Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 19-190Indre Østfold Sosialistisk Venstreparti (SV) mot Smaalenenes Avis

Presseetiske temaer

Skille meninger og fakta

Redaksjonell uavhengighet

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Smaalenenes Avis publiserte fredag 6. september 2019 en nyhetsartikkel med tittel på nett: «Vil kreve inn eiendomsskatt for de dyreste eiendommene og bygge gang- og sykkelvei i hele kommunen» og ingressen: «Partiet vil såkalte velferdsprofitører til livs, men fastlegene skal fortsett kunne tjene så mye de vil.»

Artikkelen var et intervju med Åse Kristina Heien som toppet valglista til SV i Indre Østfold kommune og Svein Syversen, partiets 2.-kandidat. Artikkelen handlet blant annet om SVs program.

Tidlig i brødteksten stod det:

"I mylderet av partier som satser på å hente grønne stemmer ved årets valg befinner også Sosialistisk Venstreparti (SV) seg. Partiet som ble stiftet av utbrytere fra Arbeiderpartiet som ikke ønsket Nato-medlemskap og har dedikert seg til en ideologi som har feilet i såvel Øst- Europa som Venezuela har aldri hatt det helt store draget på indre østfoldingene. Men partiet håper dette skal endre seg nå.

For Åse Kristina Heien som topper valglista til SV i Indre Østfold kommune kommer fra en svært så utradisjonell SV-bakgrunn: Hun er datter av en kjøpmann og gift med Leif-Tore Martinsen, en av gründerne bak Mikromeyer Bryggerhus i Spydeberg. Selv jobber hun på arkivet i det som snart er Indre Østfold kommune.

– Jeg vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Ingen barn skal vokse opp i Fattigdom, skriver Heien i valgprogrammet. Hun vil også vil redusere muligheten for private til å tjene penger på offentlig velferd. Det vil si, forbudet gjelder ikke fastlegene, de skal fortsatt kunne tjene seg rike i det norske velferdssystemet, etter det vi forstår."

Ett av spørsmålene som ble stilt artikkelen lød:

«– Så dere skal i hovedsak kun skattlegge Høyre-folk og andre velhavende? Er ikke det misbruk av demokratiet, en form for politisk korrupsjon?

Lørdag 7. september ble artikkelen publisert i papir. Stikktittel: «SV skal bevare grendeskolene, og kan vurdere å endre skolegrensene», tittel: «-Vil bygge gangveier» og ingress: «SV vil ha en langt mer offensiv satsing på gang- og sykkelveier enn tidligere.»

KLAGEN:

Klager er Indre Østfold SV som reagerer på omtalen av partiet og behandlingen av de to intervjuede. Klager mener journalisten kom «sjikanerende og feilaktige uttalelser» om partiet og de to intervjuede, både under intervjuet og i artikkelen publisert.

Klager opplyser at nettartikkelen ble endret kort tid etter publisering, da klager tok kontakt: «Rett før kl.21:00 ble artikkelen endret til den versjonen som nå ligger ute. Denne versjonen er akseptabel.» Papiravisen hadde imidlertid allerede gått i trykken, og redaktøren ville ikke stoppe denne. Klager mener det er papiravisen de fleste abonnentene leser, noe som gjør «at endringen som ble gjort i nettutgaven er lite sett, [...]»

Det er to formuleringer klager reagerer på. Det er de to formuleringene som ble fjernet fra nettartikkelen. Klager mener begge formuleringene er feilaktige og nører oppunder fordommer mot partier på venstresiden: «Den første setningen insinuerer at vi er et autoritært parti som holder befolkningen nede med makt. Den andre sier vel egentlig at progressiv beskatning, slik inntektsskatten også er i dag, er korrupsjon. Dette er grovt feilaktig, og stammer fra en ekstrem ideologi fra USA kalt libertarianisme».

Ifølge klager kom redaktøren med en uformell beklagelse på telefon og på SMS i forbindelse med at nettartikkelen ble endret. Klager fikk også et kort tilsvar publisert mandag 9. september, men ikke ytterligere mulighet til år referere valgprogrammet.

Klagen gjelder også journalistens oppførsel under intervjuet. Intervjuobjektene følte seg «overkjørt og mobbet» av journalisten som «til stadighet gjentok de samme kunnskapsløse, historieløse og ledende spørsmålene. Det var tydelig at han var fiendtlig innstilt. Journalisten virket ikke spesielt interessert i å snakke om det vi var der for – en presentasjon av vårt valgprogram. […] Vi følte at han var ute etter å «ta oss» på utsagn, la ord i munnen på oss, og kom med utbrudd som «Det kan dere ikke mene!». Vi måtte stadig minne ham på at valgprogrammet handlet om lokal politikk.»

Klager skriver: «Vi er klar over at avisen befinner seg ute på høyresiden politisk og forventer ikke at de skal være ukritiske til vår politikk, men vi mener at man må kunne forvente et minimum av saklighet og etterrettelighet i presentasjonen av vårt program og våre toppkandidater. Dette ansvaret mener vi forsterkes av at avisen er den eneste i området.»

Klager mener avisen drev forskjellsbehandling av partiene, og at de andre partiene i kommunen har fått presentere sine valgprogram og hovedsaker i form av to helsider. Det vises også til timingen på artikkelen, to dager før valgdagen.

Klager mener avisen har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

Punkt 1.2: «Vi mener at Smaalenenes Avis, som den eneste journalistiske publikasjonen i Indre Østfold, har et særskilt ansvar for at ulike partiers syn kommer til uttrykk, spesielt i en valgkamp. Artikkelen kommer på et svært dårlig tidspunkt, og er ulik alle de andre artiklene som omhandlet partienes valgprogrammer.»

Punkt 2.2 og 3.2: «Vi mener at Smaalenenes Avis har feilet i å opptre med uavhengighet, integritet og troverdighet, i og med at det hevdes at eiendomsskatt med bunnfradrag, slik det kreves inn i Oslo kommune, er korrupsjon. At det også hevdes at Indre Østfold SV er øst-europeiske stalinister er heller ikke korrekt, og det er ikke gjort noe forsøk på å innhente dokumentasjon på denne påstanden. […]»

Punkt 4.1: «Vi mener at Smaalenenes Avis ikke har opptrådt med den saklighet som forventes, hverken i innhold eller presentasjon. Tvert imot er artikkelen i vår oppfatning med på å øke politikerforakten, og det uten å ha korrekte opplysninger.»

Punkt 4.2: «Vi mener at Smaalenenes Avis ikke har klart å presisere hva som er faktiske opplysninger og hva som er journalistens kommentarer, jamfør første avsnitt om vår visstnok forkvaklede ideologi.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Smaalenenes Avis skriver at den «er en partipolitisk uavhengig avis og har alltid vært det. Intervjuet av Indre Østfold SV er gjort i forbindelse med årets valgkamp. Og intervjuene ble gjort på samme måte for samtlige partier. Partiene er behandlet likt». Avisen har følgende svar på de påståtte brudd:

Pkt.1.2 Partiene ble presentert i tilfeldig rekkefølge og samtlige ble presentert. Ingen forskjellsbehandling.

Pkt. 2.2 og 3.2 Smaalenenes Avis er partipolitisk uavhengig og har alltid vært det. Mulig SV er vant til å bestemme spørsmål som skal stilles. Våre journalister stiller sine egne.

Pkt.4.1. Det er så vidt vi kan se eller fått beskjed om ingen faktafeil eller sitatfeil i artikkelen. Det er en setning om partiets historie og det opprinnelse, samt partiets oppslutning i vår region og den er korrekt.

Pkt.4.2. Det er ingen kommentarer i artikkelen. Det er forbeholdt lederplassen i avisen.

Klager har ingen ytterligere kommentarer, annet enn å vise frem de andre partienes artikler på trykk i samme avis. Se vedlegg. Klager skriver «Vi synes de taler for seg.»

Smaalenenes Avis har heller ikke flere kommentarer, utover å minne om at avisen også fikk sterk kritikk fra Ap da de gjorde et poeng ut av poenget om eiendomsskatt. «Heller ikke der var det noen feil. Men vinklingen som ble kritisert», skriver avisen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Smaalenenes Avis publiserte i forkant av valget et intervju med to politikere som toppet valglisten til SV i Indre Østfold kommune. I starten av artikkelen stod det: «Partiet som ble stiftet av utbrytere fra Arbeiderpartiet som ikke ønsket Nato-medlemskap og har dedikert seg til en ideologi som har feilet i så vel Øst-Europa som Venezuela har aldri hatt det helt store draget på indre østfoldingene. Men partiet håper dette skal endre seg nå.» Ett av spørsmålene publisert var: «– Så dere skal i hovedsak kun skattlegge Høyre-folk og andre velhavende? Er ikke det misbruk av demokratiet, en form for politisk korrupsjon?»

Klager er Indre Østfold SV som mener journalisten kom med «sjikanerende og feilaktige uttalelser» som nører oppunder fordommer mot partier på venstresiden. Det reageres på både oppførselen i intervjusituasjonen og på det publiserte. Klager mener avisen driver forskjellsbehandling av partier og peker også på tidspunktet for artikkelen. Det vises til flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet VVP 4.2, om å skille fakta og kommentarer, og VVP 2.2, som handler om integritet og troverdighet.

Smaalenenes Avis skriver at avisen er partipolitisk uavhengig og behandler alle partiene likt. Avisen minner om at det er journalisten, og ikke politikere, som avgjør hvilke spørsmål som skal stilles. Avisen mener det ikke er faktafeil eller sitatfeil i artikkelen, og kan heller ikke se at det er publisert kommentarer i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er opp til redaktøren å avgjøre hva som skal publiseres i eget medium. Det gjelder også tidspunkt for publisering, jf. VVP 3.8. Det publiserte skal være korrekt, i tråd med de krav Vær Varsom-plakaten stiller.

Når det gjelder klagen på journalistens oppførsel, er dette påstander som ikke er underbygget i tilsvarsrunden. PFU kan derfor vanskelig uttale seg om dette, og må konsentrere seg om det mediet har publisert.

At klager mener andre artikler er skrevet på en annen måte, og at man derfor er forskjellsbehandlet, kan heller ikke PFU vurdere. PFU må vurdere denne artikkelen konkret.

Generelt vil PFU minne om at mediene må arbeide på en slik måte at det ikke kan reises tvil om deres integritet og troverdighet, kapittel 2 i VVP.

Utvalget ser at avisen endret nettartikkelen etter kontakt med klager, og merker seg at klager nå mener nettartikkelen er akseptabel. Papirartikkelen ble ikke endret, men klager fikk et tilsvar på trykk på valgdagen.

Det påklagede spørsmålet i artikkelen mener utvalget er innenfor det presseetisk akseptable. Politikere må akseptere at det stilles både utfordrende, provoserende og kritiske spørsmål, og det er ingen tvil om at dette var et spørsmål fra journalisten, og ikke en presentasjon av fakta.

Utvalget mener at den påklagede formuleringen nærmer seg det kommenterende, og er sleivete, men ikke nok til å bryte med VVP 4.2, som gjelder skillet mellom fakta og kommentar.

For øvrig merker utvalget seg at avisen lot klager få slippe til med et tilsvar der avisens journalistikk ble kritisert. Dette er i tråd med VVP 1.4.

Etter en samlet vurdering har Smaalenenes Avis ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen,

Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Frode Hansen,

Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Ikke brudd

Ole Eikeland mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040A

Ikke brudd

NN mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.04.2024

Saksnummer

24-019

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU