Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-015Aktivt rovdyrvern mot Østlendingen

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Bildebruk

Rett til å forsvare seg

Østlendingen brøt ikke god presseskikk

PFUs flertall konkluderte med at publiseringen av en protestplakat med Aktivt Rovdyrvern (ARV) sitt navn og logo, ikke rammet organisasjonen på en slik måte i artikkelen at det var et presseetisk brudd.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Østlendingen omtalte et møte mellom Norges jeger- og fiskerforbund og to statsråder, der temaet var rovdyr. Politikerne reagerte på at aksjoner skal ha skapt farlige situasjoner i terrenget, blant annet i Rafjell der «spanske ryttere» skal ha blitt brukt. Artikkelen ble illustrert med faksimile av en protestplakat fra Aktivt rovdyrvern (ARV) og Revolution Rov.

Klager:
Aktivt Rovdyrvern (ARV) opplevde at de ble knyttet til de omtalte aksjonene når saken ble illustrert med en faksimile der organisasjonens navn var angitt. ARV understreket at de var imot bruk av «spanske ryttere», og mente at både organisasjonen og medlemmer uriktig ble holdt ansvarlige for ulovlige handlinger. ARV mente de burde hatt anledning til å imøtegå det de opplevde som påstander og insinuasjoner i artikkelen. Klager opplevde koblingen som spesielt rammende fordi påstandene om ulovligheter i artikkelen ble uttalt av framtredende myndighetspersoner.

Mediet:

Østlendingen anførte at artikkelen handlet om hva justisministeren og finansministeren mente generelt om ulovlig aksjonisme, og ikke var en konfliktsak der organisasjonene eller enkeltmennesker ble beskyldt for å stå bak. Videre mente Østlendingen at artikkelen ikke beskrev et straffbart forhold, og at ARV uansett ikke var part i saken. Likevel erkjente avisen at det var uheldig og umotivert at Østlendingen brukte en faksimile for å illustrere vernesiden i artikkelen. Avisen avviste imidlertid at det skulle innebære et presseetisk overtramp.


PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er god presseskikk å tilstrebe kildebredde, og la motstemmer komme til orde, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2. Det er spesielt viktig i saker med sterke motsetninger, som i rovdyrpolitikken.

PFU konstaterer at artikkelen framstår ensidig fordi bare den ene siden av rovdyrpolitikken kommer til orde. I tillegg får myndighetspersoner reagere på aksjoner mot lisensjegerne, uten at de som har deltatt på aksjonene får komme til orde. Dette er likevel ikke nødvendigvis et presseetisk overtramp.

Bruk av bilde

Det sentrale spørsmålet i denne PFU-klagen er om publiseringen av et bilde av en protestplakat med Aktivt Rovdyrvern (ARV) sitt navn og logo, rammer organisasjonen på en slik måte at det er et presseetisk brudd.
Utvalget påpeker at de samme aktsomhetskrav gjelder for bruk av bilde som for skriftlig og muntlig fremstilling, jf. VVP 4.12.

PFU mener det er uheldig at bilde er brukt i artikkelen, så lenge organisasjonen er imot aksjonsformene som er omtalt, og organisasjonen heller ikke er kontaktet om saken. Utvalget merker seg også at bilde fortsatt ikke er fjernet i nettartikkelen, til tross for at Østlendingen selv har erkjent at bruken var umotivert og uheldig.

At noe er uheldig, er imidlertid ikke ensbetydende med at det samtidig innebærer brudd på god presseskikk.

PFU har forståelse for at klager opplever seg angrepet. Utvalget legger imidlertid vekt på at det ikke rettes konkrete anklager mot organisasjonen, og at den ikke knytter organisasjonen direkte til ulovlige aksjoner.

Østlendingen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2024

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys

Dissens:

PFUs mindretall har også forståelse for at klager opplever seg angrepet og minner om VVP 4.12, som slår fast at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder, som for skriftlig og muntlig fremstilling. I en sammenheng der teksten retter alvorlige anklager mot ikke navngitte demonstranter, er det brukt et bilde med klagers logo. Etter mindretallets mening kan dette leses som at anklagene er rettet mot klager og at klager således har rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Utvalgets mindretall konkluderer med at Østlendingen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.14.

Oslo, 24. april 2024

Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Klagen

Aktivt Rovdyrvern (ARV) anfører at Østlendingen har brutt god presseskikk på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet:

  • 3.2, om kildekritikk, bredde og relevans i valg av kilder
  • 4.5, om å unngå forhåndsdømming
  • 4.12, om at samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som for skriftlig og muntlig fremstilling
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager opplever at de omtalte aksjonene blir knyttet til dem når saken illustreres med en faksimile der organisasjonens navn er angitt. ARV skriver: «Aktivt Rovdyrvern mener at organisasjonen og organisasjonens medlemmer blir uriktig holdt ansvarlige for ulovlige handlinger, uten at vi er blitt gitt anledning i samtid til å imøtegå påstander eller insinuasjoner. Påstandene om ulovligheter blir i artikkelen fremført av svært fremtredende myndighetspersoner, finansministeren og justisministeren, noe som ytterligere forsterker alvoret i budskapet, men det er Østlendingens bruk av ARVs navn som knytter organisasjonen til hendelsene.»

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Østlendingen mener det har offentlig interesse når to lokale regjeringsmedlemmer uttaler seg om det de mener er ulovlige aksjoner mot lisensjegere.

Når det gjelder spørsmålet om samtidig imøtegåelse, argumenterer avisen for at artikkelen er aktuelt vinklet, og handler om hva justisministeren og finansministeren mener om ulovlig aksjonisme mot lisensjegere. «Østlendingen så ingen grunn til å lage dette til en konfliktsak med tilsvar fra folk som støtter ulovlig aksjonisme», skriver avisen.

Avisen avviser det klager opplever som «insinuering». «Østlendingen har ikke målbært at AR[V] står bak eller støtter ulovlig aksjonisme. Det påstås ikke av kildene, og Østlendingen har på ingen måte journalistisk grunnlag for å påstå det. (…) Ingen enkeltmennesker eller organisasjoner blir beskyldt for å stå bak», skriver Østlendingen og argumenterer for at klager derfor heller ikke har rett til samtidig imøtegåelse.

Videre mener Østlendingen at artikkelen heller ikke beskriver et straffbart forhold, og at ARV uansett ikke er part i saken.


Likevel erkjenner avisen at det er «uheldig (…) at Østlendingen brukte en faksimile for å illustrere vernesiden. Det er uheldig fordi det er umotivert, siden Aktivt Rovdyrvern ikke er en part eller kilde i saken». Avisen skriver: «Det er unødvendig og ikke god journalistikk, men ikke et brudd.»

Replikk fra klager og mediet

Aktivt Rovdyrvern mener Østlendingen burde vedgå at sammenstillingen av tekst og faksimile framstår som åpenbart gjort i den hensikt å koble ARV til påstanden om ulovlig aksjonisme. Nye argumenter anføres ikke.

Østlendingen tilbakeviser at koblingen mellom faksimile og anklager er åpenbar og en villet kobling. Avisen mener det ikke er noe i artikkelen som peker ut ARV som skyldig i lovbrudd.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU