Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-307AUllensaker kommune mot Utrop

Presseetiske temaer

Omtale av barn

Avtaler og premisser

Identifisering

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Korrekt sitering

Lukket behandling

Denne saken har lukket behandling, og vises her med mindre og anonymisert informasjon.

Utrop brøt god presseskikk

PFU konkluderte med at Utrop ikke utviste tilstrekkelig hensyn til hvordan omtalen rammet barn, da avisen omtalte påstander om at klassen ble segregert, blant annet basert på etnisitet. Utrop ga heller ikke tilstrekkelig anledning for samtidig imøtegåelse, og siterte en kilde feil.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PFUs uttalelse

Utrop publiserte i november 2023en artikkel der foreldre til barn i en klasse ved en barneskole i Ullensaker kommune, uttalte at trinnet er segregert. Det kom fram at Organisasjonen mot offentlig diskriminering hadde klaget skolen inn for Diskrimineringsnemda, for å dele elevene inn i ulike klasser ut ifra foreldres økonomi og etnisitet.

Klager:
Ullensaker kommune anførte med samtykke fra rektor, at det ikke ble vist varsomhet ved omtale av barn, siden både skolenavn, klassetrinn og klasse ble angitt. Klager mente omtalen stigmatiserte og identifiserte en liten gruppe barn. Videre mente klager at framstillingen var feilaktig. Det var ikke dekning for påstanden om segregering og kriteriene som skolen delte elevene inn etter, ble ikke tilstrekkelig gjengitt, mente klager.
Rektor ble heller ikke gjengitt korrekt; Utrop utelot to «ikke», og gjengivelsen av rektors synpunkt fikk derfor motsatt betydning. Avtalen om sitatsjekk og publisering ble heller ikke innfridd. Ellers reagerte kommunen på at Utrop omtalte en tidligere rettslig arbeidsmiljøsak som involverte rektor, uten at han fikk samtidig imøtegåelse.

Mediet:
Utropmente det ble vist tilstrekkelig varsomhet overfor barna siden hverken navn på elever eller foreldre var publisert. Avisen mente videre at det var dekning for å bruke begrepet «segregering», siden skolen i en nærliggende kommune ble felt i Diskrimineringsnemnda for en lignende sak. Redaksjonen opplyste også å ha gjort egne undersøkelser ved søk i offentlige skattelister når det gjaldt elevene og foreldrenes økonomiske bakgrunn. Slik Utrop så det, konkluderte heller ikke artikkelen med at klasseinndelingen var bevisst fra skolen. Utrop forklarte at rektor fikk sitatsjekk på flere uttalelser, selv om det også ble stilt nye oppfølgingsspørsmål på epost.
Utrop mente også at rektor fikk samtidig imøtegåelse på alle punkter.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener problemstillinger knyttet til angivelig forskjellsbehandling av barn i utdanningsløpet er av offentlig interesse. Utrop var derfor i sin fulle rett til å settes søkelys på tematikken.

Undersøke opplysninger
Opplysningskontroll og kildekritikk står sentralt i all journalistikk. Mediene skal være kildekritiske, ha tilstrekkelig kildebredde og undersøke opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2. Slik utvalget ser det, er det uheldig at begrepet «segregering» ett sted kan leses som en faktaopplysning i artikkelen. Utvalget konkluderer likevel under tvil med at det kommer fram at dette er et synspunkt fra en kilde.

Rammer barn
Det presseetiske hovedproblemet i påklaget artikkel, er imidlertid måten barn er omtalt på. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8, understreker at mediene må tenke på hvordan beskrivelser og omtale kan ramme barn på både kort og lang sikt. Og i tillegg hvilke konsekvenser dette kan få for dem. Prinsippet gjelder også når foreldrene deres uttaler seg, og har gitt sitt samtykke til omtalen.

I dette tilfellet har Utrop pekt konkret både på hvilken skole og hvilken klasse saken gjelder. Siden klasselister er offentlig informasjon, kan alle få vite hvem de omtalte er, både i nærområde og øvrig befolkning. Beskrivelsen av klassen og identifiseringen av barna rammer sterkt, og viser ikke den varsomhet som kreves når barn omtales, jf. VVP 4.8.

Kilder skal gjengis korrekt
Når pressen gjengir kilder, skal disse gjengis korrekt, jf. VVP 3.7. Mediet har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av uttalelser fra intervjuobjektene, selv om ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.
PFU konstaterer at rektor blir gjengitt feil i artikkelen. Når to «ikke» faller ut av gjengivelsen, blir meningsinnholdet i rektors uttalelse forvrengt.

Må få svare på kritikk
Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, konstaterer utvalget at rektor har fått komme til orde i artikkelen. Utvalget kan imidlertid ikke se at rektor ble forelagt anklagen mot ham knyttet til en tidligere arbeidskonflikt, ved en annen skole. Utvalget minner om at redaksjonen må ta ny kontakt med kildene når det kommer fram nye beskyldninger fra andre parter som utløser retten til samtidig imøtegåelse.

Utrop har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.7, 4.8 og 4.14.

Oslo, 20. mars 2024

Ellen Ophaug,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU