Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-258Yousuf Gilani mot Drammens Tidende

Presseetiske temaer

Saklighet og omtanke

Identifisering

Faktasjekk og kildebredde

Drammens Tidende brøt ikke god presseskikk

DT omtalte et utested som måtte stenge på dagen etter varsler om lovbrudd. Det var ikke brudd på god presseskikk at avisen fortalte hvem som stod som eier av utestedet i offentlige registre, selv om personen opplyste at han har solgt stedet.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

Drammens Tidende (DT) skrev at utestedet Jaguar i Drammen fikk suspendert serveringsbevillingen etter varsler om lovbrudd. Avisen fortalte at Yousuf Gilani står oppført som utestedets eier og styreleder.

Klager:
Yousuf Gilani mente DT brøt god presseskikk fordi det ikke stemmer at han eier utestedet. Han solgte stedet i 2023, og dette ble opplyst til avisen før publisering. Det var usaklig å fokusere på ham som person, og avisen burde tatt høyde for at han ikke lenger eier stedet. Det tar tid før endringer kommer inn i Brønnøysundregistrene, og det burde avisen forstått, anførte klager, som mente han ikke burde vært navngitt.

Mediet:
Drammens Tidende opplyste at både klager og stedets daglige leder ble kontaktet før publisering, og at begge ble spurt om dokumentasjon som viser at stedet er solgt. Ingen av dem ga slik dokumentasjon, fortalte avisen. Derfor måtte de forholde seg til hva som står i offentlig registre. DT påpekte at daglig leder uttalte i artikkelen at han har kjøpt utestedet.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager opplever det urimelig å bli knyttet til problemer ved et utested som han ikke lenger eie.

Greit å navngi
Samtidig påpeker PFU at klager, ut ifra hans egne opplysninger, var eier av stedet da det ble solgt i 2023. Utvalget understreker at DT var i sin fulle rett til å opplyse om både nåværende og tidligere eiere av bedriften. Uansett om klager var nåværende eller tidligere eier på publiseringstidspunktet, kan ikke utvalget se at det var brudd på god presseskikk å navngi klager i forbindelse med omtalen, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7, om identifisering, og VVP 4.1, om saklighet og omtanke.


Godt nok opplyst
PFU finner at DT måtte kunne opplyse at klager stod oppført som nåværende eier i offentlige registre. Utvalget mener det var presseetisk akseptabelt selv om det skulle stemme at informasjonen var utdatert. I den sammenheng er det avgjørende at uttalelsene fra daglig leder, som fortalte at han har kjøpt stedet av klager og derigjennom har ansvaret, kom tydelig frem i artikkelen. PFU merker seg at også klager ble kontaktet før publisering.

PFU finner at artikkelen var tilstrekkelig opplyst, jf. Vær Varsom-plakatens 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.

Drammens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. januar 2024

Anne Weider Aasen,
Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim,
Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård

Klagen

Klager er Yousuf Gilani, og han mener Drammens Tidende har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.1, om saklighet og omtanke

4.2, om skillet mellom kommentar og fakta

4.3, om privatliv

4.4, om dekning for titler og innganger

4.5, om forhåndsdom

4.7, om identifisering

Klager reagerer på at DT fokuserte på ham, selv om han ikke lenger har noe å gjøre med det omtalte selskapet og utestedet. Han viser til Artikkel 1, og skriver:

«Jeg ble oppringt av Rolf-Martin Hansen, journalist i Drammenstidende om en sak hvor et utested i Drammen hadde fått sin bevillgning suspendert på grunn av en rekke forhold. Jeg har tidligere vært styreleder i selskapet. Da journalisten ringte meg fikk han beskjed om at han må ringe de som er drivere for utestedet og kjenner til saken.

De som er drivere og styreleder informerte journaslisten om at vedkommende er driver, allikevel velger journalisten å starte artikkelen med følgende tekst sitat;

"Det var lørdag at kommunen sendte vedtaket til Yousuf Gilani, som står oppført som eier og styreleder i selskapet bak utestedet på Bragernes."»

Det kom frem i artikkelen at selskapets daglige leder, Sulakhan Singh, opplyste at han kjøpte ustedet og selskapet i 2023, «og at han er både eier styreleder og daglig leder». Det stod også:

«Ifølge kommunens interne saksdokumenter ble Singh godkjent som daglig leder for utestedets serveringsbevilling i vår. Formelt for selskapet i august, ifølge Brønnøysundregistrene.»

Dette burde vært reflektert i saken for øvrig, mener klager, som skriver:

Denne informasjonen kommer langt ned i saken, det virker for meg at journalisten bevisst velger å bygge saken slik at den blir rotete med tanke på drivere og meg.

(…)

Hadde journalisten gjort grundig journalistisk arbeid, ville han ha vært opplyst om at endringer i brønnesyndregisteret tar tid, han kunne også ha tatt en telefon til brønnesyndregistreret for å faktasjekke hvem som er styreleder og dagligleder i selskapet. Jeg opplever at journaslisten bevisst bruker mitt navn i saken. Journalisten ble opplyst at det er nye drivere for utestedet både av meg i telefonsamtale og av styreleder og dagligleder for utestedet»

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Drammens Tidende avviser at god presseskikk er brutt.

«Gilani er omtalt fordi han var mottaker av varselet fra Drammen kommune. Gilani er omtalt fordi han fortsatt er registrert som 100 prosent eier av selskapet. Fram til 20.10.23 (to dager etter publisering av den innklagede saken) var han også styrets leder. Selskapets forretningsadresse står fortsatt på Gilani», skriver avisen.

DT opplyser at klager aldri har tatt kontakt med avisen. Dersom han hadde bedt om justeringer av mindre art, ville det blitt vurdert, skriver DT, og videre: «Dersom han ønsket endringer av større art, ville det bli gjort - også før publisering - dersom han kom med dokumentasjonen vi har etterlyst».

DT understreker at både klager og Singh ble kontaktet av journalisten før publisering, og at de ble spurt konkret om de hadde dokumentasjon på endring av eierforholdet. «Ingen av dem har opplyst saken med dokumentasjon.»

Når det gjelder klager argument om Brønnøysundregistrene, argumenterer DT:

«Gilani mener vi burde ha sjekket med Brønnøysund. Brønnøysund skriver på sine nettsider om Aksjonærregisteret:

“Vi har ingen informasjon om hvem som til enhver tid er aksjonær i selskaper.

Har du noen spørsmål om Aksjonærregisteret, må du kontakte Skatteetaten. Du kan også ta kontakt med selskapet selv, som til enhver tid plikter å ha oppdatert aksjeeierbok. Alle aksjeselskaper må sende inn aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten en gang i året. Brønnøysundregistrene har ikke oversikt over hvem som til enhver tid er aksjonær i et selskap.”»

Avisen fremholder at eierskap er offentlig informasjon som selskapet selv skal presentere når man blir spurt om det.

«På dette grunnlag har vi ikke noe annet holdepunkt å forholde oss til enn at Gilani er eier av selskapet Mono AS. Vi imøteser fortsatt at Gilani dokumenterer eventuelle endringer», skriver DT avslutningsvis.

Replikk fra klager og mediet

Klager fastholder at DT har brutt god presseskikk. Via advokat argumenterer han:

«Innledningsvis er grunn til å bemerke at det er Gilani som er klager som følge av måten Gilani er omtalt på, og at DT synes med viten og vilje å melde opplysninger de har fått beskjed om at er uriktige, i sensasjonsøyemed for å ramme ham som kjent lokalpolitiker.»

Klager påpeker at det er DTs ansvar å ha dokumentasjon for det publiserte.

Gilani sa tydelig ifra til journalisten hos Drammens Tidende at han ikke var eier eller styreleder av selskapet den 18. oktober da han ble kontaktet første gang.

«Ny eier, styreleder og daglig leder bekreftet også at dette ovenfor journalisten (se mail markert med gult). Selv med denne informasjonen fra både Gilani og ny eier velger journalisten fortsatt å fremstille artikkelen [Artikkel 1, sekr.anm.] med Gilani som eier, i tillegg med en ingress og artikkel som er med på å villede leserne.»

Klager viser til ytterligere to artikler og fremholder at DT der på ny skapte inntrykk av at Gilani eier utestedet.

Også før publisering av Artikkel 3 uttrykte klager tydelig overfor journalisten at han ikke eier stedet.

Videre påpeker klager at Aksjonærregisteret oppdateres én gang i året, 31. januar. Det kom ikke frem i publiseringene, argumenterer klager.

Klager skriver også:

«Nyregistreringer i Brønnøysund tar ofte flere uker eller lengre, og vil aldri gi et øyeblikksbilde. Skal man ha et øyeblikksbilde må man kontakte selskapet, som til enhver tid har aksjeeierbok tilgjengelig. Dette administreres imidlertid kun av selskapets styreleder og/eller daglig leder. Gilani har ikke dette da han ikke innehar noen av rollene.»

Og:

«Hverken aksjeregister eller Brønnøysundregisteret vil således kunne gi noen fasit. Rettslig gjelder styreendringen fra den dato generalforsamlingen har valgt styre, uaktet om det er innmeldt eller godkjent registrert. Det inntrer ingen faktisk endring ved registreringen i seg selv.»

Klager stiller spørsmål ved hvordan avisen kan vite at Gilani var mottaker av kommunens varsel. All kommunikasjon kommunen går via Altinn, og kommunen har ikke sendt noe varsel per post, skriver klager. «Han står heller ikke oppført som styreleder med post og forretningsadresse på Altinn», argumenterer klager videre.

Når det gjelder oppføringen i Brønnøysundregistrene, skriver klager at det stod en postadresse med «c/o» Gilani.

«Det indikerer intet om eierforhold i seg selv. Det er derfor det anvendes c/o og ikke f eks v/ (for ‘ved»’). Sistnevnte ville gitt indikasjoner på nærhet. Det første gir indikasjon på postkasse», argumenterer klager.

Drammens Tidende kjenner ikke til at Gilani har politiske verv, og avviser uansett at artikkelen er skrevet for å ramme ham som lokalpolitiker.

Avisen fastholder sitt syn:

«DT har omtalt at Gilani hevder å ha solgt dette utestedet, men vi kan ikke bare basere oss på muntlige påstander i en sak hvor det undersøkes en rekke mulige ulovligheter over tid. Derfor har vi gjort hva man skal forvente av avisa, vi faktasjekker de påstander folk fremmer.

Derfor ber vi fortsatt om dokumentasjon på det påståtte eierskiftet. I offentlige registre står Gilani fortsatt som eier.»

Ifølge DT søker også kommunen dokumentasjon på eierskiftet. Ifølge avisen skrev kommunen følgende 7. november 2023:

«I kommunens register er Yousuf Gilani oppført som eier av selskapet. Kommunen har verken mottatt melding om eierskifte, eller søknad om ny bevilling etter eierskifte.
Vi viser til reglene om virksomhetsoverdragelse vedlagt, og ber om informasjon innen 21.11.2023 for når selskapet ble overdratt. Overdragelsen bes dokumentert med kopi av signert og datert kjøpekontrakt.»

«Vi noterer oss at klager bruker ressurser på advokat og til å klage til PFU, heller enn det mye mindre krevende alternativet: Å dokumentere at han har solgt virksomheten», skriver DT avslutningsvis.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU