Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-060Legatum Publishing mot Fagbladet

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Fagbladet brøt ikke god presseskikk

Fagbladet publiserte et sitat som sa at forlaget Legatum «gir ut fascistisk litteratur». Sitatet utløste ikke forlagets rett til samtidig imøtegåelse, konkluderte PFU.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Fagbladet skrev om en debatt som handlet om hvem som skal kunne bruke møtelokaler i folkebibliotekene. I artikkelen ble det referert at Legatum Publishing fikk en boklansering avlyst ved Deichman Bjørvika i fjor, grunnet sikkerhetshensyn, etter varsler om en motdemonstrasjon. I tilknytning til dette ble det uttalt at forlaget utgir fascistisk litteratur.

Klager:
Legatum Publishing reagerte på påstanden om at forlaget utgir «fascistisk litteratur», og anførte at den var ubegrunnet og uten kildegrunnlag. Videre oppfattet klager at det også ble fremmet en påstand om at forlaget og dets ansatte kan utgjøre en «reell trussel for folk i biblioteket». Klager anså fremstillingen som stigmatiserende og uten omtanke overfor forlagets ansatte. Fagbladet skulle kontaktet forlaget og gitt anledning til samtidig imøtegåelse, mente klager.

Mediet:
Fagbladet mente å ha god kildebredde i debatten om hvem som skal ha tilgang til å bruke møteplassen i folkebibliotekene. Det var ikke nødvendig å ta kontakt med klager, fremholdt bladet, som også anførte at formuleringen om «fascistisk litteratur» var en kildes subjektive oppfatning, og en karakteristikk av litteraturen forlaget utgir. Det handlet ikke om sterke beskyldninger som utløste forlagets rett på samtidig imøtegåelse, mente Fagbladet. Ifølge bladet har forlaget også vært debattert i offentligheten, og det handlet ikke om ukjente eller oppsiktsvekkende karakteristikker. For øvrig avviste bladet at det ble hevdet at forlaget utgjør en trussel.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klagen er avgrenset til en liten del av en lengre artikkel, og at påstandene klager har reagert på, inngår i et sitat. Det handler om en persons ytring i en debatt om hvem som skal få bruke møtelokalene i folkebibliotekene.

Karakteristikk av litteratur
Slik utvalget ser det, går det tydelig frem at ytringen, det vil si påstanden om at forlaget utgir fascistisk litteratur, er en subjektiv oppfatning. Det handler dessuten om en karakteristikk av litteraturen, ikke av forlaget eller dets ansatte. Det blir altså aldri påstått at klager er fascistisk. Utvalget kan derfor ikke se at presseetikkens krav om å vise omtanke og respekt for menneskers egenart, og unngå stigmatisering, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.1 og 4.3, som klager har henvist til, kommer til anvendelse her. Slik utvalget ser det, kan det heller ikke innebære et brudd på kravet til opplysningskontroll og kildebredde, jf. VVP 3.2, å publisere karakteristikken.

Ingen sterke beskyldninger
Etter utvalgets mening må både forlag og forfattere akseptere at lesere beskriver og opplever litteraturen ulikt, også på andre måter enn det man som avsender har hatt intensjoner om. Det må være stor takhøyde for å kunne beskrive litteratur. Selv om det her er brukt en belastende betegnelse, kommer utvalget til at «fascistisk litteratur» ikke er en sterk beskyldning av faktisk art som utløste forlagets rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget viser i stedet til VVP 4.15 om å kunne komme til orde i ettertid.

Videre konkluderer PFU med at klager heller ikke blir anklaget for å utgjøre noen trussel.

Fagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2024

Ellen Ophaug,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Eivind Ljøstad,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes

Klagen

Klager er Legatum Publishing som mener Fagbladet har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.3, om stigmatisering
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Slik klager ser det, har Fagbladet publisert påstanden om at forlaget utgir «fascistisk litteratur» uten begrunnelse, eksempler og kildegrunnlag. Videre oppfatter klager at det også fremmes påstand om at forlaget kan utgjøre en «reell trussel for folk i biblioteket». Klager anser fremstillingen som usaklig og stigmatiserende overfor forlagets ansatte, og mener også Fagbladet skulle kontaktet forlaget med tilbud om samtidig imøtegåelse.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Fagbladet mener debatten om hvem som skal ha tilgang til å bruke møteplassen i folkebibliotekene er «svært relevant for Fagbladet å dekke, siden det griper inn i arbeidshverdagen til de bibliotekansatte», som er blant Fagbladets lesere. Etter bladets mening har redaksjonen «belyst temaet fra en rekke vinkler», og kildebredden er «godt ivaretatt». Fagbladet skriver: «Hvis saken hadde dreid seg om brukernes oppfatninger og meninger, hadde det vært relevant å ta inn stemmer som Legatum Publishing.»

Slik Fagbladet ser det, har bladet i avsnittet av artikkelen som er innklaget, referert «objektivt til en reell hendelse, uten bruk av ladede begreper». Fagbladet anfører: «Kildens karakteristikk av forlaget er mer ladet, men vi kan ikke se hvilke deler av sitatet som er usaklig. Kilden avkrefter derimot at Legatum er en trussel.» Videre påpeker Fagbladet at det er en kilde, ikke bladet selv, som påstår at forlaget utgir fascistisk litteratur. «Dette er ikke ukjente eller oppsiktsvekkende karakteristikker av Legatum Publishing. Forlaget har vært bredt debattert i offentligheten tidligere», skriver Fagbladet, som også tilføyer at begrepet «fascistisk litteratur» har vært sentralt i disse debattene.

Fagbladet avviser at ytringen skulle utløse klagers rett til samtidig imøtegåelse: «Utsagnet må forstås som kildens subjektive oppfatning og karakteristikk av den litteraturen Legatum utgir, mer enn en sterk beskyldning av faktisk art[.]» Slik Fagbladet ser det, er også konteksten utsagnet står i relevant. Fagbladet viser til at forfatteren som blir omtalt i sammenhengen blir karakterisert som «høyreekstrem», noe redaksjonen ikke kan se at klager har bestridt.

Fagbladet anfører: «At kilden i direkte flukt med dette innledende avsnittet bruker et sterkere ord, ‘fascistisk’, etterlater ingen tvil om at ordbruken er kildens subjektive mening om Legatum.» Oppsummert avviser Fagbladet at det skulle ha brutt god presseskikk i den påklagede publiseringen.

Replikk fra klager og mediet

Klager fastholder at Fagbladet har brutt god presseskikk, og mener at saken «belyser i dårlig grad troverdigheten i påstander om rasisme og fascisme». Klager skriver: «Kildens karakteristikk av Legatum Publishing er spekulativ og antyder at Legatum Publishing kan utgjøre en trussel.» Klager gjentar at det skulle vært innhentet samtidig imøtegåelse, og bestrider samtidig «at det er innenfor å bruke ordet ‘høyreekstrem’» for å beskrive den aktuelle forfatteren.

Fagbladet anfører: «Vi leser i replikken at Legatum nå bestrider at det er innenfor å bruke begrepet ‘høyreekstrem’ om forfatteren (…) Fagbladet mener mye av det som kommer fram i replikken ikke er en del av den opprinnelige klagen fra Legatum, og anser saken avsluttet fra vår side.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU