Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 19-014KFUK-KFUM Global mot Vårt Land

Presseetiske temaer

Omtale av barn

Reklame og kommersielle interesser

Saklighet og omtanke

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Vårt Land publiserte 27. oktober 2018 en annonse fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF). Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina.

MIFF hadde flere varianter av annonsen, og Vårt Land publiserte en variant som har fått nr. 1 i denne PFU-saken.

KLAGEN:

Klager er KFUK-KFUM Global, som stod bak Operasjon Dagsverk i 2018. To palestinske jenter har samtykket til klagen.

Ifølge klager har de innklagede mediene brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om stigmatiserende omtale
  • Punkt 4.7, om identifisering
  • Punkt 4.8, om konsekvenser for barn
  • Punkt 4.10, om bilder i en annen sammenheng
  • Punkt 4.13, om å rette feilaktige opplysninger
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager mener det var brudd på god presseskikk å publisere navnene til de palestinske jentene, som var 17 og 12 år gammel ved publisering.Klager skriver:

«Begge jentene blir nevnt med fullt navn i variant 1-3, mens variant 4 kun omtaler Janna. Med unntak av AP, BT og Adresseavisen, bruker alle annonsene også et lett identifiserbart bilde av Janna tatt fra den sør-afrikanske organisasjonen Two Suns – Shamsaan, sitt materiell.»

Klager mener identifiseringen av barna er satt i sammenheng med sterke, falske anklager, noe klager mener kan være farlig for jentene:

«Når Ahed og Janna blir frontet med fullt navn og i Janna sitt tilfelle, bilde, kan dette være farlig. Særlig fordi annonsøren skriver om alvorlige falske anklager som ikke enkelt kan frikobles fra Janna eller Aheds navn. Dette gjelder i særlig grad i annonsen trykket i (…) SA (…) (variant 2) hvor det står at Ahed oppfordrer til knivstikking og terrorbombing. Dette er svært alvorlige anklager å legge på en mindreårig, og heller ikke noe Ahed har blitt dømt for.

(…)

I annonsene står det at Janna og Ahed kjemper for ‘å fjerne’ (variant 1 og 3) eller ‘å utslette’ (variant 2 og 4) Israel. Dette er ikke dokumenterte påstander, men antagelser som bygger på et vanlig palestinsk frihetsrop ‘frigjøre Palestina fra elven til havet’ (from the river to the sea). Å rope dette er ikke ensbetydende med å ville utslette staten Israel.»

Klager opplyser for øvrig at 17-åringen så å si ikke var en del av OD-kampanjen. OD nevnte aldri hennes navn, og et bilde av henne fremkom kun i én video blant en rekke andre bilder av palestinske barn og ungdommer.

Klager mener at annonsene feilaktig kobler KFUK-KFUM Globals standpunkt om boikott av Israels okkupasjon med jødehat.

Klager skriver videre:

«I variant 4, kulepunkt tre i høyre kolonne hevdes det at ‘[d]e støtter alle ekstreme politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat’. Det er uklart hvem MIFF mener ‘de’ er, men ingenting i årets OD kampanje eller i KFUK-KFUM Globals profil har noen gang ytret et ønske eller målsetning om å fjerne verdens eneste jødiske stat. Tvert imot har OD-kampanjen og KFUK-KFUM Global gjentatte ganger uttalt at de anerkjenner og støtter fullt og helt Israels rett til å eksistere.»

Videre reagerer klager på formuleringen «Du må ikke sove!» i variant 1 og 2. Klager mener formuleringen henviser til Arnulf Øverlands dikt av samme navn, og at MIFF med det sammenligner menneskene bak fjorårets operasjon dagsverk med nazistene under andre verdenskrig. Klager mener også formuleringen «indoktrinering» til sist i variant 1, 2, og 3 bryter med god presseskikk:

«Siste setning: ‘OD er en gedigen anti-israelsk kampanje som indoktrinerer seks årskull skoleelever til [et negativt syn på] (variant 1 og 3) [hat mot] (variant 2) Israel spesielt og jøder generelt’. Antagelsen om at årets OD aksjon bidrar til hat og et negativt syn mot Israel og jøder er en grov anklage og på ingen måte dokumentert.»Slik klager ser det, burde avisene ha rettet det de mener er feilaktige opplysninger og beklaget annonsen. Klager opplyser at det bare er Fædrelandsvennen og VG som har beklaget (Disse to mediene har inngått MO med klager, sekr.anm.).

Klager opplyser videre at hverken de to palestinske jentene, Operasjon Dagsverk eller KFUK-KFUM Global fikk muligheten til samtidig imøtegåelse. «Vi fikk heller aldri beskjed om at OD-kampanjen ville motta denne type beskyldninger», forteller klager.

Når det gjelder anførselen om brudd på tilsvarsretten, jf. VVP 4.15, skriver klager:

«(…) ingen av aktørene som ble angrepet i saken fikk mulighet til et tilsvar av rimelig omfang. KFUK-KFUM Global og OD fikk riktignok mulighet til korte tilsvar i enkelte av avisene i dagene etterpå, men dette var kun etter forespørsel og ikke på like fordelaktig og omfattende plass i avisen som de betalte annonsene.

Selv om enkelte av avisene i ettertid publiserte artikler hvor Janna, KFUK-KFUM Global og OD ble intervjuet kan ikke dette sees på som et tilsvar.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Vårt Land avviser at god presseskikk er brutt.

Vårt land opplyser at avisen stilte krav til annonsøren om innholdet i annonsen. En tommelfingerregel for redaksjonen er at det som kan stå i på trykk i et debattinnlegg, også må kunne stå i en annonse, opplyser avisen, som skriver:

«Vårt Land avviste både ‘Dagen-varianten’ og varianten de øvrige avisene hadde på trykk. Det var med andre ord en omfattende dialog mellom Vårt Land og MIFF før Vårt Land godkjente et utkast.»

Vårt Land mener det var akseptabelt å bruke bilde av den palestinske tolvåringen. Avisen skriver at bildet ikke kobles til falske, alvorlige anklager – slik klager har anført.

«Vi aksepterte ikke den opprinnelige teksten, som knyttet de to personene til knivstikking, terror eller utslettelse av Israel. Teksten i Vårt Lands versjon var:

‘OD presenterer Janna (…) (bildet) og slektningen Ahed (…) som fredsaktivister. Men jentene sier selv at de kjemper for å fjerne Israel (‘frigjøre Palestina fra elven til havet’) og at de ‘lever den tredje intifadaen’.»

Vårt Land opplyser at annonsøren har dokumentert disse påstandene for avisen, og avisen mener det kommer frem at formuleringen «å fjerne Israel» er MIFFs tolkning av «frigjøre Palestina fra elven til havet».

Å publisere at barna har disse standpunktene, setter ikke deres liv i fare, mener Vårt Land, fordi det er «helt vanlige standpunkter blant palestinere».

«Både disse standpunktene, og den langt mer kontroversielle aktivismen de deltar i – inkludert uttalelser gitt i den forbindelse – har fått omfattende dekning på engelsk i internasjonale nyhetsmedier. At en annonse med helt ordinære palestinske standpunkter, som dertil kun er publisert på papir, og ikke søkbar på noen plattform, skulle representere en fare for personene, anser vi som en sterk overdrivelse.»

Vårt Land mener det ikke er grunnlag for å tolke formuleringen «Du må ikke sove!» slik klager gjør:

«Et søk på Google viser at uttrykket ‘Du må ikke sove!’ slett ikke er eksklusivt knyttet til kampen mot nazisme, men brukes som en referanse til plikten til å protestere mot urettferdighet.

I annonsen brukes uttrykket i venstre spalte, sammen med oppfordringen og begrunnelsen for ‘ikke å delta i aksjonen’. Slik vi opplever det, er det MIFFs synspunkt at det moralske grunner til å avstå fra slik deltakelse, noe som er innenfor ytringsfrihetens rammer.»

Avisen understreker at MIFF hadde rett til å ytre seg om saken. Vårt Land påpeker at det kommer klart frem at det er MIFF som mener at fjorårets OD var en «gedigen anti-israelsk kampanje».

Vårt Land påpeker at det ikke finnes noen formulering om indoktrinering til hat i deres annonsevariant. Det står heller ikke at jentene ønsker å utslette Israel, påpeker avisen.

Når det gjelder spørsmålet om identifisering, mener Vårt Land at det ikke er relevant fordi jentene ikke er omtalt i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.

Ingen av opplysningene i annonsen var feilaktige, og det var ingen anklager som utløste rett til samtidig imøtegåelse, mener Vårt Land.

«[Annonsen] inneholdt derimot sterke synspunkter i den debatten som i lengre tid har pågått i en rekke aviser mellom blant andre MIFF og KFUK-KFUM/Operasjon Dagsverk. Denne debatten har også pågått i Vårt Lands spalter.»

Vårt Land avviser også at klager bare fikk mulighet til et kort tilsvar. Klager sendte en kronikk til avisen som kom uavkortet på trykk, opplyser avisen.

Klager fastholder at Vårt Land har brutt god presseskikk:

«Når Vårt Land nå har valgt å trykke en annonse som hevder at de to mindreårige jentene ‘kjemper for å fjerne Israel’ og knytter dem til terrorisme og jødehat, får jentene en helt annen profil enn den ikke-voldelige fredsprofilen de ønsker.»

Klager er uenig i at det kommer klart frem av annonsen at det er MIFFs tolkning av et sitat at jentene ønsker «å fjerne Israel». «Slik vi leser annonsen blir Janna og Ahed sitt ønske om å fjerne Israel lagt frem som fakta.»

Klager mener at «å fjerne Israel» er synonymt med å utslette Israel.

Klager skriver også:

«Faktum er uansett at Vårt Land har publiserte et bilde av en 12 år gammel jente sammen med hennes navn og grove anklager mot hennes person. Det er grunnleggende problematisk, og vi har vanskeligheter med å se at Vårt Land har tatt særlig ‘hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet’ (ref VVP 4.8).»

Og videre:

«Selv om annonsen ikke sier at både OD, KFUK-KFUM Global, Janna (…) og Ahed (…) er skyldige i jødehat og indoktrinering til negativt syn på jøder, så knytter den oss til disse begrepene ved konklusjonen i overskriften, ‘Derfor bør alle DROPPE Operasjon Dagsverk!’. Det er ingen logisk grunn til å droppe OD dersom vi ikke er skyldige i de alvorlige anklagene som annonsen antyder. Annonsens budskap er derfor at vi er ansvarlige for å spre hat og rasisme mot jøder.»

Vårt Land mener uttalelsen fra Janna (12-åringen) om at annonsen har forverret hennes sikkerhetssituasjon, ikke var til Vårt Lands annonse, men til varianten som VG og Fædrelandsvennen publiserte.

Når det gjelder formidlingen «å fjerne Israel», skriver avisen:

«Det er heller ikke en rimelig tolkning at dette innebærer å ta livet av menneskene som bor der. Derimot er det en rimelig tolkning at man ønsker å ‘fjerne Israel’ som en jødisk stat, og erstatte den med en annen form for stat, enten palestinsk eller felles for både jøder og palestinere. Begge deler er synspunkter som er helt vanlig blant palestinere, selv om førstnevnte synspunkt nok er mest vanlig.»

Vårt Land fastholder også at det ikke forekommer grove anklager mot tolvåringen i annonsen.

Og når det gjelder formuleringen om jødehat («Det største tyske partiet CDU og sikkerhetstjenesten i Berlin klassifiserer Israel-boikott med jødehat»), knyttes ikke dette til klager eller OD, men til boikott av Israel, skriver avisen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Vårt Land. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at to navngitte palestinske jenter – en 12-åring og en 17-åring – sier de «kjemper for å fjerne Israel (‘frigjøre Palestina fra elven til havet’)». 12-åringen ble avbildet.

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har Vårt Land tillatt publisering av falske anklager mot både de to jentene og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningene mot jentene har gjort deres sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales. Slik klager ser det, burde avisen gitt samtidig imøtegåelse til både barna og organisasjonen. Klager reagerer også på at 12-åringen ble avbildet og mener Vårt Land burde rettet og beklaget annonsen.

Vårt Land kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen opplyser å ha stilt krav til annonsøren om å gjøre endringer i annonsen før den kom på trykk. Vårt Land mener opplysningene i den publiserte versjonen hverken er feilaktige eller setter barna i fare. Avisen avviser at annonsen utløste rett til samtidig imøtegåelse. Vårt Land understreker at annonsøren måtte få mulighet til å uttrykke sine meninger, og opplyser at klager har fått svare både på nyhets- og meningsplass i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til punkt 2.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at den er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter den som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk.

I den påklagede annonsen ble det fremmet en påstand om to barn, en 12-åring og en 17-åring. Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barna. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at Vårt Land har tatt tilstrekkelig hensyn. Utvalget merker seg at avisen krevde flere endringer i annonsen før den ble publisert. Påstanden om jentene fremstår som annonsørens tolkning av et slagord jentene har brukt. PFU merker seg dessuten at jentene til tross for sin unge alder er profilerte aktivister. Også mindreårige som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmotstand.

PFU merker seg videre at den 12 år gamle jenta var avbildet i annonsen. Utvalget understreker at pressen bør være varsom med bildebruk når barn kritiseres. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at bildet må aksepteres på grunn av jentas profilerte posisjon og rolle som frontfigur for Operasjon Dagsverk 2018. PFU kan for øvrig ikke se at annonsen utgjør en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonen bak.

Vårt Land har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 2019

Stein Bjøntegård

Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff

Ellen Ophaug, Øystein Stray Spetalen, Marit Breivik

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Brudd

NN mot Moss Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-050

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU