Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-145Antirasistisk Front mot Document

Presseetiske temaer

Saklighet og omtanke

Stigmatiserende omtale

Kommentarfelt

Document brøt god presseskikk

Document brøt Vær Varsom-plakatens 4.3 om å vise respekt for menneskers egenart og etnisitet, og unngå stigmatisering, da redaksjonen publiserte en meningsartikkel som sammenlignet invaderende dyrearter, og hvordan disse skader norsk fauna, med mennesker som innvandrer til Norge.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklaget publisering

Document publiserte søndag 18. juni 2023 en artikkel under seksjonen «Sakset/Fra hofta» med tittelen «’Invasjon av fremmede arter’ kan gi assosiasjoner». Her ble det henvist til en publisering i Dagsavisen, om «utenlandske krabbearter som kommer til Norge og ødelegger for de opprinnelige krabbeartene».

I Documents publisering het det:

«Man trenger ikke være spesielt fantasifull for å trekke paralleller til andre typer invasjoner. Dette er tabubelagt, men nettopp derfor tenker folk det, uten å si det høyt.
Men faktum er: Liksom dyrearter vandrer, gjør folk det. Hvis man ser på skadevirkninger av fremmede arter, må man kunne gjøre det samme med mennesker. (…)»

Artikkelen åpnet for leserkommentarer.

PFUs uttalelse

Document publiserte i juni 2023 en meningsartikkel med tittelen «’Invasjon av fremmede arter’ kan gi assosiasjoner». Med henvisning til en publisering om utenlandske krabbearter, trakk skribenten paralleller til folk, og skrev blant annet: «Liksom dyrearter vandrer, gjør folk det. Hvis man ser på skadevirkninger av fremmede arter, må man kunne gjøre det samme med mennesker.»

Klager:
Antirasistisk Front mente publiseringen innebar «åpen rasisme og nazisme», idet skribenten sammenlignet folk med dyr som kan skade andre arter. Klager anførte at «vårt behov for å holde nye dyrearter nede eller borte ikke kan eller bør brukes på mennesker som kommer fra andre land». Klager mente publiseringen innebar brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, samt VVP 4.3, om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, og unngå stigmatisering. Videre reagerte organisasjonen på at Document ikke fjernet leserkommentarer som klager mente var i strid med god presseskikk, jf. VVP 4.17.

Mediet:
Documents redaktør mente saken hadde offentlig interesse, og svarte derfor på klagen i form av en kommentarartikkel i eget medium i stedet for i et tilsvar til PFU. Her anførte redaktøren at Antirasistisk Front trekker slutninger som ikke finnes i den påklagede artikkelen. Ifølge redaktøren måtte det kunne trekkes paralleller «mellom ulike type invasjoner, både av mennesker og dyr», fordi «[p]arallellene er for mange til at disse tankene ikke melder seg». Han avviste samtidig at Document dermed skulle ha sagt at mennesker som sådan er skadedyr. Ifølge redaktøren vil det være «en type shortcut som [Documents] motstandere trekker, vel vitende om at det utløser historiske assosiasjoner».

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker medienes rett til å skrive om og problematisere ulike typer forhold i samfunnet, herunder også konsekvenser av innvandring. Uavhengig hvilken tematikk som omtales, er samtidig ethvert redaktørstyrt medium som selv har valgt å ta del i den presseetiske selvdømmeordningen, forpliktet til å følge Vær Varsom-plakaten (VVP).

På generelt grunnlag minner utvalget om at hensikten med de etiske normene og pressens selvjustis først og fremst er å beskytte enkeltpersoner og grupper av mennesker mot unødig krenkende og skadelig publisitet.

Takhøyde på meningsplass
I denne aktuelle klagesaken handler det om meningsytringer. På meningsplass skal det være stor takhøyde, med et vidt rom for både spisse formuleringer og sterke meninger. Men selv om takhøyden er stor, gjelder de samme presseetiske reglene som for annet stoff, og det finnes derfor også en presseetisk grense for meningsytringer.

Leserkommentar i grenseland
Når det gjelder medienes kommentarfelt, minner utvalget om at det er redaksjonens selvstendige ansvar å følge med på hva som publiseres av leserne, og fjerne innlegg som bryter med god presseskikk, jf. VVP 4.17. Utvalget ser at det i dette tilfellet er publisert flere ytringer som bruker kraftig retorikk. PFU merker seg særlig den ene kommentaren klager har vist til, som omtaler folk i en navngitt bydel i Oslo som «fremmede arter». Slik utvalget ser det, utfordrer leserkommentaren VVP 4.3, om å unngå stigmatisering. PFU mener kommentarens innhold ligger tett oppunder den presseetiske grensen, men lander under tvil på at den i dette tilfellet kan aksepteres.

Dehumaniserende retorikk
Når det gjelder den påklagede meningsartikkelen, konstaterer utvalget at innvandrere blir sammenlignet med nye dyrearter som skader norsk fauna. Skribenten forteller hvordan dyreartene er blitt «en pest og plage», og har navn som «havnespy», «stillehavsøsters» og «svartmunnet kutling». Hvis man kan se på skadevirkningene fra invaderende dyrearter, må man kunne gjøre det samme med mennesker, uttrykker skribenten.

Dette er en form for dehumaniserende språkbruk som reduserer menneskeverdet til minoriteter i samfunnet, og som bryter grensene presseetikken setter.

Utvalget viser her til VVP 4.3 som sier at mediene skal vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn, og være varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

Document har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.3.

Oslo, 27. september 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje

Klagen

Klager er organisasjonen Antirasistisk Front, som ifølge egne nettsider er en «partipolitisk- og religiøst uavhengig grasrotorganisasjon», som «arbeider for at rasisme, fremmedfrykt og diskriminering av alle etnisiteter motarbeides på alle områder».

Slik klager ser det, innebærer publiseringen «åpen rasisme og nazisme», og et brudd på Vær Varsom-plakatens

  • 4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
  • 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom med begreper som kan virke stigmatiserende. (…)
  • 4.17. (…) Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Klager skriver: «Vi trekker ikke i tvil at nye arter med dyr kan være skadelige og trenge bort andre arter. Vi ser f.eks at et av problemene til fjellreven er at rødreven trekker høyere i fjellet og dermed setter fjellreven i fare, fordi rødreven er større. Da vil tiltak for å holde rødrevbestanden nede være adekvat. Vi i Antirasistisk Front synes at det å trekke vårt behov for å holde nye dyrearter nede eller borte ikke kan eller bør brukes på mennesker som kommer fra andre land, mennesker som kommer uten våpen er ingen invasjon og de er heller ikke skadelige.»

Klager reagerer også på kommentarfeltet, og peker spesielt på to leserkommentarer, følgende:

«Det bor noen fremmede arter her oppe i Stovner bydel som kom på 70-tallet, og de lever på de opprinnelige artene som har vært her i 10.000 år, og de formerer seg kraftig.»

«(…) Når man derifra trekker trådene til migrasjon og invasjonen av annerledes mennesker (jeg vil ikke bruke betegnelsen "art", eller "rase"), så kan man selvsagt si at dette er en helt analog situasjon. Men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe imot. For det bør vi, av all vår kraft, dersom vi mener noe med vår egen eksistens. Vi synger alle ved graven til våre nærmeste: "Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder".»

Mediets svar

Document mener klagesaken har offentlig interesse. Redaktøren har derfor valgt å gi tilsvar i form av en publisert kommentarartikkel på Document, under tittelen «Fra kultur til invasjon». Her skriver redaktøren blant annet:

«Document har brukt en artikkel i Dagsavisen om invasjon av fremmede arter til å trekke paralleller mellom ulike typer invasjoner, både av mennesker og av dyr. Parallellene er for mange til at disse tankene ikke melder seg. Men dermed sier vi ikke at mennesker som sådan er skadedyr med de ‘tiltak’ som følger av det.

Dette er en type shortcut som våre motstandere trekker, vel vitende om at det utløser historiske assosiasjoner. Venstresiden, og nå også establishment, har vridd ‘Aldri mer!’ til sitt våpen og bruker det nå uhemmet. De har appropriert historien slik tidligere ideologier av samme støpning har gjort før dem. Som om de eier historien. Men logikkens kraft er sterkere: Vi har ikke noe problem med å skille på analogier og logiske sprang. (…)»

«Nå er de[venstresiden] desperate etter å stanse ethvert tilløp til at folk ser sammenhenger mellom ulike fenomen. Globaliseringen fører til invasjon både av dyrearter og folkevandringer. Det er ikke det minste rart at folk trekker paralleller. Men det betyr ikke at vi kaller menneskene for skadedyr. Det er en slutning som venstresiden forsøker å pådytte sine motstandere.

(…)

Document har ikke snakket om at mennesker bør behandles som pukkellaks, det er en slutning som Antirasistisk Front trekker, men som ikke finnes i vår tekst. Den er kun opptatt av analogien mellom invasjonene og allegoriene: at invasjonen av en art kan utløse assosiasjoner til en annen. Men det som er enda mer interessant, er Antirasistisk Fronts freudianske slip of the tongue: At disse menneskene kommer ‘ubevæpnet’, at ‘mennesker som kommer uten våpen er ingen invasjon og de er heller ikke skadelige’. Hvis man ser rundt seg i dagens Vest-Europa, vil man raskt konstatere at disse ord kommer fra mennesker som ønsker dagens utvikling velkommen. De som kommer, er slett ikke ‘ubevæpnet’, og de er høyst skadelige for samfunnene de kommer til. Ikke alle, selvsagt, men mange nok til at de er i ferd med å rive våre samfunn fra hverandre (…).»

For øvrig mener Document at også de påklagede leserkommentarene er innenfor det presseetisk akseptable.

Replikk fra klager og mediet

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU