Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-136Christina Ellingsen og Anne Kalvig mot Forskning.no

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Retting av feil

Forskning.no brøt ikke god presseskikk

En meningsartikkel som gikk hardt ut mot organisasjonen Women’s Declaration International (WDI), og personer tilknyttet organisasjonen, inneholdt ytringer som utløste rett til samtidig imøtegåelse. Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Forskning.nos avpublisering av artikkelen, og påfølgende beklagelser, veide opp for at den opprinnelige publiseringen manglet samtidig imøtegåelse.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

Forskning.no publiserte 14. juni 2023 på deres side for debatt og populærvitenskap, Forskersonen, en meningsartikkel med tittelen «Ulver i akademiske fåreklær», signert ansvarlig redaktør i Forskningspolitikk, Per Koch. (Artikkelen ble først publisert i Forskningspolitikk 13. juni, se PFU-sak 135/23).

I artikkelen omtalte redaktøren organisasjonen Women’s Declaration International (WDI), og personer tilknyttet organisasjonen.


Forskning.no valgte dagen etter publisering å avpublisere artikkelen, og publiserte en beklagelse under tittelen «forskning.no beklager ».

PFUs uttalelse

Forskning.no publiserte i juni 2023 en artikkel med tittelen «Ulver i akademiske fåreklær», der organisasjonen Women’s Declaration International (WDI), og personer tilknyttet WDI, ble angrepet. Forskning.no valgte å avpublisere artikkelen dagen etter publisering, og publiserte en beklagelse.

Klager:
Leder og nestleder i WDI, Christina Ellingsen og Anne Kalvig, mente artikkelen oppfordret til «delegitimering av kvinner i akademia», og at den inneholdt «grove anklager og grov feilinformasjon» om dem. Slik klagerne så det, ble de utsatt for en svertekampanje og personforfølgelse. Klagerne anførte at skribenten tilla dem motivasjoner og intensjoner som ikke stemmer, som at WDI bedriver systematisk mobbing, forfølger, angriper og troller transfolk, bruker hersketeknikker og psykisk vold mot transfolk, samt er del av konspiratoriske, høyreekstreme nettverk. Etter klagernes mening innebar publiseringen en lang rekke brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP). I tillegg mente klagerne at også beklagelsen inneholdt en usann påstand om at de bedriver «arbeid mot transpersoner».


Mediet:

Forskning.no påpekte at klagerne som engasjerte i den aktuelle debatten, må forvente kritikk og omtale. Samtidig erkjente Forskning.no mangler ved publiseringen, og at dette også var årsaken til at redaksjonen gikk til det uvanlige skrittet å avpublisere. Forskning.no påpekte at det også ble publisert en beklagelse, på både avisens forside og Facebook-side, og at redaksjonen i beklagelsen erkjente at deres standard for samtidig imøtegåelse ikke ble fulgt. I tillegg fikk klagerne tilsendt en beklagelse, og de ble invitert til å svare på artikkelen, noe de ikke ønsket. Forskning.no opplyste videre å ha invitert klagerne til dialog om en minnelig løsning etter mottaket av PFU-klagen. Slik Forskning.no så det, gjorde redaksjonen det den kunne for å rette opp.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klagerne har anført brudd på store deler av Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget kan ikke se at alt er like relevant, og mener det presseetisk mest sentrale handler om hvilke typer påstander som er publisert, og redaksjonens håndtering av disse.

Takhøyden på meningsplass
Utvalget konstaterer at utgangspunktet for klagen er publiseringen av en meningsartikkel. Som utvalgte har understreket en rekke ganger, skal det være stor takhøyde og rom for både svært sterke meninger og spisse formuleringer på meningsplass. Det er ikke minst sentralt i et ytringsfrihetsperspektiv. Dessuten må klagerne, som aktive samfunnsdebattanter innen feltet, tåle både harde angrep og sterke ord. Like fullt gjelder presseetikken også på meningsplass.

Retten til å ta til motmæle
Et helt grunnleggende presseetisk prinsipp handler om at den som blir angrepet skal få ta til motmæle. Vær Varsom-plakaten skiller mellom tilsvarsretten (VVP 4.15), som gjelder muligheten til å svare på meningsangrep og subjektive karakteristikker i ettertid, og retten til samtidig imøtegåelse (VVP 4.14), som utløses i de tilfeller hvor det fremsettes sterke beskyldninger av faktisk art. Det er altså ikke hvorvidt beskyldningen er faktisk riktig eller ei, som avgjør om samtidig imøtegåelse må innhentes før publisering; det avgjørende er beskyldningens styrke, og om den omhandler et faktisk forhold som kan undersøkes.

Ytringer i grenseland
Utvalget konstaterer at Forskning.no har erkjent at klagerne skulle vært tilbudt samtidig imøtegåelse. Det lander også utvalget på; den påklagede meningsartikkelen var et sterkt angrep på klagerne, og inneholdt ytringer som ligger helt i grenseland.Selv om ytringsrommet skal være vidt, og den som selv bruker sterke ord og virkemidler må akseptere mye i den løpende debatten, kan også meningsinnlegg utløse retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Det skjedde her, idet det ble publisert sterke beskyldninger av faktisk art.

Tilsvarsrett
Da Forskning.no innså at klagerne skulle vært tilbudt samtidig imøtegåelse, mener utvalget at redaksjonens invitasjon til klagerne om å bruke tilsvarsretten, var positiv, selv om et tilsvar sjelden vil kunne veie fullstendig opp for det opprinnelige overtrampet som mangelen på samtidig imøtegåelse representerte. På generelt grunnlag minner PFU om viktigheten av at redaksjoner er åpne fortilsvar. Utvalget påpeker at debatten blir bedre dersom den som angripes, faktisk benytter seg av tilsvarsretten. Ved bruk av tilsvarsretten vil det dessuten være mulig å «korrigere» eventuelle misforståelser og feil.

Redaksjonens tiltak veier opp for overtrampet
Slik utvalget ser det, må Forskning.nos avpublisering og beklagelse vektlegges i vurderingen av denne klagen. Da dette også ble gjort såpass raskt etter publisering, og Forskning.no har beklaget både offentlig og direkte til klagerne, i tillegg til at klagerne ble tilbudt tilsvar, mener utvalget at redaksjonen har gjort det den kan for å rette opp det opprinnelige overtrampet. Utvalget mener også formuleringen som klagerne har reagert på i beklagelsen, må aksepteres som en forenkling av hva artikkelen omtalte.

Forskning.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje

Klagen

Klager er omtalte Christina Ellingsen og Anne Kalvig, henholdsvis leder og nestleder i WDI Norge, som mener redaktøren som har skrevet artikkelen «oppfordrer til delegitimering av kvinner i akademia», og «fremsetter grove anklager og grov feilinformasjon om navngitte personer og kvinneorganisasjonen WDI».

Slik klagerne ser det, har artikkelen «gjennomgående preg av å være et hemningsløst emosjonsdrevet, ideologisk og faglig misforstått og uinformert framlegg, med direkte løgner om identifiserte kvinner og kvinneorganisasjonen WDI». Klagerne karakteriserer artikkelen som en «svertekampanje» mot dem.

Klagerne anfører: «Angrepene bærer (…) preg av den samme, alvorlige svertingen som FNs spesialrapportør for vold mot kvinner, Reem Alsalem, beskriver i pressemelding av 22. mai i år [.]» «(…) Med anklager om at kvinner som forholder seg til biologisk kjønn har "ytterliggående" standpunkt, og artikkelens gjennomgående forsøk på å koble kvinner til et vagt nettverk av "ekstremhøyre" og med falske hensikter, eksemplifiserer Kochs tekst den typen svertekampanje spesialrapportøren beskriver.»

Klagerne skriver også: «At artikkelen knytter ‘ytterliggående’, pseudovitenskap og hat til Kalvig, Ellingsen og WDI, er stigmatiserende sverting uten saklig dokumentasjon, som hindrer kvinners legitime deltakelse i offentlig ordskifte.»

Med henvisning til pressens samfunnsoppdrag, Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2 og 1.5, anfører klagerne: «Når ansvarlige redaktører [i Forskningspolitikk og Forskning.no] så aktivt forsøker å sabotere og forhindre kvinners rett til deltakelse i ordskiftet, bryter de med disse mest grunnleggende prinsippene for pressens samfunnsoppdrag, som de som ansvarlige redaktører jo har ansvaret for.»

Klagerne skriver også: «Forfatteren gir ingen eksempler på hvilke standpunkter som ble fremsatt i det hele tatt, heller ikke hvilke standpunkter han mener kvalifiserer til ytterliggående. Han klargjør heller ikke at det han fremsetter er hans personlige mening, ikke saksopplysninger. Dette bryter spesielt med VVP 4.2. (…) Kommentaren om arrangementet går lenger enn det finnes dekning for, som bryter med VVP 4.4, og er feilinformasjon, som bryter med 3.2.»

Klagerne opplyser at debattredaktør og ansvarlig redaktør i Forskning.no etter publisering «ble gjort oppmerksom på at opplysningene i Koch-artikkelen var usanne 14. juni 2023», og at det medførte at «Forskning.no avpubliserte 15. juni med en ‘beklagelse’». Klagerne anfører: «[M]en denne adresserer ikke den grove feilinformasjonen fremsatt om WDI, Kalvig og Ellingsen, og fremsetter i tillegg enda en usann påstand om at WDI bedriver ‘arbeid mot transpersoner’.»

Klagerne anfører at Forskning.no kun beklaget «at Koch feilaktig tildelte Aslaksen medlemskap i WDI». Slik klagerne ser det, fremstår dermed «[a]lt annet i teksten som jo er åpen for alle på Forskningpolitikk.no, (…) ennå som å skulle være riktig, selv i "beklagelsen". Dermed bryter de ansvarlige redaktørene også VVP 4.13», om å rette feil.

Når det gjelder den opprinnelig publiserte artikkelen skrevet av Forskningspolitikks redaktør, mener klagerne at han forsøker «å fremstille WDI som en organisasjon "som har som formål å utrydde "transgenderism", noe han forklarer som å skulle bety å "utrydde (...) transfolks muligheter til å beskrive sine egne liv og forsvare sine rettigheter". (…)» Klagerne anfører: «Det finnes ikke belegg for å påstå at WDI har som formål eller intensjon å "utrydde transfolks muligheter til å beskrive sine egne liv eller å forsvare sine rettigheter". WDI minner om kvinners eksisterende menneskerettigheter, hvordan disse henger sammen med en biologisk og objektiv definisjon av kjønn, og hvordan det å erstatte en slik definisjon av kjønn med det subjektive konseptet "kjønnsidentitet" får konsekvenser for kvinner og jenter. (…) Kilden Koch henviser til underbygger ikke hans påstander om å utrydde "transfolks muligheter" osv. Dette er en problemstilling Koch har konstruert, og som faktisk ikke eksisterer ellers i debatten.»

Videre opplyser klagerne at artikkelen feilinformerer om hvem som deltok på det omtalte arrangementet: «Det er feil at Aslaksen deltok på møtet om ytringsfrihet i stedet for Kalvig. Kalvig var aldri annonsert til dette møtet, det var Aslaksen som var invitert. Kalvig var derimot invitert til og deltok på et annet panel på festivalen, om kjønn og nye virkelighetsforståelser. Hennes deltakelse var tema i flere mediebidrag før, under og etter festivalen. Koch kan umulig ha satt seg inn i arrangementet (…) Resultatet blir at han desinformerer og villeder sine lesere, ikke minst fordi han ikke tydeliggjør at det han skriver er hans egne, ville antagelser, ikke et saklig og informert referat fra et arrangement.»

Videre mener klagerne at redaktøren kommer «med en hårreisende og grovt feilaktig påstand om at Kalvig (og Aslaksen) "angriper transfolk"». Slik klagerne ser det, utløser påstanden retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Klagerne anfører: «Kalvig og Aslaksen har publisert faglig funderte tekster i sammen over flere år der de har problematisert kunnskapsgrunnlaget til nye ideer om og praksiser rundt ‘kjønnsidentitet’. De har vist hvordan dette bryter med kvinners rett til å ikke bli diskriminert som kjønn og barns rett til ikke å bli underlagt irreversibel, eksperimentell behandling de ikke har kompetanse til å samtykke til. Å oppsummere disse bidragene som at ‘de angriper transfolk’ er ikke bare en dypt uredelig og grov påstand fra Koch, men (…) direkte uforsvarlig.»

Videre reagerer klagerne på påstanden om at WDI «bruker nesten all sin tid på å forfølge transkvinner». Klagerne skriver: «WDI jobber for å ivareta kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Det innebærer ikke å "forfølge transkvinner". Dette er en grov, uberettiget anklage uten belegg, som Koch fremsetter som fakta og som fører til grov misinformasjon om hva kvinnene i WDI faktisk jobber for.»

Klagerne reagerer også på at karakteristikken «TERF» blir brukt om dem, da dette ifølge klagerne er «et hatord som brukes om kvinner som snakker om kjønn, ofte brukt i sammenheng med grove og grafiske trusler om drap, tortur og voldtekt av kvinner». Klagerne skriver: «Redaksjoner har et ansvar for å forhindre at slike grovt stigmatiserende begreper kommer på trykk, og bruken bryter med VVP 4.3[.]»

Ifølge klagerne fremsetter Forskningspolitikks redaktør også «en grovt uriktig, konspiratorisk og usaklig påstand om eksistensen av politisk ekstremistiske "nettverk" og "organisasjoner"». Klagerne anfører: «At WDI, som har utgangspunkt i radikalfeminisme, skal være en del av "høyreekstreme nettverk", er fordummende, desperate påstander.»

Slik klagerne ser det, innebærer artikkelen også en sammenblanding av fakta og kommentar, jf. VVP 4.2, og brudd på VVP 2.1, om at redaktøren skal opptre fritt og uavhengig: «Påstandene i Forskningspolitikk (…) framstår som en desinformert og skadepåførende sjangerblanding (…)», der «redaktøre[n] tilsynelatende har inntatt en ideologisk posisjon i tråd med aktivistrolle, i stedet for å utvise redaksjonell uavhengighet».

Videre mener klagerne at artikkelen inneholder «hårreisende, grovt misvisende, udokumenterbare og uriktige påstander som aldri skulle vært på trykk», når det skrives at «WDI driver med systematisk mobbing av transfolk både i media og i politiske settinger. Ofte bruker de hersketeknikker som i sin tid ble brukt mot fargede og homofile (‘Groomers!’)», samt: «Norske WDI-medlemmer troller transfolk i sosiale media, med blant annet feilkjønning, perversjons-anklager og hån.»

Klagerne innvender: «Det er ikke mobbing at kvinner minner om sammenhengene mellom biologisk kjønn og kvinners eksisterende rettigheter, og WDI har aldri anklagd "transfolk" for å være "groomers". (…) Påstanden bryter med 3.2, er fremsatt som en saksopplysning når det i realiteten er en personlig mening, som bryter med VVP 4.2 og går lenger enn det finnes belegg for, som bryter med VVP 4.4. Påstanden er grov og burde utløst retten til samtidig imøtegåelse (…). Videre bruker Koch en upålitelig aktivistside som kilde uten å forklare hva siden handler om, noe som bryter med VVP 4.16.»

Klagerne skriver også: «WDI bedriver ikke trolling, har ikke rettet perversjons-anklager mot noen og bedriver heller ikke feilkjønning. Å minne om at menn som påstår å være lesbiske mødre faktisk bare er heteroseksuelle menn, er rettkjønning.»

Etter klagernes mening er omtalen av Ellingsens deltakelse på Fox News dessuten usaklig og stigmatiserende: «Her fremstilles Ellingsens deltakelse på USAs nest mest sette nyhetsprogram som noe WDI "til og med" gjør som en del av en mobbe- og trakasseringskampanje. (…) [B]ruken av begreper som "ekstremhøyre" og "propagandamaskin" er stigmatiserende[.]» Klagerne anfører også: ««Tucker Carlson er journalist, ikke aktivist, og å stille til intervju er på ingen måte å "støtte aktivt opp under" journalisters påståtte "aktivisme".»

Videre mener klagerne at det publiserte skjermbildet fra TV-intervjuet inneholder «beviselig feilinformasjon»: «I motsetning til hva skjermbildet sier, risikerte ikke Ellingsen fengsel for å si at ‘menn’ ikke kan være lesbiske. Hun ble etterforsket for hatefulle ytringer mot en transperson.» Klagerne anfører også: «Bildet som brukes beskrives med en løgn, fremsettes i en annen, usaklig kontekst enn den opprinnelige. Dette bryter med VVP 4.10 og 4.12.» Dessuten tilføyer klagerne at artikkelen burde omtalt utfallet av anmeldelsen, jf. VVP 4.5.

For øvrig mener klagerne at redaktøren tilegner dem «formål han verken viser eller har belegg for». Klagerne anfører: «Kochs påstander om at WDI ‘sprer løgner’ ved å problematisere dokumenterte og alvorlige aspekter av såkalt '"behandling" er usann. Dette bryter med VVP 3.2 og 4.4.»

Klagerne reagerer videre sterkt på redaktørens ytring om at «Khrono publiserte en reportasje fra arrangementet som ikke nevner WDIs bruk av psykisk vold mot transfolk med ett eneste ord». Klagerne anfører: «WDI [blir] utsatt for grove og falske beskyldninger om ‘psykisk vold’.»

Oppsummert mener klagerne at artikkelen «framstår som personforfølgelse og forsøk på å stilne et nødvendig ordskifte». Klagerne argumenterer: «Kochs metode er å sverte undertegnede og vår deltakelse i arrangement og debatt, ved å feilaktig tillegge oss motivasjoner og intensjoner, ved å fremstille oss og WDI som å forfølge og ‘angripe transfolk’, ‘bedrive psykisk vold’ og være del av konspiratoriske, høyreekstreme nettverk. Kochs ‘argumenter’ er grove løgner, og det er uakseptabelt at disse anklagene trykkes i en redaksjonsstyrt publikasjon, det være seg hans egen, eller hos Forskning.no.»

I lys av ovennevnte anfører klagerne brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.1-1.5, 2.1-2.2, 3.2, 3.7, 4.1-4.5, 4.13-4.17.

Mediets svar

Forskning.no opplyser at hensikten med å publisere den påklagede kronikken «var ikke å stilne debatt, men å invitere til debatt i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP) 1.2». Forskning.no skriver: «Klagerne representerer en organisasjon som har vært engasjert i debatten om transpersoner, og må forvente å møte kritikk og omtale. Samtidig innrømmer forskning.no mangler ved publiseringen av den innklagede kronikken, og vi har tatt konsekvensene av det ved å ha avpublisert kronikken kort tid etter publiseringen og publisert en offentlig beklagelse for vår håndtering av publiseringen.»

Ansvarlig redaktør i Forskning.no opplyser at de omtalte ble invitert til å svare på kronikken, ettersom ønsket var debatt, men at de ikke ønsket dette: «Ingen av personene ønsket å svare på kronikken. De krevde at den ble avpublisert, særlig med henvisning til en påstand i kronikken om at Aslaksen var medlem i WDI. Det er alvorlig å gå til det skritt å avpublisere en artikkel, så redaksjonen tok en ny vurdering av kronikken. Vi forsøkte samtidig å kommunisere med de navngitte personene for å få klarhet i hvilke øvrige påstander de reagerte på ut over påstanden om Aslaksens medlemskap.»

Redaktøren opplyser: «Aslaksen ga klart uttrykk for at hun ikke ville lese kronikken og kunne derfor ikke opplyse om hvilke feil kronikken evt. inneholdt. Kalvig ønsket heller ikke å svare og overlot kommunikasjonen til Ellingsen. Ellingsen svarte at det var uaktuelt å svare med følgende e-post kl. 14:22 15. juni:

‘De grove anklagene og den redaksjonelle svikten er så åpenbar og omfattende at det er uaktuelt (…) å svare på et innlegg som dette med noe annet enn en klage til pfu. Den er rett og slett så tettpakket med grove anklager, mangel på begrunnelse, direkte feilinformasjon og banale argumentasjoner, og det er bortkastet tid for alle involvert å svare på dette med debatt. Debattene finnes der ute i ordskiftet, og arrangementet han angriper er jo nettopp et eksempel på det. Hvis dette (å utsette kvinner i akademia og kvinneorganisasjoner for rabiat svartmaling) er forskning.no sitt forsøk på å gjøre seg relevante for en debatt av et høyaktuelt tema så har dere valgt feil taktikk.»


Redaktøren forklarer om den videre prosessen og vurderingen: «Vi ba likevel Ellingsen om å utdype påstandene i artikkelen hun mente var feil. I påvente av eventuelle svar kontrollerte vi innholdet og tok en ny runde med Per Koch, for å vurdere de presseetiske sidene ved saken, og om det var mulig å rette eventuelle feil i den opprinnelige kronikken. Etter den nye gjennomgangen, og ytterligere konkretiseringer av hva de omtalte reagerte på fra Ellingsen på ettermiddagen 15. juni (kl.16:49), og telefonisk kontakt med Aslaksen, kom vi fram til at vår standard for samtidig imøtegåelse ikke var fulgt. Noen av påstandene som fremkom i kronikken burde vært gitt de omtalte til gjennomlesning før vi publiserte artikkelen. I tillegg fremmet kronikken en feilaktig påstand – om Aslaksens påståtte medlemskap i WDI. Dette påståtte medlemskapet var et viktig premiss for kronikken. Om vi bare fjernet setningen, ville kronikken framstå som ulogisk da mye av teksten hvilte på denne opplysningen.

Vi undersøkte med skribent Per Koch om han hadde anledning til å rette feilene i kronikken, men det hadde han ikke anledning til så raskt som vi mente var nødvendig for å kunne forsvare fortsatt publisering. Eventuelt å gjøre redaksjonelle redigeringer ville gjort teksten ubegripelig. Dette samlede bildet gjordet at vi avpubliserte kronikken på ettermiddagen 15. juni.»

Forskning.no opplyser at beklagelsen erstattet den opprinnelige og påklagede artikkelen, og at beklagelsen også ble publisert på Forskning.nos forside og Facebook-side. Videre skriver redaktøren at det ble sendt en beklagelse til de tre navngitte personene, deriblant de to klagerne.

Redaktøren opplyser: «Vi hørte ikke mer fra Kalvig etter beklagelsen. Ellingsen skrev til oss at beklagelsen ikke holdt. Hun mente ‘det stod rene løgner som var bevisst konstruert for å lage et grovt misvisende bilde av det vi og kvinner over hele verden jobber for.’ Hun ba derfor om at det måtte ‘beklages at dere lot denne feilinformasjonen komme på trykk.’ Forskning.no mente avpubliseringen og beklagelsen var tilstrekkelig og inviterte Ellingsen til å uttrykke sine synspunkter og kritikk av forskning.no i et debattinnlegg, noe Ellingsen ikke har ønsket.»

Slik Forskning.no ser det, tar redaksjonen «presseetikken på det største alvor». Redaktøren forklarer: «Det skal være lav terskel i redaksjonen for å innrømme og rette feil. Derfor valgte vi å avpublisere kronikken så snart det var på det rene at den hadde feil som krysset vår grense for hva vi burde ha publisert. Vi beklaget publiseringen i seg selv til alle involverte, (…) Vi har i etterkant av PFU-klagen også henvendt oss til klagerne med spørsmål om hva som skal til for å komme til en minnelig ordning (…)»

Redaktøren anfører også: «Forskning.no anså i utgangspunktet at en minnelig ordning allerede var oppnådd ved avpubliseringen av teksten og beklagelsen som fulgte. Ellingsen mener forskning.no har avfeid deres tilbakemeldinger og at vi nekter å følge de presseetiske spillereglene. Det er vi uenig i, og vi tolker det som at hun ikke ønsker å inngå en minnelig ordning. Vi mener at avpublisering og beklagelse er tilstrekkelig for å rette opp feilen vi gjorde ved å publisere en tekst med faktafeil og uten samtidig imøtegåelse.»

Hva gjelder de konkrete anførslene om brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP), som klagerne har argumentert for, mener Forskning.no at flere ikke er relevante, som VVP 1.2,1.5, 2.1-2.2, 3.7, 4.2, 4.4., 4.5, 4.16, 4.17. Slik Forskning.no ser det, må klagen avgrenses til en diskusjon om VVP 3.2, 4.13 og 4.14.

Forskning.no erkjenner at klagerne skulle vært tilbudt samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Det vises til at de ble tilbudt tilsvar, men at det ikke var tilstrekkelig.

Redaktøren skriver: «[V]i imøteser PFUs vurdering av vår håndtering av dette spørsmålet, og om beskyldningene som fremmes i artikkelen er sterke nok til at de rammes av VVP 4.14. Når det gjelder klagen på punkt 3.2 om kildevalg og opplysningskontroll, mener vi at dette bør inngå i spørsmålet om 4.14. Å innhente imøtegåelse, slik vi burde ha gjort, eller ved tilsvarsrunde, slik vi inviterte til, ville vært den mest sannsynlige måten å få avdekket faktafeil knyttet til Aslaksens medlemskap i WDI. Kravene til opplysningskontroll og faktasjekk når det gjelder brukergenerert innhold, som kronikker, kan heller ikke være like strenge som dersom dette var en artikkel produsert av redaksjonen. Dersom klagerne hadde benyttet seg av tilbudet om tilsvar ville også feil og det de mener er feiltolkninger kunne blitt belyst.»

Med hensyn til oppfølgingen etter publisering, anfører Forskning.no: «Forskning.no gikk til et skarpt virkemiddel i pressen: Avpublisering. Dette sitter langt inne og det er faktisk bare andre gangen det har skjedd i forskning.nos 20-årige historie. Da vi likevel valgte å avpublisere artikkelen, var det et samlet situasjonsbilde som førte til det (…)

Forskning.no gikk også til et mer ordinært skritt: Beklagelse. Det skulle bare mangle at vi beklaget publiseringen og håndteringen overfor de impliserte. (…) Forskning.no har stor respekt for presseetikken og Vær varsom-plakaten. Det var nettopp presseetiske hensyn som førte til avpublisering og beklagelse. Vi mener derfor vi ikke har brutt VVP 4.13 om feilretting siden vi avpubliserte og beklaget etter såpass kort tid.»

Slik Forskning.no ser det, gir foreliggende sak grunn til å stille et prinsipielt spørsmål om hvor langt en beklagelse skal strekke seg. Redaktøren skriver: «Hvor langt strekker en beklagelse seg for publisering av en artikkel? Innholdet i kronikken var ikke redaksjonens mening, og påstandene og analysen i kronikken var ikke vår. Påstandene er derfor ikke våre å beklage, men eventuelt skribentens. Publiseringen derimot er vårt anliggende, og noe vi må forholde oss til, og der mener vi at vi har gjort det vi kan for å rette de feilene vi har gjort. Vi imøteser også PFUs vurdering av vår oppfølging og forsøket på en minnelig løsning.»

For øvrig mener Forskning.no at mye av klagen «fremstår som et tilsvar til Per Kochs påstander, som [Forskning.no] har avpublisert og beklaget publiseringen av».

Redaktøren skriver: «Klagernes reaksjoner på påstandene som fremsettes i kronikken er berettiget å ytre, noe vi også inviterte til gjennom en tilsvarsrunde. Samtidig anser vi at de fleste av påstandene i kronikken, som klagerne reagerer på, er fortolkninger og karakteristikker som må tillates i et offentlig ordskifte, så lenge presseetikkens krav om imøtegåelse og tilsvar etterfølges. Debatten om transpersoners vilkår og levekår er en viktig og pågående debatt i det norske ordskiftet. Debatten om debatten, som vi anser dette å være, er også en viktig og forhåpentligvis pågående debatt. Transpersoner er en dokumentert marginalisert gruppe, og debatten om denne gruppen og debatten om debatten om denne gruppen må tillates, innenfor rammene av ytringsfriheten, pressefriheten og presseetikken. Debattene må føres på riktige premisser, som vi her innrømmer at vi ikke har klart å følge opp godt nok og derfor har forsøkt å rette opp i, men vi avviser at publiseringen hadde som mål å hindre ytringsfriheten. Tvert imot.»

Replikk fra klager og mediet

Klagerne påpeker at deres klage omhandler «de grove løgnene fremsatt av Koch om WDI», og mener disse «på ingen måte kan sies å ha blitt fremsatt for å legge opp til debatt eller for å la forskjellige meninger komme til i ordskiftet, men for å forhindre et opplyst ordskifte gjennom å skape assosiasjonsfrykt og stigma».

Klagerne fastholder at publiseringen «er grovt injurierende og stigmatiserende, og har selvfølgelig som konsekvens at terskelen for kvinners deltakelse i viktige debatter om kjønn heves».

Hva gjelder den publiserte beklagelsen, gjentar klagerne: «’Beklagelsen’ er et nytt utfall mot WDI. Vi minner om at det er Forskersonen/ Forskning.no som syntes Kochs tekst var så knakende god og overbevisende, at de kontaktet han med forespørsel om å få republisere. At deres ‘beklagelse’ således blir et siste, krampaktig forsøk på sverting av WDI, er ingen overraskelse for oss. Redaksjonen ble gjort kjent med hvilke påstander og grove løgner Koch fremsatte om WDI i epostutveksling, og ble bedt om å skrive om beklagelsen for å reflektere dette. Å publisere et debattinnlegg der premisset er at kvinner forbundet med WDI kategorisk ikke skal lyttes til, er brudd på VVP, og redaktørene har et ansvar for å forhindre slike avsporinger, og ikke produsere nye når de blir gjort oppmerksomme på sine brudd.»

Forskning.no avviser «at den eneste grunnen til at redaksjonen valgte å avpublisere denne kronikken var den feilaktige opplysningen om Aslaksens påståtte medlemskap i WDI». Forskning.no skriver: «Som nevnt i vårt tilsvar var det et helhetlig bilde som gjorde at vi valgte å gå til dette skritt. Vi har redegjort for hendelsesforløpet, og for hvorfor det tok noe tid å vurdere og innhente informasjon som gjorde at vi besluttet å avpublisere og beklage publiseringen av kronikken. Vi beklaget ikke kun den ene feilaktige opplysningen vi fikk påvist, som klagerne hevder, men også at vi ikke ga klagerne anledning til samtidig imøtegåelse. Vi beklaget også at vår feil rammet de omtalte.»

Videre mener Forskning.no at klagerne feilleser beklagelsen: «Klagerne skriver i sin replikk at beklagelsen oppsummerer WDIs arbeid som ‘å jobbe mot transpersoner’, men det er en feillesning av det som står i beklagelsen. I beklagelsen beskriver vi kronikken som er trukket og at ‘artikkelen var i hovedsak en kritikk av denne organisasjonens arbeid mot transpersoner’. Det er ment med henvisning til artikkelens innhold og påstander, for å forklare den avpubliserte artikkelen for leserne. Det er ikke en beskrivelse av redaksjonens holdning til WDI. Da WDI v/Ellingsen krevde at vi skulle beklage denne formuleringen i beklagelsen, avviste vi derfor dette. Beklagelsen er på ingen måte ment som et utfall mot WDI, som klagerne skriver. Den er ment som en beklagelse til alle involverte.»

For øvrig anfører Forskning.no: «Å gå inn i hver enkelt påstand fra Koch som WDI mener rammer dem og beklage dem enkeltvis, ville betydd at vi hadde måttet vurdere meningspåstander og verdivurderinger som sanne eller usanne. Det har vi ment går ut over hva som kan forventes i en offentlig debatt, men vi har ønsket å anerkjenne og beklage feilen i vår håndtering.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU