Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-052Larvik kommune mot TV 2

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

TV2 brøt god presseskikk

TV 2 utelot relevant informasjon i et nyhetsinnslag og en nettartikkel om botilbudet til en bruker med alvorlig sykdom. Utelatelsene førte til en ubalansert og ensidig framstilling av saken, konkluderte PFU.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklagede publiseringer

PFUs uttalelse

TV 2 publiserte et nyhetsinnslag og en nettartikkel om en alvorlig kols-syk dame som sommeren 2023 fikk påvist muggsopp i sin kommunale leilighet. TV 2 vinklet på at kvinnens helse ble verre av dette, men at hun likevel fikk avslag fra kommunen på ny bolig.


Klager:

Larvik kommune mente TV 2 utelot sentrale opplysninger, noe som gjorde framstillingen ubalansert og misvisende. Klager anførte at det ble gitt inntrykk av at kommunen gjorde lite for å hjelpe den omtalte kvinnen, og at det ble forsterket gjennom overskriften i nettartikkelen; «Monikas helse blir betydelig verre av leiligheten hun bor i. Likevel fikk hun avslag fra kommunen om ny bolig.»

Klager viste blant annet til at kommunen allerede i 2022tilbød brukeren en ny leilighet som hun takket nei til. I tillegg anførte klager at brukeren motsatte seg tiltak for å bedre inneklimaet på badet i eksisterende leilighet i juli 2023, og at kommunen samtidig oppfordret henne til å kontakte dem ved ønske om nytt bosted. Henvendelsen fra brukeren kom først i november, opplyste klager. Dette var relevante opplysninger TV 2 var kjent med, som burde vært gjengitt, anførte Larvik kommune. Klager innvendte også at TV 2 feilaktig framstilte det som at medieoppmerksomhet var årsaken til at brukeren ble tildelt ny bolig i desember. Vedtaket ble sendt før brukeren kontaktet TV 2, opplyste klager.

Mediet:
TV 2 avviste brudd på god presseskikk. Redaksjonen utelot informasjonen om tildeling av bolig i 2022, fordi redaksjonen mente den ikke hadde noe med muggsopp-problematikken å gjøre. Tilbudet om forbedringstiltak takket brukeren nei til, fordi fagkyndige mente hun ikke kunne bo i leiligheten overhodet, anførte redaksjonen. Slik TV 2 så det, var det heller ikke relevant å nevne at kommunen hadde bedt brukeren om å ta kontakt om hun ønsket ny bolig, fordi kommunen allerede var gjort kjent med resultatet fra muggsoppbefaringen som brukeren hadde fått gjennomført. TV 2 mente også at det var feil at brukeren hadde fått beskjed om tildelingen av ny bolig før medieomtalen.

PFUs vurdering
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er i kjernen av medienes samfunnsoppdrag å sette søkelys på enkeltmennesker som opplever svikt fra offentlige myndigheter, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.5. Mediene må derfor kunne vinkle sine framstillinger på enkeltmenneskers historie og velge dette ståstedet som utgangspunkt for formidlingen. Det er likevel sentralt at valg av vinkling ikke går på bekostning av etterretteligheten i framstillingen.

Balanse
Det er et ufravikelig krav i presseetikken at mediene sikrer nødvendig kildebredde og tilstreber å gi en mest mulig korrekt framstilling, jf. VVP 3.2. Det innebærer at også opplysninger som taler til fordel for en angrepet part, må undersøkes og inkluderes når de er relevante for saken. Utvalget minner om at en imøtegåelse fra angrepet part også kan bidra til å framskaffe og sjekke sentrale opplysninger. Utvalget konstaterer at klager fikk komme til orde for å forsvare seg, i tråd med VVP 4.14.

Relevante opplysninger
Likevel mener PFU at TV 2 utelot flere av de relevante opplysningene klager kom med i imøtegåelsen. Informasjonen om at den kols-syke damen fikk tilbud om leilighet i 2022, at

kommunen ønsket å installere vifte i leiligheten som et forbedringstiltak og inviterte brukeren til å ta kontakt om hun ønsket ny leilighet da muggsoppen ble oppdaget, var opplysninger som samlet var viktig for sakens balanse. PFU mener opplysningene kunne gitt publikum en annen forståelse av saken.

TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 22. mai 2024


Ellen Ophaug,
Stein Bjøntegård, Eivind Ljøstad, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

For framføring i relevant sendetid:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, konkluderte med at TV 2 brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag i desember i fjor, om en alvorlig kols-syk dame som fikk påvist muggsopp i sin kommunale leilighet i Larvik kommune. Utvalget slo fast at TV 2 utelot relevant informasjon, og at det førte til en ubalansert og ensidig framstilling av saken. Det er i strid med Vær Varsom-plakatens 3.2, som sier at mediene skal tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

Klagen

Larvik kommune argumenterer for brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll.
  • 3.7, om å gjengi kildene korrekt.
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Klager har ingen innvendinger mot at saken omtales, og har også forståelse for at ikke alle svarene fra kommunen kan få plass i en nettsak/TV-sak. Klager mener likevel at TV 2 har utelatt sentrale opplysninger i saken, slik at fremstillingen blir ubalansert.
TV 2 sitt premiss for saken er at kols-pasientens helse blir verre av den kommunale leiligheten hun bor i pga. muggsopp samtidig som hun får avslag på ny bolig i november 2023, beskriver klager. Da mener Larvik kommune det er sentralt å nevne at hun fikk tildelt en leilighet i en nyoppført bolig, men takket nei på grunn av beliggenheten i 2022. Opplysningen er også sentral i forbindelse med opplysningen om at brukerens lege «allerede høsten 2022 var i møter med Larvik kommune, der han presiserte viktigheten av at Monika bor i en bolig med godt inneklima».

Videre mener klager at det er sentralt å nevne at brukeren motsatte seg tiltak for å bedre inneklimaet på badet i eksisterende leilighet, og at kommunen oppfordret brukeren til å kontakte kommunen sommeren 2023 dersom hun ønsket nytt bosted. Henvendelsen kom først i november, opplyser klager. «Dette er opplysninger TV 2 gjentatte ganger etterspurte, med tidsfrister, og mottok både skriftlig og muntlig, men som mangler både i den publiserte nettsaken og i TV-saken», skriver klager.

Larvik kommune mener også at TV 2 forsøker å skape et inntrykk av at kommunen først reagerte etter at TV 2 ble kontaktet. Klager henviser her til formuleringen «da begynte ting endelig å skje», som brukes i publiseringene.

Årsaken til avslaget om omsorgsbolig i november 2023, var at hun ikke oppfylte kriteriene for tildeling [må være folkeregistrert i kommunen i 2 år før tildeling], opplyser klager. Det at hun fikk tildelt en leilighet var fordi kommunen vurderte hennes helsesituasjon til at hun trengte en mer egnet bolig, men som ikke var en omsorgsbolig, skriver klager.

Klager understreker at redaksjonen dessuten i flere runder ble gjort kjent med at vedtaket i saken gikk ut i forkant av at TV 2 ble kontaktet.

Det ble gjort ulike intervjuer med to ansvarlige i kommunen, hvorav det ene ble brukt, opplyser klager. Kommunen mener opplysningene var tilgjengelig kunnskap i forbindelse med både TV-intervju og nettsak, der de relevante sitatene burde vært inkludert, mener klager.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

TV 2 avviser brudd på god presseskikk. Redaksjonen mener kjernen i saken erat Larvik kommune kjenner til situasjonen og likevel lar en bruker med alvorlig kols-sykdom bo i en kommunal bolig som er infisert av sopp over flere måneder. Derfor valgte redaksjonen å fokusere på tidsperioden fra Larvik kommune ble gjort oppmerksom på muggsoppen i boligen i juli 2023, til november 2023, da brukeren ble tilbudt en annen bolig, opplyser TV 2.

Videre forklarer TV 2 at redaksjonen utelot informasjonen om tildeling av boligen i 2022, fordi den ikke har noe med muggsopp-problematikken å gjøre.

TV 2 tok ikke med at brukeren motsatte seg å få installert vifte for å bedre inneklimaet, fordi hun takket nei til tilbudet i samråd med fagkyndige som mente hun ikke kunne bo i leiligheten overhode, anfører redaksjonen. Dessuten kommer viftetilbudet flere måneder etter at Larvik kommune er gjort oppmerksom på muggsoppen i boligen, opplyser TV 2.

TV 2 er kjent med at kommunen oppfordret brukeren til å ta kontakt med kommunen sommeren 2023 om at hun trengte ny bolig. Redaksjonen mener likevel at hun allerede hadde kontaktet kommunen ved å gjøre kjent resultatene fra befaringen hun bestilte fra et miljøsaneringsfirma, der muggsopp ble bekreftet, anfører TV 2. Redaksjonen opplyser også at firmaet varslet kommunen direkte om behov for boligbytte i juli 2023.

Når det gjelder formuleringen om at TV 2 fikk «ting til å skje», skriver TV 2 at de var med å sjekke brukerens digipost, og ikke fant brevet den kols-syke kvinnen skal ha mottatt fra kommunen før hun ringte TV 2. Redaksjonen mener det skriftlige vedtaket om leiligheten kom etter at TV 2 ble kontaktet og flere fra kommunen hadde møtt opp på døren med vedtaket. Kommunalsjefen får også svare på påstanden om at medieoppmerksomheten skapte fortgang i saken, påpeker TV 2.

Replikk fra klager og mediet

Klager understreker at så lenge TV 2 refererer til at kommunen ble gjort oppmerksom på brukerens helsetilstand av hennes lege i 2022, må også opplysningen om at kommunen har agert ved å gi tilbud om ny leilighet komme fram, for å skape balanse i saken.

Videre avviser klager TV 2s fremstilling av at brukeren fikk tilbud om avtrekksvifte flere måneder etter at muggeproblemet ble kjent. Klager anfører at viften ble bestilt i dagene etter at muggsoppen ble kjent, men at brukeren motsatte seg montering da håndverkerne kom. I slutten av juli 2023 skrev boligkontoret i en e-post at de ville være behjelpelig med å finne en annen bolig, opplyser Larvik kommune. Ingen av opplysningene som er gitt TV2 er gjengitt, innvender klager.

Klager står også fast ved at vedtaksbrevet er datert og sendt 29. november 2023, før brukeren kontaktet TV 2. Ekspederingen av digiposten 29. november var vellykket, og representant fra boligkontoret og varaordfører var hjemme hos brukeren der de sammen med henne sjekket at digiposten var mottatt.

TV 2 mener fortsatt at redaksjonen må kunne velge hvilken tidsperiode man omtaler og hvilke problemstillinger som løftes fram i publiseringen. Redaksjonen argumenterer for at den viste til kontakten mellom legen og Larvik kommune i 2022, kun for å synliggjøre tidspunktet for når brukerens spesielle helsesituasjon var kjent for kommunen.

Opplysningen om avtrekksviften var ny for redaksjonen: «I vår kommunikasjon med kommunen, har vi hele tiden oppfattet at viften ble ønsket montert i november», skriver TV2, og mener det gir kommunen medansvar for denne feilen når de kun sendte dokumentasjon knyttet til viften fra november. Av dette mener vi at en profesjonell aktør som Larvik kommune har et medansvar for at denne misforståelsen publiseres.

TV 2 vektla ikke kommunens tilbud om at brukeren skulle ta kontakt etter muggsoppfunnene, siden kommunen på eget initiativ burde fulgt opp saken når de ble kjent med soppfunnet, anfører TV 2.

Innslaget ble sendt 28. desember 2023, og kommunen ga redaksjonen tilbakemelding om utelatte opplysninger 2. januar 2024. TV 2 foreslo presiseringer 15. januar, men kommunen besvarte ikke forslaget, opplyser TV 2. Følgende korrigering ble lagt inn 30. april 2024:

«TV 2 korrigerer: I en tidligere versjon av denne saken, skrev TV 2 at Larvik kommune ikke gjør noe for å hjelpe Monika Dalgård i perioden juli - november 2023. Dette er feil. Kommunen tilbød å montere et elektrisk avtrekk i boligen i juli 2023. Dette er nå lagt inn i saken.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU