Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-033Erik Egenæs ved adv. Tony Vangen mot Kapital

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Kapital publiserte torsdag 19. januar 2023 en nettartikkel med tittelen «Nordic Securities-gründerne med i omstridt selskap: - Varsellampene burde blinke». I ingressen sto det:

«Flere norske amatørinvestorer har puttet sparepengene sine i det fornybare selskapet Cindrigo med bedrageridømte Endre Tangenes på eiersiden. Ekspert advarer sterkt mot å investere i selskapet.»

Artikkelen var illustrert med bilde av Nordic Securities-gründerne. I bildeteksten sto det:

«Skal på børs: Erik Egenæs (t.v.) og Endre Tangenes skal ha kommet inn på eiersiden i omdiskutert unotert selskap som nå sikter mot notering på London-børsen.»

Artikkelen omhandlet det svenske selskapet, Cindrigo, som også tidligere skal ha varslet at det skal på børs, uten at det har skjedd, og som tidligere spareøkonom og talsperson i svenske Söderberg & Partners uttalte seg vært kritisk til:

«– Jeg kan ikke med sikkerhet si om dette er et ordentlig prosjekt eller svindel. Jeg kan bare konstatere at det lyser sterke varsellamper her, sier Bornold, som også har årelang erfaring som aksjemegler i SEB og som spareøkonom i Nordnet.»

Av artikkelen kom det frem at det ble annonsert aksjer i selskapet til svært gunstig pris på Finn.no.

Det ble videre opplyst at selskapet er «registrert med hovedkontor på Guernsey, som er en del av De britiske kanaløyene», at «administrerende direktør og styreformann er svenskene Lars Guldstand og Jörgen Andersson», og at selv om selskapet har vært «et uskrevet blad i norsk presse», så har det vært omtalt «i en rekke artikler i svenske medier»:

«Blant annet ble selskapets administrerende direktør tiltalt for grov økonomisk kriminalitet i 2016, noe han ble frifunnet for senere.»

Under mellomtittelen «Bedrageridømte på eiersiden» sto det:

«Det er ikke bare ukjente norske hobbyinvestorer som er med på eiersiden. Gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs er som nevnt tidligere inne på prosjektet. Hva deres aksjebeholdning og eventuelle roller i Cindrigo forblir usikkert, da hverken Egenæs og Tangenes ønsker å gi noen kommentar når Kapital slår på tråden.

­– Jeg har ingen kommentar til mine personlige investeringer, svarer Egenæs kontant.

I høst ble duoen funnet skyldig i bedrageri, og ifølge dommen skal de ha påført 35 investorer et tap på 39,5 millioner kroner. I tillegg ble de fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder og inneha styreverv de neste fem årene. Selv om straffen var mildere enn Økokrims påstand, gikk det ikke mange timer etter at dommen var felt før Tangenæs og Egenæs anket. Begge nekter straffskyld.»

Artikkelen ble også publiserte i Kapitals papirutgave, her med tittelen «Advarer mot aksjer som selges på Finn.no: – Varsellampene burde blinke».

Nettartikkelen ble oppdatert fredag 31. mars 2023 med en rettelse:

«RETTELSE: I en tidligere publisert versjon er Erik Egenæs sitert på at han ikke har noen kommentar om sine personlige investeringer. Dette sitatet ble gitt av hans forretningspartner Endre Tangenes og ble feilaktig tillagt Egenæs. Redaksjonen kontaktet også Egenæs før publisering, og han sa også at han ikke ville kommentere saken.»

KLAGEN:

Klager er Erik Egenæs via advokat, som mener Kapital har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), deriblant 4.7, om varsomhet med å identifisere personer i forbindelse med klanderverdige forhold.

Det opplyses at Egenæs ikke har andre roller i det omtalte selskapet Cindrigo utover å eie aksjer, og at aksjeposten er liten. Slik klager ser det, foreligger det ikke noe berettiget informasjonsbehov for å vite om hans tilknytning til selskapet.

Slik klager ser det, blir selskapet omtalt som kritikkverdig, «drevet og eid av forretningsmenn som tidligere har blitt anklaget for bedrageri». Klager anfører også at det blir «spekulert i at aksjesalgsannonsen på Finn.no uriktig markedsfører en børsnotering».

Med henvisning til VVP 4.7, står det i klagen: «I artikkelen blir EE gjennomgående omtalt som ‘gründer’ og det blir stilt ledende spørsmål om hans aksjebeholdninger og rolle i selskapet. Kapital gir dermed inntrykk av at EE kan identifiseres med gründere og personer som har roller i Cindrigo, uten at Kapital har informasjon om dette. Dette knyttes igjen opp mot ‘prosjektet’ som er den nevnte finn-annonsen. Det skrives også at EE har vært med på ‘prosjektet’ i flere år. Sistnevnte uttalelse antyder at EE har hatt befatning med den omtalte finn-annonsen. Identifikasjonen av EE, sett i lys av de ovennevnte negative uttalelsene rundt selskapet og prosjektet medfører en urimelig belastning for ryktet til EE. Artikkelen fører til at EE personlig blir identifisert med et selskap som, i lys av uttalelsene, opptrer klanderverdig.»

Etter klagers mening gis det også et inntrykk av at «ethvert selskap EE investerer i, innehar en rolle i eller er på eiersiden av, medfører risiko for svindel», noe som også er ødeleggende for klagers mulighet til å drive private investeringer.

For øvrig påpekes det: «Bildet alene gir leseren den oppfatning at artikkelen omhandler EE personlig, ikke selskapet Cindrigo eller en tilfeldig finn-annonse, som EE for øvrig ikke har noen befatning med.»

Når det gjelder kommentaren Egenæs er sitert på («Jeg har ingen kommentar til mine personlige investeringer»), innvendes det at klager aldri har uttalt dette.

I klagen heter det: «Egenæs ga ingen kommentar til journalisten da hun ringte. Journalisten fikk ikke anledning til å oppgi grunnen til at hun ringte eller hva tema for samtalen var. Egenæs' eneste respons var at han ikke hadde interesse i å snakke med Kapital. Enhver kommentar fra Egenæs ville derfor automatisk medført brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, om å klargjøre premissene før en samtale med kilder. Egenæs fastholder imidlertid hans standpunkt om at det aldri ble gitt noen kommentar som angitt i artikkelen.

Journalisten har derfor i strid med punkt 3.7 uriktig gjengitt Egenæs' respons.»

Videre mener klager at Kapitals publisering totalt sett innebærer et brudd på VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Kapital erkjenner at klager har helt rett i at han ikke sa det han ble sitert på.

Kapital forklarer: «Etter at klagen innkom, og etter at forsøk på minnelig løsning ble avvist, har Kapital gått grundig igjennom alt materiale vi har knyttet til artikkelen. Det ble da oppdaget at sitatet faktisk er sagt av Egenæs’ forretningspartner Endre Tangenes. Han er også omtalt som Cindrigo-aksjonær. Kapital har lydopptak av samtalene med de to og andre som er intervjuet i sakens anledning. (…) Vi har gjennomgått opptakene internt. Redaksjonelle medarbeidere i Kapital og Hegnar Medias søsterpublikasjon Finansavisen, som har snakket med de to ved tidligere anledninger, har også hørt igjennom opptakene. Konklusjonen er at det er Tangenes som sier ‘Jeg har ingen kommentar til mine personlige investeringer’, ikke Egenæs. Han sa ’Ja, nei, jeg har ingen kommentar til Kapital, beklager.’»

Kapital påpeker at sitatet altså er korrekt, men tillagt feil kilde. Kapital skriver: «Samtidig er meningsinnholdet det samme som Egenæs uttrykte da Kapital-redaksjonen kontaktet ham før publisering.» Kapital ber derfor PFU vurdere ikke bare første setning i VVP 3.7, men også andre setning: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.»

Kapital skriver: «Egenæs ønsker ikke å gi en kommentar, og er derfor indirekte sitert på dette i setningen før det innklagede sitatet. I tidligere PFU-avgjørelser er slike utsagn omtalt som ‘ingen kommentar-kommentar’. Kilder kan ikke kreve å bli sitert på at de ikke ønsker å gi en kommentar. Kapital må få opplyse leserne om at vi har kontaktet de som omtales, og formidle om de ikke vil bli intervjuet.»

For øvrig anfører Kapital at samtalen med klager var kort, at den ble avsluttet av klager, og at journalisten «introduserte seg med navn, tittel og hvor hun ringte fra, og opplyste at hun tok kontakt fordi hun hadde noen spørsmål i forbindelse med en artikkel som var under produksjon». Journalisten fikk aldri sagt at det gjaldt Cindrigo, før klager avbrøt og sa at han ikke hadde noen kommentar til Kapital.

Kapital forklarer også årsaken til at sitatene ble forvekslet: «At feil person er gjengitt som kilde til det korrekte sitatet, har skjedd ved en uoppmerksomhet fra journalistens side. Det ble straks rettet (…) da forvekslingen mellom de to ble avdekket ved gjennomgang av lydopptakene. Både Egenæs og Tangenes har en markert og temmelig lik dialekt fra Bergensregionen. Journalisten har blandet de to opptakene, som ikke var presist nok arkivert i saksmappen, under utskrivning. Det er en rutine vi vil forbedre. Samtidig utgjør det feiladresserte sitatet, etter Kapitals syn, ingen vesentlig eller skadelig forskjell for klager.»

Når det gjelder VVP 4.7, kan Kapital heller ikke se at det skulle utgjøre noe presseetisk overtramp å identifisere klager som aksjonær i det omtalte selskapet: «Redaksjoner skal være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Til det skal det sies at det ikke står noe sted i den innklagede artikkelen at Cindrigo er involvert i straffbare forhold.»

Kapital skriver også: «Kapital mener det er journalistisk relevant å omtale hvem som sitter på eiersiden i selskaper, uavhengig om de har roller eller ikke i selskapet. Kapital kan forstå at klager misliker søkelyset på hans person, men mener likevel han må akseptere søkelyset og tåle å bli identifisert som eier av det omtalte selskapet, selv om han ikke har noen rolle i firmaet. Kapital har omtalt hovedtrekkene for eierforholdene i Cindrigo. I første omgang er svenske eiere de største, men det er også en rekke småsparere på eiersiden. Og Tangenes og Egenæs.»

Kapital påpeker dessuten at Kapital ikke har hevdet at noen lovbrudd er begått i Cindrigo, og at klager altså også fikk muligheten til å uttale seg. Kapital skriver: «Klager er opptatt av at han ikke har noen rolle i Cindrigo, og at han og Tangenes ikke er grunnleggere av selskapet. Det har Kapital heller aldri påstått. I artikkelen står det at de to er grunnleggere av meglerhuset Nordic Securities, og det er i den sammenheng de omtales som ‘gründere’.»

Kapital avviser også at artikkelen skulle gi inntrykk av at ethvert selskap klager investerer i, har en rolle i, eller er på eiersiden, medfører en risiko: «Påstanden er rett og slett ukorrekt. I artikkelen er det kun ett selskap Kapital har omtalt klager som eier i, og det er Cindrigo – ingen andre selskaper.»

For øvrig viser Kapital til at den kun har brukt ordet «rolle» en gang, i forbindelse med at Kapital skriver at det er usikkert om klager har noen rolle i selskapet. Kapital forklarer videre at årsaken til at bladet mente det var interessant å få avklart om klager har en rolle i Cindrigo, «er fordi han i Oslo tingrett ble fradømt ‘retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder retten til å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap og retten til å inneha styreverv i noe selskap, for et tidsrom av 5 fem år.’ Dette har vært omtalt i en rekke medier. At han var siktet, siden tiltalt og nå straffedømt for bedrageriene etter salg av TNG-aksjer, er også omtalt i mange medier, med både navn og bilde. Egenæs har aldri klaget inn denne identifiseringen til PFU.»

Kapital begrunner også omtalen slik: «At to straffedømte personer, som har bedratt en rekke småsparere og hobbyinvestorer for millionbeløp ved salg av verdiløse aksjer, er eiere i et selskap på kanaløya Guernsey som man nå kan investere i, gjennom markedsføring på Finn.no, mener Kapital er en opplysning vår leserkrets bør vite om. (…) Det vil være urimelig at det stilles krav at klager må ha en rolle i selskapet han er aksjonær i, for at et berettiget informasjonsbehov er tilfredsstilt. Klager ønsket ikke engang å bekrefte om han var aksjonær eller har en rolle i Cindrigo, før en slik bekreftelse kom gjennom klagen.

I 52 år har Kapital formidlet opplysninger om selskaper som investorer vurderer å bruke sine penger på. I så måte skiller ikke denne artikkelen seg fra andre – bortsett fra at den er klagd inn for PFU.»

Oppsummert konkluderer Kapital: «Vi mener PFU ikke skal felle Kapital for brudd på VVP 3.7, VVP 4.7 eller VVP 4.13.»

Klager utvider i sin replikk klagen med VVP 4.4, om tittelbruk, og skriver: «Det vises her til at tittelen ‘Nordic Securities-gründerne med i omstridt selskap: - Varsellampene burde blinke’ betyr at, eller i det minste gir inntrykk av at, varsellampene burde blinke på grunn av Nordic Securities-gründerne er med i det såkalte omstridte selskapet. Sitatet, som stammer fra Joakim Bornold, har derimot ingenting med Egenæs eller Tangenes å gjøre; det knytter seg utelukkende mot Cindrigo (…) Ingressen etterlater seg samme inntrykk som tittelen.»

Videre påpeker klager at selv om Egenæs formelt sett er på eiersiden, da han har en liten aksjepost i selskapet (under én prosent), har han ingen reell innflytelse i selskapet, og «artikkelens sterke fokus [medfører] at allmennheten enkelt vil tolke nyheten som at Egenæs har en mer fremtredende rolle enn hva han faktisk har».

For øvrig opprettholdes alle anførsler gitt i klagen.

Kapital avviser også brudd på VVP 4.4, og anfører: «Tittelen er en forkortelse av ingressen. Den er saklig, og den formidler kjernen av budskapet i artikkelen. Den inneholder ingen opplysninger som er tilbakevist, og vi har dekning for alle forhold:

  • Nordic Securities-gründer Erik Egenæs er aksjonær i Cindrigo.
  • Cindrigo er omstridt, noe artikkelen redegjør grundig for.
  • Vi har en kilde som uttaler at ‘Varsellampene burde blinke’.»

Videre mener Kapital at det må skilles mellom «årsakssammenheng» og «relevans». Kapital forklarer: «Klagers tilstedeværelse som aksjonær i Cindrigo er ikke den direkte årsaken til at vår kilde uttaler at varsellampene burde lyse. Kapital har heller aldri påstått en slik direkte sammenheng, hverken i tittel, ingress eller brødtekst. Klagers status som aksjonær er likevel ikke irrelevant for selskapets status og vår omtale.»

Kapital brøt god presseskikk

Erik Egenæs mente Kapital ga et feilaktig inntrykk av hans rolle i selskapet Cindrigo, da Kapital i en nettartikkel vinklet på ham i en kritisk omtale av selskapet. PFU var enig og konkluderte med at Kapital hadde gått lenger i tittel og ingress enn det var dekning for.

Kapital publiserte i januar 2023 en artikkel om et svensk selskap, Cindrigo, som varslet børsnotering i London, noe en svensk investeringssjef uttalte seg svært kritisk til. Artikkelens tittel på nett var «Nordic Securities-gründerne med i omstridt selskap: – Varsellampene burde blinke».

Klager:

Erik Egenæs, en av Nordic Securities-gründerne, klaget via advokat, da han mente Kapitals vinkling skapte et feilaktig inntrykk av at varsellampene burde blinke på grunn av Nordic Securities-gründerne. Klager mente også Kapital fremstilte det som om han hadde en mer fremtredende rolle i selskapet enn hva han faktisk har. Klager påpekte at han kun eier en liten aksjepost på under én prosent, og ikke har noen innflytelse. Slik klager så det, ble selskapet satt i en kritikkverdig kontekst, og klager mente det derfor heller ikke var berettiget å identifisere ham i sammenhengen. For øvrig avviste han å ha uttalt «Jeg har ingen kommentar til mine personlige investeringer», som han ble sitert på.

Mediet:

Kapital bekreftet at klager var tillagt feil sitat, da dette ble uttalt av hans forretningspartner. Kapital mente imidlertid å ha gjengitt meningsinnholdet i det klager uttalte, da han på telefon sa: «Ja, nei, jeg har ingen kommentar til Kapital, beklager.» Kapital rettet så snart bladet ble kjent med forvekslingen. Videre mente Kapital at klager måtte akseptere å bli identifisert som eier i det omtalte selskapet, selv om han ikke har noen roller i firmaet. Kapital anså det som journalistisk relevant hvem som sitter på eiersiden i selskaper. Med hensyn til vinklingen, avviste Kapital at det var påstått noen direkte årsakssammenheng. Kapital mente tittel og ingress var saklig, og at det var dekning for det publiserte.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager ble sitert på noe han ikke hadde uttalt, og at dette ble korrigert da Kapital ble klar over feilen. Punkt 3.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP) sier at kilder skal gjengis korrekt, og at pressen plikter å gjengi meningsinnholdet i det som brukes. Selv om klager ikke hadde sagt nøyaktig det han ble sitert på, kommer utvalget til at meningsinnholdet ikke skilte seg vesentlig fra det han hadde uttalt, og at gjengivelsen må aksepteres. I denne vurderingen legger PFU også vekt på det handlet om et nøytralt utsagn, som i seg selv ikke kan sies å være rammende.

Akseptabel identifisering

Etter utvalgets mening må klager også tåle å bli omtalt med navn og bilde i sammenhengen. Utvalget merker seg at kilder uttaler seg svært kritisk til det omtalte selskapet, og bruker sterke ord, men det handler likevel ikke om straffbare eller klanderverdige forhold som krever varsomhet ved identifisering, jf. VVP 4.7. Det går dessuten i klartekst frem at klagers aksjebeholdning og eventuelle rolle i selskapet er usikker, og selskapets administrerende direktør får komme til orde og svare på kritikken som den ansvarlige for selskapet.

Vinkling uten dekning

Utvalget kan imidlertid forstå at klager reagerer på hvordan saken er presentert i Kapitals nettutgave, der det er skarpt vinklet på klager og hans forretningspartner gjennom både bilde, tittel og ingress. På generelt grunnlag minner PFU om at mediene skal være seg bevisst hvordan en sak presenteres, jf. VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

I dette tilfellet mener utvalget at bilde, tittel og ingress i kombinasjon skaper et inntrykk av at det er en årsakssammenheng; at det omtalte selskapet er omstridt og at varsellampene burde blinke grunnet klager. Det har Kapital ikke dekning for. PFU viser til ordlyden i VVP 4.4: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Kapital har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 31. mai 2023

Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie,

Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindberg

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU