Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-312Naturvernforbundet i Glåmdal mot Mitt Kongsvinger

Presseetiske temaer

Redaksjonell uavhengighet

Faktasjekk og kildebredde

Feil i presentasjon

Rett til å forsvare seg

Mitt Kongsvinger brøt god presseskikk

Da Mitt Kongsvinger omtalte et omstridt hotellprosjekt, burde avisen opplyst om at en av investorene i prosjektet også er medeier og styremedlem i avisens utgiverselskap.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

Mitt Kongsvinger (MK) publiserte i 2023-2024 flere nyhets- og kommentarartikler om et omstridt hotellprosjekt i Kongsvinger.

Klager:
Naturvernforbundet i Glåmdal som har vært en sterk motstander av hotellplanene, mente MK brøt en rekke presseetiske regler i dekningen av striden. Avisen brukte en illustrasjon av hotellet som ga et misvisende inntrykk av byggets størrelse, argumenterte klager. Klager mente også at MK feilaktig skrev at kommunen avviste en klage fra organisasjonen; det riktige var at den ikke ble tatt til følge. Det var videre feil å kalle organisasjonen for «hotellmotstandere», fordi de ikke er imot alle hoteller. Klager anførte i tillegg at en kommentarartikkel fra sjefredaktøren var polemisk, fordi den imøtegikk et innlegg som organisasjonen hadde fått publisert i avisen noen timer tidligere.

Klager reagerte dessuten på at en av eierne av avisen, Roy Gunnar Holth, som også sitter i utgiverselskapets styre, var en av investorene bak hotellprosjektet. Det gjorde at avisen ikke kunne omtale prosjektet på en uavhengig måte, anførte klager. Videre pekte klager på flere artikler der hotellet ble omtalt uten at eierskapet var opplyst om.

Mediet:
Mitt Kongsvinger avviste at god presseskikk ble brutt. Avisen fremholdt at illustrasjonen var relevant, og at detaljert informasjon om bygget først kan beskrives når en ferdig reguleringsplan foreligger. MK avviste også at kommentaren var polemisk, og påpekte at den ikke var et tilsvar til klagers innlegg. Avisen innrømmet at ordet «avvist» ikke var det mest presise, og rettet derfor artikkelen, men kunne ikke se at upresisheten utgjorde et presseetisk brudd. Det var full dekning for å skrive «hotellmotstander», fremholdt MK.

Når det gjaldt eierskapet til Roy Gunnar Holth, argumenterte avisen for at dette ikke har påvirket det redaksjonelle arbeidet, som har vært helt uavhengig, i tråd med redaktøransvaret. Avisen har vist full åpenhet om eierskapet, og opplyst om det når Holth er blitt omtalt. Det var imidlertid ikke nødvendig å opplyse om det hver eneste gang hotellplanene ble omtalt, fremholdt MK.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at alle argumentene til klager er blitt vurdert, selv om ikke alt svares opp i denne uttalelsen.

PFU understreker at Vær Varsom-plakaten gjelder for bilder og illustrasjoner, så vel som for tekst, jf. Vær Varsom-plakatens 4.12. Utvalget finner imidlertid ikke at den publiserte illustrasjonen utgjør et brudd. Det fremstår åpenbart at det er en illustrasjon, og ingen nøyaktig og fotografisk gjengivelse. Kritikk mot tegningen må i dette tilfellet kunne tas opp i den løpende offentlige debatten om hotellsaken.

Dekning for ordbruken
Videre finner PFU at avisen hadde tilstrekkelig dekning for den påklagede ordbruken, jf. VVP 4.4, om dekning for titler, og VVP 3.2, om opplysningskontroll. Utvalget understreker at det skal være rom for spissing og forenkling i journalistikken.

PFU kan heller ikke se at den påklagede kommentarartikkelen er polemisk, jf. VVP 4.15, da den først og fremst er et svar på et annet leserinnlegg.

Det sentrale i saken
Den sentrale presseetiske problemstillingen er derimot knyttet til at en av investorene bak det omtalte hotellprosjektet, Roy Gunnar Holth, også er medeier i Mitt Kongsvingers utgiverselskap. Holth sitter i avisens styre, sammen med sjefredaktøren og kommentatoren som har skrevet flere av de påklagede artiklene.

At pressen opptrer fritt og uavhengig er et bærende prinsipp i presseetikken. Redaktører skal ikke la seg påvirke av utenforstående krefter, jf. VVP 2.1, om redaktøransvaret, og alle redaksjonelle medarbeidere skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, jf. VVP 2.2. Det er viktig at redaktører og journalister unngår dobbeltroller som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Må kunne omtale egen eier
Samtidig fastslår PFU at medier må kunne omtale saker der egne eiere er involvert, uten at det nødvendigvis medfører et presseetisk brudd. Det er ikke presseetisk problematisk at Holth er medeier i avisen, ei heller at avisen har omtalt noe som angår ham direkte.

Dette hindrer likevel ikke at eierskapet utgjør en binding. VVP 2.3 fastslår at mediene skal vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikum. Det betyr at bindinger som kan reise spørsmål ved mediets uavhengighet, bør opplyses om i det publiserte. Åpenhet kan hindre spekulasjoner og øke tilliten til at mediet tilstreber fri og uavhengig journalistikk.

Burde vist åpenhet
PFU merker seg at Mitt Kongsvinger var åpen om Holths eierskap i den første påklagede publiseringen, samt i andre artikler som ikke er innklaget. At det er blitt vist åpenhet tidligere, fjerner imidlertid ikke det presseetiske kravet om å vise åpenhet også i nye publiseringer.

Flere av de påklagede artiklene gjelder det omtalte hotellprosjektet der Holth var investor. PFU påpeker at prosjektet er omstridt i lokalsamfunnet. Når avisens eier har økonomisk interesse i det, fastslår PFU at hans roller i både avisen og prosjektet burde vært opplyst om. Avisens positive standpunkt til planene på leder- og kommentarplass forsterker åpenhetsbehovet, for å bygge tillit til at standpunktet er tatt på et uavhengig, redaksjonelt grunnlag.


Mitt Kongsvinger har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 2.3.

Oslo, 24. april 2024

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug

Klagen

Klager er Naturvernforbundet i Glåmdalen, som mener Mitt Kongsvinger (MK) har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

1.4, om å sette kritisk søkelys på seg selv
2.1, om redaktørens uavhengighet
2.2, om uavhengighet og integritet
2.3, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold
2.8, om ekstern finansiering
3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
4.1, om saklighet og omtanke
4.4, om dekning for titler
4.11, om bildemanipulasjon
4.12, om bildebruk
4.13, om rettelse
4.14, om samtidig imøtegåelse
4.15, om polemisk replikk

Klager viser til illustrasjonen i Artikkel 1 og 2 og fremholder at den er sterkt misvisende:

«En viktig grunn til at plasseringen av hotellet i byparken er meget kontroversiell, er at hotellbygget blir meget høyt, ikke minst høyere enn de nærliggende kulturminnene som boligblokka tvers overfor hotellet på den andre siden av Storgata, Rådhus-Teatret og rådhuset. I den vedtatte reguleringsplanen blir hotellet på 7 etasjer, hvorav den øverste etasjen er tilbaketrukket.
(…)
Mitt Kongsvinger oppgir ikke høyden i meterhverken i billedteksten eller andre steder. Manglende høydeangivelse gjelder både for hotellet, kino- og kulturbygget, boligblokka tvers overfor hotell, Rådhus Teatret og Kongsvinger rådhus. Ufullstendig informasjon om vesentlige forhold er en form for feil faktum og uærlighet.»

Klager skriver også:

«Det er (…) mulig at illustrasjonen bevisst er laget slik at hotellet skal se lavere ut enn det blir i virkeligheten. I alle fall har kommunen utarbeidet en korrigert versjon(se bilag 9) av en lignende illustrasjon av hotellet i byparken. Etter vår mening burde det også ha blitt utarbeidet en korrigerende illustrasjon til de som Mitt Kongsvinger benytter.»

Slik klager ser det, burde MK opplyst at Link Arkitektur, som står bak illustrasjonene, er betalt av hotellselskapet for å utarbeide reguleringsplanen for utbyggingen.

«Leserne kan feilaktig tro at illustrasjonene er utarbeidet på oppdrag av Mitt Kongsvinger eller av kommunen (…). Leserne vil derfor ikke innta den nødvendige kritiske holdningen», skriver klager.

Videre argumenterer klager for at avisen har en binding til en av investorene bak hotellprosjektet. Klager skriver:

«Et styremedlem, Roy Gunnar Holth, i Nye Medier Invest AS som er utgiverselskapet til Mitt Kongsvinger, er blant de tre investorene (investorfamiliene) som eier selskapet Kongsvinger Sentrumshotell AS som har fremmet forslaget til reguleringsplan for de ovenfornevnte byggene i byparken (men det er kommunen som er grunneier i byparken).
At Roy Gunnar Holth er styremedlem i utgiverselskapet Nye Medier Invest AS, framgår fra www.proff.no, og der framgår det også at han eier 100 prosent av aksjene i Flygind Invest AS som igjen eier 20 prosent av Nye Medier Invest AS. (…)
Videre ser vi fra www.proff.no at hotellselskapet Kongsvinger Sentrumshotell AS eies med en tredjedel av Constructio AS, som igjen eies av familien Holth. Roy Gunnar Holt 9,933 prosent direkte og 11,7 prosent indirekte gjennom Flygind Invest AS. Videre eier Fredrik Holth og Kristian Holth hver 33,333 prosent av Constructio AS. I tillegg eies de siste 11,7 prosentene av Grey Swan AS som igjen eies 100 prosent av Kristian Holth. Etter hva vi forstår, er Fredrik Holth, født 1982, og Kristian Holth, født 1984, sønner av Roy Gunnar Holth, født 1956.»

Denne bindingen har ikke alltid avisen opplyst om, fremholder klager. I Artikkel 2 var det ingen informasjon om at en av investorene bak hotellprosjektet, altså Holth, også er medeier i avisen. «(…) det hjelper ikke at Mitt Kongsvinger har opplyst om bindingen tidligere. Det må opplyses om den i hver publisering om hotellsaken», argumenterer klager.

Klager stiller samtidig spørsmål ved om det ville vært nok å opplyse om bindingen:

«Det bør også vurderes om denne bindingen til hotell- og medieinvestor Roy Gunnar Holth er så sterk at det ikke er tilstrekkelig bare å opplyse om bindingen, fordi det oppstår avhengighet eller en form for kollektiv inhabilitet for avisa og redaksjonen.»

Klager lurer på om ansatte i avisen er blitt rekruttert og ansatt på bakgrunn av deres personlige meninger om hotellsaken. Klager skriver:

«At det er redaktøren istedenfor investor og milliardær Roy Gunnar Holth som svarer på debattinnlegget vårt (bilag MK-1-1, MK-1-1-2 og MK-1-3), viser jo i praksis at redaktører ikke føler seg uavhengig av Roy Gunnar Holth. Redaktøren skriver dessuten ingen nøytral kommentar, men går dessuten til angrep på oss (…). Redaktøren påtar seg en uheldig dobbeltrolle som både redaktør og aktivist/forsvarer for Roy Gunnar Holth.»

Videre mener klager at Artikkel 1 var en redaksjonell hale, i strid med regelen mot polemisk replikk (VVP 4.15), fordi det svarte på et leserinnlegg fra klager. Slik klager ser det, utløste artikkelen også samtidig imøtegåelse overfor organisasjonen.

Klager mener videre at det ikke var dekning for å bruke ordet «avvist» i tittelen i Artikkel 2. Klager skriver:

«(…) ‘avvist’ i offentlig klagesammenheng betyr at klagen ikke ble realitetsbehandlet, jevnfør forvaltningsloven § 34, særlig første ledd. Dette er selvfølgelig ingen nyhet for pressen, snarere tvert imot. Forvaltningsloven ble vedtatt i 1967, det vil si for 57 år siden. Også i brødteksten brukes ‘avvist’ feilaktig. Uttrykket ‘tas ikke til følge’ er brukt i vedtaket den 12. september 2023 til kommunens planutvalg.»

Klager reagerer også på bruken av ordet «hotellmotstander».

«Hvis det hadde vært snakk om å bygge en moské eller synagoge i byparken, ville det ha vært helt uakseptabelt å bruke leksemer som ‘moskémotstander’ og ‘synagogemotstander’ hvis det bare var en plassering i byparken de var mot. Leksemet ‘hotellmotstander’ er tendensiøst. De to foreningene som klager, er ikke generelle motstandere av hotell, ikke engang i Kongsvinger sentrum, bare i byparken. Heller ikke i overskrifter skal ikke sannheten fordreies.»

Mediets svar

Mitt Kongsvinger (MK) avviser at god presseskikk er brutt.

Avisen opplyser at de publiserte illustrasjonene er hentet fra kommunenes offentlige saksdokumenter. «Tegningen er også benyttet til å orientere kommunens politikere, og er den mest brukte illustrasjonen i den politiske prosessen.»

MK understreker at illustrasjonene er knyttet til arbeidet med reguleringsplanen, og at det er først når en reguleringsplan foreligger at man kan sende inn en byggesøknad som i detalj beskriver bygget.

«Når man kommer så langt som til en byggesøknad vil det ligge ved detaljerte tegninger med blant annet nøyaktige størrelser på bygget i saksdokumentene.
(…)
Å kritisere Mitt Kongsvinger for at vi ikke oppgir høyde på bygget i illustrasjonen i verken bildetekst eller i artikkelen er etter vår mening feil. Dette er opplysninger som ikke relevante på dette tidspunktet. Hva som tillates av byggets høyde blir først avgjort når en reguleringsplan er vedtatt.»

MK mener det er opplagt at driverne av prosjektet, altså investorene bak hotellprosjektet, har betalt for illustrasjonene. «Det følger vanlig praksis at det er selskapet som har byggeplaner som står for denne typen kostnader.»

Når det gjelder eierskapet til hotellinvestor Roy Gunnar Holth, skriver MK at avisen har vist åpenhet om dette gjentatte ganger, både i hotellsaken og i andre saker der Holth har vært omtalt. Avisen viser til flere eksempler (vedlagt).

«Paradoksalt nok med tanke på klagens innhold, kommer Holths roller også klart frem i den innklagede kommentaren (her), datert 13. juni 2023, som Naturvernforbundet i Glåmdal i sin klage velger å kalle ‘Redaktørens kommentar/tilsvar’.

Vi vil påpeke at det er feil å hevde at kommentaren er et tilsvar til Aastangen/Naturvernforbundets debattinnlegg. Ergo er det ingen polemisk replikk, og bryter derfor ikke med 4.15 i VVP.»

MK skriver videre:

«Mitt Kongsvinger har vært sitt ansvar bevisst og har bidratt til at det er allment kjent i småbyen Kongsvinger at Holth har en eierpost i Nye Medier Invest AS, Mitt Kongsvingers utgiverselskap, samt tilhører en av tre familier som står bak hotellplanene. Kongsvinger er en liten og transparent by, og det er allmenn kjent at Holth er en av investorene i lokalavisen.»

Avisen mener klagen har konspiratoriske trekk, da klager spekulerer på om MK har gjort ansettelser på bakgrunn av de er positive til hotellbyggingen. Avisen skriver:

«Vi kan ikke skjønne annet enn at denne typen konspiratoriske teorier fremsettes kun i et forsøk på å sette både Holth og Mitt Kongsvinger i et dårlig lys. Her er det på sin plass å opplyse om at det var fagpresseforlaget Ask media as, største eier i Nye Medier Invest AS/Mitt Kongsvinger, som tok initiativet til å etablere Mitt Kongsvinger. Ask media kontaktet to investorer våren 2020, deriblant Roy Gunnar Holth. Mitt Kongsvinger er ikke et propagandaapparat for virksomheter Holth er involvert i. Bare å stille spørsmål ved dette, er et overtramp vi reagerer kraftig på. Å fremsette denne typen teori er på grensen til injurierende.»

Og:

«(…) Roy Gunnar Holth, som styremedlem i Nye Medier Invest AS, (…) har [kun] vært involvert i ansettelsen av avisas redaktør. Rekrutteringen av øvrige medarbeidere i redaksjonen er det ansvarlig redaktør som har hatt ansvaret for.»

Når det gjelder tittelen i artikkel 2, som brukte ordet «avvist», er avisen enig i at det ikke er den beste formuleringen. Avisen rettet derfor formuleringen da de ble klar over innvendingene, gjennom klagen til PFU.

Uansett var det ikke et presseetisk brudd å bruke ordet, fremholder MK:

«Vi mener (…) at bruken av ordet (…) verken er et presseetisk overtramp eller ‘grovt villedende’, men rett og slett et dårlig valg av ord.
Det er viktig å understreke at det i artikkelen kommer tydelig frem at klagene ble behandlet og ikke tatt til følge, og at klagene deretter ble oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.»

Videre skriver MK:

«Naturvernforbundet i Glåmdal mener også at tittelen er feil. De reagerer på bruken av ordet ‘hotellmotstanderne’.
Det er viktig å gjøre oppmerksom på at hotellinvestorene har slått fast at det ikke er aktuelt å bygge hotell på noen annen tomt enn det foreslåtte stedet i randsonen av Byparken. Ergo er det kun ett hotellalternativ som foreligger, og dette alternativet er Naturvernforbundet i Glåmdal motstandere av. Den innklagede artikkelen er ingen generell sak om hotellbygging i Kongsvinger. Det fremkommer tydelig i artikkelen at vi omtaler et prosjekt om bygging av et bestemt hotell. Klageren er motstander av dette hotellprosjektet. Begrepet ‘hotellmotstander’ må sees i den konteksten.»

Replikk fra klager og mediet

Klager fastholder sine klagepunkter.

Når det gjelder hotellinvestor Roy Gunnar Holt, skriver klager:

«Milliardæren Roy Gunnar Holth har en trippelrolle i hotellsaken, dels som hotellinvestor, dels som styremedlem i selskapet som utgir Mitt Kongsvinger, og dels som eier av utgiverselskapet (20 prosent). Det andre avsnittet i debattinnlegget vårt som ble publisert i Mitt Kongsvinger 13. juni, var et tilsvar til en kommentar av journalist/kommentator Taalesen som Mitt Kongsvinger publiserte 12. juni. I den kommentarer var det ingen opplysninger om Roy Gunnar Holths trippelrolle. Den kommentaren har vi ikke innklagd til PFU fordi sekretariatet opplyste at den var foreldet.»

Og videre:

«I publiseringen den 15. september er det heller ingen opplysninger om Roy Gunnar Holths Trippelrolle (…)»

Ifølge klager er det ikke formildende at MK har opplyst om eierskapet i andre publiseringer:

«Dette kan sammenlignes med at når man har kjørt for fort og fartsbot vurderes, vil man ikke kunne slippe unna boten fordi man har overholdt fartsgrensen ved mange andre tilfeller.

Klager viser i replikken til ytterligere fire publiseringer som omtaler hotellsaken, uten at eierskapet til Holth opplyses om (Artikkel 3, 4, 5 og 6).

Klager avviser at de har kommet med konspirasjonsteorier, og skriver:

«Det er påfallende at redaktøren ikke klarer å skille mellom konspirasjonsteorier og rasjonell økonomisk adferd. Trolig mangler han adekvat økonomisk universitetsutdanning. Milliardæren Roy Gunnar Holths investeringer er motivert av å tjene penger. Eventuelt kan investeringene også være motivert av et ønske om makt, for eksempel via ‘den fjerde statsmakt’, som Mitt kongsvinger tilhører.»

Og:

«Det er styret i utgiverselskapet som er arbeidsgiver for redaktøren og journalistene. De er selvfølgelig avhengige av arbeidsgiveren sin, slik som alle andre arbeidstakere er. Som styremedlem har Roy Gunnar Holth en arbeidsgiverfunksjon ovenfor de ansatte i Mitt Kongsvinger.»

Klager fastholder også at det var brudd på god presseskikk å publisere illustrasjonene, og at den reelle høyden på hotellet burde kommet bedre frem.

Mitt Kongsvinger understreker at redaksjonen jobber uavhengig:

«For oss fremstår det tydelig at klager ikke har kjennskap til medieansvarsloven og hvilket ansvar, plikter og rettigheter som ligger til redaktørrollen. Det er ansvarlig redaktør som har det personlige og fulle ansvaret for redaksjonelt innhold, og redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologisk, økonomisk eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet (jfr. VVP 2.1).

Vi står fast ved at klager fremsetter konspiratoriske tanker om Roy Holths eierskap i Nye Medier Invest, og vi synes Naturvernforbundet i Glåmdal kommer med grove angrep på Holth når de slår fast at hans investering i lokalavisa er motivert av å tjene penger eller et ønske om makt.»

Avisen skriver at Holth har engasjement for lokalmiljøet, og har støttet mange foreninger og arrangementer opp gjennom årene:

«For Holth handler dette utelukkende om lokalpatriotisme. Han er en så dreven forretningsmann og investor at han skjønner at eierskapet i Nye Medier Invest ikke er noe som vil gjøre han enda mer formuende.»

MK påpeker at Holth er en av seks eiere i Nye Medier Invest, og at han ikke er den største eieren. Han er en av seks personer i styret.

Avisen fremholder også at Holths andel i hotellprosjektet er liten. MK beskriver eierskapet slik:

«Ser vi på det reelle eierskapet, eier Holth 9,933 prosent av Constructio AS, som igjen eier 33,333 prosent av Kongsvinger Sentrumshotell AS. Holth har dermed et indirekte eierskap på beskjedne 3,3 prosent i selskapet som sto bak de nå skrinlagte hotellplanene.»

MK skriver også:

«Vi vil dra en parallell til et annet eierskap Roy Holth har i Kongsvinger. Gjennom sitt heleide selskap Kongsvinger Fotball Invest AS har han investert i Kongsvinger IL Toppfotballs spillerstall i Obosligaen. Det betyr ikke at han har innflytelse når treneren skal ta ut laget. Der er treneren suveren, akkurat som redaktøren er suveren når det kommer til Mitt Kongsvingers redaksjonelle vurderinger. Redaktøren opptrer fritt og uavhengig, som er i samsvar med medieansvarslova. Dette er grunnleggende for redaktørstyrte medier.
Det vil ikke være i tråd med etablert journalistisk praksis å nevne Holths eierskap i Nye Medier Invest AS hver eneste gang vi skriver om Kongsvingers fotballkamper eller lager andre artikler om klubben, og det vil heller ikke være i tråd med etablert journalistisk praksis å nevne hans rolle i hver eneste sak vi skriver om hotellplanene.»

Når det gjelder de nye påklagede publiseringene, skriver MK at argumentasjonen vil være det samme for dem.

«Roy Holths beskjedne rolle som hotellinvestor, samtidig som han er medeier av Mitt Kongsvingers utgiverselskap, er irrelevant i disse fire sakene. Mitt Kongsvinger har, som vår konkurrent Glåmdalen roste oss for på lederplass, ‘gjort en solid journalistisk jobb’, knyttet til avsløringer (se vedlegg (…)). Dette har vi gjort etter vanlige journalistiske metoder, som eksempelvis gjennom innsynsbegjæringer. Resultatet av våre avsløringer endte med at en kommunalsjef måtte gå på dagen, og i den sammenhengen er Holths eierskap i Mitt Kongsvinger og andre selskaper, fullstendig irrelevant.»

MK avviser igjen at illustrasjonene var presseetisk problematiske, og konkluderer:

«Vi står fast ved at klageren oppkonstruerer et problem når de mener vi kan villede leserne til å tro at illustrasjonene er bestilt, utarbeidet eller finansiert av kommunen eller Mitt Kongsvinger.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU