Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-047Glenn Diesen mot NRK

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Retting av feil

NRK brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at deltakerne i et Dagsnytt 18-innslag måtte kunne omtale at professor Glenn Diesen har koblinger til Russland, samt referere til kritikk som har vært rettet mot ham, uten at det utløste hans rett til samtidig imøtegåelse.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

Det er innslag 10 som er påklaget i den aktuelle Dagsnytt 18-sendingen.

PFUs uttalelse

NRK hadde et innslag i Dagsnytt 18 om at en redaktør som skulle lede en panelsamtale på Litteraturhuset i Skien, trakk seg. I introduksjonen til innslaget sa programlederen: «Årsaken var at en omdiskutert paneldeltaker var med, professor Glenn Diesen, som har koblinger opp mot Russland.»

Klager:
Glenn Diesen anførte at NRKs introduksjon var «feil og tendensiøs». Han mente seg mistenkeliggjort, idet det ble hevdet at han har «koblinger til Russland», og dette ble begrunnet med at han vært på konferanser i Russland og deltatt i russiske medier. Klager påpekte at dette er vanlige, akademiske aktiviteter for en professor i russisk politikk. Han anførte også at han kunne svart på påstander, som at han har blitt «kritisert for å formidle det russiske synet og å være en del av det russiske propaganda-apparatet», dersom han hadde blitt invitert inn i debatten. Klager viste til at NRKs forsøk på å komme i kontakt med ham før sending var veldig begrenset, og at han ikke oppdaget et tapt anrop før etter sending. For øvrig opplyste klager at han ba om å få komme til orde med et tilsvar i etterkant, men uten å få svar.

Mediet:
NRK erkjente at introduksjonen til innslaget ble feil, men påpekte at dette umiddelbart ble korrigert, da redaktøren selv forklarte at hans nei skyldtes at han oppfattet at arrangøren ikke hadde gitt ham frihet til å stille de spørsmålene han ønsket. Det handlet altså ikke om klagers deltakelse. Videre avviste NRK at innslaget utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse. NRK anførte at det ville skapt veldig snevre rammer for offentlig ordskifte i redaktørstyrte medier, hvis det skulle stilles krav til å innhente samtidig imøtegåelse om noen henviste til offentlig kjent kritikk eller kontroverser rundt andre aktører enn de som er til stede i aktuelle diskusjoner. Når det gjelder forsøket på å kontakte klager, opplyste NRK at det handlet om vanlig research til sendingen, og altså ingen invitasjon om å delta.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er et grunnleggende presseetisk prinsipp at opplysningene som publiseres er korrekte, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2. Noen ganger vil det likevel forekomme feil, men ikke alle feil er av en slik alvorlig karakter at de i seg selv utgjør et presseetisk brudd. Når feil skjer, skal feilen imidlertid korrigeres, jf. VVP 4.13. PFU konstaterer at feilen i introduksjonen av det påklagede innslaget, ble rettet like etterpå. Etter utvalgets mening må dette være tilstrekkelig og i tråd med god presseskikk.

Ingen sterke beskyldninger eller angrep
Når det gjelder klagers anførsel om at han kunne svart på påstander om han hadde blitt invitert til Dagsnytt 18, forstår utvalget klagers ønske. Utvalget understreker imidlertid at det kun er i de tilfeller det rettes sterke beskyldninger mot en, at man har rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

I dette tilfellet ble det uttalt at klager har koblinger til Russland. Utvalget ser at det kan oppfattes ulikt hva en slik kobling innebærer, men lander på at det i den aktuelle konteksten ikke innebar en sterk nok beskyldning til å utløse imøtegåelsesretten. Det samme gjelder henvisningen til hva klager har blitt kritisert for. Slik utvalget ser det, måtte deltakerne i Dagsnytt 18 kunne referere disse opplysningene, uten at klager måtte kontaktes, eller tilbys tilsvar i etterkant, jf. VVP 4.15.

For øvrig merker utvalget seg at det går frem av klagen at klager også mener at debattdeltakerne var ryddige og ikke anklaget ham for noe i innslaget. Han bekrefter også at han har deltatt på konferanser og opptrådt i russiske medier, som er de konkrete koblingene det vises til i innslaget. Gitt klagers offentlige deltakelse i f.eks. Russia Today, må han altså akseptere at dette omtales.

Redaksjonen avgjør debatt-deltakelse
Slik utvalget ser det, forelå det dessuten ingen øvrige presseetiske begrunnelser som tilsa at klager skulle vært invitert inn. På generelt grunnlag minner utvalget om at det tilligger redaktøransvaret, jf. VVP 2.1, å bestemme hvem som skal delta i debatter i mediets egne flater.

NRK har ikke brutt god presseskikk.


Oslo, 22. mai 2024

Ellen Ophaug,
Frode Hansen, Eivind Ljøstad, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Klagen

Klager er omtalte Glenn Diesen, som reagerer på at det i innslaget hevdes at han har «koblinger til Russland», og at det begrunnes med at han vært på konferanser i Russland og deltatt i russiske medier. Klager mener seg mistenkeliggjort, og anfører: «Jeg har bodd og jobbet i Russland i flere år og dette er vanlig akademiske aktiviteter for en professor i russisk politikk. Det ble utelatt at jeg har et mye sterkere nettverk med politiske og militære ledere i USA, India og Ungarn. Dette er noe jeg kunne ha lagt til om jeg fikk muligheten til å forsvare meg selv.»

Klager anfører at det i innslaget også ble henvist til at han har blitt «kritisert for å formidle det russiske synet og å være en del av det russiske propaganda-apparatet». Til dette anfører klager: «Det er riktig at jeg gjentatte ganger har blitt kritisert for dette, og dersom jeg hadde fått anledning til å være med i Dagsnytt 18 ville jeg kunnet svare på det.»

Klager viser til at NRKs forsøk på å komme i kontakt med ham før sending var veldig begrenset, og at han ikke oppdaget det før etter sending: «[J]eg hadde et tapt anrop på jobbnummeret mitt fra en journalist i NRK, men jeg ble aldri kontaktet av NRK skriftlig og ble ikke varslet om hva som var i vente. Jeg sendte en epost til NRK 3. mars der jeg ber om muligheten for tilsvar, men jeg har så langt ikke mottatt et svar.»

Slik klager ser det, var NRKs introduksjon også «feil og tendensiøs», fordi det ble påstått at «redaktøren i Varden hadde trukket seg fordi [klager] var med». Klager påpeker at dette raskt ble tilbakevist av redaktøren i studio.

I lys av ovennevnte anfører klager brudd på Vær Varsom-plakatens:

  • 3.2, om kildebredde og opplysningskontroll
  • 4.4, om dekning for titler og ingress
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsrett

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

NRK avviser å ha brutt god presseskikk i det aktuelle innslaget, selv om NRK erkjenner en feil i introduksjonen til innslaget, da programleder i første spørsmål uttalte at Thorsen hadde sagt nei til å lede panelsamtalen på Litteraturhuset i Skien fordi professor Glenn Diesen skulle delta. NRK anfører at Thorsen i sitt svar umiddelbart korrigerte, idet han forklarte at hans nei skyldtes at han oppfattet at arrangøren ikke hadde gitt ham frihet til å stille de spørsmålene han ønsket.

NRK skriver: «Hvis ikke dette hadde blitt rettet opp med en gang, måtte vi ha publisert en rettelse i Dagsnytt 18-sendingen dagen etter. (…) Enhver som så eller hørte sendingen denne dagen, og som fikk med seg denne feilen, må også ha fått med seg den umiddelbare korrigeringen. Når en feil i en direktesending rettes opp umiddelbart på denne måten, kan det ikke være et krav at den i tillegg skal rettes en gang til i ettertid.»

Videre er NRK uenige i at innslaget utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse. Slik NRK ser det, handlet innslaget om hvorfor en redaktør takket nei til å lede omtalte panelsamtale, mens en annen takket ja. NRK forklarer: «De to gjorde naturlig nok rede for hvorfor de hadde kommet til sine ulike beslutninger, og i en slik sammenheng må Thorsen kunne fortelle hvorfor han var så opptatt av å stille de spørsmålene han ville - også om Glenn Diesens forhold til Russland og russiske statsmedier. (…) Det er et faktum at Glenn Diesen som professor i russisk har mange koblinger til Russland, også til kontroversielle aktører som den statskontrollerte tv-kanalen Russia Today og den statsstøttede tankesmien Think Arctic. Dette har han blitt kritisert for ved flere anledninger, blant annet fordi han har mottatt honorar for å skrive for Russia Today, og det må være mulig å henvise til dette uten at det krever samtidig imøtegåelse.»

NRK viser også til omtale av dette i andre medier, og tilføyer: «Tom Erik Thorsens henvisning til kritikken mot Glenn Diesen er del av et lengre resonnement som svar på hvorfor det var så viktig for ham å spørre om ting som tross alt ikke var hovedtema for panelsamtalen han skulle lede.»

NRK påpeker også at redaktøren henviste til «kjent offentlig kritikk som andre har rettet mot professoren, som han ønsket å stille spørsmål om». Ifølge NRK ville det skapt «veldig snevre rammer for offentlig ordskifte i redaktørstyrte medier hvis det skulle stilles krav til å innhente samtidig imøtegåelse hvis noen henviser til offentlig kjent kritikk eller kontroverser rundt andre aktører enn de som er til stede i den aktuelle diskusjonen».

NRK avviser altså at det handler om sterke påstander av faktisk karakter, og skriver: «Ytringer av denne typen er og bør være en del av den løpende samfunnsdebatten i NRK og andre redaktørstyrte medier, og vi er ikke enige i at de innklagede utsagnene utløser krav om samtidig imøtegåelse eller tilsvar i ettertid. Det er heller ikke Glenn Diesen som kritiseres i debatten, men arrangøren, som ifølge Thorsen ikke ønsket at han skulle stille spørsmål om Diesens koblinger til Russland.»

Når det gjelder forsøket på å kontakte klager i forkant av sendingen, opplyser NRK at hensikten ikke var å invitere ham til å delta: «Målet med henvendelsen var å informere Diesen om at innslaget skulle på lufta samme kveld, i tillegg til å spørre om han hadde noen kommentarer som kunne være relevante for programlederen å vise til underveis i innslaget.»

NRK opplyser: «Tilsvarende henvendelser blir jevnlig gjort som en del av forberedelser og research til sendinger i arbeidet i Dagsnytt 18-redaksjonen.»

For øvrig mener NRK at det ble gjort «flere forsøk på å komme i kontakt med Glenn Diesen», og at det skjedde via jobbtelefon, og i form av en melding på Messenger.

Replikk fra klager og mediet

Klager avviser at NRKforsøkteå komme i kontakt med ham flere ganger, og fastholder at han har et ubesvart anrop.

Videre står klager fast på at det er en anklage og misvisende å fremstille det som om han har «mange koblinger til Russland». Klager anfører: «Det eneste NRK kan henvise til som stemmer er deltakelse i russiske medier, men å presentere dette som ‘koblinger’ blir veldig misvisende fordi da har jeg også ‘koblinger’ til over 20 andre land etter deltakelse i deres medier. Jeg deltar på indiske og arabiske TV kanaler 2-3 ganger i uken, en god del mer enn jeg deltar i russiske medier til tross for at jeg er en professor i russisk politikk. Bruket av ordet ‘koblinger’ virker derfor som å ha hensikten å mistenkeliggjøre uten å måtte formulere et klart argument.»

NRK fastholder at det er «grunnlag for å si at professor Glenn Diesen har ‘mange koblinger’ til Russland». NRK påpeker: «Dette skriver Diesen også selv i sin klage, og som han anførte der er mange av disse forbindelsene naturlige konsekvenser av hans akademiske virke og kunnskapsområde.»

Videre mener NRK man også må kunne karakterisere noen av disse aktørene som kontroversielle. NRK forklarer: «TV-kanalen Russia Today, som Tom Erik Thorsen henviser til i den innklagede sendingen, er bredt kritisert av svært mange som mener at kanalen er en del av Russlands statspropaganda-apparat. Kanalene til Russia Today har blant annet vært blokkert for visning i EU-landene siden mars 2022.»

NRK tilføyer: «Man kan være enig eller uenig i om det er godt grunnlag for kritikken eller sanksjonene mot Russia Today, men det er et faktum at disse bindingene blir problematisert.»

Når det gjelder forsøket på å oppnå kontakt med klager før sending, tar NRK til etterretning at Messenger-kontakten via Diesens Facebook-profil ikke er aktivt i bruk til kommunikasjon. NRK opplyser videre at både en researcher og vaktsjef forsøkte å ringe klager, men NRK understreker igjen at dette ikke ble gjort for å innhente samtidig imøtegåelse eller invitere til studio-deltakelse.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU