ordfører Jan Olsen. Avisen skriver at dette bekreftes ved at det er sendt kopi til flere parter, og at det er tydelig merket at det er sendt som kopi: «At ordfører Olsen hevder han ikke visste dette var et brev, eller hevder han ikke var blitt opplyst om det, tilbakevises også da dette ble klargjort for ham i en sms-korrespondanse 21. oktober kl 14.43 i forbindelse med at man ønsket samtidig imøtegåelse fra ham», skriver avisen (se vedlegg, sekr. anm.).

Slik Finnmarksposten vurderte det, var brevet å anse som et varsel på kommunens øverste administrative leder og hans opptreden i politiske møter, ikke bare som et politisk utspill. Avisen skriver at den ikke ser noen problemer med å sitere ordføreren på noe de opplevde som en advarsel om publisering av brevets innhold, «all den tid Olsen var kjent med innholdet og detaljene samtidig som han kom med denne ′oppfordringen′».

Klager står fast på at brevet var ukjent for ham da han mottok det fra journalisten, og at det ikke var adressert til ordfører Jan Olsen. Klager mener derfor at premisset for kontakten var brutt.

Klager viser også til at det ikke bare var Finnmarksposten som mottok brevet. Med tre minutters mellomrom, «først av Finnmarksposten kl 13:20 og deretter Sagat kl 13:23, ble jeg kontaktet med spørsmål om kommentar», skriver klager. Han sier outlook varslet om at den faktiske avsender ikke var den vanlige avsender.

Klager står også fast på at avisen har brutt VVP 2.1 og 2.2 ved å benytte seg av en journalist som samtidig er mediekontakt for et politisk parti, og at denne var forfatter og avsender av dokumentet. Klager viser til metadata (vedlegg), og skriver at samtidighet i tid og avsenders ip-adresse tilbakeviser avisens påstand om at de ba om innsyn basert på postlisten. Klager skriver: «Dokumentet er forfattet av Bernt Aksel Jensen som selv har sendt Nordkapp kommune kl 11:38 og under 2 timer etterpå ber Finnmarksposten meg om kommentar etter å ha ′sett′ brevet i postlisten og bedt muntlig om innsyn.» Til budsjettvedtaket fra 2019, peker klager på at det er praktisk umulig å gjennomføre drøftinger med ansatte før vedtak om endringer gjøres.

Klager skriver at hans navn ikke på noe sted er nevnt i adresselinjene, verken i epost eller brev. Klager legger i replikken ved kopier av epost og slår fast at dokumentet må være sendt fra Kari Lene Olsen til avisen kort tid før det også ble sendt til Sagat. Klager legger også ved kopi av epost fra Bernt Aksel Jensen til kommunen, datert 21.10.21 kl 11.38, og slår derfor fast at det var han som var avsender av brevet.

Klager kommenterer tekstmeldingen fra avisen med at det for ham ikke ga noen informasjon som tilsa noe annet enn at det handlet om leserinnlegg. Ifølge klager lød sms-en «…anledning å kommentere et brev som Nordkapp Ap har sendt. Du har fått det på epost.» Klager holder fast på at premisset for kontakten var brutt, og at avisen har brutt god presseskikk.

Klager opprettholder avslutningsvis anklagen om polemisk replikk, og skriver at han ikke forstår hvordan Finnmarksposten oppfatter en oppfordring om å være sitt ansvar bevisst omkring fakta og evt feil, som en advarsel. Ved å sette dette på trykk opplever klager at han blir nedverdiget ved å se sin oppfordring bli presentert på en måte som fremstiller ham som en truende person.

Finnmarksposten har ikke ytterligere kommentarer til klagers replikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Finnmarksposten publiserte i oktober 2021 en nyhetsartikkel om at det var sendt et brev fra Nordkapp Ap til ordfører Jan Olsen, med påstander om en ukultur i politiske møter i kommunen.

Klager er den omtalte ordføreren som mener premissene før publisering var misvisende, da han trodde han ble bedt om å kommentere et debattinnlegg. At brevet var til ham som ordfører, slik det gikk frem av artikkelen, samt at det omhandlet et varsel, ble ikke nevnt da avisen kontaktet ham. Slik klager ser det, skulle Finnmarksposten også utvist bedre kildekritikk, og klager finner det polemisk av avisen å sitere ham på en uttalelse som var ment som et «hjertesukk». Videre anfører klager at en frilanser i avisen har en dobbeltrolle som strider mot kravet til redaksjonell uavhengighet, da vedkommende også er Ap-politiker og spilte en aktiv rolle i både utformingen og utsendelsen av det omtalte brevet.

Finnmarksposten avviser at den har brutt god presseskikk. Avisen peker på at dokumentet ble funnet i kommunens postliste og at det ble bedt om innsyn på vanlig vis. Det er et faktum at brevet ble sendt til kommunen ved ordfører Jan Olsen, samt i kopi til flere andre, skriver avisen. Finnmarksposten opplyser å ha gjort det klart for klager på sms at det handlet om et brev redaksjonen ønsket samtidig imøtegåelse til. Etter Finnmarkspostens mening må ordføreren også tåle å bli sitert på sitt hjertesukk til journalisten. Når det gjelder frilanseren, mener avisen at den er «svært bevisst» frilanserens rolle og at han derfor også brukes «meget begrenset». Finnmarksposten anfører at frilanseren ikke har fast arbeidssted i redaksjonen, at han skriver mest om fiskeri, og at han ikke har hatt noen redaksjonell rolle i arbeidet med den aktuelle artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om betydningen av at pressen verner om sin uavhengighet og unngår situasjoner som kan føre til at publikum stiller spørsmål ved redaksjonens troverdighet og integritet, jf. punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Å la en aktiv kommunepolitiker få arbeide med nyhetsstoff i et lite lokalsamfunn, kan åpenbart være problematisk. En redaktør plikter å verne om en fri og uavhengig journalistikk (VVP 2.1), og også den enkelte redaksjonelle medarbeider skal hegne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet (VVP 2.2).

Ut fra det som er forelagt PFU, ser utvalget at frilanseren har sendt ut brevet til kommunen på vegne av Nordkapp Ap. Utvalget mener Finnmarksposten her befinner seg i en gråsone, ved at en frilanser aktivt har spilt en rolle som aktør i saken, både som medforfatter til et politisk dokument og som avsender. Utvalget kan likevel ikke se at det er godtgjort at frilanseren har bidratt aktivt redaksjonelt for Finnmarksposten i den aktuelle artikkelen.

Utvalget minner likevel om plikten i VVP 2.2 om å verne om redaksjonens uavhengighet, integritet og troverdighet.

Ut fra det som er forelagt, kan ikke PFU se at brevet til kommunen var stilet til kommunen «ved Jan Olsen», slik avisen hevder. Materialet tyder på at avisen bare sendte brevet som et vedlegg, uten kontekst, og kun med spørsmål i emnefeltet om en kommentar til brevet. PFU forstår at klager kan ha oppfattet det slik at han fikk uttale seg om en politisk ytring, ikke et varsel.

PFU vil minne om viktigheten av VVP 3.3 om å gjøre premissene klare. Selv om klager fikk svare på anklagene i brevet og dermed kunne forholde seg til opplysningenes sannhetsgehalt, framstår det som uklart at avisen mente det dreide seg om et varsel. Utvalget finner at avisen her har opptrådt uryddig. Utvalget vil også peke på betydningen av at kilder kan kommunisere med journalister uten frykt for at råd og hjertesukk blir offentliggjort.

Finnmarksposten har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 31. august 2022

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Frode Hansen, Øyvind Kvalnes,

Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU