Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-003FUSAM mot Helgelendingen

Presseetiske temaer

Avtaler og premisser

Helgelendingen brøt god presseskikk

Helgelendingen fikk tips om et vedtak fra Mattilsynet og avtalte med kilden at de ikke skulle skrive om det før vedtaket var klart. Da avisen publiserte artikkelen for tidlig, brøt avisen avtalen, og dermed god presseskikk.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Innklaget publisering

Avisen endret artikkelen et par timer etter publisering og la inn forbehold om at vedtaket fra Mattilsynet ennå ikke var formelt vedtatt.

Den opprinnelige tittelen var: «Jubler over vedtak: En over ti år lang behandling sluttføres»

Nedenfor følger artikkelen etter endringene.

PFUs uttalelse

Helgelendingen skrev at Mattilsynet friskmeldte Fustavassdraget for parasitten gyro. Et par timer senere endret avisen artikkelen, for å få frem at vedtaket ennå ikke var formelt vedtatt.

Klager:
Forvaltningslaget FUSAM, som tipset Helgelendingen om saken, reagerte på at avisen publiserte før Mattilsynets vedtak var offisielt. Ifølge klager avtalte de med journalisten at avisen først kunne publisere etter å ha mottatt en bekreftelse på SMS. Slik klager så det, brøt Helgelendingen bevisst denne avtalen. Publiseringen har vært rammende for klager, fordi den skadet deres samarbeid med Mattilsynet.

Mediet:
Helgelendingen avviste at avtalen var å vente på en bekreftende SMS. Avisen innrømmet at redaksjonen skulle vente på at friskmeldingen var formelt vedtatt, men anførte at journalisten fikk beskjed om at vedtaket ville komme senest kl. 12. Avisen gjorde derfor artikkelen klar til publisering etter dette tidspunktet. Journalisten ba klager om å gi beskjed dersom noe endret seg med tanke på tidspunktet, anførte avisen.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene skal overholde avtaler som inngås med kilder, jf. Vær Varsom-plakatens 3.3, om å klargjøre premisser. PFU viser til at avtalebrudd og utydelige premisser kan svekke både tilliten til pressen og pressens tilgang til informasjon.

Ord mot ord
Utvalget ser at det står ord mot ord om hva som ble sagt i en telefonsamtale mellom klager og Helgelendingens journalist. Klager mener det ble avtalt at publiseringen først kunne skje når vedtaket var bekreftet på SMS, mens avisen mener avtalen var at artikkelen uansett kunne publiseres etter kl. 12, fordi da ville vedtaket være gjort.

Utvalget kan ikke vite hva som faktisk ble sagt i telefonsamtalen, men PFU konstaterer at avisen publiserte før Mattilsynets vedtak var klart, selv om journalisten og kilden var enige om at vedtaket skulle komme først.

Videre merker PFU seg at avisen, i tråd med VVP 4.13, rettet artikkelen ved å legge inn forbehold, så snart den ble klar over at vedtaket var utsatt. Rettelsen fjerner imidlertid ikke avisens forpliktelse til å overholde avtaler og klargjøre premisser før publisering.

Medienes ansvar
PFU kan ikke utelukke at avisen fikk beskjed om å forholde seg til et klokkeslett, og utvalget ser at klager i en epost etter telefonsamtalen sendte redaksjonen et senere klokkeslett, uten noe tilleggskrav om SMS-bekreftelse. Likevel konkluderer utvalget, under noe tvil, med at Helgelendingen har brutt god presseskikk. PFU understreker at det er medienes ansvar å sørge for at premissene er klargjort. Utvalget påpeker at kjernen i avtalen som både journalisten og kilden bekrefter, var at artikkelen ikke skulle publiseres før Mattilsynets vedtak var klart. Det overholdt ikke Helgelendingen.

Helgelendingen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.3.

Oslo, 20. mars 2024

Anne Weider Aasen,
Jonas Stein, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård

Klagen

Klager er leder i FUSAM forvaltningslag, et samvirkeforetak som forvalter fisket i det omtalte vassdraget. Klager mener Helgelendingen har brutt god presseskikk på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten, som handler om å klargjøre premisser overfor kilder.


Klager skriver:

«Søndag den 22.01.24 kontakter undertegnede Helg for å forberede en nyhetsartikkel om friskmelding av Fustavassdraget. Undertegnede var tydelig på at de ikke kunne slippe artikkene før vi hadde gitt klarsignal. Helg fikk tilgang til konfidensiell informasjon om friskmelding gitt av mattilsynet kun gitt ut fra meg. Jeg var veldig tydelig på at denne informasjonen ikke skulle publiseres før den var offisiell. Denne dialogen hadde jeg med Tor Formso, og vi hadde en avtale at han skulle få endelig go for publisering per sms. Vi utformet en artikkel sammen som var klar for publisering."

Ifølge klager valgte Helgelendingen dagen etter å publisere artikkelen uten at han hadde gitt klarsignalet.

«Jeg kontakter Forsmo 1410 der jeg ber dem trekke saken fra sine sider, altså 20 min etter at den er lagt ut. Dette imøtekommes ikke av Helg», skriver klager.

Slik klager ser det, var det et avtalebrudd med ham som kilde.

«Helg var klar over at vi ville selv ha førsteretten til publikasjon i våre informasjonskilder, men velger altså å ta saken selv og dermed igjen misbruke den avtale og tillit jeg hadde til dem.»

Avslutningsvis skriver klager:

«Per tiden er vassdraget ikke endelig godkjent, nyheten er publisert i Ranabladet. FUSAM SA med undertegnede har måtte forklare meg for mattilsynet ift at konfidensiell informasjon er spredd ukritisk, noe som har skadd vårt samarbeidsklima og tillit.»

Forsøk på minnelig løsning

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Helgelendingen er uenig i klagers fremstilling av saken, og avviser brudd på god presseskikk.

Helgelendingen redegjør for kontakt med klager før publisering slik:

«19. januar sendte klager epost til Helgelendingen fredag kveld. I e-posten tipset klager om at Mattilsynet skulle friskmelde Fustavassdraget mandag 21. januar. (Vedlegg 1).

22. januar tok Helgelendingens journalist kontakt med klager på telefon mandag for intervju. Under samtalen fikk journalisten beskjed om at det var sperrefrist for publisering fram til Mattilsynet hadde gjort sitt vedtak, trolig i løpet av mandagen eller senest tirsdag morgen.

Kl. 08.38 tirsdag mottar journalisten en epost fra klager med tilsendte bilder til saken (vedlegg 2). I en epost-tråd som fulgte med, framgår det at Mattilsynet ville gjøre vedtak om friskmelding i løpet av mandag eller tirsdag morgen.

Kl 08.52 kontaktet journalisten klager på telefon. I denne samtalen bekreftet klager at avisen sto fritt til å publisere saken etter klokken 12, når Mattilsynet ifølge klager hadde gjort vedtak i saken.»

Ifølge Helgelendingen ba journalisten i denne samtalen med klager om å bli kontaktet dersom det skulle oppstå endringer som krevde annet publiseringstidspunkt. Klager bekreftet at han ville gi beskjed, opplyser avisen.
Avisen redegjør for gangen videre:

«Kl. 09.18 sender journalisten epost til klager for å godkjenne sitater (vedlegg 4) . Saken ble godkjent av klager, med noen endringer. Det står ikke noe ytterligere informasjon i denne epostkorrespondansen om sperrefrist.

Kl. 11.18 legger journalisten saken på “godkjent” for publisering etter kl. 12.

Kl 13.19 sender klager en epost til journalisten, da med beskjed om at premissene var endret og at saken først kunne publiseres etter 15.30. (Vedlegg 4). Journalisten befant seg på dette tidspunktet på et annet oppdrag utenfor huset og og registrerte derfor ikke eposten med en gang.

Kl. 13.46 ble saken publisert av frontdesk i tråd med dagens publiseringsplan.»

Drøye 20 minutter etter publisering sender klager melding til journalisten og ber om umiddelbar avpublisering. Journalisten svarte at sperrefristen var kl. 12, og at de skulle ha beskjed dersom den måtte forskyves, opplyser avisen.

Avisens nyhetsredaktør tok da kontakt med Mattilsynet og fikk bekreftet at vedtaket ennå ikke var formelt fattet. Avisen endret da artikkelen:

«Kl. 15.29. ble tittelen og inngangen til saken rettet fra “Jubler over vedtak (...) til “Jubler over bebudet vedtak (...)”. I retteloggen i bunn av saken siterte vi også Mattilsynet på at “Det foreligger ikke et grunnlag for å stoppe friskmeldingsvedtaket, men i henhold til god forvaltningspraksis skal vedtak kvalitetssikres før det sendes ut.”», skriver Helgelendingen.

Avisen så ikke behov for å gjøre endringer i saken utover dette.

Slik avisen ser det, overholdt avisen premissene som ble klarlagt overfor klageren. «Tvert imot, vi har hele veien strukket oss svært langt for å imøtekomme klagers ulike ønsker og behov for justeringer underveis.»

Replikk fra klager og mediet

Klager bekrefter Helgelendingens beskrivelse av saken, sett bort i fra ett punkt, og det gjelder samtalen han hadde med journalisten tirsdag morgen, altså den dagen artikkelen ble publisert.

«Tirsdags morgen, den 23.01, har undertegnede en telefonsamtale med journalist der vi avtaler artikkelen og kommunikasjonen videre. Undertegnede er eksplisitt på at endelig publisering kun skjer etter bekreftelse på sms, ikke mail. Journalist bekrefter at dette er forstått», skriver klager.

Han forklarer videre:

«Undertegnede satt selv i retten i en annen jobb, og hadde kun mulighet til kommunikasjon per mail og sms. Publikasjonen fra Mattilsynet ble forsinket.

Jeg opprettholder min klage, jeg mener at journalisten bevisst har brudd vår avtale til egen vinning.»

Helgelendingen er uenig i klagers beskrivelse av telefonsamtalen tirsdag morgen, den dagen artikkelen ble publisert. Avisen viser til beskrivelsen i sitt tilsvar.


Tilsvarsrunden er avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Ullensaker kommune mot Utrop

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-307A

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU