Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-280Toralf Veum Ladstein mot Øyposten

Presseetiske temaer

Bildebruk

Avtaler og premisser

Øyposten brøt god presseskikk

Øyposten publiserte et bilde av en mann som ikke ønsket å bli avbildet. Bildet hadde ikke rammende karakter, og PFU var noe i tvil, men konkluderte med at avisen brøt kravet om å klargjøre premisser overfor kilder.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Øyposten publiserte i november 2023 en artikkel om Pendlerforeningen som delte ut vervelapper på Judaberg kai i Stavanger kommune. I artikkelen var det et bilde av en person som fikk utdelt en vervelapp. Mannen uttalte seg også i artikkelen.

Klager:
Den omtalte mannen mente han ble avbildet selv om han ikke ville dette. Det var greit for klager å uttale seg i artikkelen; han uttalte seg generelt om at mannskapet på fergene gjør en god jobb, og at han ikke har satt seg inn i den politiske saken som Pendlerforeningen kjemper for. Men klager ønsket ikke noe bilde i avisen, og det sa han tydelig ifra om. Klager er prest og ville ikke bli assosiert med den politiske konflikten som artikkelen omhandlet.

Mediet:
Øyposten innrømmet at klager ikke var «veldig ivrig etter å ha bilde av seg i avisa». Redaktøren, som var den som møtte klager på kaien i Judaberg, opplyste at han gjerne starter en forhandling med kilder når de ikke ønsker å bli tatt bilde av. Det ble dessverre ikke særlig tid til forhandlinger med klager, fordi han måtte rekke fergen. Klager var negativ, men «ikke kategorisk negativ», anførte redaktøren. Avisen viste til at klager uttalte seg i artikkelen, og fremholdt at det var i en «harmløs setting». Derfor valgte avisen å publisere bildet likevel.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at utvalget ikke kan vurdere eventuelle brudd på åndsverksloven. Utvalget kan bare vurdere om avisen har brutt de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU påpeker at mediene skal klargjøre premissene i kontakten med kilder, jf. VVP 3.3. Dette er et viktig element i presseetikken, som dreier seg om publikums tillit til pressen.

Ikke rammende karakter
PFU merker seg at klager ble avbildet selv om han uttrykte overfor redaktøren at han ikke ønsket dette. Det er presseetisk problematisk med tanke på VVP 3.3. Kilder skal kunne si nei til å stille opp i mediene, spesielt i saker som ikke angår dem direkte.

Samtidig kan ikke utvalget se at bildet gir inntrykk av at klager tar stilling til aksjonen. Det fremstår nøytralt. Klager stiller seg helt nøytral til saken også i sine uttalelser, som han godtok publiseringen av. Hverken bildet eller klagers uttalelser har rammende karakter.

PFU i tvil
Utvalget er noe i tvil, men faller likevel ned på at bildebruken var kritikkverdig. Øyposten skulle ha klargjort premissene for bildebruken før bildet kunne publiseres i dette tilfellet.

Øyposten har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.3.

Oslo, 28. februar 2024

Anne Weider Aasen,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Frode Hansen
Gunnar Kagge, Melissa Jocelyn Lesamana, Ellen Ophaug

Klagen

Klager er mannen som ble avbildet i artikkelen. Han mener Øyposten har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.3, om premisser

4.12, om bildebruk

Ifølge klager ble han avbildet til tross for at han sa til journalisten at han ikke ønsket dette. Klager forteller:

«Torsdag 9. november stod eg på kaien og venta på båten. Pendlarforeininga stod og verva medlemmer, og eg såg øyposten var på plass. Håkon Eide frå pendlarforeininga gav meg ein flygesetel, og eg uttrykte skepsis til å la meg verva, då eg ikkje kjende til kva agenda dei hadde i saka.

Eg vart overraska av at øyposten ved sjølvaste redaktøren stakk eit (mobil)kamera opp og tok bilete utan å spørre meg (eg står til høgre med caps og briller). Eg reagera og haldt fram handa og sa tydelig at eg ikkje ville ha biletet mitt i avisa i samband med denne saka.»

Klager opplyser at han er prest og det er uheldig for ham å bli assosiert med en pågående politisk sak.

«Eg velde å uttale meg om at eg var fornøyd med mannskapet for å gje ei litt meir positiv vinkling. Men eg gav ikkje på noko tidspunkt tillatelse til bruk av bilete. Redaktøren sa han ville gje ‘ein stemningsrapport frå kaien’. Eg rekna med det var tenkt skriftleg», skriver klager.

Og:

«Mitt premiss var tydelig når eg gav beskjed om at biletet ikkje skulle brukast i avisa. Øyposten sitt premiss var i beste fall tvetydig: ‘bare en stemningsrapport frå kaien’»

Mediets svar

Øypostens redaktørforteller bakgrunnen for saken:

«Om morgonen torsdag 9. november var eg på Judaberg kai for å lage ein liten reportasje om at leiar Håkon Eide i den lokale pendlarforeininga var ute for å verve medlemer. Bakgrunnen var eit ferskt forslag frå fylkesdirektøren i Rogaland om å kutte i hurtigbåttilbodet, eit tilbod som er viktig for mange pendlarar i Finnøy kommunedel.»

Redaktøren opplyser at han tok bilde da foreningen delte ut en vervelapp til Toralf, og at det er korrekt at klager da «ikkje var veldig ivrig etter å ha bilde av seg i avisa».

Øyposten skriver:

«Som journalist i lokalmiljøet opplever eg ofte at folk seier: “Du treng ikkje å ha bilde av meg”. Då startar gjerne ei forhandling der eg seier som sant er at saka blir veldig mykje betre med bilde av eit menneske. For meg står det om å drive anten levande formidling eller “død formidling”. Toralf var negativ til bilde, men eg opplevde ikkje at han var kategorisk negativ. Som han sjølv skriv så uttala han seg om kor fornøgd han er med mannskapet på hurtigbåten, noko han òg blei sitert på.»

Redaktøren forteller videre:

«Med til historia høyrer at hurtigbåten til Toralf kom i same moment, og at det difor blei lita tid til “forhandling”. Sidan dette var ein heilt harmlaus setting, som eg opplevde det, og at det var relevant for saka å fortelje om ein pendlar som bur på Finnøy og er avhengig av hurtigbåten til og frå jobb i Suldal, så valde eg å trykke bildet.
Så mykje meir er det vel eigentleg ikkje å sei. Saka var eit lite stykke verkelegheit på offentleg stad i ein harmlaus setting. Om eg handla i strid med pressas etiske reglar, er det opp til PFU å døme om.»

Replikk fra klager og mediet

Klager hadde ikke mer å tilføye.

Tilsvarsrunden er avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Firda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-269

Brudd

NN mot Verdens Gang

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

21.09.1999

Saksnummer

99-105 (a,b,c)

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU