Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-185NN mot Grenda

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Omtale av barn

Kommentarfelt

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Grenda brøt god presseskikk

Grenda formidlet sterke anklager om dyreplageri i sin omtale av at motorsyklister hadde filmet egen villmannskjøring og jaget sauer. PFU konkluderte med at Grenda skulle gitt de angrepne mulighet for samtidig imøtegåelse.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PFUs uttalelse

Grenda omtalte i august 2023 at motorsyklister hadde filmet egen villmannskjøring i et fjellområde der det beiter sauer, og at beitelag reagerte. En bonde uttalte at det var dyremishandling. Grenda publiserte skjermdumper fra filmingen, og vinklet på sauejaging og at politiet etterforsket kjøringen.

Klager:
Mor til en 17-årig motorsyklist, som hadde filmet kjøringen, klaget med sønnens samtykke. Klager mente Grenda feilaktig fremstilte det som at sønnen hadde erkjent sauejaging og dyreplageri. Hun anførte at fremstillingen fikk konsekvenser for hvordan folk kommenterte saken på Facebook, og at kommentarfeltet opplevdes som en gapestokk. Hun opplyste at sønnen ble identifisert i kommentarfeltet, og mente Grendas publisering av skjermdumper også bidro til å identifisere. Etter klagers mening tok Grenda ingen hensyn til at omtalen gjaldt mindreårige, og de eventuelle konsekvensene omtalen kunne få. For øvrig anførte klager at det ikke var tilstrekkelig at hun og sønnen fikk komme til orde i en oppfølgende publisering med sitt syn på saken og kritikk av avisens dekning. Slik klager så det, burde avisa tatt kontakt før første publisering. Dessuten reagerte klager på redaktørens imøtegåelse av deres kritikk.

Mediet:
Grendamente å hasatt søkelys på en sak av offentlig interesse. Slik avisa så det, ble opplysninger tilstrekkelig kontrollert gjennom kontakt med politi og beitelag, etter at avisa ble kjent med videoer fra åpne konti, som viste kjøringen det ble reagert på. Avisa opplyste at den ut fra videoinnholdet oppfattet at det handlet om personer over 18 år. Grenda avviste at bildene identifiserte, og mente det handlet om relevant dokumentasjon. Etter Grendas mening ble det heller ikke rettet beskyldninger mot noen spesifikk motorsyklist, og avisa anførte at det derfor var tilstrekkelig at klager og sønnen fikk komme til orde i etterkant. Avisa erkjente imidlertid at den kunne ventet med å publisere eget svar på kritikken, og at kommentarfeltet på Facebook kunne vært røktet bedre. Avisa påpekte at innlegg ble slettet underveis, og at hele posten til slutt ble slettet for også å fjerne delinger av deres post. Redaktøren uttrykte forståelse for at klagers sønn opplevde å måtte «ta støyten» for en kjøring han ikke var alene om, men understreket at intensjonen aldri var å henge ham ut.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og sette søkelys på kritikkverdige forhold. Samtidig forutsetter denne retten at pressen innfrir kravene som er formulert i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Sterke beskyldninger krever samtidig imøtegåelse
I dette påklagede tilfellet konstaterer PFU at det ble publisert påstander om sauejaging og anklager om dyremishandling. Sistnevnte er utvilsomt en sterk beskyldning som utløser rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Selv om Grenda mente at ingen spesifikk motorsyklist ble anklaget eller identifisert i artiklene, var det utvilsomt motorsyklistene som ble omtalt og delvis avbildet i publiseringen, som ble rammet av anklagene. Utvalget konkluderer derfor med at Grenda skulle innhentet samtidig imøtegåelse fra klagers sønn før publisering.

PFU merker seg at redaksjonen var kjent med at videoene var publisert på åpne konti, og utvalget mener det dermed burde være mulig å finne frem til klagers sønn før publisering.

Hensyn ved omtale av ungdommer
Videre viser utvalget til at dersom redaksjonen hadde tatt kontakt før publisering, kunne det også vært mulig å avdekke at det handlet om personer under 18 år. Utvalget minner på generelt grunnlag om at det skal tas hensyn til konsekvensene medieomtalen kan få når omtalen gjelder barn, jf. VVP 4.8, og mener fraværet av samtidig imøtegåelse forsterkes av at omtalen gjaldt nettopp ungdommer.

Kommentarfelt må følges opp
PFU forstår at debatten på Facebook opplevdes hard for de involverte, og utvalget ser at det også ble publisert anklager om dyreplageri her. Ut fra det som er forelagt PFU, er det noe uklart hvor lenge de ulike kommentarene lå ute. PFU understreker viktigheten av at mediene har gode rutiner når det åpnes for kommentarer, og minner om det selvstendige ansvaret redaksjonen har, i henhold VVP 4.17, for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. Utvalget noterer seg at Grenda medgir at kommentarfeltet kunne vært fulgt tettere, men konstaterer samtidig at kommentarer – og til slutt hele posten – ble slettet.

Tilsvar veier ikke opp
Når det gjelder den oppfølgende publiseringen, kommer utvalget til at det var presseetisk akseptabelt at avisas redaktør svarte på kritikken fra klager og hennes sønn samtidig med at kritikken ble publisert. På generelt grunnlag minner utvalget likevel om at redaksjonene skal være svært forsiktige med å gjendrive kilders kritikk som kan oppfattes som polemikk, jf. VVP 4.15. Mediene besitter en publiseringsmakt som ikke må misbrukes.

PFU finner det samtidig positivt at Grenda ga klager og sønnen spalteplass for å kritisere avisa og uttrykke sitt syn på saken. Derigjennom fikk de også muligheten til å korrigere det feilaktige bildet de mente avisa ga gjennom den første publiseringen. Utvalget kan likevel ikke se at oppfølgingen veier helt opp for mangelen på samtidig imøtegåelse i den første publiseringen.

Grenda har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.14.

Oslo, 19. desember 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Denne saken har fått lukket og anonym behandling, som gjør at det legges ut mindre informasjon i databasen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU