Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-254Kristoffer Einvik mot Rana Blad

Presseetiske temaer

Avtaler og premisser

Korrekt sitering

Rana Blad brøt ikke god presseskikk

PFU konkluderte med at Rana Blad gjenga meningsinnholdet i klagers uttalelser på en presseetisk akseptabel måte, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.7.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

Rana Blad publiserte en nyhetsartikkel og en leder der det het at en Frp-politiker uttalte at det var småfrekt av administrasjonen å komme med forslag om å legge ned skoler, i strid med politikernes ønsker.

Klager:
Den omtalte Frp-politikeren mente sitatet ikke var dekkende for det han uttalte, fordi avisen utelot at klager hadde forståelse for at administrasjonen bare gjorde jobben sin med å finne inndekning for et omstillingsbehov i skolesektoren. Videre reagerte klager på at det ufullstendige sitatet ble gjenbrukt i lederartikkelen til å fremstille ham som ung og dum, og uvitende om hvordan budsjettprosessen fungerer. Klager anførte at han ba journalisten om sitatsjekk. Selv om journalisten mente dette ikke var nødvendig, gikk han med på dette, ifølge klager. Sitatsjekk er en rettighet man har som intervjuobjekt, fremholdt klager.

Mediet:

Rana Blad avviste at det ble avtalt sitatsjekk, og mente klagers påstand måtte bero på en misforståelse. Avisen påpekte at journalisten etter intervjuet gjenga overfor klager det han ble sitert på. Redaksjonen viste til at klager i artikkelen dessuten ble sitert på det han faktisk sa, og at det også ble gjengitt at han pekte på at partiet hans gikk til valg på å videreutvikle og oppgradere skolene som var foreslått lagt ned. Rana Blad understreket at klager ikke hadde krav på å bli gjengitt i sin helhet, og avviste at han ble fremstilt som ung og dum i lederartikkelen.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er medienes ansvar å klargjøre premissene i kontakten med kilder, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.3. Dersom kilden er sårbar eller forholdene som omtales er alvorlige, skjerpes kravene til tydelighet. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, må redaksjonen sørge for at kilden er klar over hva avtalen omfatter. En sitatsjekk skal primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil, jf. VVP 3.8, og det er opp til redaksjonen å avgjøre om det skal tilbys sitatsjekk, ikke kilden selv.

Ikke nødvendig sitatsjekk

Utvalget registrerer at partene er uenige om hvorvidt det ble inngått avtale om at klager skulle få sitatsjekk. PFU viser til at klager selv opplyste at journalisten mente dette ikke var nødvendig, og ser heller ikke at klagers politiske uttalelser var av en slik karakter at det var naturlig at redaksjonen ønsket å få sjekket disse med ham før publisering.

Meningsinnholdet korrekt gjengitt

VVP 3.7 pålegger mediene å gjengi kilder korrekt. Dette innebærer ikke at kilder kan kreve å bli gjengitt ordrett, eller i sin helhet, men at pressen har en plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.

I påklaget nyhetsartikkel kommenterte klager, sammen med øvrige politikere i kommunestyret, administrasjonens forslag til innsparinger i skolesektoren. Avisen gjenga også klagers begrunnelse for at han mente administrasjonens kuttforslag var småfrekt, nemlig at partiet hans hadde gått til valg på å oppgradere skolene som ble foreslått lagt ned. Utvalget kan ikke se meningsinnholdet i klagers uttalelser ble vesentlig endret.

Måtte tåle kritikk

PFU registrerer at klager mente seg fremstilt som ung og dum i lederartikkelen, og kan forstå at han opplevde dette belastende. Utvalget minner likevel om at det skal være stor takhøyde i ledere og kommentarer, og at klager som politiker måtte tåle å få kritikk for sine uttalelser, og også henvisningen til at han var fersk i politikken.

Rana Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. februar 2024

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

Klagen

Klager er Kristoffer Einvik, som anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten:

3.3 - om premissene i kontakten med kilder

3.7 - om å gjengi meningsinnholdet

3.8 - om sitatsjekk

Klager skriver:

«I den første saken publisert 19.10.23 ba undertegnede ansvarlig journalist om sitatsjekk, journalisten mente at det jeg hadde sagt ikke 'var noe problematisk, og at det neppe var nødvendig med sitatsjekk.' Undertegnede ba likevel om å få en sitatsjekk. Journalist skrev ned min mail og skulle sende meg sitatsjekk på denne.

(...)

Helt konkret sa jeg at jeg 'Synes det er småfrekt av administrasjonen å fremme dette forslaget når bestillingen fra politikerne har vært helt tydelig. Men jeg forstår likevel at administrasjonen bare gjør jobben sin, da de må finne inndekning for et omstillingsbehov.' Her ble mitt sitat '– Å komme med et forslag om å legge ned skoler var småfrekt fra administrasjonen, sier kommunestyrerepresentant Kristoffer Einvik i Rana Frp.'»

Klager viser til at en politikerkollega heller ikke fikk sitatsjekk: «Når saken kom ut har man valgt å kutte ned våre sitater slik at det er manglende sammenheng i det som blir sagt.»

Klager skriver:

«Videre ser man i saken publisert 21.10.23 at sjefredaktør gjenbruker dette sitatet, som ikke er publisert i sin helhet til å fremstille undertegnede som uvitende om budsjettprosess og at dette kun er administrasjonens oppgave. Jeg tåler en støyt, og forstår at jeg gjennom mitt valg i å engasjere meg stiller meg i pressens skuddlinje. Men jeg mener oppriktig at gjennom manglende sitatsjekk og publisering av kun delvis sitat (uten å ha fått klar beskjed om at dette ville bli publisert slik) har Ranablad brutt flere punkter Vær Varsom-plakaten og burde felles på bakgrunn av dette i begge sakene. Da begge sakene bruker et sitat som ikke er publisert i sin helhet, og undertegnede ikke mottok sitatsjekk eller informasjon om at sitatet ville begrenses.»

Mediets svar

Rana Blad avviser brudd på god presseskikk, og skriver:

«Saken det klages på, er en oppfølgingssak med samtlige lokale partier i Rana etter at kommunedirektøren for oppvekst la fram et forslag om å endre på skolestrukturen ved flere utkantskoler i kommunen. Dette forslaget ble lagt fram til tross for at samtlige politiske partier gjennom valgkampen garanterte for ikke å røre skolestrukturen. Dette skapte naturlig nok oppstandelse, ikke bare blant berørte elever og foreldre, men også blant politikere. I saken som Kristoffer Einvik, nyinnvalgt kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet, klager på, er han en av åtte politikere som er intervjuet. Han er ikke hovedkilden, Frp er et lite opposisjonsparti. Følgelig er ikke hans, og hans parti sine synspunkter, noe det er naturlig for oss å vie stor oppmerksomhet i en slik samlesak med alle partiene.

I brødteksten i det som altså er en omfattende sak med også syv andre intervjuobjekter står kun dette om Einvik: '- Vi gikk til valg på å videreutvikle og oppgradere skolene på Skonseng og Storforshei, sier Kristoffer Einvik i Rana Frp, som kaller forslaget om strukturendring for småfrekt. Dette, merker vi oss, er ikke gjenstand for Einviks PFU-klage.

Det han har klaget inn er en bildetekst hvor det står: '- Å komme med et forslag om å legge ned skoler var småfrekt fra administrasjonen, sier kommunestyrerepresentant Kristoffer Einvik i Rana Frp.'

Rana Blad skriver videre:

«Einvik påstår at det er gjort en avtale om sitatsjekk. Det stemmer ikke. Som det framgår av det ovenstående, så var Einvik en av en rekke politikere som ble intervjuet i denne saken, og de ble intervjuet samtidig. Einvik framsatte riktignok et ønske om å få saken til sitatsjekk, og fikk da til svar fra vår journalist at han så ingen grunn til å sende den til sitatsjekk. Journalisten gjenga til og med der og da det Einvik kom til å bli sitert på. Som er det som er sitert og publisert. Påstanden om at saken skulle sendes til sitatsjekk til Einvik, må i beste fall bero på en misforståelse fra Einvik si side. Å sende et fellesintervju med en rekke politikere, til sitatsjekk er nemlig helt uvanlig.

(...)

Så til det Eivik anfører angående lederen, og hans påstand om at sjefredaktøren framstiller ham som uvitende.

(...)

Denne lederen er publisert to dager etter den innklagede saken, og som i saken er Einvik viet liten oppmerksomhet.

(...)

At Einvik synes han er framstilt som uvitende får stå for hans egen regning. Han har vitterlig sagt at han synes forslaget om å legge ned skolene var småfrekt, og det er da også dette det refereres til i lederen.

(...)

Det er forståelig at 'å stille seg i pressens skuddlinje', som Einvik selv omtaler det, kan oppleves som nytt og muligens ubehagelig. Særlig i forbindelse med denne saken, hvor altså politikerne bevilget seg selv millioner uten å vite hvor de skulle finne penger til å berge skolene de garanterte for i valgkampen. Det hører nemlig med til historien at vedtaket Einvik, og de øvrige kommunestyrerepresentantene, gjorde da de bevilget seg selv millioner ekstra i godtgjørelser, i henhold til godtgjøringsreglementet i ettertid er kjent ulovlig.»

Rana Blad fremholder at det ikke ble gjort avtale om sitatsjekk og at klager er gjengitt korrekt.

«(...) vi har gjengitt meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Einvik har ikke krav på å bli gjengitt i sin helhet(...)», skriver avisen.

Replikk fra klager og mediet

Klager skriver:

«Først og fremst vil jeg på det sterkeste benekte Ranablads påstand om at det ikke ble avtalt sitatsjekk. Under intervjuet ba jeg ettertrykkelig om at saken skulle sendes til sitatsjekk, til tross for at journalist mente det ikke var nødvendig. Jeg aksepterte ikke journalistens beslutning og insisterte på at en sitatsjekk var ønsket fra min side , noe som tydeligvis ikke har blitt overholdt.»

Videre fremholder klager:

«I tillegg sendte jeg en oppfølgende SMS med utfyllende kommentarer angående politikerlønn, som ikke ble tatt inn i den publiserte saken. Dette viser, etter min oppfatning, at det har vært en bevisst avgjørelse om å utelate informasjon som kunne gi et mer nyansert bilde av mine synspunkter. Det virker som om det har vært en ønsket strategi å fremstille meg som 'ung og dum' ved å utelate viktig kontekst og informasjon.

(...)

Jeg ønsker å understreke at en muntlig avtale er like juridisk bindende som en skriftlig avtale. Jeg er overrasket over at mediets redaksjon ikke respekterer dette prinsippet og velger å avfeie det som en misforståelse fra min side. Dette viser en mangel på respekt for grunnleggende prinsipper innenfor journalistikken og etikk.

Jeg vil også påpeke at det ikke er opp til journalisten å bedømme om en sitatsjekk er nødvendig eller ikke. Dette er en rettighet jeg som intervjuobjekt har, og det er skuffende å se at denne rettigheten ikke blir respektert.

(...)

Jeg opplever fortsatt en arrogant holdning i mediets tilsvar, og tonen i svaret deres er lite konstruktiv. Det er bekymringsfullt å se hvordan mine uttalelser er blitt halvsitert og brukt mot meg for å angripe min forståelse for kommuneøkonomi og prioritering.

(...)

Er det slik at man heretter må se seg nødt til å ta eget lydopptak under intervju med det aktuelle mediets journalister?»

Rana Blad skriver i sin sluttreplikk:

«Det ble ikke gjort noen avtale om sitatsjekk. Det holder vi fast på. Journalisten refererte til og med eksakt overfor Einvik hva han kom til å bli sitert på. Noe som også er gjort, og Einvik er sitert på akkurat det han sa.

(...)

Einvik fremsetter en påstand om at vi har brukt hans sitater kreativt. Det er med respekt å melde bare tull. Einvik sa at det var småfrekt av administrasjonen å fremme forslaget om strukturendring. Det er det han er sitert på, og det er ikke noe kreativt i gjengivelsen av hans sitat.

Når Einvik i sin replikk opplyser at han har sendt en oppfølgende SMS med utfyllende kommentarer, og reagerer på at denne ikke er tatt med i saken, viser vel dette til fulle at han ikke skjønner hvordan pressen jobber. Han har ingen krav på at 'oppfølgende SMS med utfyllende kommentarer' skal publiseres. Han er sitert på det han sa i en direkte intervjusituasjon.

Påstanden om at Rana Blad mangler profesjonalitet og ikke har respekt for grunnleggende journalistiske prinsipper på bakgrunn av det Einvik hevder, er rett og slett tatt ut av alle proporsjoner. Det samme er ideen om at Rana Blad skulle ha en ønsket strategi om å framstille Einvik som 'ung og dum'.

(...)

Vi ber PFU merke seg at en folkevalgt velger en meget spesiell tilnærming til hvordan han i framtida har tenkt å forholde seg til Rana Blad, når han vurderer å gjøre lydopptak med journalistene våre.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Avinor mot Rana Blad

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

27.09.2023

Saksnummer

23-130

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU