Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-268Elin Herjehagen mot Åndalsnes Avis

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Åndalsnes Avis brøt god presseskikk

Åndalsnes Avis misbrukte sin redigeringsmakt og publiserte en redaksjonell, polemisk replikk, i strid med god presseskikk, da avisas redaktør publiserte sitt svar på et kritisk debattinnlegg samtidig med at kritikken ble publisert.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

Åndalsnes Avis publiserte i oktober 2023 enlederartikkel som svarte på et debattinnlegg som var kritisk til avisa. Lederen ble publisert samme dag på nett, og også i samme papirutgave som det kritiske innlegget.


Klager
:
Hun som skrev det kritiske debattinnlegget reagerte på at avisas redaktør svarte på hennes innlegg samtidig, og etter at innlegget kun hadde ligget ute på avisas nettsider i 27 minutter. Slik klager så det, innebar redaktørens svar en polemisk replikk i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.15, fordi lederartikkelen undergravde meningene i klagers innlegg. Klager anførte at avisa har misbrukt sin redaksjonelle makt.


Mediet
:
Åndalsnes Avis viste til at papirutgaven kun kommer ut tirsdag og fredag, og mente den måtte kunne publisere klagers innlegg og lederartikkelen i samme utgave, for at lederen ikke skulle miste kontekst og aktualitet, og for å balansere debatten. Videre forklarte redaktøren at når avisa går i trykken på ettermiddagen, blir e-avisa tilgjengelig samme kveld. Siden innlegg og leder sto i samme avis, valgte redaksjonen å publisere innleggene i sekvens på nettsiden, slik at både lesere av nettutgaven, e-avisa og papirutgaven fikk tilgang på samme informasjon til samme tid. For øvrig mente avisa at lederen var nøktern og svarte på faktafeil i klagers innlegg.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er en del av pressens samfunnsrolle å legge til rette for debatt og la ulike syn komme til uttrykk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Videre minner utvalget om at mediene også har en plikt til å rette kritisk søkelys mot hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle, jf. VVP 1.4. Det er derfor sentralt at redaksjonene viser stor romslighet når det gjelder kritikk som rammer dem selv, som i dette tilfellet.

Retten til å svare
Det er likevel ikke slik at en redaktør aldri kan ta til motmæle når eget medium blir kritisert. Retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, kan også bli utløst overfor redaktører. PFU konstaterer at klagers debattinnlegg imidlertid ikke inneholdt den typen sterke anklager som måtte svares opp umiddelbart og samtidig med at kritikken ble publisert. Åndalsnes Avis måtte derfor kunne vente med å publisere sitt svar.


Utvalget minner dessuten om at mediene besitter et stort privilegium idet de får styre debatten, og må derfor være seg bevisst hva redigeringsmakta innebærer.

Redaksjonell, polemisk replikk
Som det går frem av VVP 4.15 skal tilsvar og debattinnlegg ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Slik utvalget ser det, er redaktørens lederartikkel polemisk fordi han imøtegår klagers poeng og forsøker å undergrave meningsinnholdet i hennes innlegg.

PFU kan ikke se at avisens utgivelseshyppighet med kun to papirutgaver i uken var til hinder for at redaktøren kunne vente med å svare til neste utgave, og utvalget reagerer også på at klagers innlegg fikk ligge uimotsagt på nett i svært kort tid.


På generelt grunnlag minner utvalget om at journalister og redaktører som har et spesielt ansvar for å fremme ytringsfrihet, må avfinne seg med at de utsettes for kritikk fra publikum.


Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.15.

Oslo, 31. januar 2024


Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Klagen

Klager er en som skrev et debattinnlegg, som uttrykte kritikk mot avisa. Klager opplyser at avisa svarte på hennes innlegg etter at det kun hadde ligget ute på avisas nettsider i 27 minutter. Slik klager ser det, har avisa misbrukt sin redaksjonelle makt og brutt Vær Varsom-plakatens 4.15.

Klager skriver: «Lederen er etter min mening en polemisk replikk med et innhold som undergraver meningsinnholdet i mitt innlegg.»

Klager viser til og siterer fra tidligere PFU-saker som hun mener er relevante:

«PFU-sak 17-115: 'Videre mener utvalget at det også innebærer et presseetisk overtramp at kritikken som klager ytret mot Amta i et leserinnlegg, ble imøtegått i samme utgave på lederplass. (…)’
PFU-sak 19-242: ‘PFU reagerer imidlertid på at redaktøren publiserte sitt svar til klager samtidig. Ettersom det bare er redaksjonen selv som kan imøtegå et innlegg umiddelbart, tilsier god presseskikk at meningsinnlegg skal få stå uimotsagt idet de publiseres. (…)’

PFU-sak 18-051: ‘Slik utvalget ser det, er den samtidige publiseringen nettopp et eksempel på et slikt misbruk av redaksjonell makt.’

PFU-sak 10-052: ‘En av lederartiklene inneholdt imidlertid et angrep på klagerens leserinnlegg på samme side samme dag. Utvalget har tidligere hatt kritiske bemerkninger til slik samtidig kommentar. (…)’»

Klager konkluderer: «Med alle disse lignende sakene som bakteppe, mener jeg Åndalsnes Avis helt klart bryter med god presseskikk. Publiseringen bryter med følgende VVpl'er: 4.15»

Forsøk på minnelig løsning

Det ble tatt kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at det førte fram.

Mediets svar

Åndalsnes Avis uttrykker at den setter pris på engasjement rundt avisa.

Når det gjelder den påklagede lederen, stiller Åndalsnes Avis imidlertid spørsmål ved hva som er kritisk i den, og skriver: «Artikkelen peker i første rekke på uttalelser i klagers meningsinnlegg, før det svares ut den kritikken klager selv fremsetter. Det er ikke brukt sterke, tyngende beskrivelser eller krasse ord, slik vi ser det, men et veldig generelt og nøytralt språk, uten å være nedlatende/truende på noen måte. Avisa svarer på faktafeil som er framsatt – som at vi taper abonnenter på måten vi holder på og at vi skriver ‘saker for å skape klikk som pleier annonsørene’, som ikke kunne vært lenger fra sannheten – og det påpekes at klager selv har valgt å moderere en tidligere leder det vises til hele ni måneder tilbake (hvor er relevansen i det?), slik at den skal passe egen virkelighet.»

Hva gjelder anklager om at lederen er en polemisk replikk, viser redaktøren til Store Norske Leksikons definisjon: «en diskusjon eller argumentasjon uten et ønske om å oppnå gjensidig forståelse mellom partene.»

Åndalsnes Avis anfører: «Men det er jo nettopp det vi ønsker her; gjensidig forståelse. Overfor leserne våre, som har fulgt denne løpende nyhetsdekningen – som også er et argument fra vår side for publiseringen av lederen, – og de som står på utsiden og ser inn, og ønsker en balansert debatt.»

Avisa opplyser at klagers innlegg «kom i kjølvannet av en nyhetssak og påfølgende meningsutveksling i Rauma kommune og våre spalter uka før, som gjorde at vi anså klagers innlegg som en del av vår løpende nyhetsdekning».

Med hensyn til tidsrommet mellom publiseringene, og henvisningene til tidligere klagesaker, deriblant en fra 2010, anfører Åndalsnes Avis: «Avisverden og mediebransjen har forandret seg drastisk på disse 13 årene, for å si det mildt, så det at en avis i 2010 ble felt for ikke å ha ventet med publisering av sitt tilsvar til dagen etter, blir ikke sammenliknbart da vi kun har utgivelser tirsdag og fredag. Vår vurdering her var at det ble for lenge mellom hver publisering – tre dager – som ville gjort at en eventuell leder ville mistet sin kontekst og aktualitet. Vi valgte derfor å ha de i samme papiravis, for å balansere debatten. At disse to meningsutvekslingene kom såpass tett på hverandre på våre digitale flater, har da kun med avisutgivelsene å gjøre. Når avisa går i trykken på ettermiddagen, blir denne tilgjengelig i E-versjon klokka 22 samme kveld. Ettersom de begge var å finne i morgendagens avis, valgte vi å publisere de i sekvens på åa.no slik at både nettlesere, E-avis-lesere og papirlesere fikk tilgang på samme informasjon til samme tid.»

Replikk fra klager og mediet

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU