Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-203 Hanan Benammar, Sara Baban og Pia Maria Roll mot Subjekt

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Anonyme kilder

Saklighet og omtanke

Subjekt brøt god presseskikk

Manglende kildekritikk og opplysningskontroll i omtalen av et varslet søksmål, gjorde at Subjekt ble felt i Pressens Faglige Utvalg. Bruken av anonyme kilder utløser en særlig plikt til aktsomhet.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklaget publisering

Subjekt publiserte artikkelen «Full krangel om opphavet til omstridt teaterstykke: Varsler søksmål mot skaperne av ’Ways of Seeing’». Det fremgikk at redaksjonen hadde fått innsyn i en epost som varslet søksmål mot Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban. Kunstneren som varslet, ble ikke omtalt med navn.

PFUs uttalelse

Subjekt publiserte artikkelen «Full krangel om opphavet til omstridt teaterstykke: Varsler søksmål mot skaperne av ’Ways of Seeing’». Det fremgikk at redaksjonen hadde fått innsyn i en epost som varslet søksmål mot Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban. Kunstneren som varslet, ble ikke omtalt med navn.

Klager:
Sara Baban, Hanan Benhammar og Pia Maria Roll anførte at det opplevdes svært alvorlig å få rettet urettmessige anklager mot seg. De opplyste at de ikke visste at Subjekt ville anonymisere den som rettet beskyldninger om åndsverk-tyveri mot dem, og at anonymiseringen gjorde det vanskelig å svare i ettertid. Artikkelen brøt ifølge klagerne også med kravet om kildekritikk og opplysningskontroll, fordi det ifølge klagerne ikke forelå noe grunnlag for et søksmål. Klagerne anførte at artikkelen inneholdt flere faktafeil, og at Subjekt dessuten kastet urettmessig mistanke på dem når de skrev at «en av skaperne innrømmet» å ha gjort underslag av over 800.000 kr. Etter klagernes mening tok Subjekt ikke tilstrekkelig hensyn i det journalistiske arbeidet.

Mediet:
Subjektavviste brudd på god presseskikk, og anførte at klagerne visste hvem anklagene kom fra, da de også hadde mottatt den omtalte eposten. Avisen skrev at den anonymiserte kunstneren av hensyn til personen selv, samt etter råd fra klagerne. Det ble anført at saken hadde stor offentlig interesse fordi teaterstykket var ett av vår tids mest omtalte. Da kunstneren klaget på at åndsverket var stjålet, var det ifølge avisen en åpenbar nyhetssak. Redaksjonen anførte at klagerne ikke benyttet seg av tilbud om samtidig imøtegåelse. Ved å tilby samtidig imøtegåelse, mente Subjekt å ha gjort det som er presseetisk påkrevd, også når det gjaldt faktakontroll. Subjekt så ikke at det var faktafeil i artikkelen, og anførte at underslaget var offentlig kjent.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Saker om opphavsrett innen kulturfeltet er en relevant nyhet å dekke.

Bruk av anonyme kilder
Anonyme kilder er omtalt to steder i Vær Varsom-plakaten. Av VVP 3.1 fremgår det at kilden for informasjon normalt skal identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensyn til tredjeperson.

Utvalget merker seg at klagerne som utsettes for beskyldningene, var kjent med hvem som kom med anklagene, og at de fikk anledning til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Skjerpet aktsomhet ved anonyme kilder
I VVP 3.2, som pålegger mediene å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, påpekes det at man skal være spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder. PFU finner at det var legitimt å anonymisere kilden, men det hviler et ansvar på redaksjonen om å være særlig kildekritisk når kilden ikke står åpent frem.

Selv om Subjekt måtte kunne bringe nyheten om det varslede søksmålet, så forelå det slik utvalget ser det opplysninger i saken som tilsa at det var behov for å vise særlig aktsomhet knyttet til kildekritikk og opplysningskontroll. PFU kan ikke se at redaksjonen har gjort tilstrekkelig arbeid med å kontrollere opplysningene og undersøke faktagrunnlaget for det varslede søksmålet. PFU merker seg også at artikkelen er basert på en epost som kun varslet om et søksmål, altså var saken på et svært tidlig tidspunkt. Når den som sto bak varselet heller ikke ønsket å uttale seg, skulle redaksjonen utvist større opplysningskontroll før publisering.

Subjekt har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 19.12.2023.

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes.

Klagen

Klager er Sara Baban, Hanan Benhammar og Pia Maria Roll, som anfører at det opplevdes som svært alvorlig for dem som kunstnere å få rettet anonyme og urettmessige anklager mot seg. De var ikke klar over at anklagene skulle fremmes anonymt.

Når Subjekt fremsetter grunnløse påstander mot navngitte personer, der avisen samtidig anonymiserer avsenderen, gjør det at det er umulig å svare på anklagene i ettertid, anfører klagerne, som mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens 3.1.

Beskyldninger om tyveri og å «ha tapt moralsk» representerer ifølge klagerne både negative personkarakteristikker og sterke anklager.

Artikkelen bryter ifølge klagerne også med VVP 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll, fordi anklager om manglende kreditering i oppsetningene er feil. Ifølge klagerne ble vedkommende fullt ut kreditert for sitt arbeid i alle sammenhenger der forestillingen blir presentert.

Klagerne anfører at Subjekt kaster mistanke på dem når de skriver at «en av skaperne innrømmet» å ha gjort underslag av over 800.000 kr fra Kulturrådet. Klagerne mener avisen burde ha klargjort at underslaget ble gjort av samme person som sendte den omtalte e-posten, samt at dette ikke hadde noen sammenheng med produksjonen av «Ways of Seeing». Dette beskrives som grove, faktiske feil, som burde rettes og beklages i tråd med VVP 4.13, skriver klagerne.

I forkant av publiseringen ble ikke klagerne opplyst om at avsender skulle anonymiseres. Klagerne skriver: «Vi tok for gitt at Subekt måtte følge VVP og oppgi navn på epostavsenderen, slik at vi i ettertid kunne sende inn et tilsvar og få korrigert fakta. Denne tilsvarsmuligheten blir da vanskeliggjort, siden vi ikke kan debattere med anonyme, skygger eller spøkelser.»

Det anføres brudd på VVP 3.3 om å klargjøre premisser i kontakt med kilder, og det vises til at klagerne og deres advokat ville forholdt seg annerledes til henvendelsen.

Klager mener Subjekt ikke har opptrådt hensynsfullt, og «kan ikke se at det her er hensyntatt dømmekraften til alle involverte». Koblingen til underslagssaken er også et brudd på VVP 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, anfører klager. De mener publiseringen også er i strid med VVP 4.7 om identifisering, fordi man blir navngitt i forbindelse med påståtte klanderverdige forhold.

Det påpekes flere faktafeil i publiseringen, som at Tor Mikkel Wara fremstilles negativt i stykket, og at stykket dannet grunnlag for tiltalen mot Laila Bertheussen.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Subjekt avviser brudd på god presseskikk, og anfører at selv om anklagene er anonyme, så er klagerne godt kjent med at anklagene av faktisk art kommer fra en tidligere kollega, anfører redaksjonen. Informasjonen Subjekt publiserte, var sendt i en e-post de selv hadde mottatt fra samme person.

Avisen skriver at de anonymiserte av hensyn til personen selv, samt etter råd fra klager selv.

Det anføres at saken har stor offentlig interesse, fordi teaterstykket er en av vår tids mest omtalte. Når en medskaper klager på at åndsverk er stjålet, er det ifølge avisen en åpenbar nyhetssak.

Redaksjonen anfører at klager fikk tilbud om å svare på påstandene, men benyttet seg ikke av tilbudet om samtidig imøtegåelse. Ved å tilby klager dette, har Subjekt gjort det som kreves når det gjelder å oppfylle kravet i VVP 4.14, men også som del av faktakontrollen. Selv om klager ikke bidro, anfører Subjekt at de ikke kan se at det foreligger faktafeil i artikkelen, eller anklager av faktisk karakter som klager ikke har hatt mulighet til å imøtegå. Det vises til at advokaten kommenterte påstandene og ble gjengitt i artikkelen.

Subjekt anfører at anonymisering er en publisistisk avgjørelse som ble tatt etter at klager ble konfrontert med anklagene. Dette betyr ikke at klager ikke har mulighet til å svare på disse, og det vesentlige var at klager fikk denne anledningen. Avisen anfører at de fortsatt er åpne for å la klager uttale seg om saken. Subjekt skriver: «Vi har anonymisert vår kilde, som klager kjenner identiteten til, av hensynet til tredjeperson. Dette er helt i tråd med VVP punkt 3.1». Avisen peker på at også klager anbefalte å trå varsomt.

Til anklagen om brudd på VVP 3.2 viser Subjekt til at de har vært i kontakt med den anonyme kilden, klager, to av advokatene til Roll, den anonymisertes advokat og i tillegg «gjort omfattende research» på stykket.

Subjekt forstår at omtalen av underslaget kan oppleves som belastende, men kan ikke se hvordan dette hensynet skal veie tyngst i vurderingen. Avisen mener de har valgt formuleringer som ikke legger sten til byrden og ikke legger skyld på andre, og anfører at underslaget er offentlig kjent. Subjekt skriver at omtalen av underslaget var det vanskeligste å avveie før publisering, og peker på at de brukte formuleringen «en av skaperne», og ikke «en av regissørene»’, for å anonymisere bedre. Redaksjonen skriver: «Belastningen kan sies å påføres flere, jevnt over, men det var vår vurdering at dette var det mest skadereduserende. Det er offentlig kjent og lett for leseren å finne ut at det hverken er Baban, Roll eller Benammar som har innrømmet underslag. […] Sannheten er, slik vi har skrevet, at «en av skaperne bak» WOS har innrømmet underslag. Vi er fremdeles åpne for forslag til bedre formuleringer. Men for at feilen skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig må vi få beskjed om dette snarest mulig.»

Subjekt anfører at underslaget er offentlig kjent gjennom omtale med fullt navn i andre medier.

Redaksjonen anfører at man kan se bort fra tilsvarsretten, når klagerne ikke svarer på tilbud om samtidig imøtegåelse. Avisen anfører samtidig at de er åpne for å rette eventuelle feil.

Om premissene anfører Subjekt at klagerne fikk vite hvem anklager var, hva anklagene gikk ut på, og dessuten fikk de mulighet til å svare på anklagene. Det er ikke opp til klager å avgjøre anonymiseringen, men Subjekt anfører at klagerne oppfordret dem til å være varsomme.

Subjekt anfører at når de omtaler konflikt om opphavsrett, så bør det være åpent hvilken scenekunst det dreide seg om, og avisen avviser brudd på VVP 4.7.

Redaksjonen peker på at oppsetningen hadde filmet huset til Tor Mikkel Wara, og sett i lys av at forestillingen skulle kartlegge nettverk som hadde interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn, mener Subjekt at det var opplagt at han opplevde dette som negativt.

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører at ingen av en rekke anklager noensinne har blitt formulert som faktiske krav til deres advokat, og derfor heller aldri endt i søksmål.

Klagerne anfører at de aldri har ønsket at Subjekt skulle anonymisere vedkommende, men ønsket at redaksjonen skulle gjøre egen research som viste at vedkommende er blitt fullt ut kreditert. Klager holder fast på at det var uansvarlig å publisere anklagene.

Klagerne skriver: «Artikkelen kan gi inntrykk av at det er vi som er dømt for underslag, når vi faktisk var ofrene for dette. Det er Subjekts ansvar å være helt tydelige i en sak som omhandler kriminelle forhold.»

Subjekt anfører at de skrev at en av skaperne truet med søksmål, og at de har dekning for dette. Redaksjonen peker på at det står i artikkelen at klager og klagers advokat, Ulf Larsen, bestrider påstandene, og har etterspurt grunnlag for kravene.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU