Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 99-157Advokat Frode Sulland p.v.a. klient mot Dagbladet

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Anonyme kilder

Rett til å forsvare seg

Privatliv

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PFU-sak nr. 157/99
PFU-SAK NR. 157/99
KLAGER: Advokat Frode Sulland p.v.a. klient
ADRESSE: Adv.-firma Hestenes og Dramer & Co., Møllergt. 4, 0179 Oslo
TELEFON/TELEFAX: 22 41 09 42 (tlf.) / 22 33 52 81 (fax).
PUBLIKASJON: Dagbladet
PUBLISERINGSDATO: 17.08, 24.08 og 01.09.1999
STOFFOMRÅDE: Krim / justis
GENRE: Nyhetsreportasjer
SØKERSTIKKORD: Kildekritikk / anonyme kilder
REGISTRERT: 17.09.1999
BEHANDLET I SEKR.: 17.09.1999; tilsvarsrunden innledet
BEHANDLES I PFU: 23.11.1999
FERDIGBEHANDLET: 23.11.1999
BEHANDLINGSTID: 67 dager
KLAGEGRUPPE: Privatperson (advokatklage)
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: 3.1, 3.2
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER: Kfr. sak 155/99 (mot VG) og 156/99 (mot Dagbladet)

SAMMENDRAG:
Dagbladet hadde tirsdag 17. august 1999 som hovedoppslag på førstesiden:
" TRIPPELDRAPET: Veronica dro på by'n - Begynner å bli friskere ".
I tilknytning til bilde av en smilende Veronica Orderud het det i henvisningsteksten:
" LUFTETUR: Drapssiktede Veronica Orderud er i bedre form etter at hun brøt sammen og ble innlagt på sykehus for en drøy uke siden. Politiet lar de drapssiktede får enkelte turer ut av fengselet. "
Inne i avisen hadde reportasjen, sammen en større versjon av førstesidebildet, hovedtittelen " Friskere Veronica på bytur i Oslo ", og ingressen lød:
" Veronica Orderud dukket uanmeldt opp på kontoret til Frode Sulland i Oslo, og ville ha selskap. Dessverre var Sulland på ferie og hans assistent Ina Strømstad forhindret fra å komme. De andre siktede i trippeldrapssaken har også fått litt frihet. "
I artikkelen beskrives ytterligere Veronica Orderuds opphold på advokat Sullands kontor og hvem hun snakket med. I et avsnitt skriver avisen for egen regning:
" Som kjent brøt Veronica Orderud sammen og måtte legges inn på psykiatrisk avdeling på Sentralsykehuset i Akershus forrige helg. Sist torsdag ble hun overført til en annen behandlingsinstitusjon - et rehabiliteringssenter på Romerike. "
I en én-spaltet ramme, med tittel " Veronica er bedre ", het det dessuten:
" Veronica Orderuds helsetilstand er nå bedre.
- Det faktum at hun besøkte advokatkontoret sist torsdag, må ikke forstås dithen at hun trengte hjelp. Hun ville bare prate, sier advokat Ina Strømstad.
- Hvordan har hun det nå?
- Veronica er blitt bedre. Hun får nå behandling ved en helseinstitusjon som hun opplever som langt friere enn kretsfengselet i Gjøvik. De nye omgivelsene gjør at hun sakte begynner å bli friskere. Ikke minst gjør økt tilgang på frisk luft at hun kommer seg, sier Strømstad. "
Tirsdag 24. august hadde Dagbladet en ny tittelhenvisning på førstesiden:
" TRIPPELDRAPET: Veronica i hemmelig fengslingsmøte "
Inne i avisen, under tittelen " Hemmelig rettsmøte i går - Vil ut av varetekt ", het det i ingressen:
" I et hemmelig, tre timer langt rettsmøte i Lillestrøm i går kjempet Veronica Orderud for å bli løslatt fra varetektsfengsel. Forsvarerne mener at 27-åringens psykiske og fysiske helse er så svak at fortsatt varetekt vil være en stor belastning for henne. "
Også denne reportasjen er illustrert med det tidligere brukte bildet av Veronica Orderud, og bildeteksten lød:
" TÅLER HUN FENGSLING? Politiet og Veronica Orderuds forsvarere, Frode Sulland og Ina Strømstad, er uenige om den trippeldrapssiktede kvinnen har helse til å sitte i varetekt. "
Og i teksten til et mindre bilde av de to forsvarerne:
" - 'GJØR' VERONICA SYK: Kilder ved fengselet beskylder Veronicas advokater, Frode Sulland og Ina Strømstad for å skape Veronicas sykdom. "
I artikkelen bekrefter advokat Sulland at temaet for rettsmøtet var klientens helsetilstand og behandling, og avisen tilføyer:
" Veronica Orderud er nå tilbake i cella ved Gjøvik kretsfengsel. Hun ble tilbakeført til fengslet sist torsdag ettermiddag, etter et 12 dager langt mellomspill - først ved psykiatrisk avdeling ved Sentralsykehuset i Akershus, deretter på et rekonvalesenthjem ved Hurdalsjøen. Hun ble sendt ut av Gjøvik kretsfengsel etter et psykisk sammenbrudd som toppet seg ved forrige fengslingsmøte. "
Og i et senere avsnitt:
" Etter hva Dagbladet forstår, skal politilegen og flere andre behandlende leger ha gitt uttrykk for at de mener Veronica er skikket til å tåle fengsling. Det mener ikke Veronica Orderud og hennes forsvarere. Men verken Frode Sulland eller eller Ina Strømstad vil forklare nøyaktig hvorfor Veronica bør løslates eller eventuelt tilbringe varetekten utenfor fengslet. "
Dessuten heter det i artikkelen:
" Kilder ved fengslet framholder overfor Dagbladet at Veronicas helsetilstand er forsvarerskapt. Veronica skal være harmonisk og grei å ha med å gjøre i fengslet. Det er bare etter besøk fra advokatkontoret at hun får reaksjoner, hevdes det. "

Onsdag 1. september var Veronica Orderud igjen gjenstand for hovedoppslag på Dagbladets førsteside, denne gang med tittelen:
" For syk til å sitte i varetekt - Frisk nok til å ta eksamen ".
I teksten til et portrettbilde henne het det:
" VETERINÆREKSAMEN: Politiet reagerer med undring på at Veronica Orderud tok eksamen mens hun var for syk til å sitte i fengsel. "
Inne i avisen var to nyhetssider brukt på saken, under hovedtittelen " Tok eksamen på sykeperm " og undertittelen " Veronica mistenkes for å spille syk ". Ingressen lød:
" Etter to måneder i isolasjon på Gjøvik kretsfengsel fikk Veronica Orderud for tre uker siden sammenbrudd og ble innlagt til psykiatrisk behandling. Kort tid etterpå - mens hun ennå var for syk til å sitte på varetektscella - avla hun deleksamen i veterinærstudiet. "
I brødteksten het det videre:
" Flere politikilder som Dagbladet har snakket med reagerer med undring på at Veronica var for syk til å sitte i fengsel, men frisk nok til å ta en heldags eksamen i et så krevende studium som veterinærstudiet. Det har styrket etterforskernes mistanke om at hun spiller sykere enn hun er. På grunn av at de er gitt munnkurv, er det ingen politikilder som vil si noe åpent til Dagbladet om dette. "
Og dessuten:
" Sentrale politikilder sier imidlertid til Dagbladet at de finner det bemerkelsesverdig at Veronica Orderud er i stand til å avlegge eksamen like etter at hun ble innlagt til psykiatrisk behandling. "
Forsvareren, Frode Sulland, sier til avisen "at han ikke er redd for at politit skal bruke eksamensepisoden mot Veronica Orderud hvis det på nytt blir snakk om at hun er for syk til å sitte i varetekt. - Jeg kan ikke si hvordan politiet vil argumentere, men jeg er ikke noe redd for et sånt argument, sier Sulland."
I et senere avsnitt tilføyer avisen:
" Da Veronica Orderud møtte i forhørsretten for en måned siden, beskrev forsvarerne hennes helsetilstand som svært bekymringsfull. Bare et døgn senere vurderte tilsynslegen i fengselet helsetilstanden hennes som så alvorlig at han sendte henne til Gjøvik fylkessykehus. Derfra ble hun fraktet videre til Sentralsykehuset i Akershus (SiA), hvor hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. "
Som illustrasjon til reportasjen brukte avisen bl.a. et bilde av Veronica Orderud blant "medpasienter" ved et behandlingssenter i Hurdal.

KLAGEN:
Klager er advokat Frode Sulland, på vegne av Veronica Orderud. Når det gjelder klagerens generelle betraktninger omkring pressens dekning av trippeldrapssaken, vises det til hans anførsler i PFU-sak 155/99 (mot Verdens Gang) og 156/99 (mot Dagbladet).
Advokaten velger i klagebrevet å se på oppslagene 17. august og 1. september under ett, og han skriver:
" I flere oppslag har Dagbladet forsøkt å så tvil om de helsemessige problemer Veronica Orderud etterhvert har fått i fengslingstiden har vært reelle. Både politiet og undertegnede har søkt å unngå å gi opplysninger om, eller kommentere, hennes helsetilstand og varetektssituasjon etter fengslingsmøtet 6.8.99. Likevel har avisen stadig kommet med oppslag om disse private forhold som inneholder flere misvisende og uriktige opplysninger ".
Ut over de oppslag som innklages, vises det også til vedlagt kopi av Dagbladets reportasje 2. september.
Under henvisning til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, skriver klageren:
"Oppslaget 17.8.99 med overskriften på forsiden ' Veronica drar på by'n ', er blitt sterkt misvisende når det ikke kommer frem at besøket skyldtes konsultasjon hos Politilegen i Oslo . Mens Orderud måtte vente på legens vurdering, valgte politifolkene som fremstilte henne og, etter først å ha gjort avtale om dette, å kjøre opp til vårt kontor. Beskrivelsen av at ' Veronica Orderud dukket uanmeldt opp på kontoret til Frode Sulland i Oslo og ville ha selskap' ', er derfor misvisende."
Klageren viser også til at bildet som er brukt i sammenheng med undertittelen " Begynner å bli friskere ", er tatt i en helt annen sammenheng.
Når det gjelder oppslaget 1. september, med overskriften " For syk til å sitte i varetekt - Frisk nok til å ta eksaken ", anfører klageren at også dette er " basert på anonyme kilder og søker å så tvil om Orderuds helseproblemer er reelle ." "Det er nødvendig å understreke at Veronica Orderud ved to rettsmøter i forhørsretten har forklart seg om at forsøket på å lese fag og ta eksamen har vært en mulighet til å få tankene vekk fra de problemer varetekten og isolasjonen har skapt."
Klageren påpeker dessuten at reportasjen bringer et bilde tatt under Veronica Orderuds opphold på Hurdal Opptreningssenter. " Bilder fra en slik helseinstitusjon, tatt uten Orderuds samtykke, oppleves også krenkende. " Advokaten viser til VV-plakatens punkt 4.3 når det gjelder hele reportasjen 1. september.
Om Dagbladets reportasje 24. august ("Veronica i hemmelig fengslingsmøte") skriver klageren:
" Inne i avisen på s. 6 har avisen et oppslag med tittelen ' Vil ut av varetekt '. I oppslaget hevdes det at ' Veronicas helsetilstand er forsvarerskapt '. Det vises i denne forbindelse til anonyme ' kilder ved fengselet '. Ved oppslaget anses Dagbladet å ha brutt pkt. 3.1, 3.2, 4.13 og 4.14. Oppslaget ble påtalt skriftlig i et brev til Dagbladet samme dag, jfr. vedlagte kopi av vårt brev. Dette førte til at avisen dagen etter brakte en beklagelse. På tross av dette må det anses å foreligge et brudd på pkt. 4.14 så lenge vi ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse. "
Klageren tilføyer at i brevet til avisen, og i senere telefonsamtaler, "ble det dessuten bedt om at også den feilaktige beskyldning om at helsetilstanden skulle være ' forsvarerskapt ' ble beklaget. Dette ble ikke imøtekommet."

TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet viser også til sine generelle betraktninger om Orderud-saken, i PFU-sak 156/99.
Om de påklagede oppslagene 17. august og 1. september skriver avisen bl.a.:
"Reportasjene handler om Veronicas bytur og om hennes helsetilstands betydning for soningsforholdene. Dagbladet bestrider at avisen har formidlet uriktige opplysninger om byturen og vil samtidig hevde at det er berettiget å omtale soningsforholdene for en som er siktet for trippeldrap. Endelig mener Dagbladet at avisen har opptrådt i overensstemmelse med kravene til kildebruk og kildekritikk. Derimot ser vi at det kan reises spørsmål om presentasjonen og billedbruken i reportasjen ' Veronica dro på by'n ' var tilstrekkelig skjønnsom. "
Videre heter det i tilsvaret:
"Frode Sulland hevder at Veronica Orderuds helsetilstand gjelder helt private forhold. Til dette er å si at hennes helsetilstand under varetektstida er gjort til noe helt annet enn private forhold. Den som har gått i spissen for dette er nettopp advokat Frode Sulland. Både overfor forhørsretten og pressen har Sulland gjentatte ganger påpekt at Veronica Orderud er for syk til å sitte i varetekt. (...) Etter Dagbladets oppfatning må Sulland derfor godta at også politiets og påtalemyndigheten har synspunkter på hennes helsetilstand, og at pressen kan omtale dette. "
Og avisen fortsetter:
"At Dagbladet bruker flere kilder enn Sulland når det gjelder Veronica Orderuds helsetilstand betyr ikke at Dagbladet forsøker å så tvil om Orderuds helseproblemer er reelle, slik han hevder. Tvert imot er det uttrykk for en balansert fremstilling. Det virkelige forholdet er jo at partene står mot hverandre i dette spørsmålet."
Avisen forsvarer ellers bruken av anonyme kilder, og anfører: "Etter vår oppfatning er det forsvarlig å bruke opplysninger fra slike kilder som har direkte og løpende innsikt i det spørsmålet som ble behandlet i avisen."
Dessuten skriver Dagbladet:
"Når Sulland i sin klage viser til at førstesidens undertittel ' Begynner å bli friskere ' gir et feilaktig inntrykk, kan vi ikke se at dette er dokumentert. Tvert imot er det slik at tittelen tar utgangspunkt i et intervju med advokat Ina Strømstad ved Sullands advokatkontor. I intervjuet sier Strømstad bl.a.: ' Veronica er blitt bedre. Hun får nå behandling ved en helseinstitusjon som hun opplever som langt friere enn kretsfengslet i Gjøvik. De nye omgivelsene gjør at hun sakte begynner å bli friskere. Ikke minst gjør tilgangen på frisk luft at hun kommer seg. "
Når det gjelder reportasjen 1. september, anser avisen at "de fleste av de sentrale spørsmålene [er] behandlet ovenfor." "Imidlertid gjenstår klagens påstand om at bruken av bildet inne i avisen er krenkende overfor Veronica Orderud. (...) På dette punkt vil Dagbladet henvise til våre anførsler som gjelder grensene for privatliv for siktede i en sak av så spesiell karakter som trippeldrapene. (...) Bildet viser Veronica i en annen situasjon enn de øvrige siktede og dokumenterer at hun på grunn av helseproblemene faktisk har fått bedre soningsforhold. "
Selve oppslagstittelen ("For syk til å sitte i varetekt - Frisk nok til å ta eksamen"), mener Dagbladet å ha dekning for i de faktiske forhold.
Angående den påklagede reportasjen 24. august heter det i avisens tilsvar:
"Klagen dreier seg om to hovedforhold: Kildebruk og -kritikk og tilsvarsretten. Når det gjelder bruk av anonyme kilder viser vi til at anonymitet kan være forsvarlig når det gjelder å verne kildene. I dette tilfellet er det henvist til fengselskilder, og det er åpenbart at opplysningene de gir ikke kunne komme fram uten løfte om anonymitet. Like klart er det at Dagbladet ikke kunne imøtekomme Sullands krav om å dementere fengselskildenes utsagn om at Orderuds helsetilstand var forsvarerskapt. " (Kfr. vedlagt internettutskrift fra Dagbladet).
Videre skriver avisen:
"Det er korrekt at uttalelsene fra fengselskildene ikke ble forelagt Frode Sulland samme kveld som Dagbladet innhentet disse. Grunnen til at dette ikke ble gjort var at disse uttalelsene kom til Dagbladet meget seint på kvelden, bortimot midnatt. Det ble da vurdert at vi fikk gjøre henvendelsen dagen etter. Dagen etter gjorde Sulland det klart at han ønsket sin versjon av saken på trykk i Dagbladet. Det ønsket ble umiddelbart etterkommet. "
Klageren gjentar i sitt tilsvar at oppslaget 17. august er "sterkt misvisende". "Dagbladet gir uttrykk for at Ina Strømstad har oppgitt som grunn for besøket på vårt kontor at Veronica Orderud ble overført fra sykehus til rehabilitering. Dette har naturligvis ikke blitt sagt fordi det heller ikke var årsaken til turen til Oslo. Oppslaget er egnet til å gi et helt feilaktig inntrykk av Veronica Orderuds varetektssituasjon."
Slik klageren ser det, synes oppslagets "sentrale budskap" å være "at en person siktet for trippeldrap får anledning til å gå på bytur."
Dessuten skriver klageren:
"Om kildebruken skal det bemerkes at avisens anonyme kilder neppe kan sies å ha hatt særlig 'løpende innsikt' i helsetilstanden til vår klient. (...) Skulle dette begrunnes nærmere ville det være nødvendig å beskrive problemene og legge frem legeerklæringer. På grunn av den offentlige saksbehanling for PFU er dette ikke ønskelig ."
Klageren gir ellers en omfattende redegjørelse for hvorfor han mener avisens bildebruk - ut fra personvernhensyn - var uakseptabel.
For øvrig har klageren bare korte bemerkninger til avisens kommentar angående reportasjen 24. august: "Dagbladet viser til at fengselskildens utsagn var ' troverdige og dekkende for kildens oppfatning '. Dette kan imidlertid ikke fraskrive Dagbladets ansvar for å sjekke om at innholdet av utsagnet kan medføre riktighet."
Dagbladet anfører i sine siste kommentarer en rekke argumenter til fordel for sin omtale av Veronica Orderuds "varetekstsforhold" i reportasjene 17. august og 1. september. Avisen skriver:
"Det er selvfølgelig ikke Dagbladets oppfatning at klageren eller andre skal legge fram legeerklæringer som gjelder dette spørsmålet. Vi vil imidlertid påpeke at den offentlige omtalen av varetektssituasjonen for siktede historisk har hatt to formål. Dels har det dreiet seg om rene helseforhold, men også om varetekten har tilfredsstilt kravet til sosial likebehandling og sikkerhet i forhold til siktelsens karakter."
Angående reportasjen 24. september hevder avisen å ha "ivaretatt balansen ved å referere synspunkter fra begge parter." " Det er imidlertid ingen grunn til å legge skjul på at pressens situasjon kan bli problematisk når motsetningene er så sterke og virkelighetsforståelsen så ulik som den er blant partene i Orderud-saken. "

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere nyhetsartikler i Dagbladet, der avisen satte søkelys på helsetilstanden til en av de siktede, Veronica Orderud, i trippeldrapssaken fra Sørum. Klageren, advokat Frode Sulland på vegne av sin klient, mener avisen i flere omganger har forsøkt å så tvil om hvorvidt de helsemessige problemer klienten har fått under fengslingstiden har vært reelle. Advokaten påpeker at Dagbladet stadig har kommet med misvisende og uriktige oppslag om disse private forhold, hovedsakelig basert på anonyme kilder. Særlig reagerer klageren på at Dagbladet har betegnet klientens helsetilstand som "forsvarerskapt". Også et bilde tatt av Veronica Orderud under opphold på et behandlingssenter, oppfattes av klageren som krenkende.
Dagbladet bestrider at avisen har brakt uriktige opplysninger og mener det er berettiget å omtale varetektsforholdene for en som er siktet for trippeldrap. Når det gjelder én av de påklagede reportasjene, med tittelen "Veronica dro på by?n", er avisen enig i at det kan reises spørsmål om presentasjonen og bildebruken var tilstrekkelig skjønnsom. For øvrig anser Dagbladet at Veronica Orderuds helsetilstand under varetektstiden med rette er gjort til noe helt annet enn bare å gjelde private forhold, også av klageren selv. Avisen mener å ha gitt en balansert framstilling av saken, og viser til at klageren i ett tilfelle raskt fikk en presisering på trykk da han henvendte seg til redaksjonen.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagbladet var i sin fulle rett til å sette søkelys på Veronica Orderuds soningforhold og hennes helsetilstand. Utvalget vil påpeke Orderud-sakens spesielle karakter, et oppsiktvekkende trippeldrap med fire siktede med motstridende interesser, der politiet står fast i etterforskningen.
Generelt viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.1, der det heter: "Pressens troverdighet styrkes ved at kildene for informasjon identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med behovet for å verne kildene". Utvalget viser også til punkt 3.2, der det heter: "Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk".
Utvalget vil påpeke det kritikkverdige i at det i en av de påklagede reportasjer ensidig refereres til anonyme politikilder, som uimotsagt framsetter mistenkeliggjørende påstander. Utvalget konstaterer imidlertid at avisen dagen etter tok inn kommentarer fra forsvareren og brakte en beklagelse, og mener saken må vurderes i lys av den løpende nyhetsdekning.
For øvrig konstaterer utvalget at avisen selv finner grunnlag for å stille spørsmål ved oppslaget om "Veronica dro på by?n". Når det gjelder bildet fra behandlingssentret, anser utvalget at det kan aksepteres som en dokumentasjon av Veronica Orderuds situasjon i varetektstiden.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen

Merknader

Kfr. sak 155/99 (mot VG) og 156/99 (mot Dagbladet)

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU