Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-201Rømskog Hytteutvikling AS mot Indre Akershus Blad

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Identifisering

Saklighet og omtanke

Indre Akershus Blad brøt ikke god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklagede publiseringer

Indre Akershus Blad publiserte i juni og juli 2023 artiklene «Saksøker hytteutbygger – vil heve kjøpet og krever erstatning» og «Lokal hytteutbygger tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri og dokumentforfalskning». I første artikkel omtales et søksmål mot August Myrvold og Rømskog Hytteutvikling, der Myrvolds advokat tilbakeviser kravet. I den andre omtales flere tiltalepunkter mot Myrvold, der hans advokat opplyser at de er blitt kjent med tiltalebeslutningen via media.

PFUs uttalelse

At søksmål og tiltale mot en hytteutbygger var en belastning for klager, fikk forståelse i Pressens Faglige Utvalg. Likevel oppfylte avisen kravet om samtidig imøtegåelse. Ifølge PFU hadde avisen også gjort tilstrekkelig opplysningskontroll.

Indre Akershus Blad publiserte i juni og juli 2023 artiklene «Saksøker hytteutbygger – vil heve kjøpet og krever erstatning» og «Lokal hytteutbygger tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri og dokumentforfalskning». I første artikkel omtales et søksmål mot August Myrvold og Rømskog Hytteutvikling, der Myrvolds advokat tilbakeviser kravet. I den andre omtales flere tiltalepunkter mot Myrvold, der hans advokat opplyser at de er blitt kjent med tiltalebeslutningen via media.

Klager:
August Myrvold og ektefelle Siri Skaug Myrvold i Rømskog Hytteutvikling anførte at det var feil at Myrvold var tiltalt, og at han heller ikke på klagetidspunktet var dette. Dekningen brøt etter klagers syn både mot kravet om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet og om saklighet og omtanke. Klager oppfattet dekningen som en heksejakt på en navngitt mann i et lite lokalsamfunn. Klager mener VVP 4.7 er brutt ved at klager er identifisert og at dette er svært belastende både for ham og familien. Det ble anført at advokaten opplyste om at klager var syk og ikke i stand til å uttale seg, og at det var brudd på retten til samtidig imøtegåelse.

Mediet:
Indre Akershus Blad anførte at de fra mai av valgte å navngi klager, for å unngå mistanke mot andre. Redaksjonen skrev at de ventet «i flere måneder» med å publisere noe om saken av hensyn til tilsvarsretten og ikke minst klagers helsesituasjon. Avisen viste til at klager er grunneier og utbygger av Aurskog-Hølands største hyttefelt, og at det kom inn 120 krav på over 24,5 mill. kr da hans tre selskap meldte oppbud. Utbyggingen endte i konkurser, politianmeldelser, tiltaler og rettssaker. Avisen opplyste at de forsøkte å hente inn tilsvar fra klager i alle artikler. Redaksjonen har opplyst om at eier har vært syk og ikke hatt anledning til å uttale seg, og kontaktet hans advokat. Advokatens svar om tiltalen viste ifølge avisen at klager var kontaktet og klar over avisens artikkel.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens 1.4. Indre Akershus Blad var derfor i sin fulle rett til å omtale søksmålet og tiltalepunktene som artiklene handlet om.

Hensynet til den omtalte
Samtidig forstår utvalget at omtalen var belastende for klager, og at identifiseringen bidro ytterligere til at artiklene opplevdes som rammende. Mediene skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet.

Utvalget legger merke til at avisen ventet på at partene skulle få uttale seg, og kan ikke se at redaksjonens atferd og forhold til kildene har brutt en etisk grense, jf. kravet i VVP 3.9 om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Også i det publiserte fremstår dekningen som tilstrekkelig saklig, jf. VVP 4.1. På generelt grunnlag vil utvalget likevel oppfordre til stor varsomhet fra mediene sin side i omtale av mennesker som kan være i en svært vanskelig og sårbar situasjon.

Et berettiget informasjonsbehov
Mediene skal være varsomme med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Særlig skal varsomhet utvises i et tidlig stadium av etterforskning.

I de påklagede artiklene forelå både søksmål og en tiltale med en rekke punkter. Utvalget ser at klager ikke ble navngitt før etter tiltalebeslutningen, og merker seg også at avisen ikke har brukt bilder eller navn i titler og ingress i artikkelen om tiltalene. Innholdet i tiltalepunktene og det økonomiske omfanget av saken, heller også i retning av at det forelå et berettiget informasjonsbehov hos publikum, samt en viss forvekslingsfare. Slik utvalget ser det, er avisens identifisering ved navn på et slikt stadium i etterforskningen ikke et brudd på VVP 4.7.

PFU kan ikke se at det er påvist konkrete faktafeil i publiseringene. Utvalget merker seg at klagers advokat kommer til orde i artiklene, og finner ikke at det er dokumentert brudd på kravet om kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

Oppfylte plikten til samtidig imøtegåelse
Beskyldningene som klager får rettet mot seg, faller inn under Vær Varsom-plakatens 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldinger, så vidt mulig skal ha adgang til samtidig imøtegåelse. PFU har forståelse for at klager var i en sårbar situasjon, men merker seg at advokaten fikk komme til orde og uttale seg om tiltalen. Utvalget kan derfor ikke se at Indre Akershus Blad har brutt VVP 4.14.

Indre Akershus Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19.12.2023.

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes.

Klagen

Klager er August Myrvold og ektefelle Siri Skaug Myrvold i Rømskog Hytteutvikling, som opplyser at det ble meldt om oppbud i selskapet 11. august 2022 med påfølgende oppslag i lokalavisen. Dette var til belastning og klager anfører at en årsak til konkursen var at klager ble syk.

Klager anfører at det er feil at han var tiltalt, slik det skrives i artikkelen 25.07.23, og at han på klagetidspunktet (31.08.23) fortsatt ikke var tiltalt. Dette er ifølge klager brudd på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Klager anfører at avisen viderbringer feilaktige opplysninger fra ekteparet, motparten i hyttestriden, om at de har spinket og spart for å kjøpe seg hytte, mens klager har hatt millioninntekter. Det pekes også på som usant at andre hytteeiere har fått 200.000 kr i avslag for radonsperre. Klager bestrider også at hyttekjøperne har reklamert i tide på feil ved hytta, og at dette skjedde først etter seks år. Klager anfører at redaksjonen burde kontrollert disse opplysningene.

Dekningen bryter etter klagers syn både mot kravet om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, jf. VVP 3.9 og om saklighet og omtanke, jf. 4.1. Dekningen ble ifølge klager oppfattet som en heksejakt på en navngitt mann i et lite lokalsamfunn.

Klager anfører at omtalen av tiltalen er forhåndsdømmende, og at avisen ikke har tatt nok hensyn til hvordan dekningen er for pårørende. Klager mener VVP 4.7 er brutt ved at klager er identifisert og at dette er svært belastende både for ham og familien. Klager mener Myrvold fremstilles som en bedrager og at omtalen har medført isolasjon og ubehageligheter.

Det vises til at advokaten har opplyst at klager var syk og ikke i stand til å uttale seg, og anfører brudd på retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Klager anfører at han ikke hadde fått noen tiltale fra politiet, og heller ikke mulighet til å imøtegå dette. Ifølge klager har tilsvar ikke vært mulig på grunn av sykdom.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært ikke vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.

Mediets svar

Indre Akershus Blad viser til at de over lengre tid har skrevet flere saker om selskapet, og at de fra 13. mai 2022 valgte å navngi klager.Dette ble fra avisen gjort for å unngå spekulasjoner og mistenkeliggjøring av andre lokale eiendomsutviklere og lokale aktører i bransjen.

Avisen viser til at de i april 2022 fikk vite av advokaten at klager var syk, og anfører at de i artikler som omhandler saken har opplyst om at vedkommende er syk og sykmeldt, og ikke har hatt mulighet til å svare. Redaksjonen skriver: «Indre Akershus Blad ventet i flere måneder med å publisere noe som helst av hensyn til tilsvarsretten og ikke minst klagers helsesituasjon. Da det viste seg at klager i samme tidsrom deltok i kundemøte, så ikke avisen lenger noen grunn til å vente på tilsvar.»

Avisen viser til at klager er grunneier og utbygger av Aurskog-Hølands største hyttefelt, og at Rømskog Hytteutvikling AS meldte oppbud sommeren 2022 sammen med klagers to andre selskaper, Myrvolds Utemiljø AS og Rømskog Fellesanlegg AS. Her kom det inn 120 krav på over 24,5 millioner. Ifølge avisen endte den planlagte utbyggingen i konkurser, politianmeldelser, tiltaler og rettssaker, mens hyttekjøpere som hadde betalt inn flere millioner sto tilbake. Avisen så det derfor som et samfunnsansvar å belyse sakene.

Indre Akershus Blad skriver at de flere ganger har ventet med publisering og gitt klager og hans advokat god tid til å komme med imøtegåelse, og før publisering i flere tilfeller moderert eller fjernet kritikk og beskyldninger mot klager, da det ikke har vært mulig å få tilsvar.

Redaksjonen skriver: «Indre Akershus Blad var også til stede og publiserte fra rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett i juni 2023. Her ble det referert fra klagers advokat i tillegg til hyttekjøpernes forklaring. Klagers forklaring har avisen aldri hatt tilgang til, da klager ba om og fikk innvilget lukkede dører.»

Avisen anfører at klager tapte i retten og ble dømt til å betale hyttekjøperne 2,5 millioner kr. Avisen omtalte også ankesaken.

Om omtalen av forurensningssaken anfører redaksjonen at selskapets navn ble offentliggjort først i den siste artikkelen, da selskapet var konkurs og politiet ikke ville gi foretaksstraff. All informasjon om eierselskapet er offentlig informasjon, og politiet har i ettertid tatt ut personlig tiltale mot klager, viser vedlegg til avisens tilsvar.

Renseanlegget sto uten strøm i to måneder, og avisen anser at saken har stor offentlig interesse. Opplysninger om utbyggers inntekt ble ansett som relevant, siden han har tjent penger på prosjektet mens kjøpere har lidd tap.

Indre Akershus Blad anfører at de har brukt offentlige dokumenter som kilder i saken, fra Aurskog-Høland kommune, Brønnøysundregistrene, politi og rettsvesen – og «har innhentet tilsvar på alle saker så langt det har latt seg gjøre.»

Avisen avviser brudd på VVP 4.14 og 4.15, og forsøkt å hente inn tilsvar fra klager i alle artikler. Redaksjonen har opplyst om at eier har vært syk og ikke hatt anledning til å uttale seg, samt kontaktet advokat, noe som er omtalt i artiklene. Det anføres også at artiklene bygger på tiltalen fra politiet, i alt sju tiltalepunkter der tre inkluderer tilfeller av grovt bedrageri, tre tilfeller av dokumentforfalskning og ett tilfelle av brudd på forurensingsloven.

Redaksjonen peker på at de ventet med å publisere til advokaten var tilbake fra ferie og hadde anledning til å konferere med sin klient, og skriver: «Etter flere henvendelser får Indre Akershus Blad et svar fra klagers advokat som tydelig viser at klager har blitt kontaktet og er klar over lokalavisens artikkel.»

Replikk fra klager og mediet

Klager avviser at han stilte opp på det som passet ham. At hyttefeltet blir beskrevet som Aurskog-Hølands største, skulle ifølge klager være et argument for at det ikke var nødvendig å navngi av hensyn til andre utbyggere.

Klager anfører at på dette tidspunktet var han 80% sykmeldt, og valgte å bruke 20% på det han anså som viktigst, og dette var møter med hyttekunder.

Når avisa skriver om krav mot selskapene på 21,2 mill. kroner, anfører klager at dette ikke er reelle tall og viser til bostyrer. Ifølge klager er beløp meldt inn flere ganger, og klager mener avisa gjør ting verre enn de er.

Klager anfører at han tre måneder etter at Indre skrev om det, fremdeles ikke har fått forkynt noen tiltale, og skriver at «juristen her svarer unnvikende når vi forsøker finne ut av hva dette er».

Avisa ser ifølge klager bort ifra at det er ca 90 fornøyde hyttekjøpere, og anfører at motparten som avisa skriver om også var fornøyde i 5-6 år. Klager avviser også at Myrvold har tjent mye på dette og at hyttekjøperne er ribbet.

Det anføres at avisa ikke har tatt hensyn til klagers sykdomssituasjon.

Indre Akershus Blad minner om alvoret i saken, der to hytter er feilplassert og må flyttes, at striden er havnet i rettsapparatet og at klager er dømt til å betale hytteeier 2,5 mill. kroner, samt at saken er anket.

Redaksjonen føyer til at det i artikkelen er referert fra begge parters advokater og at disse også i etterkant av rettssaken fikk anledning til å uttale seg, uten at de ønsket dette.

Avisa skriver at det foreligger en ny anmeldelse for bedrageri og at det er berammet sak i Romerike og Glåmdal tingrett i januar 2024. Indre Akershus Blad anfører at alvoret i saken underbygges av tiltale om dokumentforfalskning, grovt bedrageri og brudd på forurensingsloven. Kommunen iverksatte i 2022 ulovlighetsoppfølging av fem byggesaker i hyttefeltet.

Redaksjonen anfører at de mener klager bevisst ikke har besvart avisas henvendelser. I forbindelse med konkurssaken presiserer avisa at kilden i saken er nettopp bostyrer.

Indre Akershus Blad anfører at de fikk kjennskap til tiltalen via politiet, og skriver: «Avisen var i kontakt med klagers advokat første gang 10. juli 2023, i hans ferie. Da klager og hans advokat påpekte at de ikke visste om tiltalen, ble tiltalebeslutningen oversendt advokaten 21. juli, da han var tilbake fra ferie. Svaret fra advokaten kom 24. juli og viste tydelig at advokaten hadde rådført seg med sin klient.» Avisa avviser derfor brudd på VVP 4.14.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU