Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-139Norsk pasientskadeerstatning mot TV 2

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Korrekt sitering

Rett til å forsvare seg

Feil i presentasjon

TV 2 brøt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at opplysningskontrollen sviktet da TV 2 feilaktig konstaterte at en 37 år gammel mann fikk avslag på søknad om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Redaksjonen hadde heller ikke dekning for påstanden om at ingen fra NPE hadde hatt kontakt med mannen.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

TV 2 publiserte i april 2023 en nettartikkel og TV-reportasje om en 37 år gammel mann som krevde erstatning for manglende oppfølging og behandling av hans ADHD-diagnose.

Klager:
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) anførte at TV 2 ga en misvisende og ensidig fremstilling av saken. I introen og ingressen ble det uriktig hevdet at NPE avslo kravet om pasientskadeerstatning. Erstatningssøkeren hadde fått medhold og erstatning, men var uenig i størrelsen på erstatningsbeløpet.

Videre fremholdt klager at det ble det fremsatt uriktige påstander om at NPEs saksbehandler hadde forsøkt å presse en sakkyndig til å endre sin vurdering i saken, og at NPE ikke hadde vært i kontakt med erstatningssøker. NPE avviste dette, og mente TV 2 også utelot relevante opplysninger som redaksjonen mottok i denne sammenhengen. Slik NPE så det, ble deres rett på samtidig imøtegåelse derfor heller ikke innfridd.

Klager viste til at TV 2 endret ingressen da NPE tok kontakt, men at skaden allerede var skjedd gjennom at redaksjonen publiserte feil fakta i første omgang.

Mediet:
TV 2 erkjente svakheter i publiseringen etter kontakt med klager, og publiserte en presisering i nettartikkelen, samt en presisering og beklagelse i TV 2s nyhetssending.

Redaksjonen påpekte likevel at erstatningssøker ikke fikk det de fleste oppfatter som erstatning i slike saker, altså menerstatning og/eller erstatning for tapte inntekter.

Redaksjonen anførte at klager ikke har noe grunnlag for generelt å påstå at saken er skjevt dekket. Slik TV 2 ser det, har redaksjonen vist stor vilje til å komme klager i møte. Det er grunnleggende uenighet mellom erstatningssøkers advokat og NPE om formålet med saksbehandlers kontakt med den sakkyndige, fremholdt redaksjonen.

Redaksjonen påpekte at det er faktisk korrekt at det ikke var direkte kontakt mellom erstatningssøker og NPE, men var enig i at det burde vært opplyst om kontakten med hans familie og deres advokat.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Det var berettiget å sette et kritisk søkelys på omstendighetene rundt den 37 år gamle mannens situasjon.

Sterk og udokumentert anklage
PFU ser at anklagen om at saksbehandler presset den sakkyndige er en sterk beskyldning, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Utvalget minner om at den samtidige imøtegåelsen ikke bare dreier seg om at den angrepne part får mulighet til å svare, redaksjonen må også ta hensyn til svarene i fremstillingen av saken. PFU skjønner at klager reagerte på gjengivelsen av NPEs svar på den sterke og udokumenterte påstanden fra advokaten om at NPE påvirket/presset den sakkyndige til å snu. I nettartikkelen ble klager sitert på at de tilbakeviser påstanden, og at saksbehandler tok kontakt for å få tilleggsopplysninger. I TV-reportasjen ble påstanden tilbakevist, og NPE ble sitert på at de ikke har noen egeninteresse i saken.

I grenseland
Selv om Norsk pasientskadeerstatning fikk anledning til å tilbakevise anklagen om press, mener utvalget at TV 2 kunne gjengitt mer av klagers svar. Publikum ville da blitt informert om at NPE svarte at saksbehandler tok kontakt med den sakkyndige for å avklare skadeomfanget og hva som skyldtes svikt i behandlingen. Siden hovedanklagen om press ble imøtegått i de påklagede publiseringene, konkluderer utvalget likevel med at redaksjonen på dette punktet ikke har opptrådt i strid med VVP 4.14.

Relevante opplysninger
I denne saken var både VVP 4.4, om dekning for tittel og ingress og VVP 3.2, om faktakontroll, klaget inn. Opplysningskontrollen er etter utvalgets mening presseetisk mest relevant å vurdere i dette tilfellet. Den skal sørge for at det som publiseres blir korrekt, og at relevante fakta blir presentert for publikum. Svikter kontrollen, kan resultatet bli en ensidig og i verste fall feilaktig fremstilling av saken. Slik utvalget ser det, var det dette som skjedde i TV 2s publiseringer. Opplysningen om at den 37 år gamle mannen ble nektet erstatning, var uriktig. Videre ble den misvisende og ubalanserte fremstillingen forsterket av at TV 2 opplyste at det aldri hadde vært kontakt mellom erstatningssøker og NPE, men unnlot å få frem at NPE hadde vært i kontakt med mannens advokat i klagebehandlingen, noe NPE anfører er vanlig praksis.

Graverende feil
PFU merker seg at TV 2 erkjenner at redaksjonen ikke ga et korrekt bilde av saken. Redaksjonen rettet og beklaget i rimelig tid etter at klager tok kontakt, både i nettartikkelen og i TV-reportasjen, jf. VVP 4.13. I dette tilfellet var feilene imidlertid så graverende at PFU konkluderer med at rettelsene ikke veier opp for det opprinnelig overtrampet.

TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 27.september 2023

Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim,

Frode Hansen, Ingrid Rosendorf Joys og Asle Toje

FOR FREMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, konkluderte med at TV 2 brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag på TV 2-nyhetene om en 37 år gammel mann som krevde erstatning for manglende oppfølging og behandling av hans ADHD-diagnose. Utvalget mente at opplysningskontrollen, jf. Vær Varsom-plakatens 3.2, sviktet da TV 2 feilaktig konstaterte at mannen fikk avslag på søknad om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Redaksjonen hadde heller ikke dekning for opplysningen om at det aldri hadde vært kontakt mellom erstatningssøker og NPE.»

Klagen

Klager er Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som mener at det er flere feil og presseetiske brudd, både i TV-reportasjen og i nettartikkelen. Klager anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2 - om opplysningskontroll og kildebredde

3.7 - om å gjengi meningsinnholdet

4.4 - om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder

4.14 - om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:

«Som 14-åring fikk han ADHD-diagnosen av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Først 15 år senere ble han oppmerksom på at han har en slik diagnose. 37-åringen har fortalt om et liv med psykiske og fysiske belastninger fordi han fikk helsehjelp for sent.

NPEs saksbehandler har hatt kontakt med den medisinsk sakkyndige som vurderte behandlingen, for å fastslå hvilke symptomer og plager som skyldes forsinket diagnose og behandling av ADHD, og hva som skyldes andre forhold. Erstatningen dekker ikke skader som skyldes andre forhold. NPE ga han medhold i kravet om erstatning og han ble tilkjent 75.000 kroner.

TV2 framstiller saken som at erstatningssøkeren har kjempet for pasientskadeerstatning, men at NPE har avslått kravet. Dette er feil. Erstatningssøkeren har fått medhold og erstatning. Han er uenig i selve størrelsen på erstatningsbeløpet, og har benyttet sin rett til å klage på dette. Klagen er nå til behandling i Helseklage. Han har altså fått erstatning fra NPE, men det er ikke avgjort ennå hva erstatningsbeløpet blir til slutt.»

Klager mener ingressen på den opprinnelige nettartikkelen er i strid med VVP 4.4, om dekning for tittel og ingress i stoffet, og skriver:

«Det riktige er at NPE har gitt erstatningssøkeren medhold i erstatningskravet. Vi ser at han har vært utsatt for en svikt i behandlingen og han har derfor fått medhold. Erstatningssøker er imidlertid ikke fornøyd med beløpet, og har klaget på dette. Klagen er til behandling i Helseklage. Dette er kjent for TV2, også hvor mye han har fått i erstatning. Vi mener her at TV2 har en feil framstilling av fakta i saken. Vi har bedt TV2 om å endre ingressen, noe de har gjort. Skaden er imidlertid skjedd ved publisering av feil fakta i første omgang.»

Videre mener klager saken får en uriktig fremstilling i TV-reportasjen, og anfører brudd på VVP 3.2, om opplysningskontroll og VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse:

«I tv-saken framstiller TV2 det som at NPEs saksbehandler har tatt kontakt med den sakkyndige for å få endret den sakkyndige vurderingen, slik at erstatningssøker ikke får erstatning. Det er riktig at saksbehandler har hatt kontakt med den sakkyndige, men det er for å fastslå hvilke skader erstatningen skal kompensere. Da er det sentralt å vite hvilke skader som skyldes forsinket diagnose av ADHD, og hvilke som skyldes andre forhold. Det er ikke for å avslå søknaden om erstatning, slik TV2 framstiller det både i nettsaken og i tv-saken.

(...)

Videre bruker de erstatningssøkers advokat som kilde, som kommer med sterk kritikk av ordningen og hevder at NPE påvirker og instruerer den sakkyndige og at dette er en trussel for rettssikkerheten. Advokaten sier at de har dokumentasjon på at det er tilfelle. Journalisten har ikke sett de dokumentene, det skriver han i en e-post til oss. Likevel bruker han påstandene fra advokaten, uten å korrigere med det svaret han har fått fra oss, som tilbakeviser påstandene fra advokaten.

(...)

«Faktum er at saksbehandler har kontakt med den sakkyndige for å avklare skadeomfanget og hva som skyldes svikt i behandlingen og den forsinkede diagnosen. Det er helt sentralt for å kunne beregne erstatningsbeløpet.

Dette har vi svart skriftlig på til TV2, men det er utelatt i reportasjen. Det eneste de har tatt med av vårt svar er at 'NPE sier de ikke har noen egeninteresse i saken'.

Vi svarte skriftlig på henvendelsen fra TV2 og hadde tillit til at svaret ville bli gjengitt riktig, som en imøtegåelse av advokatens kritikk. Det opplever vi at det ikke ble.»

Ifølge klager har TV 2 i TV-reportasjen også brutt med VVP 3.7, om å gjengi kilder korrekt, og skriver:

«I inn annonsering i tv-saken sies det: 'NPE… har aldri snakket med Vegar eller undersøkt ham'.

Saken om erstatningssøkeren og hans sykdomshistorie presenteres. Det sies at i løpet av fire år har ingen fra NPE snakket med han eller besvart hans henvendelser.Til slutt i reportasjen legger journalisten ordene i munnen på erstatningssøker og sier: 'Ingen fra NPE har snakket med deg. Og i tillegg til det har du altså aldri møtt saksbehandler eller den sakkyndige heller. Du har ikke snakket med dem på telefon. Ikke e-post. Ingenting'. Dette bekrefter erstatningssøkeren i intervjuet.

NPE har svart skriftlig på spørsmål fra TV2 om hvilken kontakt vi har hatt i saken. Vi er helt klare på at vi har hatt kontakt med advokaten, slik som er vanlig praksis å ha når erstatningssøker er representert ved advokat. I tillegg har vi hatt kontakt med hans mor om saken.

(...)

TV2 er altså kjent med at vi har hatt kontakt med advokat i saken. Likevel framstiller de det som om NPE ikke har hatt noe kontakt med mannen og unnlater å fortelle at kontakten skjer gjennom advokat. Det skaper et feil bilde, når de utelater viktig informasjon.

(...)

Vi mener derfor TV2 framstiller dette forholdet i saken på feil måte. De gjengir ikke innholdet i intervjuobjektets svar riktig. Tvert imot utelater de viktig informasjon, som de er kjent med, og som ville gitt publikum et riktig og mer balansert bilde av saken.»

Mediets svar

TV 2 skriver:

«Innledningsvis vil TV 2 gi uttrykk for at klagen kommer overraskende på redaksjonen. Som det også fremgår av klagen, er det en lengre forutgående kommunikasjon, med flere tiltak fra TV 2s side som endte med en nettpublisert presisering og også en opplest presisering i TV 2s nyhetssending, sammen med påfølgende publisering av NPEs fulle tilsvar i tråd med NPEs eget ønske her: https://www.tv2.no/mening_og_analyse/feil-i-tv-2s-omtale-av-erstatningssak/15812598/.

(...)

TV 2s redaksjon la på bakgrunn av behandlingen og denne meldingen, til grunn at saken hadde funnet en minnelig ordning. I motsatt fall måtte TV 2 kunne forvente at man fortsetter dialogen.

Gitt den kontakten som har vært mellom partene og at redaksjonen trodde saken allerede var løst, ser ikke TV 2 at det er noen mulighet til – gitt klagers formål - på nytt å søke en minnelig ordning.

(...)

En eventuell fellelse i en slik situasjon vil åpenbart undergrave redaksjonenes vilje til å finne konstruktive løsninger i samarbeid med en klager. I denne saken vil fellelsen bare utløse en gjentatt likeartet publisering, med liten sammenheng med det opprinnelige publiserte.

(...)

Som TV 2 også har gitt uttrykk for overfor klager, er det TV 2s klare holdning at TV 2 naturligvis skal bidra til at saken blir belyst på en god og korrekt måte og TV 2 skal rette der det er publisert faktiske feil.»

Redaksjonen anfører:

«Redaksjonen så grunnlaget for kritikken fra klager og at man skulle vært mer omfattende i beskrivelsen av og vinklingen på, enkelte deler av det publiserte. Behandlingen, diskusjonen med klager og justeringene i ettertid er – i tråd med god presseskikk – gjort i beste mening for å imøtekomme klager på dette.

Det var ikke helt dekkende når det publiseres at erstatningskravet (i sin helhet) er avslått (og ikke delvis imøtekommet), og det heller ikke opplyses at det er utmålingen som er innklaget. Likevel må det være et helt sentralt poeng at Olaussen etter det opplyste, har fått 75.000 kroner pluss renter til dekning av utgifter. Han har ikke fått det de fleste oppfatter som «erstatning» i slike saker (menerstatning og/eller erstatning for tapte inntekter).

(...)

Klagen preges i stor grad, av uenighet om hvordan handlinger blir oppfattet av og hvordan formålet fremstår for, de forskjellige partene.

Det gjelder f.eks. i beskrivelsen og oppfatningen av formålet med kontakten mellom NPEs saksbehandler og den sakkyndige. Her er det grunnleggende uenighet mellom advokaten (som har erfaring fra NPE) og NPE. Men de faktiske opplysningene om/rundt endringen er korrekte.

Redaksjonen har studert sakens dokumenter. Begge advokater som har bistått familien underveis har jobbet i NPE, og de påpeker at dette ikke er vanlig saksbehandling. Slik redaksjonen leser e-postene kan en også tolke det slik at det legges tydelige føringer for hva den sakkyndige kan ta med sin vurdering og hva han ikke kan ta med. Det er ikke en objektiv sannhet at NPEs saksbehandler har rett her. (Redaksjonen har også mottatt opplysning om at Statsforvalter har åpnet tilsynssak mot rådgivende lege).

Det er også faktisk korrekt når TV 2 opplyser at det ikke har vært kontakt mellom omtalte (Olaussen) og NPE. Vi vil tro at de fleste reagerer på at en slik sak kan behandles i nær fire år uten at den som har et (mulig) krav, på noe punkt, er i direkte kontakt med NPE. (Olaussen er nå 37 år gammel.)

TV 2 er imidlertid også enig i at det skulle vært opplyst at NPE har hatt kontakt med hans familie og deres advokat i saken, slik redaksjonen også gjorde i ettertid.

TV 2 skal ikke felles i saken. Klager må eventuelt henvises til å benytte sin rett til ytterligere etterfølgende tilsvar.»

Replikk fra klager og mediet

Klager skriver:

«Det var viktig for oss å få endret opplysningene så raskt som mulig etter at reportasjen var vist, av hensyn til publikum og egne ansatte. En klage til PFU tar naturlig nok lang tid, så hvis vi skulle ha ventet på det, ville vi mistet nærheten til reportasjen.

TV2 brukte lang tid på å publisere vårt innlegg der vi kritiserte dekningen av saken. Reportasjen på tv ble vist 18. april og vårt innlegg ble publisert 18. juni.

Kritisk journalistikk, som påvirker politikere og utløser bruk av ressurser på en evaluering, bør være profesjonell og av god presseetisk standard. Det opplever vi at ikke er tilfelle i denne saken. TV2s reportasje har gitt uriktige fakta, underslått viktig informasjon og framstilt saken svært ensidig.

Spørsmålet er om dette er et bevisst valg for å påvirke politiske myndigheter, eller om det skyldes manglende evne til å utøve god, granskende journalistikk. Begge deler er betenkelig og bidrar til svekket tillit til pressen. Det fremmer heller ikke et åpent forhold mellom presse og offentlig sektor.»

TV 2 skriver i sin sluttreplikk:

«Til sakens realitet vises til vårt tilsvar, men vi nevner igjen at omtalte i den innklagede saken ikke er tilbud annet enn en mindre tentativ dekning av utgifter som er påløpt, ikke slik

erstatning som de fleste ville forestille seg i et forhold som dette. Man kan ikke da slik klager gjør, påstå at han har fått 'medhold' i sakens grunnleggende realitet av NPE og at

diskusjonen nå alene står om utmålingen.

Det er også grunnleggende uenighet om kommunikasjonen mellom NPE og medisinsk

sakkyndig. TV 2s kilder bekrefter det omtalte oppfatter rundt kommunikasjonen, og det er etter det opplyste åpnet tilsynssak i forhold til rådgivende lege.

NPEs utfyllende opplysninger er behandlet, og publiseringer er gjort, i beste mening og for å komme klager i møte i en komplisert sak og i lys av et større sakskompleks. Opplysningene supplerer TV 2s publisering og TV 2 har gjort justeringer i tråd med dette, men

opplysningene i TV 2s publiseringer er ikke 'uriktige', slik klager påstår.

Publisering skjedde 19. april på tv2.no. Henvendelsen fra klager til TV 2s nyhetsredaktør kom 9. mai. Det ble derfor ikke oppfattet som en hastesak, men mer som en fortsatt

diskusjon i en prosess med NPE. TV 2 satt i gang den interne behandlingen og justerte

ingressen den 18. mai. Den 12. juni publiserte TV 2 en presisering i nettsaken. Presiseringen ble også publisert i nyhetssendingen og på Nyhetskanalen samme dag.

(...)

Det har ikke vært noen bevisst eller ønsket forsinkelse av behandlingen fra TV 2s side. Tidsbruken må, slik også klagers beskrivelse viser, ses i en større sammenheng.

Hovedårsaken lå i behov for faktasjekk og redigering. Dette hadde sammenheng med det denne saken handler om, hvor det åpenbart er ulike oppfatninger av hva som er fakta,

riktige beskrivelser og nødvendige nyanser.

(...)

TV 2 ser ikke at klager har noe grunnlag for generelt å påstå at NPEs forhold 'blir skjevt

dekket' eller at TV 2 i strid med god presseskikk generelt skulle ha avvist eller ikke vist noen vilje til å komme NPE i møte. For helheten bemerkes likevel at redaksjonen ikke er enig i at NPE har 'svart på alle spørsmål'. Nettopp fordi redaksjonen mente at NPE ikke svarte på spørsmålene, valgte man å gjøre et poeng av dette i den publiserte saken.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU