Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-124Legatum Publishing mot Vårt Oslo

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Vårt Oslo gikk fri i PFU under tvil

Bruken av ordet «fascist-bok» i en nyhetsartikkel var i grenseland, men etter en samlet vurdering aksepterte PFU artikkelen på grunn av den store takhøyden som skal være i løpende politiske debatt. PFU vektla at forlaget hadde sluppet til i et leserinnlegg.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Vårt Oslo skrev at Deichman bibliotek nektet forlaget Legatum Publishing å lansere en ny bok av Renaud Camus i deres lokaler. Avisen omtalte boken som en «fascist-bok», og opplyste at Camus er kjent for konspirasjonsteorien «The great replacement».

Klager:
Legatum Publishing mente Vårt Oslo brøt god presseskikk fordi avisen hverken hadde dekning for å kalle boken fascistisk eller Camus’ idé for en konspirasjonsteori. Ordbruken var stigmatiserende, ifølge klager. Klager argumenterte for at «The great replacement» er en beskrivelse av en demografisk utvikling som det er enighet om at skjer. Videre reagerte forlaget på at de ikke ble kontaktet i forbindelse med artikkelen. Artikkelen hadde sterke beskyldninger som de burde fått svare på, anførte klager.

Mediet:
Vårt Oslo mente det var god dekning for ordbruken. Camus har fremmet et syn som er en «utvetydig oppfordring til etnisk utrensing av nærmere sju millioner mennesker fra Frankrike», argumenterte avisen. Forlaget mente å ha brukt velkjente begreper for å plassere en bok politisk, fra en «offentlig hvit nasjonalist og konspirasjonsteoretiker på ytre høyre fløy». Avisen anførte at dette var en beskrivelse av boken og ikke forlaget, og at det for øvrig ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at utvalget ikke kan vurdere en eventuell presseetisk krenkelse overfor den omtalte forfatteren, da han ikke har klaget til PFU. Det utvalget skal vurdere, er hvorvidt artikkelen utgjorde et presseetisk overtramp overfor det norske forlaget Legatum Publishing.

Ikke samtidig imøtegåelse
PFU forstår at forlaget gjerne skulle uttalt seg i artikkelen. At en publisering ikke har med en relevant kilde, er imidlertid ikke ensbetydende med brudd på god presseskikk. Det avgjørende er om publiseringen inneholder sterke beskyldninger av faktisk art, som gir rett til samtidig imøtegåelse, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, og om kilden var så sentral for saken at utelatelsen medfører et brudd på kravet om kildebredde og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

PFU finner ikke at artikkelen utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor forlaget. Kritikken var rettet mot forfatteren, og det var kritikk av politiske ytringer i en bok, som inngikk i en løpende politisk debatt. PFU kan heller ikke se at avisen var presseetisk forpliktet til å inkludere forlagets stemme for å sikre tilstrekkelig kildebredde.

Fikk tilsvarsrett
Samtidig advarer PFU mot at redaksjoner på nyhetsplass bruker konstaterende, ladede begreper. Utvalget mener redaksjonens egen bruk av begreper som «fascist-bok» og «fascist» i dette tilfellet grenser til å være subjektive karakteristikker som kan være problematiske i nyhetsjournalistikk. Utvalget viser på generelt grunnlag til at mediene skal skille kommentarer fra faktiske opplysninger, jf. VVP 4.2. Mediene må ha dekning for det avisen konstaterer, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll.

PFU viser videre til VVP 4.3 som sier at mediene skal være varsomme med begreper som kan virke stigmatiserende. Utvalget kan forstå at klager mener ordet «fascist» er nettopp dette.

Det skal imidlertid være stor takhøyde i det løpende politiske ordskiftet, som den påklagede nyhetsartikkelen var en del av. Etter en samlet vurdering lander utvalget på at det er tilsvarsretten, jf. VVP 4.15, som gjelder i denne saken. Tilsvarsretten gir rett til å svare i etterkant, og PFU merker seg at forlaget har kommet til orde i et leserinnlegg.Vårt Oslo har ikke brutt god presseskikk.


Oslo, 25. oktober 2023

Anne Weider Aasen,
Nina Fjeldheim, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Stein Bjøntegård, Asle Toje, Ingrid Rosendorf Joys

Klagen

Klager er Legatum Publishing, som mener Vårt Oslo har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
4.3, om stigmatiserende omtale
4.4, om dekning for vinkling
4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:

«Vi mener VårtOslo byter med punkt 4.3 i VVp når journalist Arnsten Linstad omtaler Renaud Camus bok “Dere skal ikke erstatte oss!” som “fascist-bok”, og forfatter Renaud Camus som “fascist”.

Også det å omtale begrepet "The Great Replacement" som en konspirasjonsteori bryter medpunkt 4.3 i VVP”.

Legatum argumenterer imot at begrepet «The Great Replacement» er en konspirasjonsteori. «Det finnes konspirasjonsteoretikere som har kapret Camus’ uttrykk, men uttrykket i seg selv er ikke en teori, men et navn på en pågående demografisk prosess», skriver forlaget.

Klager gir også flere punkter som argumenter for dette:

«(...)
* Renaud Camus fikk idéen til uttrykket da han var på reise i Frankrike og så hvordan tusen år gamle landsbyer hadde fått helt andre innbyggere enn de historisk sett har hatt

* Uttrykket spredte seg i offentligheten etter Camus’ utgivelse av boken Den store utskiftningen i 2011

* Andre navn på utviklingen er ‘utskiftningsmigrasjon’ (brukt av FN) og ‘kreolisering’ (brukt av den franske venstreradikale politikeren Jean-Luc Mélenchon)

* Utviklingen er godt dokumentert av offisiell statistikk fra bl.a. Frankrike , Storbritannia , USA og Norge

(…)»

Ifølge klager er det ikke dekning for overskriften, der det het at den omtalte boken er en «fascist-bok».

Artikkelen utgjør sterke beskyldninger som forlaget som gir ut boken, burde ha fått svare på, anfører klager.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Vårt Oslo mener det er dekning for artikkelen:

«VårtOslo vurderer det som at Renaud Camus er godt kjent og allment beskrevet som en ekstrem ytre-høyre hvit nasjonalist og konspirasjonsteoretiker.

Førsteamanuensis Cathrine Thorleifsson leder regjeringens Ekstremismekommisjon. Ifølge henne er Renaud Camus blitt en sentral tenker for høyreekstreme i hvit overmakt-miljøene.

Hun har særlig studert hvordan Camus’ arbeider om «Den store utskiftningen» er blitt sitert av høyreekstreme terrorister.

Thorleifsson sier følgende: – Konspirasjonsteorien til Camus går ut på at såkalte globalistiske eliter bevisst fører en politikk hvor hvite europeere blir erstattet av ikke-europeiske innvandrere. Dette mener de vil føre til at den opprinnelige europeiske befolkningen og deres kultur forsvinner, sier hun til Aftenposten , som for øvrig bruker begrepet ‘høyreradikal’ for å beskrive Camus.»

Ifølge Vårt Oslo har Camus fremmet et syn som er en «utvetydig oppfordring til etnisk utrensing av nærmere sju millioner mennesker fra Frankrike».

«Camus har også uttrykt at han mener det er for mange jøder til stede på franske radiosendinger og er blitt bøtelagt for å komme med rasistiske utsagn mot muslimer i Frankrike», skriver avisen videre.

Når det gjelder den konkrete boken som er omtalt i artikkelen, skriver Vårt Oslo:

«I 2018 ga Camus ut boken You will not replace us!, en tilslutning til hvite supremasisters slagord ‘You will not replace us!’ fra Charlottesville året før. Setningen er også slagordet til den amerikanske nynazistiske grupperingen Identity Evropa , etablert i 2016.

Det er denne boken vi har omtalt som en fascist-bok. Etter vårt syn er bruken av begrepene ‘fascist-bok’ og ‘konspirasjonsteorier’ presise politiske beskrivelser man må kunne bruke i denne sammenhengen.

Etter moske-angrepet i Christchurch, New Zealand, i 2019, hvor 51 mennesker ble drept av høyreekstreme Brenton Tarrant, sa Camus til The Washington Post at selv om han var imot nynazister og vold, var han glad for at budskapet hans på denne måten nådde ut til flere. Massemorderen Tarrant henviser selv til begrepet ‘The great replacement’ som en inspirasjonskilde for sine handlinger.»

Vårt Oslo avviser at forlaget hadde rett til samtidig imøtegåelse, og skriver:

«Legatum mener tydeligvis at vi bruker ‘fascist’ og ‘konspirasjonsteori’ som skjellsord. Vi mener det må være helt legitimt og dekkende å bruke disse velkjente begrepene og beskrivelsene om boken til en kjent, offentlig hvit nasjonalist og konspirasjonsteoretiker på ytre høyre fløy i europeisk politikk.

Vi har plassert en bok i et politisk terreng med bruk av velkjente begreper. Det kan ikke utløse en samtidig imøtegåelse»

Artikkelen har karakterisert en bok av forfatteren, ikke forlaget, påpeker avisen.

«Skulle det være sånn at et forlag får en automatisk rett til å PFU-klage på sterke meninger om en bok, risikerer PFU å ende opp som et menings-politi.»

Replikk fra klager og mediet

Klager mener Vårt Oslos tilsvar avslører at redaksjonen har lest boken de viser til når de argumenterer for at Camus har gitt «tilslutning til hvite supremasisters slagord «You will not replace us!» fra Charlottesville». Det stemmer ikke, fremholder klager, som siterer fra den aktuelle boken.

Klager argumenterer videre for hvorfor det ikke er snakk om konspirasjonsteorier:

«I et av de siste innleggene i den to måneder lange debatten om Camus valgte Franck Orban, som er førsteamanuensis i fransk kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold og Elisabetta Cassina Wolff som er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme, å ikke omtale “Den store utskiftningen” som en konspirasjonsteori. De hadde tydeligvis fått med seg mange av innleggene vi hadde skrevet, blant annet i Samtiden , der anklagen om konspirasjonsteorier ble tilbakevist ved ganske enkelt å sitere hva Camus har skrevet.»

Klager hevder også at domstoler i New Zealand og Frankrike har fastslått at gjerningsmannen fra Christchurch-terroren ikke var inspirert av Camus.

«Den eneste ‘koblingen’ mellom terroristen og Camus var at Tarrant benyttet uttrykket ‘Den store utskiftningen’, som har spredt seg i offentligheten etter at Camus utmyntet det i 2011.»

Om samtidig imøtegåelse, skriver klager:

«Vårt krav om samtidig imøtegåelse handler nettopp om å få svart på faktafeil relatert til hvordan boken blir fremstilt, den indirekte svertingen av forlaget vårt, fascismestemplingen, og omtalen av vår forfatter Renaud Camus.»

Vårt Oslo hadde ikke flere kommentarer.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU