Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-096NFF Oslo mot Akers Avis Groruddalen

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Saklighet og omtanke

Akers Avis Groruddalen brøt god presseskikk

Redaksjonen gjorde ikke tilstrekkelig forsøk på å hente inn samtidig imøtegåelse fra en fotballdommer, da de omtalte en kamp som ble stoppet før full tid. Mangelen på imøtegåelse førte også til at avisa ble felt av PFU for sviktende opplysningskontroll.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PFUs uttalelse

Akers Avis Groruddalen publiserte i mai 2023 artikkelen «Stovner SKs kamp mot Lokomotiv Oslo ble avbrutt av dommeren», der avisa omtalte en fotballkamp som ble stoppet etter 55 minutter. Avisa skrev at groruddølene stilte seg uforstående til det som skjedde, og siterte ledere i klubben som mente dommeren hadde gjort flere feil og opptrådt aggressivt.

Klager:
Dommerkomiteen i NFF Oslo, med samtykke fra den aktuelle dommeren, anførte at beskyldningene om at han hadde en agenda og hadde oppført seg dårlig, utløste en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Klager viste til at hvem som var dommer lå åpent i dommeroppsettet som er tilgjengelig for alle, og at det var lett å finne ut hvem dette var. NFF Oslo anførte også brudd på kravet til kildekritikk og opplysningskontroll, i og med at dommeren ikke ble intervjuet.

Mediet:
Akers Avis Groruddalen mente at de ikke hadde brutt god presseskikk, og anførte at NFF Oslo har en praksis der de pålegger dommere å ikke snakke med media. Dommeren svarte ifølge avisa ikke på deres anrop, og skrev: «Vi lot det også gå en dag for at han skulle få mulighet til å ringe tilbake.» Avisa anførte at de ville latt ham uttale seg om han tok kontakt. Redaksjonen var kritisk til at dommeren ifølge dem gjorde seg utilgjengelig, for i neste omgang å klage på manglende imøtegåelse.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at avisa var i sin fulle rett til å omtale hendelsen, som hadde offentlighetens interesse. Dette må imidlertid gjøres innenfor presseetikkens rammer. Den som blir utsatt for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14. Samtidig skal ikke debatt, kritikk og nyhetsformidling hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg.

Må kjenne til anklagene
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å gjennomføre ett ubesvart anrop for å innhente nødvendig imøtegåelse. Det er av vesentlig betydning at den som skal svare for seg, kjenner til det konkrete innholdet i beskyldningene. Ellers blir ikke imøtegåelsesretten reell.

Selv om aktører i tidligere saker ikke har bidratt til å uttale seg og belyse saker i offentligheten, fritar ikke dette redaksjonen fra plikten om å hente inn nødvendig imøtegåelse. Dette må skje i hvert enkelt tilfelle, når beskyldninger fremmes.

Mangel på opplysningskontroll
Den samtidige imøtegåelsen er en rett for den angrepne parten, men den er også viktig for at mediet skal kunne kontrollere opplysningene. Den som blir utsatt for påstander av faktisk art, vil ofte være en helt sentral kilde for å sikre at det som blir publisert er riktig.

Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valget av kilder, jf. VVP 3.2. Når dommeren ikke kommer til orde, mangler artikkelen kontroll av de faktiske forholdene, og man går glipp av potensielt sentrale opplysninger fra førstehåndskilden til hele nyhetsartikkelen, personen som fant grunn til å blåse av kampen før tida. Dette utgjør etter utvalgets syn en kritisk mangel i forhold til kravet om både kildebredde og opplysningskontroll slik det kreves i VVP 3.2.

Akers Avis Groruddalen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14.

Oslo, 25.10.2023.

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje.

Klagen

Klager er leder for dommerkomiteen i NFF Oslo, med samtykke fra den aktuelle dommeren. Klager anfører brudd på følgende punkter:

  • 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll.
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
  • 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

Klager anfører at en fotballdommers aller viktigste oppgave er å være en nøytral part i kampene den dømmer. Når han blir beskyldt for å ha en agenda, utløses det etter klagers syn en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Ifølge klager er det lett å finne fram til dommeren, det ligger i dommeroppsettet som er åpent for alle på nett, og bare et google-søk unna.

Uttalelser som «valgte å avbryte kampen etter å ha gitt oss to helt uforståelige røde kort», «vi lurer på hva slags agenda som egentlig ligger bak her», «Han startet oppgjøret med å unnlate å komme og hilse på oss, og han hadde en generelt aggressiv holdning» er uttalelser som han burde få imøtegå, anfører klager.

Klager anfører også at følgende utsagn fra Stovner-treneren utløser rett til samtidig imøtegåelse: «Han skrek flere ganger til meg og ba meg komme meg vekk og viste en elendig oppførsel. Jeg spurte da hva slags agenda han hadde med å oppføre seg på denne måten, og dermed fikk også jeg det røde kortet. […] Jeg har vært med på mye i fotballen, men jeg har aldri opplevd lignende.»

Klager anfører også brudd på kravet til kildekritikk og opplysningskontroll, i og med at dommeren ikke ble intervjuet. Klager mener også VVP 4.1 om saklighet og omtanke er brutt, slik artikkelen fremsto.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Akers Avis Groruddalen ser ikke at de har brutt god presseskikk, og anfører at NFF Oslo har en praksis der de pålegger sine dommere å ikke snakke med media.

Redaksjonen anfører at de kontaktet begge lag, samt dommeren, for å få kommentarer til at kampen ble stoppet i andre omgang. Dommeren svarte ifølge avisa ikke på deres anrop, og skriver: «Vi lot det også gå en dag for at han skulle få mulighet til å ringe tilbake.»

Avisa anfører at de ikke forventet å få kontakt, «da Oslo Fotballkrets har en praksis hvor de oppfordrer sine dommere til ikke å uttale seg til media. Dette har vi opplevd flere ganger tidligere, og også blitt fortalt av fotballkretsens leder Tore Jarl Bråteng.» Akers Avis Groruddalen viser til at han har uttalt det samme til VG.

Redaksjonen valgte derfor å publisere dagen etter, og legger til at de tonet ned kritikken og anonymiserte dommeren. Avisa anfører at de ville latt ham uttale seg om han tok kontakt. Avisa legger til at de også fulgte opp da kretsen straffet Stovner SK med bot og idømt tap.

Akers Avis Groruddalen anfører at det ikke kan være slik at de ikke kan publisere løpende nyet av kritisk art fordi kretsen ikke ønsker at dommerne skal uttale seg til media, og at dette i så fall er et forsøk på å kneble pressen. Avisa skriver: «Når du som dommer har avbrutt en fotballkamp før full tid, må du forvente å få en telefon fra et eller annet presseorgan. Da tar du telefonen, mener nå vi, og forklarer hva som har skjedd.» Avisa er kritisk til at man gjør seg utilgjengelig, for i neste omgang å klage for manglende imøtegåelse.

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører at det er irrelevant hvordan NFF Oslos påståtte praksis for mediehenvendelser er, fordi verken dommeren eller hans overordnede (NFF Oslo) fikk mulighet til å besvare kritikken før publisering. Klager anfører at kritikken var av faktisk art og dreide seg om en av de viktigste verdiene til en dommer: habiliteten.

NFF Oslo avviser at ett ubesvart telefonanrop er tilstrekkelig for å oppfylle VVP 4.14, og opplyser at redaksjonen kun forsøkte å kontakte dommeren en eneste gang før de lot de sterke beskyldningene komme på trykk. Klager viser til tidligere PFU-uttalelser der det er slått fast at det ikke er tilstrekkelig å kun ta kontakt, men at omtalte må vite konkret hvilke beskyldninger mediet har til hensikt å publisere.

At dommeren ikke tok denne ene telefonen, betyr ikke at han har gjort seg utilgjengelig, mener klager. NFF Oslo anfører at de ikke kan se at avisa har vist omtanke for dommerne, men tvert om latt sterke anklager stå uimotsagt ved publisering, og ikke gjort et helhjertet forsøk på å kontrollsjekke og balansere opplysningene med andre som var til stede.

Akers Avis Groruddalen anfører at NFF Oslos mediepraksis ikke er irrelevant, men snarere selve hovedpoenget. Redaksjonen skriver: «Når dommeren ikke får lov til å uttale seg til media, hvordan kan dommeren (i dette tilfellet dommerkomiteen) da i neste omgang klage på manglende tilsvarsrett – når han ikke tar telefonen?»

Avisa anfører at de også tidligere har opplevd det samme når de har skrevet om konflikter i lavere divisjoner, at man ikke uttaler seg så lenge en sak er under behandling.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU