Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-230Samira Lekhal, Re-Start AS mot TV 2

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Saklighet og omtanke

Feil i presentasjon

Rett til å forsvare seg

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

TV 2 brøt ikke god presseskikk

TV 2 skrev at Statens legemiddelverk fant ulovlig reklame av legemidler i et kurs for helsepersonell, og brukte betegnelsen «spons» i en tittel. PFU konkluderte med at mediehuset hadde god nok dekning for tittelen.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

TV 2 publiserte 30. september 2023 en nettartikkel med tittelen «Lege kalte medisinen ‘magisk’ – hadde fått fire millioner i spons». Tittelen ble samme dag, etter publisering, endret til «Lege kalte medisin ‘magisk’ – hadde fått fire millioner fra produsenten».

I tillegg ble ordet "spons" erstattet med "betalt" i ingressen, og setningen "Lekhal selv mener at hun opplyste om bindingene i kurset" lagt til.

PFUs uttalelse

TV 2 publiserte i september 2023 en nettartikkel med tittelen «Lege kalte medisinen ‘magisk’ – hadde fått fire millioner i spons». Tittelen ble senere endret til «Lege kalte medisin ‘magisk’ – hadde fått fire millioner fra produsenten». Artikkelen handlet om Statens legemiddelverk som hadde ført uanmeldt tilsyn mot et kurs i regi av overlege Samira Lekhal og hennes private foretak Re-start. Legemiddelverket fant at kurset inneholdt ulovlig reklame.

Klager:
Den omtalte legen mente TV 2 feilaktig fremstilte det som at hun hadde mottatt penger for å markedsføre medikamenter. Klager opplyste at verken hun eller foretaket har mottatt utbetalinger knyttet til markedsføring av medikamenter, og at dette også ble dokumentert for Statens legemiddelverk, noe TV 2 var kjent med. Klager opplevde seg uthengt og mistenkeliggjort, og anførte at TV 2s tittel og presentasjon var spekulativ. Slik klager så det, viste ikke tittelen til det tilsynssaken faktisk handlet om: Et varsel og vedtak knyttet til et webinar (kurs), der klager hadde gitt mangelfulle opplysninger om omtalte medikamenter.


Mediet:
TV 2 avviste brudd på god presseskikk og mente fremstillingen var korrekt. TV 2 viste til at omtalen var basert på innsyn i vedtaket fra Statens legemiddelverk, og at redaksjonen også kontrollerte med saksbehandler at vedtak og bakgrunn var riktig forstått. Videre fikk klager anledning til samtidig imøtegåelse. Slik redaksjonen så det, måtte den ut fra det som kom frem i vedtaket kunne bruke betegnelsen «spons». TV 2 kom likevel klager i møte og gjorde endringer etter publisering, da klager tok kontakt om vinklingen. For øvrig anførte TV 2 at legemiddelfirmaers kapitaltilførsel til helsepersonell og -virksomheter, er et tema som åpenbart har stor offentlig interesse.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er opp til mediene å velge hvordan en sak skal vinkles, så lenge titler ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet, og omtalen ikke er usaklig, jf. henholdsvis Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4 og 4.1.


I dette tilfellet merker utvalget seg at TV 2 endret tittelen etter publisering. Slik utvalget ser det, har TV 2 dekning for denne; i artikkelen henvises det til vedtaket fra Statens legemiddelverk der det kommer frem at klager og hennes firma har mottatt nærmere fire millioner kroner fra legemiddelfirmaet i løpet av en periode på to år. Av artikkelen går det også frem at klager står inne for å ha omtalt medikamenter som «magiske».

Rom for spissing og forenkling
Det sentrale spørsmålet er om TV 2 også hadde dekning for den første tittelversjonen, om at klager hadde fått fire millioner i «spons». Ut fra dokumentene som er forelagt PFU, fremgår det at Legemiddelverket anser inntekter fra legemiddelfirmaet som sponsing. Videre minner utvalget om at det skal være rom for en viss spissing og forenkling i presentasjonen. Etter utvalgets syn må den første tittelen også anses som presseetisk akseptabel.

Saklig og balansert
Når det gjelder omtalen av saken for øvrig, merker utvalget seg at TV 2 har vært i kontakt med sentrale kilder, som Legemiddelverket, legemiddelfirmaet og klager selv, som alle får komme til orde og kommentere saken. Utvalget finner ikke at det er fremsatt anklager som klager ikke har fått svare opp, jf. VVP 4.14, eller at det er dokumentert alvorlige feil eller mangler, som kunne utfordret kravene til kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

31. januar 2024

Ellen Ophaug,
Gunnar Kagge, Eivind Ljøstad, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes

Klagen

Klager er omtalte lege, som mener TV 2 har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 3.2, kildekritikk og opplysningskontroll
  • 4.1, saklighet og omtanke
  • 4.4, tittelbruk
  • 4.14, samtidig imøtegåelse

Klager opplyser å ha vært i kontakt med TV 2 om det hun mener er feil, men opplevde ikke at redaksjonen korrigerte tilstrekkelig.

Klager anfører: «Essensen i min klage er bevisst feil i fakta opplysninger som hentyder at jeg personlig har mottar 4 mill for å promotere medikamenter for Novo Nordisk.»

Klager forklarer: «Re-start v/Samira Lekhal holdt gratis webinar for helsepersonell 15.03. I etterkant av webinaret fikk vi et varsel fra Statens Legemiddel verk (SLV) om ulovlig markedsføring av medikamenter. Webinaret hadde ikke til intensjon å markedsføre medikamenter. Vedtaket som ble fattet fra SLV i juni påpeke mangelfull informasjon om pris og bivirkninger for de 3 medikamentene som ble omtalt. Jeg har beklaget dette og [v]il i fremtidige webinar være presis jamfør regelverket. Vedtaket omfattet at Re-start beklaget til deltagere på webinaret og orienterte om vedtaket på våre nettsider. Dette er selvsagt gjort. Utover dette fant ikke SLV uregelmessigheter i hverken arbeid/utbetalinger eller innhold på Re-start.no (http://re-start.no/)»

Klager påpeker at varsel og vedtak altså «er knyttet til at [hun] mangelfullt gjengir pris for de omtalte medikamentene Mysimba, Saxenda og Wegovy, og at [hun] generelt opplyser om bivirkninger på et slide og ikke angir presist per medikament.»

Klager anfører også: «I forbindelse med varselet valgte Re-start å være transparente og videresendt absolutt alle utbetalinger som er gjort mellom Re-start og Novo Nordisk. Vi dokumenterer her i detalj hvilket arbeid som er gjort knyttet til utbetalinger og dokumenterer da også at vi ikke på noe tidspunkt, hverken jeg personlig eller Re-start, har fått utbetalinger knyttet til markedsføring av medikamenter. Vi har også tydelig informert SLV i varslingssaken om at Re-start lager kunnskap og verktøy som tilbys kostnadsfritt til brukere og helsepersonell. Dette klarer vi fordi vi også produserer og viser innhold på oppdrag. Vi har sendt ut 8000 eks av vår behandlingsguide til fastleger og Frisklivssentraler og Re-start når allerede mer enn 15 000 brukere hver mnd.»

Klager viser til at både Statens legemiddelverk og TV 2 «er kjent med i detalj hvilket arbeid som er gjort av Re-start.no på oppdrag fra Novo Nordisk», samt at det «ikke foreligger utbetalinger knyttet til markedsføring av medikamenter overhodet». Klager reagerer på at TV 2 likevel velger «å fremstille artikkelen som om det er [klager] personlig som har mottatt penger/sponset og skaper et inntrykk av at dette er knyttet til markedsføring av medikamenter». Klager anfører: «Dette er en konstruert og feilaktig fremstilling og er ikke i tråd med vedtaket som ble fattet fra Statens legemiddel verk.»

Etter klagers mening er hun uthengt og feilaktig mistenkeliggjort «for å ha mottatt en meget stor sum penger for å markedsføre Wegovy». Klager anfører: «Det er ingen ho[ldep]unkter for det, hverken fra vedtaket fra Statens legemidde[lv]erk eller i øvrig arbeid med kunnskapsformidling på Re.start.no.»

Slik klager ser det, er TV 2s tittel spekulativ, og rettet mot henne som person. Tittelen ble endret etter publisering, men klager innvender: «Ingen av disse overskriftene omtaler den faktiske saken der varsel og vedtak er knyttet til webinar 15.03 og mangelfull opplysning av pris og bivirkni[ng]er.»

Klager opplever også bruken av portrett-bildet av henne som spekulativ, og anfører at TV 2 dessuten feilaktig har oppgitt at hun er seksjonsoverlege, mens det riktige er at hun er forsker og overlege ved Avdeling for ernæring, hormon og overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Hun opplyser at omtalen har vært en belastning, og hun opplever en krenkelse av privatlivets fred.

Ifølge klager hadde hun omfattende kontakt med TV 2s journalist på sms før publisering, der hun også opplyste at informasjonen kunne dobbeltsjekkes mot kilde, vedtaket fra Statens legemiddelverk.

Klager skriver: «Som lege kan vi ikke være redde for å være transparente om samarbeid og arbeid vi utfører i frykt for at det fremstilles som dette i media. Jeg delte naivt både kontrakter for gjennomført arbeid og faktura med SLV i den tro at dette ga innsikt i det faktiske arbeidet som var gjennomført og dermed kunne vise at dette ikke var knyttet til markedsføring av medikamenter. TV2 bruker offentlig innsikt og kilde til å fremstille feil i fakta.»

Forsøk på minnelig løsning

Det har vært kontakt mellom partene uten at det har ført frem til noen minnelig løsning.

Mediets svar

TV 2 opplyser å ha fått innsyn i Legemiddelverkets vedtak (se vedlegg), og anfører at vedtaket er korrekt gjengitt: «[F]aktum understøttes av avgjørelsen som har vært gjenstand for kontradiksjon, med tre kommentarer fra klager til Legemiddelverket.»

TV 2 anfører: «Bakgrunnen for Legemiddelverkets kontroll og klagers omtale av legemidlene på kurset, fremgår klart av artikkelen. TV 2 gjengir i artikkelen uttalelser fra enhetslederen i Legemiddelverket. Det faktiske grunnlaget for uttalelsene var bekreftet av to saksbehandlere som fulgte kurset. TV 2 hadde også tilgang til vedtaket og dets vedlegg. De understøttet dette. Det ble særlig reagert på to forhold, som så ble omtalt av TV 2: Mangel på åpenhet om økonomiske bindinger og en ubalansert fremstilling av legemidlene. Det siste ble nærmere angitt å relatere seg til at legemidlene har vanlige og alvorlige bivirkninger som saksbehandlerne mente ikke var særlig godt redegjort for. (Vi ser av klagen at det bekreftes fra klager at man her kunne vært bedre). Det ble også påpekt at det ikke ble opplyst at dersom pasienter slutter på disse legemidlene, så går de aller fleste opp i vekt igjen. Artikkelen gir en korrekt gjengivelse av det saksbehandlerne så, og hvordan Legemiddelverket vurderte saken.»

Videre påpeker TV 2 at det av artikkelen også kommer frem at det er uenighet mellom legemiddelverkets to saksbehandlere og klager, knyttet til hvorvidt hun opplyste om at firmaene hennes hadde mottatt penger fra produsenten av legemidlene.

TV 2 understreker at det er «helt nødvendig for behandlingen» at utvalget leser vedlagte vedtak fra Legemiddelverket, og opplyser at det i vedtaket også ligger «en oversikt over betalinger fra Novo Nordisk til klagers selskaper og angivelse av hva det er betalt for».

Når det gjelder arbeidet med å kontrollere opplysninger, viser TV 2 for øvrig til at det ble gjennomført «en research-samtale med saksbehandler hos Legemiddelverket, for å sikre at vedtak og den beskrevne bakgrunnen var rett forstått». Klager ble deretter kontaktet: «Journalisten opplyste om saken som var under arbeid og uttalte at hun ønsket en samtale på telefon. Det ønsker overlege Lekhal ikke. Hun forklarer saken skriftlig til journalisten og journalisten følger opp med ytterligere spørsmål som overlege Lekhal svarer på i flere omganger inntil hun uttaler ‘Jeg har nå ikke mer å tilføye’[.]» Videre opplyser TV 2 å ha vært i kontakt med Novo Nordisk.

TV 2 bekrefter også at klager tok kontakt etter publisering. Hun reagerte først på vinklingen, og kom senere tilbake og ba om flere korrigeringer: «Hun uttaler blant annet at hun kunne bevise at hun opplyste om samarbeidet under webinaret. Dette sa hun ingenting om i den innledende kontakten før publisering», skriver TV 2.

TV 2 forklarer at journalisten gikk gjennom klagers innvendinger, og at tittelen samtidig ble endret fra «Lege kalte medisin magisk – hadde fått fire millioner i spons» til «Lege kalte medisin magisk – hadde fått fire millioner fra produsenten». I tillegg ble «spons» i ingressen endret til «betalt».

TV 2 anfører: «Redaksjonen mente at det åpenbart måtte være korrekt og innenfor god presseskikk, å bruke betegnelsen ‘spons’ på forholdet jfr. listen som er vedlagt vedtaket fra Legemiddelverket, men man kom som man ser klager i møte her. (..) Redaksjonen la deretter inn et tillegg i artikkelen om at ‘Lekhal selv mener at hun opplyste om bindingene i kurset’.»

Hva gjelder bildebruken, avviser TV 2 at den skulle være i strid med god presseskikk: «I den aktuelle sammenhengen mener TV 2 det er innenfor grensene for god presseskikk både å omtale selskapene og identifisere henne ved navn og bilde (et bilde som hun selv bruker utad på virksomhetens nettside).»

Videre opplyser TV 2 å ha korrigert beskrivelsen av klagers stilling, slik at det nå står at klager er «overlege på hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen på Sykehuset i Vestfold».

Oppsummert avviser TV 2 å ha brutt god presseskikk: «Faktum er gjengitt korrekt i artikkelen og TV 2 har utøvet slik kildekritikk/faktakontroll som VVP 3.2 tilsier. Det foreligger ikke noen slik situasjon som VVP 4.1 er ment å ramme. Det er jfr. 4.14, bedt om/tilbudt imøtegåelser fra overlege Lekhal, i tråd med god presseskikk og det relevante er gjengitt.»

Replikk fra klager og mediet

Klager fastholder at TV 2 fremstilte saken «som om varselet fra SLV var knyttet til pengeoverføringer mellom meg og Novo Nordisk», og at hun «som lege hadde mottatt penger for å markedsføre medikamenter».

Klager skriver: «Det fremkom ikke tydelig at varslet fra SLV ikke var knyttet til pengeoverføriger overhodet, men et gratis webinar 15.03. (…) [S]aken la frem pengeutbetalinger som om det uklart hva pengene var brukt til, dette til tross for at varsel fra SLV veldig inngående dokumenterer at vi gjennom 2,5 år har utført arbeid. I vedtaket fra SLV er et redegjort i detalj hva utbetlainer fra Novo Nordisk til Re-start omfatter og faktum dokumenter at det ikke på noe tidspunkt er gjort pengeoverføringer knyttet til markedsføring».

Klager avslutter: «Jeg vet som sagt ikke hvordan jeg kan tydeligergjøre dette bedre. Kanskje er det faktisk sånn [a]t journalister kan spekulere i å lage overskrifter og saker som de vil til tross for faktagrunnlaget er noe annet.»

TV 2 anfører: «Klager ser øyensynlig fortsatt ikke, på tross av behandlingen hos Legemiddelverket, sammenhengen mellom betalingen fra legemiddelfirmaet (NN) og Legemiddelverkets grunnleggende forutsetning for å vurdere webinaret.

Legemiddelverket konkluderte mht klagers påstander (...) med at webinaret var markedsføring av annonsørinnhold på Re-start.no sponset av NN.»

TV 2 siterer fra vedtaket:

«NN har til sammen betalt ca. 4. 000 000 NOK til drift, utvikling, markedsundersøkelser og annonsørinnhold på Re-start.no siden november 2021 (vedlegg 1). NN betaler 57 000 NOK per mnd. for annonsørinnhold (totalt 112 artikler) på Re-start (vedlegg 2), som oppgis av Re-start å benyttes som lønnsinntekter for det arbeidet Re-start og GreeNugde utfører.

Legemiddelverket anser inntektene fra annonseinnhold på Re-start fra NN, som oppgis å brukes som lønnsinntekter til det generelle arbeidet for ansatte i Re-Start og GreeNugde, som en indirekte sponsing av webinaret som Re-start arrangerte kostnadsfritt.

Webinaret anses som et reklamemøte både på bakgrunn av klare oppfordringer til medikamentell behandling mot overvekt/fedme, og at webinaret var direkte og indirekte sponset av NN.»

TV 2 konkluderer: «Legemiddelfirmaenes kapitaltilførsel til helsepersonell og -virksomheter, er et tema og et grunnleggende problemkompleks som åpenbart har stor offentlig interesse. Virksomheten er også spesialregulert i lovgivningen. Det ligger i kjernen av medienes samfunnsoppdrag å belyse slike forhold. TV 2 mener fortsatt at god presseskikk er fulgt i denne saken.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU