Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-132Kindred Group mot NRK

Presseetiske temaer

Redaksjonell uavhengighet

Reklame og kommersielle interesser

NRK brøt god presseskikk

Det burde kommet frem at NRKs visning av hesteløpet «Oslo Grand Prix» var finansiert av Norsk Rikstoto, som selger pengespill på hest. NRK burde også opplyst at to av gjestene i studio har kommersielle bindinger til Rikstoto.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

NRK publiserte i juni 2023 en TV-produksjon av «Oslo Grand Prix», Norges største travløp. Programmet var laget at Maverix Studios og finansiert av Norsk Rikstoto.

Klager:
Pengespillselskapet Kindred Group mente NRK brøt flere punkter i Vær Varsom-plakatens (VVP) kapittel 2. NRK opplyste ikke at programmet var produsert av kommunikasjonshuset Maverix og finansiert av Norsk Rikstoto, anførte klager. NRK opplyste heller ikke at gjester i programmet, Kjetil Jansrud og Märtha Louise, har kommersielle avtaler med Norsk Rikstoto. Videre reagerte klager på at redaksjonelle medarbeidere i sendingen til daglig jobber for Rikstotos TV-kanal, Rikstoto Direkte. Det kom ikke frem i programmet, tvert imot ble de presentert i «NRK-drakt», og det fremstod som om det var NRK som stod bak produksjonen, argumenterte klager. NRK har latt Norsk Rikstoto få direkte innflytelse på det redaksjonelle arbeidet og produktet, mente Kindred Group.

Mediet:
NRK innrømmet at det burde kommet frem at sendingen var produsert av Maverix Studios på oppdrag fra Norsk Rikstoto. Det burde også ha kommet frem at Kjetil Jansrud og Märtha Louise har bindinger til Norsk Rikstoto, erkjente NRK. Sendingen var imidlertid journalistisk motivert og redaksjonelt vurdert av NRK. Det var ifølge mediehuset ikke et sponset program. NRK har lang tradisjon for å sende det årlige Oslo Grand Prix-løpet, og det inngår i NRKs oppdrag å dekke norsk idrett bredt, understreket mediehuset. Videre argumenterte NRK for at de redaksjonelle medarbeiderne ikke er ansatt i Norsk Rikstoto, men i Maverix Studios, som heller ikke er et kommunikasjonshus, men et produksjonsselskap for redaksjonelt innhold. Avtalen mellom Maverix og Norsk Rikstoto er å lage redaksjonelt innhold i tråd med Vær Varsom-plakaten, fremholdt NRK.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at god reklameverdi i seg selv ikke utgjør brudd på god presseskikk. Det avgjørende er at mediene følger Vær Varsom-plakatens bestemmelser om uavhengighet og integritet, og at det redaksjonelle er skilt fra det kommersielle.

PFU merker seg at den påklagede publiseringen er en TV-sending av et travløp, med studiokommentarer, forhåndsproduserte reportasjeinnslag, og reportere som gjør intervjuer. Utvalget finner at programmet fremstår redaksjonelt, og legger til grunn NRKs opplysning om at publiseringen var redaksjonelt begrunnet og vurdert av NRK.

Finansiering burde vært opplyst om
PFU merker seg videre at sendingen var finansiert av Norsk Rikstoto, som selger pengespill på hest, inkludert det aktuelle travløpet. Det er produksjonsselskapet Maverix Studios, som står bak produksjonen, på oppdrag fra Norsk Rikstoto.

Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for at en kommersiell aktør finansierer en sportssending, men dersom det gjøres, skal det være åpenbart for publikum, jf. VVP 2.8. I dette tilfellet fremstod programmet som en NRK-produksjon, med NRK-logo på laptopen i studio og på reporternes mikrofoner, og utvalget finner det kritikkverdig at det ikke noe sted ble opplyst at sendingen var finansiert av en ekstern kommersiell aktør. Utvalget viser også til at direkte utgifter til journalistisk virksomhet bare unntaksvis skal betales av andre enn redaksjonen selv, og at det da tydelig skal opplyses om.

Ut fra det forelagte kan derimot PFU ikke se grunnlag for at Norsk Rikstoto har hatt innflytelse på det redaksjonelle innholdet i sendingen, noe som ville vært et ytterligere presseetisk problem opp mot VVP 2.8. PFU legger til grunn at Maverix Studios og NRK har gjort egne redaksjonelle vurderinger i produksjonen.

Journalisters uavhengighet
PFU noterer seg at flere redaksjonelle medarbeidere i sendingen er ansatt i Maverix Studios, der de til daglig jobber med å produsere innhold til Rikstoto Direkte, som er Norsk Rikstotos TV-kanal. To av medarbeiderne opptrer foran kamera som programleder og journalist i den påklagede sendingen, roller de også har på Rikstoto Direkte.

I den påklagede sendingen fremstår de to journalistene som NRK-medarbeidere. Når de samme journalistene også opptrer på Rikstotos TV-kanal, kan det fremstå som at de er tilknyttet en kommersiell spill-aktør for publikum som har sett dem der. På den annen side har PFU ingen grunn til å tvile på det NRK opplyser: at Maverix har avtale om å produsere redaksjonelt innhold til Rikstoto Direkte etter presseetiske prinsipper.

PFU understreker at redaksjonelle medarbeidere «skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet», og unngå «dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet», jf. VVP 2.2. PFU stiller spørsmål ved om medarbeidernes produksjon for Rikstoto Direkte kan være en dobbeltrolle som svekker deres integritet og troverdighet i strid med VVP 2.2. Selv om redaksjonen har gjort en uavhengig jobb, kan det være presseetisk problematisk dersom det eksisterer dobbeltroller som svekker troverdigheten overfor publikum.

PFU legger samtidig til grunn at reportene ikke har en formell binding til Norsk Rikstoto, selv om produksjonen av Rikstoto Direkte finansieres av Norsk Rikstoto. Under sterk tvil lander PFU derfor på at de ikke har opptrådt i en dobbeltrolle som er i strid med VVP 2.2.

Gjestenes bindinger
PFU merker seg videre at to av gjestene i programmet har kommersielle avtaler med Norsk Rikstoto: Märtha Louise og Kjetil Jansrud. PFU understreker at mediene må kunne bruke kilder som har bindinger uten at det nødvendigvis er brudd på god presseskikk. Det er imidlertid god presseskikk å vise «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet», jf. VVP 2.3.

Utvalget konkluderer med at det var relevant for publikum å vite om kildenes kommersielle bindinger til Norsk Rikstoto, da kildene kommenterte hesteløpet og fortalte om sitt engasjement for travsporten. PFU merker seg at Jansrud selv, i en kort bisetning, nevnte at han har «samarbeid med Norsk Rikstoto», men utvalget lander på at det ikke var tilstrekkelig opplysende.

NRK har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 2.3 og 2.8.

Oslo, 29. november 2023

Anne Weider Aasen,
Eivind Ljøstad, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug

Kortversjon til publisering på TV:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er et klageorgan for norske medier, konkluderte med at NRK brøt god presseskikk i sendingen av travløpet Oslo Grand Prix. Sendingen fremsto som en NRK-produksjon, men var laget av et eksternt selskap, og finansiert av en kommersiell aktør, Norsk Rikstoto. Det skulle seerne vært opplyst om. NRK burde også ha opplyst om at to av gjestene i sendingen, Kjetil Jansrud og Märtha Louise, har kommersielle avtaler med Norsk Rikstoto.»

Klagen

Klager er Kindred Group, et pengespillselskap. Klager mener NRKs publisering brøt med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten.

2.1, om redaktøransvaret

2.2, om redaksjonell uavhengighet

2.3, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold

2.6-2.8, om å skille journalistikk fra reklame, om kommersielle interesser, om skjult reklame og om sponsing

Klager skriver:

«Sendingen fra Bjerke Travbane (…) ble produsert av kommunikasjonshuset Maverix på oppdrag fra Norsk Rikstoto. Sendingen, inkludert lønn og honorarer til redaksjonelt og teknisk personell, ble i sin helhet betalt av Norsk Rikstoto, uten at seerne ble gjort oppmerksomme på dette. I stedet ble programmet presentert for seerne som et helstøpt NRK-produkt.»

Klager viser til en artikkel i Kampanje, og hevder at avtalen som Maverix har med Norsk Rikstoto om å promotere hestesporten, har en verdi på 100 millioner kroner.

«En stor andel av kontraktsbeløpet går til å produsere Norsk Rikstotos egeneide TV-kanal Rikstoto Direkte, som sender travløp, studiosendinger, reportasjer og promoterer spill på hest, fra morgen til midnatt gjennom hele uken, praktisk talt året rundt. Her lønner produksjonsselskapet en stor stab av reportere, programledere, kommentatorer og øvrig personell for redaksjonell utvikling og drift.

Den samme kjernestaben fikk helt sentrale roller i NRK-sendingen fra Oslo Grand Prix», skriver klager.

Både de redaksjonelle medarbeiderne og gjestene har sterke kommersielle tilknytninger til Norsk Rikstoto uten at dette opplyses om, fremholder klager. Samtidig blir reporterne fremstilt i «NRK-drakt», anfører spillselskapet.

Medprogramleder Hans Kristian Skubberud har siden 2011 jobbet som reporter, redaksjonssjef, kommentator og programleder for Rikstoto Direkte, opplyser klager. Også reporter Veronika Aske jobber til daglig for Rikstoto Direkte, som reporter og programleder.

Kommentatoren i sendingen, Kurt Hella, jobber som fast ansatt travkommentator for Rikstoto Direkte, ifølge klager.

Alpinist Kjetil Jansrud som var gjest i programmet, har på sin side en «lukrativ samarbeidsavtale med Norsk Rikstoto», skriver klager. Også prinsesse Märtha Louise var gjest i studio og har en kommersiell avtale med Norsk Rikstoto, opplyser Kindred Group.

Den tredje gjesten i studio, Espen Edvardsen, jobber ifølge klager til daglig som ekspert for Norsk Rikstoto. «I sendingen presenteres Edvardsen utelukkende som hesteeier».

Klager reagerer videre på en reportasje i sendingen, om hesteeier og TV-profil Morten Langli. Den samme reportasjen ble publisert fire dager tidligere på Rikstotos egne «kampanjesider», opplyser klager, og skriver:

«NRK velger altså å publisere denne reportasjen som ‘sin egen’, til tross for at den er oppdragsfinansiert og -produsert av Norsk Rikstoto, og allerede er blitt publisert på tippeselskapets eget nettsted to dager i forveien.»

Klager argumenterer videre:

«Selv om NRK har det øverste redaksjonelle ansvaret for alt innhold som publiseres, har kanalen i dette programmet latt en ekstern finansieringskilde - med sterke kommersielle interesser i å promotere travsport og spill på hest på en best mulig malerisk og fristende måte - få direkte innflytelse på NRKs journalistiske virksomhet, redaksjonens prioriteringer, presentasjon og valg av intervjuobjekter og kilder.
(…)
Vi mener uansett at NRK burde ha utvist åpenhet om programledernes og gjestenes kontrakter og kommersielle bindinger til Norsk Rikstoto. Vi hevder også at seerne burde ha blitt informert om at hele sendingen, som blir presentert som NRKs journalistiske produkt, var betalt av Norsk Rikstoto, og produsert av tippeselskapets eget PR- og markedsføringsapparat. Begge deler er det åpenbart relevant for publikum å få vite om.»

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

NRK erkjenner at det burde vært opplyst tydeligere om to av gjestenes bindinger til Norsk Rikstoto, samt at det burde vært opplyst at sendingen var produsert av Maverix Studios på oppdrag fra Norsk Rikstoto.

Samtidig skriver mediehuset at NRK hadde «fullt redaktøransvar for sendingen» og at «innholdet var journalistisk motivert.» NRK har lang tradisjon for å sende det årlige Oslo Gran Prix-løpet, og det er en del av NRKs oppdrag å dekke bredden i norsk idrett, fremholder mediehuset.

NRK skriver om Maverix, som produserte sendingen:

«Klagerne omtaler Maverix som et kommunikasjonshus, og framhever i sin klage at selskapet i tillegg til film- og tv-produksjon tilbyr tjenester som PR, kommunikasjon og kampanjer/mediekjøp. Vi mener at dette blir misvisende i denne sammenhengen. Maverix Studios AS er et produksjonsselskap for redaksjonelt innhold. Teksten klageren omtaler, er hentet fra reklamebyrået Maverix Media AS. Selskapene er to separate juridiske enheter og deler heller ikke lokaler. Maverix Studios leier i sin helhet redaksjonslokaler hos Oslo Broadcast Center/ NEP Norway, mens reklamebyrået Maverix Media har adresse på Aker Brygge.
Maverix Studios AS har en kontrakt med NEP Norway og er altså ikke direkte kontraktspartner med Norsk Rikstoto AS.»

Ifølge NRK er Maverix Studios pålagt å følge VVP.

«I avtalen er Maverix Studios AS pålagt å følge VVP, og oppdraget fra Rikstoto gjennom NEP Norway er å dekke trav ut fra et rent sportslig og redaksjonelt perspektiv. Selskapet har også andre kunder enn NEP Norway og leverte blant annet de redaksjonelle sendingene til NM i tennis til Discovery Warner Brothers i juni 2023.»

Markedsføring er ikke en del av anbudet som Norsk Rikstoto la ut. Det stod følgende i anbudet, opplyser NRK:

«- Det er et krav at leveransen skjer etter presseetiske prinsipper. Det vil si iht. Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Eventuelle dobbeltroller må unngås og evt. klareres med Rikstoto.»

«I oppdraget ligger det helt klare føringer for at det ikke skal oppfordres til spill. Travsporten skal dekkes på lik linje som andre sporter dekkes. Det er videre et klart skille mellom de ulike rollene i disse sendingene, der programledere, reportere og kommentatorer ikke skal gi vurderinger knyttet til vinnersjanser. Dette skal overlates til ekspertene», skriver NRK.

Mediehuset skriver videre om den redaksjonelle prosessen, som NRK også var involvert i:

«Sendingen er produsert etter ordinære redaksjonelle prinsipper, og NRK har hatt fullt innsyn i produksjonen og innholdet - noe som også er nødvendig for å ivareta vårt redaktøransvar. Det er NRK i samarbeid med produsentene som har tatt de redaksjonelle valgene for sendingen, og dette har for NRK som redaktør og ansvarlig for sendingen skjedd på helt fritt og uavhengig grunnlag (jfr. VVP 2.1, VVP 2.2). NRKs prosjektleder så gjennom forhåndsproduserte reportasjer og godkjente også innholdsplanen for den direktesendte delen av sendingen.»

De to gjestene som NRK mener det burde vært opplyst at har bindinger til Norsk Rikstoto, er alpinist Kjetil Jansrud og prinsesse Märtha Louise.

«Selv om Kjetil Jansrud selv opplyser i sendingen at han har et samarbeid med Norsk Rikstoto, burde denne bindingen vært tydeliggjort bedre overfor publikum. Men en svikt i rutinene for sendingen gjorde at dette ikke skjedde.»

Når det gjelder opplysningen om produksjonsselskapet, skriver NRK:

«Dette skulle vært informert til seerne gjennom en sluttplakat i sendingen, sammen med informasjon om hvem i NRK som har redaktøransvar for sendingen.

Her er det NRKs rutiner for kreditering og informasjon om produksjoner som har sviktet. NRK og Maverix Studios har i ettertid gått gjennom og skjerpet inn rutinene for å sikre at slike feil ikke skal skje igjen.»

Derimot avviser NRK at sendingen utgjør sammenblanding av reklame og journalistikk.

«Vær varsom-plakaten pålegger mediene å opprettholde et skarpt skille mellom journalistikk og reklame, og et like skarpt forbud mot skjult reklame. Men for at disse punktene i VVP skal utfordres må det faktisk være et reklamebudskap i det som publiseres - i denne sammenhengen i så fall reklame for Norsk Rikstoto, V75 eller andre spilltilbud. Vi mener dette på ingen måte er tilfelle i den innklagede sendingen.

Det redaksjonelle fokuset i sendingen ligger på travsporten, hesteinteresse og konkurransen mellom hestene. Det er dette alle gjestene er invitert for å snakke om, både de som deltar i direktesendingen og de som er intervjuet i de forhåndsproduserte reportasjene. Ingen av Norsk Rikstotos spill nevnes noe sted i sendingen, og da kan det heller ikke være snakk om noen salgsfremmende omtale av disse spillene.»

Programlederne og den redaksjonelle staben er engasjert gjennom Maverix Studios. Flertallet av disse jobber til vanlig med sendinger for «Rikstoto Direkte», men det betyr ikke at de har «kommersielle bindinger» til Norsk Rikstoto, og er betalt av Norsk Rikstoto for oppdraget i den påklagede sendingen, fremholder mediehuset:

«Som tidligere beskrevet har Norsk Rikstoto inngått en avtale med Maverix Studios som produksjonsselskap om å levere redaksjonelt innhold til tv-kanalen Rikstoto Direkte. Dette er en rammeavtale hvor det er produksjonsselskapets oppgave å produsere og bemanne sendingene. Alle redaksjonelle medarbeidere er engasjert og betalt av produksjonsselskapet, og de har dermed ingen arbeidsmessig eller økonomisk tilknytning til Norsk Rikstoto som selskap.»

Når det gjelder konkrete medarbeidere, skriver NRK:

«Hans Kristian Skubberud har aldri jobbet for Rikstoto, slik det kan framgå av klagen. Skubberud jobbet tidligere i produksjonsselskapet IMG og jobber nå som redaksjonell medarbeider i Maverix Studios. Skubberud er fast ansatt og mottar sin lønn fra Maverix Studios AS. Skubberud har ingen kommersielle oppdrag direkte for Norsk Rikstoto.Det samme gjelder kommentator Kurt Hella.

Veronika Aske er redaksjonell medarbeider i Maverix Studios AS og lønnes av selskapet. Veronika Aske har ingen kommersielle oppdrag direkte for Norsk Rikstoto.

I klagen anføres det at Espen Edvardsen (te: 17.08) er en mangeårig, sentral skikkelse i norsk travsport, og at han jobber til daglig som ekspert for Norsk Rikstoto. Vi vil presisere at Espen Edvardsen ikke har noen rolle i eller avtale med Maverix Studios knyttet til denne sendingen. Edvardsen intervjues som en aktør i hestesporten, på lik linje med at enhver redaksjon står fritt til å intervjue for eksempel en fotballagent i en relevant sammenheng.»

NRK avviser at reportasjen som klager viser til, er publisert på Rikstotos egne «kampanjesider».

«Domenet klageren her henviser til, rikstoto.no/nyheter/reportasjer, publiserer jevnlig redaksjonelt innhold produsert av enten Rikstotos egen redaksjon, eller Maverix Studios/NEP Norway. Dette er altså ikke en kampanjeside, men innhold produsert etter retningslinjene som det tidligere er orientert om», skriver NRK.

Mediehuset avviser også at programmet er sponset. «NRK har ervervet en visningsrett til en sending produsert av Maverix Studios på oppdrag fra Norsk Rikstoto, som beskrevet tidligere i dette tilsvaret.»

Avslutningsvis skriver NRK:

«Oppsummert mener vi at sendingen fra Oslo Grand Prix er produsert etter vanlige redaksjonelle prinsipper, der NRK har redaktøransvar for sendingen. Det er ingen kommersielle spillprodukter som omtales i sendingen, og dermed kan det heller ikke være snakk om noen åpen eller skjult reklame for disse produktene. Det kan selvsagt ha en indirekte salgsfremmende effekt for Norsk Rikstoto at et travløp som Oslo Grand Prix blir eksponert på NRK, men det samme vil jo gjelde for enhver aktør som har kommersielle interesser knyttet til innhold som får redaksjonell omtale.»

Replikk fra klager og mediet

Klager fastholder at sendingen er produsert av et kommunikasjonshus og mener NRKs argumentasjon er «et forsøk på å isolere TV-produksjonen som en frittstående, uavhengig satellitt fra resten av reklame- og PRvirksomheten».

«Faktum er imidlertid at Maverix, i sin egen omtale av byrået, skriver: ‘I kommunikasjonshuset Maverix har vi samlet usedvanlig erfarne reklamefolk og journalister, strateger og rådgivere, klippere og designere.’......’I Maverix har vi ingen fastlåste teamstrukturer...’ (…)
Også oppdragsgiver Norsk Rikstoto bruker den samme beskrivelsen: (…): ‘Rikstoto har gått inn i et nytt samarbeid produksjonsselskapet NEP og kommunikasjonshuset Maverix om Rikstoto Direkte’.»

Klager mener det er «tåkelegging» at Maverix har kontrakt med NEP Norway, og ikke Norsk Rikstoto direkte. Klager viser til at Rikstoto har kommunisert offentlig at de valgte Maverix.

Klager registrerer at NRK innrømmer at det burde vært opplyst om bindingene til Kjetil Jansrud og Märtha Louise. Det fremstår uforståelig at redaksjonen i Maverix/NRK ikke har vært oppmerksomme på dette før publisering, mener klager.

Når det gjelder programlederne og den redaksjonelle staben i sendingen, skriver klager:

«Faktum er vel at Maverix neppe ville hyret og lønnet denne store staben, som utelukkende jobber med travinnhold for hestesporten, uten at Norsk Rikstoto hadde betalt NEP og Maverix opp mot 100 millioner kroner for oppdraget med å gi travsporten et friskere innhold og ansikt. (…) Oppdragsgiver Norsk Rikstoto har selvfølgelig hatt hånden på rattet i godkjennelser av alle ansikter som skal jobbe med disse sendingene. At lønn/honorar formelt og indirekte utbetales via en tredjepart, endrer ikke det faktum hvor pengene stammer fra.»

Klager mener sendingen faller inn under kategorien sponsing, og viser til Kringkastingslovens §3-4:

«Med sponsing menes ethvert bidrag til produksjon eller sending av program fra en fysisk eller juridisk person som selv ikke tilbyr programmet eller er engasjert i produksjonen, med sikte på å fremme sponsors navn, varemerke, omdømme, virksomhet, produkt eller tjeneste.»

Klager viser til at NRK i intervju med Journalisten har opplyst at de ikke betalte noe for sendingen, noe klager mener burde kommet frem i NRKs tilsvar, der mediehuset bruker det, ifølge klager, tvetydige ordet ervervet.

Klager skriver:

«I dagens intervju med Journalisten innrømmer NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt at NRK ikke har betalt for visningsrett og produksjon, men at "Bildene er blitt tilgjengeliggjort for NRK, og de er sydd sammen til en sending sammen med oss..”

Denne innrømmelsen styrker etter vårt syn inntrykket om at sendingen var å anse som en ukritisk formidling av PR-stoff for travsporten, der informasjon om en rekke bakenforliggende forhold bevisst ble utelatt overfor seerne. Å motta og benytte gratis senderettigheter, der produksjon og innhold er utviklet og betalt av et kommersielt spillselskap, kan neppe oppfattes annerledes enn at rettighetene er en form for kompensasjon for NRKs redaksjonelle ytelser.»

Når det gjelder spørsmålet om reportasjen med Morten Langli ble publisert i Rikstotos egen «kampanjeside», skriver klager:

«Vi kan opplyse om at den samme reportasjen også ble publisert på Norsk Rikstotos facebookside 8. juni, altså tre dager før den ble vist i NRKs ‘journalistisk uavhengige’ sending. På denne FB-siden er det meste av annet innhold kommersielt drevet, herunder også betydelig promotering av hestespill.»

Avslutningsvis skriver klager:

«Pussig nok påstår NRK at markedsføring ikke er en del av leveransen fra Maverix til Norsk Rikstoto. Formålet med å bruke opp mot 100 millioner kroner i året på produksjon av innholdstjenester for Norsk Rikstoto, er jo nettopp å markedsføre sporten og skape oppmerksomhet om aktørene, løpene og pengespillene som gir sporten inntekter. Her er sendingen på NRK èn av en lang rekke salgs- og markedsføringsaktiviteter.»

NRK fastholder sitt syn.

«Det er et faktum at Maverix Studios og Maverix Media er to forskjellige selskaper, som vi skrev i vårt første tilsvar. Skillet mellom to forskjellige aksjeselskaper som driver ulike aktiviteter er ikke en teknikalitet, men en inndeling som reflekterer helt reelle forskjeller i driften. (…)
Maverix Studios AS (organisasjonsnummer 820 604 652) er etablert som et selskap med journalistisk kompetanse nettopp fordi oppdraget for Rikstoto er en redaksjonell leveranse. Som det framgår av offentlige register: Selskapet har annen ledelse enn reklamebyåret Maverix Media AS (919 630 604). Selskapet har 8 fast redaksjonelt ansatte i tillegg til en rekke frilansmedarbeidere, og har en omsetning per 1. september 2023 på 16 millioner kroner.»

Når det gjelder spørsmålet om betaling for visningsrettigheten, skriver NRK:

«Kringkastere og mediehus betaler som regel for visningsrettigheter til sportsarrangementer, men det er ikke alltid dette skjer. Det hender ikke sjelden at arrangører lager egne produksjoner fra konkurranser og tilbyr vederlagsfri visningsrett - i Norge kan dette for eksempel gjelde nasjonale mesterskap og konkurranser i ulike idretter. Begrepet om å ‘erverve’ visningsrett brukes i avtalene uavhengig av om det betales for visningsretten eller ikke, men vi ser at dette burde kommet tydeligere fram i vårt første tilsvar.»

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

NN mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.04.2024

Saksnummer

24-019

Ikke brudd

Egil Heinert mot TV 2

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-221

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU