Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-024 Norinvest AS mot Adresseavisen

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Feil i presentasjon

Adresseavisen brøt ikke god presseskikk

Adresseavisen hadde tilstrekkelig dekning for å skrive at offentlige midler ble overført til en privat konto fremfor kontoeierens selskap. PFU konkluderte også med at selskapets opplysning om at kontoen i realiteten ble brukt som en bedriftskonto, kom klart frem i publiseringen.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

Adresseavisen publiserte en artikkel om at Trondheim kommune betalte husleie til en privat konto, registrert på selskapet Norinvest AS sin eier, Francis Hay.

Klager:
Norinvest AS mente Adresseavisen ga en feil framstilling, fordi pengene som ble betalt inn til Francis Hays private konto, ikke ble brukt privat, men gikk videre til selskapet. Klager forklarte at kontoen ved «en formalfeil i banken ble opprettet som en privatkonto». Klager anførte videre at overskriften og ingressen ledet leseren til feilaktig å konkludere med at pengene fra Trondheim kommune hadde gått direkte til Hay privat. Selv om de fikk mulighet til å kommentere påstandene, var dette «lite verdt» når feil opplysninger likevel ble publisert, argumenterte klager.

Mediet:

Adresseavisen avviste brudd på god presseskikk og mente at faktum ikke var omtvistet. Både kommunen, banken og Norinvest selv bekreftet at kontoen var en privat konto. Derfor var det også dekning for tittel og ingress i saken, mente Adresseavisen. Videre anførte avisen at klager fikk fram sitt synspunkt allerede i ingressen, der klager avviste at det var eieren som hadde fått pengene.


PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det er i kjernen av pressens samfunnsrolle å undersøke bruk av offentlige midler. Det var derfor berettiget av Adresseavisen å sette kritisk søkelys på sviktende rutiner både i Trondheim kommune og DnB. PFU konstaterer at artikkelen overordnet handler om systemkritikk, i tillegg til å undersøke selskapet Norinvest AS.

Kontroll av opplysninger
I kritisk journalistikk er det helt sentralt at redaksjonen kontrollerer opplysninger og tilstreber bredde og relevans i kildegrunnlaget, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2. Utvalget konstaterer at både kommunen, banken og klager selv bekrefter at kontoen er opprettet som en privat konto. PFU mener derfor at Adresseavisen hadde tilstrekkelig dokumentasjon for å skrive at kontoen var privat.

Dekning for tittel og ingress
PFU minner om at det er mediets rett å vinkle en sak, innenfor rammen av presseetikken. Spørsmålet er om vinklingen i tittel og ingress går lenger enn det er dekning for i artikkelen, jf. VVP 4.4.

PFU merker seg klagers anførsler om at vinklingen kan skape et inntrykk av at pengene på kontoen er brukt til eiers private formål. Utvalget konstaterer imidlertid at klager får komme til orde og forklare at denne kontoen ikke er brukt privat, og at denne opplysningen framføres av klager allerede i ingressen.

Videre i brødteksten kommer også klager til orde for å forklare at selskapet ikke vet hvorfor kontoen ble opprettet som en privat konto i navnet til selskapets eier, og får igjen avvise at pengene har gått til selskapets eier privat.


Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2024

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Klagen

Norinvest AS, gjennom daglig leder, argumenterer for brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 3.2, om opplysningskontroll
  • 4.4, om at overskrift og ingress ikke skal gå lenger enn det er dekning for
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager mener at faktum i artikkelen er feil fordi pengene som ble betalt inn til Francis Hays private konto, gikk videre til selskapet.

Klager anfører at kontoen som Adresseavisen omtaler ved «en formalfeil i banken ble opprettet som en privatkonto». Klager opplyser at redaksjonen takket nei til å se regnskapene, som selskapet mener dokumenterer at pengene tilfalt selskapet. Senere sendte klager likevel dokumentasjonen til avisen, men klager opplevde at avisen ikke tok hensyn til dokumentasjonen, annet enn at selskapet fikk imøtegå påstanden i ingressen.

Klager anfører at overskriften og ingressen i denne saken leder leseren til feilaktig å konkludere med at pengene fra Trondheim kommune har gått direkte til Hay privat.

Klager mener selskapet har fått muligheten til å kommentere påstandene, men skriver at «retten til kontradiksjon er lite verdt om de faktisk opplysninger man kommer med ikke tas til etterretning eller sees på, men påstandene publiseres uansett».

Norinvest trekker også fram denne setningen fra artikkelen: «Adresseavisen avslørte i sommer at det offentlige har betalt 315 millioner kroner i husleie til Hays omstridte konsern Norinvest siden 2005.» Klager stiller spørsmål om grunnlaget for hva avisen har «avslørt» og mener bruken av begrepet «omstridt» setter konsernet i et negativt lys.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Adresseavisen minner om artikkelens hensikt; å vise at Trondheim kommune har overført betydelige offentlige midler til en konto som ikke står i selskapets navn. Kommunen oppdaget ikke dette selv og varslet Skatteetaten da avisen opplyste dem om det, skriver avisen.

Adresseavisen mener at faktum ikke er omtvistet. Både kommunen og Norinvest selv bekrefter den «private» kontoen, anfører avisen. Dessuten får Norinvest i ingressen avvise at Hay har brukt pengene privat. Avisen mener derfor det er dekning for tittel og ingress i saken.

Dokumentasjonen som skulle vise at pengene var tilført selskapet fra Francis Hays konto, var av liten verdi, anfører avisen. «Vår klare oppfatning, når det gjelder informasjonsverdien av det vi fikk tilsendt, er at det er umulig å fastslå at pengene har gått til selskapet», skriver avisen. Derfor får daglig leder uttale seg om denne opplysningen og «denne formuleringen står høyt oppe i brødteksten i et nøytralt språk», skriver Adresseavisen.

Avisen avviser at de spekulerer i hvorfor Francis Hay opprettet den private kontoen som kommunen betalte pengene til. Det framgår av saken at daglig leder heller ikke vet dette, opplyser avisen. «Francis Hay har fått oversendt alle avisens spørsmål både i mars, og nå før publisering, men har ikke selv ønsket å opplyse saken», skriver Adresseavisen.

Når det gjelder bakgrunnen for å bruke begrepet «avsløringer» og sette kritisk søkelys på selskapet, er det resultat av en langvarig journalistisk research gjennom snart ett år, opplyser avisen. Arbeidet har resultert i flere artikler. Allerede i starten av arbeidet svarte daglig leder i selskapet at kontoen var en bedriftskonto og ikke en privat konto, anfører avisen.

Med bakgrunn i ovennevnte avviser Adresseavisen alle klagers anførsler om brudd på god presseskikk.

Replikk fra klager og mediet

Norinvest bekrefter at daglig leder svarte Adresseavisen i mars 2023 at kontoen var en bedriftskonto. Årsaken var at han mener det var beviselig riktig, skriver klager. «Kontoen er en bedriftskonto, den er registrert som dette til DNB og har alltid vært det. Francis Hay stod som eier av kontoen, men det er Industriveien 7 Eiendom AS som benyttet kontoen. Francis Hay er eneeier av Norinvest konsernet. Dette er altså ikke en privat konto, eller en brukskonto for Francis Hay slik Adresseavisen fremstiller det i artikkelen. Det er ingen transaksjoner på denne kontoen som vedrører Francis Hay privat og som ikke tilhører Industrivegen 7 Eiendom AS.

Alle påstander om at dette er en privatkonto avvises, se vedlegg for dokumentasjon.»

Klager mener avisen ikke har vurdert all tilgjengelig dokumentasjon, og står ved at Adresseavisen har brutt god presseskikk.

Adresseavisen fastholder at det er dekning for det publiserte, og anfører at all dokumentasjon som klager har vedlagt saken, dokumenterer at Hay er kontoeier, noe banken også tidligere har bekreftet. Avisen påpeker også at det nettopp er kontoeierskapet som er «selve kjernen i saken». Ellers avviser Adresseavisen at det er fremstilt som at det handlet om en brukskonto for Hay, eller at omtalen inneholder spekulasjoner og anklager.

«Den viser bare til de faktiske forhold rundt disse transaksjonene, og synliggjør hvorfor det er grunn til å rette et kritisk søkelys mot dem (…) Det er heller ikke slik at søkelyset på det problematiske i at en privat konto er benyttet, utelukkende rettes mot Norinvest. Det stilles også kritiske spørsmål til kommunen og banken», skriver avisen.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU